Suvestinė redakcija nuo 2014-07-01 iki 2015-07-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 112-5611, i. k. 113203NISAK0001-212

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 22 d. Nr. 1-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 16-7576) 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752; 2013, Nr. 12-562) 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) 16 ir 49 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ (Žin. 2012, Nr. 66-3345) 1.1 punktu:

1. T v i r t i n u Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintos Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės taikomos prašymams išduoti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, pateiktiems nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

2.2. licencijos, išduotos nepriklausomiems tiekėjams iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 17-752; toliau – Įstatymas) įsigaliojimo dienos ir galiojusios šio Įstatymo įsigaliojimo dieną, prilyginamos leidimams vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir galioja, tol, kol jų galiojimas nebus panaikintas teisės aktų nustatyta tvarka.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 1-70 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 380 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 63-2522).

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2013 m. spalio 22 įsakymu Nr. 1-212

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo tvarką bei reglamentuoja leidimais reguliuojamos veiklos bendruosius kriterijus, sąlygas ir reikalavimus.

2. Šios Taisyklės nereglamentuoja licencijuojamos ar kitos veiklos elektros energetikos sektoriuje, kuriai vykdyti įstatymų nustatyta tvarka nėra reikalingas leidimas.

3. Šios Taisyklės taikomos išduodant leidimus elektros energetikos veiklai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-2936).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, ir kituose teisės aktuose.

 

II. LEIDIMAIS REGULIUOJAMA VEIKLA

 

5. Veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti išduodami šie leidimai:

5.1. leidimas gaminti elektros energiją;

5.2. leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

5.3. leidimas tiesti tiesioginę liniją;

5.4. leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės;

5.5. leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės;

5.6. leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

6. Vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje leidžiama šių Taisyklių 5 punkte nurodytų leidimų turėtojams. Asmenys turi teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo tik Taisyklių 27 punkte nurodytais atvejais. Kiekvienos rūšies leidimu reguliuojamai veiklai, taip pat tokiai veiklai vykdyti eksploatuojant atskirus, tarpusavyje technologiškai nesusijusius elektros energetikos objektus išduodamas atskiras leidimas.

7. Leidimai gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, taip pat kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

8. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

8.1. ketina atnaujinti sustabdytą elektros energijos gamybą esamais elektros energijos gamybos įrenginiais, kai atnaujinama techninė konstrukcija, elektros energijai gaminti, jeigu ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją galiojimas buvo panaikintas;

8.2. pastatė naują energetikos objektą (elektrinę), elektros energijai gaminti, pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

8.3. padidino esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:

8.3.1. anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją yra panaikinamas, o vietoj jo išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kuomet nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją;

8.3.2. naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas tai daliai, kuria padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, ir tik tuomet, kada nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;

8.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kita teise valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, turinčio leidimą gaminti elektros energiją.

9. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

9.1. statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);

9.2. padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius. Šiuo atveju leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas tai daliai, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statomiems papildomiems elektros energijos gamybos įrenginiams;

9.3. rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui.

10. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas elektros energijos gamintojui, kai tiesiogine linija ketinama sujungti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių objektus, arba elektros energijos gamintojo ir vartotojo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų tinklų, objektus. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik tuo atveju, kai tinklų operatoriai atsisako leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

11. Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nustatytus reikalavimus.

12. Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 13 dalyje nustatytus reikalavimus.

13. Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodamas asmenims, kurie ketina teisės aktų nustatyta tvarka prekiauti elektros energija Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje Prekybos elektros energija taisyklių nustatyta tvarka ir kurie neturi teisės verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo, kaip nurodyta šių Taisyklių 27 punkte.

14. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, pratęsia leidimo galiojimo terminą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus ir leidimais reguliuojamą veiklą kontroliuoja šios leidimus išduodančios institucijos:

14.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) – leidimus, nurodytus šių Taisyklių 5.1–5.5 punktuose;

14.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) – leidimus, nurodytus šių Taisyklių 5.6 punkte.

15. Leidimus išduodančios institucijos, vykdydamos šių Taisyklių 14 punkte nurodytas funkcijas ir disponuodamos teisės aktų joms suteiktais įgaliojimais:

15.1. nustato išduodamų leidimų formas;

15.2. reikalauja iš asmenų, ketinančių vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos įvertinti jų prašymus išduoti leidimą vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje;

15.3. Energetikos ministerija registruoja išduotus leidimus ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimą ir galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą, leidimų galiojimo terminų pratęsimą, leidimų pakeitimą ir dublikatų išdavimą bei pildo šių Taisyklių 49 punkte nurodytą leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti registravimo žurnalą. Interneto svetainėje skelbiama ši informacija: leidimo turėtojas, leidimu reguliuojamos veiklos rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo termino pratęsimo, galiojimo panaikinimo data, leidimu reguliuojamos veiklos teritorija, elektrinės tipas, elektrinės įrengtoji galia, naudojamas kuras;

15.4. Komisija registruoja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savo interneto svetainėje skelbia duomenis apie asmenis, turinčius Komisijos išduotus leidimus vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir tokią veiklą vykdančius, pateikus šių Taisyklių 27 punkte nurodytus pranešimus.

 

III. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

16. Asmuo, norintis gauti leidimą vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje, pateikia leidimus išduodančiai institucijai šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje.

17. Prie prašymo išduoti leidimą pareiškėjas privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad pareiškėjas fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai prašoma išduoti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus, nurodytus šių Taisyklių 7 punkte.

18. Prie prašymo gauti leidimą gaminti elektros energiją pareiškėjas privalo pateikti:

18.1. statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statinių statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;

18.2. dokumentus, patvirtinančius, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma) ir yra prijungti prie tinklų operatoriaus elektros tinklų nuolatiniam darbui;

18.3. dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:

18.3.1. dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;

18.3.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitikimą teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;

18.3.3. šių Taisyklių 18.3.1 ir 18.3.2 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 18.3.2 punktas netaikomas tokiems įrenginiams, naudojantiems biomasę ar biodujas, jei šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai.

18.4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtintą kopiją ir dokumentą, patvirtinantį šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai, kai pareiškėjui leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas iki 2014 m. liepos 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. 1-167, 2014-06-17, paskelbta TAR 2014-06-23, i. k. 2014-09028

 

19. Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas šių Taisyklių 8.4 punkte numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio įgijimo privalo pateikti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės ar kita teise.

20. Prie prašymo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pareiškėjas privalo pateikti:

20.1. tinklų operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų kopiją su nurodytu prijungimo tašku arba patvirtinimą apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, išskyrus atvejus, jei pareiškėjas yra laimėjęs skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną;

20.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus:

20.2.1. atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

20.2.2. atsakingos institucijos galiojančią atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo;

20.2.3. atsakingos institucijos priimtą sprendimą, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, jei planuojamai ūkinei veiklai netaikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka;

20.2.4. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo, kaip nurodyta šių Taisyklių 20.2.1, 20.2.2 ir 20.2.3 punktuose;

20.3. dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir statybos vietos planuojamiems elektros energijos gamybos įrenginiams ir su jais susijusiai įrangai parinkimo reikalavimus:

20.3.1. žemės sklypo ir (ar) pastato, inžinierinio statinio, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodantys dokumentai privalo būti įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 1 metus;

20.3.2. pastato, inžinerinio statinio bendraturčių ar savininko sutikimą dėl elektrinės statybos ir jos eksploatavimo, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant pastato, inžinerinio statinio ar jo konstrukcijos dalies;

20.3.3. žemės sklypo bendraturčių ar savininko sutikimą dėl atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybos žemės sklype ir jos eksploatavimo ne mažiau kaip 20 metų, jei gamintojas žemės sklypą valdo bendrosios nuosavybės teise arba kitokia ne nuosavybės teise, arba pastato, inžinerinio statinio bendraturčių ar savininko sutikimą dėl elektrinės statybos ir jos eksploatavimo ne mažiau kaip 20 metų, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant pastato, inžinerinio statinio ar jo konstrukcijos dalies;

20.3.4. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi išankstinėse prijungimo sąlygose, žemės sklypo ribos;

20.3.5. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);

20.4. dokumentus, pagrindžiančius pareiškėjo technologinius ir vadybinius pajėgumus leidimu reguliuojamai veiklai vykdyti:

20.4.1. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl pareiškėjo planuojamų įrengti elektros energijos gamybos įrenginių, jų prijungimo prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat planuojamos elektros energijos gamybos ūkinės komercinės veiklos. Šis reikalavimas netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka pareiškėjas leidimui gauti pateikia Energetikos ministerijai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą, pasirašytą su elektros tinklų operatoriumi;

20.4.2. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl pareiškėjo darbuotojų, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, ir (ar) įgaliotų asmenų, paskirtų leidimu reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, informacijai bei konsultacijoms teikti, taip pat skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti.

21. Tais atvejais, kai įstatymų nustatytais pagrindais ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytomis sąlygomis leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodami skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojui, prie prašymo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pareiškėjas privalo pateikti aukcioną organizuojančios institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį aukciono laimėtojo statusą.

22. Pareiškėjas, ketinantis plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus, privalo papildomai pateikti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 straipsnyje nurodytus dokumentus.

23. Atskirą prašymą gauti naują leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

23.1. statyti naujus elektros energijos gamybos įrenginius naujoje vietoje (nauju adresu);

23.2. įrengti naujus elektros energijos gamybos įrenginius esamų elektros energijos gamybos įrenginių, kurių veikla nutraukiama, vietoje;

23.3. išplėsti esamus elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius apimtį, nustatytą anksčiau išduotame leidime;

23.4. prie operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius, kurie naudojami (numatyti naudoti) savo reikmėms ir ūkio.

24. Prie prašymo gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją pareiškėjas privalo pateikti:

24.1. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;

24.2. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti pareiškėjo padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;

24.3. šių Taisyklių 20.2 ir 20.3 punktuose nurodytus dokumentus;

24.4. sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš pareiškėjo ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;

24.5. dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais.

25. Atskirą prašymą gauti naują leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

25.1. tiesti tiesioginę liniją naujoje trasoje;

25.2. išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

26. Prašyme gauti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ir importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, pareiškėjas privalo nurodyti eksporto ar importo šalis bei prie prašymo gauti atitinkamą leidimą privalo pateikti:

26.1. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto ar importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo, pateikiant atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);

26.2. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto ar importo galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, nurodant elektros energijos importo ir eksporto valstybę ir valstybes, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.

27. Asmuo, kuris verčiasi ūkine komercine veikla Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, turi teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo. Toks asmuo įgyja teisės aktų nustatytas nepriklausomo tiekėjo teises ir pareigas ir gali verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla nuo tinkamo rašytinio pranešimo Komisijai pateikimo dienos, jeigu:

27.1. pranešime dėl planuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos Lietuvos Respublikoje pateikiami duomenys apie nepriklausomą tiekėją: nepriklausomo tiekėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė (jeigu tokia yra) arba tiekėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, interneto svetainė (jeigu tokia yra), o pateikiami duomenys yra teisingi;

27.2. pranešime pateikiama informacija apie pareiškėjo vykdomą ūkinę komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose valstybėse narėse, jei tokia veikla yra vykdoma;

27.3. pranešime nurodoma planuojama šios veiklos pradžia;

27.4. pranešime nurodoma, ar nepriklausomas tiekėjas pageidauja gauti Komisijos rašytinį patvirtinimą (leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą) apie jo vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla;

27.5. pranešime pateikiama šių Taisyklių 20.4.2 punkte nurodoma informacija;

27.6. kartu su pranešimu pateikiami pareiškėjo veiklos valstybės kompetentingos institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys tinkamą ūkinės komercinės veiklos įregistravimą, išskyrus Lietuvos Respublikoje ūkinę komercinę veiklą vykdančius asmenis;

27.7. kartu su pranešimu pateikiami pareiškėjo dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, jei buvo vykdoma ūkinė komercinė veikla, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo.

28. Prašymą gauti naują leidimą su atitinkamai reikalaujamais dokumentais asmuo privalo pateikti kiekvieną kartą, norėdamas kitokia nei galiojančiame leidime nurodyta apimtimi vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, taip pat kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas. Asmuo, vykdantis elektros energijos eksporto ar importo veiklą, šių Taisyklių 26 punkte nurodytą informaciją privalo pateikti kiekvieną kartą pasikeitus jo veiklos teritorijai (eksporto ar importo valstybėms).

29. Asmenims, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ar Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis turintiems teisę gauti leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus supaprastinta tvarka, šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai prašymo išduoti leidimą pateikimui taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja šių Taisyklių VI skirsnyje nustatytai supaprastintai leidimų išdavimo tvarkai.

 

IV. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS

 

30. Leidimus išduodanti institucija, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje ir šių Taisyklių III skirsnyje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai bei juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas šių Taisyklių 35 punkte, ir ne vėliau kaip per 38 punkte nustatytą terminą išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

31. Leidimus išduodanti institucija, nagrinėdama gautą prašymą, privalo išsiaiškinti, ar:

31.1. pareiškėjas fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba pareiškėjas juridinis asmuo, kitų valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kai prašoma išduoti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus, nurodytus šių Taisyklių 7 punkte;

31.2. ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą ar verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

31.3. ar fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą ar verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

31.4. ar galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ar galiojanti atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

31.5. siekiančiam gauti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.6 punkte ar verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo, fiziniam asmeniui ar juridinio asmens vadovui (savininkams) nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, viešiesiems interesams arba turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

32. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka leidimų išdavimo sąlygas, Energetikos ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo raštu praneša pareiškėjui arba leidimo turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai.

33. Pareiškėjas arba leidimo turėtojas trūkstamus dokumentus ar informaciją su lydraščiu pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo leidimus išduodančios institucijos prašymo gavimo, išskyrus atvejus nurodytus Taisyklių 36 punkte.

34. Jeigu pareiškėjas leidimus išduodančiai institucijai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą, leidimus išduodanti institucija išduoda leidimą ar pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą, šių Taisyklių 38 punkte nustatytą terminą pradėdama skaičiuoti iš naujo nuo papildomų duomenų ar dokumentų, ar jų pakeitimo gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos.

35. Leidimus išduodanti institucija tinkamai įformintą prašymą ir pateiktus dokumentus nagrinėja objektyviai ir nediskriminuodama pareiškėjų pagal šias leidimų išdavimo sąlygas:

35.1. prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti prašymo esmę;

35.2. pateikti duomenys turi būti teisingi;

35.3. prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas, reglamentuojamas šių Taisyklių VII skyriuje.

36. Komisija, gavusi šių Taisyklių 27 punkte nurodytą pranešimą apie ketinamą verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, įvertina, ar pateiktas pranešimas atitinka nustatytus reikalavimus, ir, kai pranešime nėra pateikti visi reikalingi duomenys arba yra pagrindo manyti, kad pateikti klaidingi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo Komisijoje dienos raštu nurodo pranešimą pateikusiam asmeniui patikslinti pateiktus duomenis arba pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu pranešimą pateikęs asmuo per šiame punkte nurodytą terminą negauna Komisijos prašymo patikslinti pateiktus duomenis arba pateikti trūkstamą informaciją, laikoma, kad pareiškėjo pateiktas pranešimas atitinka nustatytus reikalavimus. Asmuo gali pradėti vertis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla ne anksčiau kaip tą pačią dieną, kai Komisijai pateikiamas tinkamas pranešimas, atitinkantis šių Taisyklių 27 punkte nustatytus reikalavimus.

37. Komisija, gavusi šių Taisyklių 27 punkte nurodytą tinkamą pranešimą bei 27.4 punkte nurodytą pareiškėjo pageidavimą gauti rašytinį patvirtinimą apie jo vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, ne vėliau kaip per 38 punkte nustatytą terminą išduoda leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

 

V. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

38. Leidimus išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos privalo išduoti pareiškėjui leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą. Jeigu pateikti ne visi reikalingi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos.

39. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per šių Taisyklių 38 punkte nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą, išskyrus atvejus, kai yra gautas motyvuotas leidimus išduodančios institucijos paaiškinimas dėl atsisakymo išduoti leidimą.

40. Šių Taisyklių 39 punkte nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra raštu informuotas leidimus išduodančios institucijos prieš pasibaigiant šių Taisyklių 38 punkte nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

41. Leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti išduodami neterminuotam laikui, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją. Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją galiojimo terminus nustato Energetikos ministerija, laikydamasi šių reikalavimų:

41.1. vienkartinis leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus šių Taisyklių 41.2 punkte nurodytus atvejus, ir tiesti tiesioginę liniją išduodamas 36 mėnesių laikotarpiui;

41.2. vienkartinis leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduodamas ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui;

41.3. išduotas leidimas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, šių Taisyklių 41.1 punkte nurodytais atvejais, ar 6 mėnesių laikotarpiui, 41.2 punkte nurodytais atvejais, jei užbaigti projektavimo darbai ir atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų, kaip nurodyta 42 punkte. Šių Taisyklių 41.2 punkte numatytais atvejais išduotas leidimas gali būti pratęsiamas tik tuo atveju, jei pareiškėjas pateikia Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodytą papildomą gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą;

41.4. išduotas leidimas gali būti pratęsiamas papildomam ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jei pareiškėjas pateikia pagrįstus įrodymus, jog atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės veiksmų, trečiųjų asmenų veiksmų ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, taip pat kitoms aplinkybėms, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti ar kitaip valdyti;

41.5. tuo atveju, kai plėtojamos elektros energijos gamybos technologijos savybės objektyviai sąlygoja ilgesnius statybos ir įrengimo terminus, pareiškėjui pateikus atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius ilgesnius statybos ir įrengimo terminus nei leidimo galiojimo laikotarpis, Energetikos ministerija gali išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ilgesniam laikotarpiui, nei numatyta šių Taisyklių 41.1 punkte.

42. Prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus leidimo turėtojas pateikia Energetikos ministerijai ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos. Šių Taisyklių 41.3 punkte nurodytas reikalavimas užbaigti ne mažiau kaip 50 procentų projekto išvystymo darbų kiekvienu atveju įvertinamas pagal statomo energetikos objekto (elektrinės) techninį projektą ir jo sąmatą, tai yra – reikalaujama, kad būtų atlikta ne mažiau kaip 50 procentų pagrindinių projekto išvystymo darbų, pateikiant atliktų darbų sąrašą, ir ne mažiau kaip 50 procentų projekto sąmatoje numatytų investicijų. Procentinį projekto išvystymo darbų atlikimą patvirtina nepriklausomas auditas, kurio atlikimą organizuoja ir už audito ataskaitos pateikimą kartu su teikiamu prašymu pratęsti leidimo galiojimą atsako leidimo turėtojas.

43. Leidimo formą nustato leidimus išduodanti institucija. Leidime nurodoma:

43.1. veiklos elektros energetikos sektoriuje rūšis;

43.2. leidimą išduodanti institucija;

43.3. leidimo išdavimo data, numeris ir vieta;

43.4. duomenys apie leidimo turėtoją;

43.5. leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

43.6. leidimo galiojimo trukmė, jei leidimas išduodamas terminuotam laikotarpiui;

43.7. bendroji informacija apie leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

43.8. teritorija, kurioje verčiamasi leidimu reguliuojama veikla;

43.9. leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys (išskyrus leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energiją, verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą).

44. Leidimus išduodanti institucija gali nustatyti prašymų ir leidimų elektronines formas.

45. Kai išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, leidime be šių Taisyklių 43 punkte nurodytų duomenų papildomai nurodoma leidimo turėtojo objekto (elektrinės) rūšis ir joje naudojamo kuro rūšis.

46. Kai leidimas išduodamas pakeičiant anksčiau galiojusį leidimą gaminti elektros energiją, tai yra – kai asmeniui išduodamas naujas leidimas vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kurią, eksploatuodamas tuos pačius energetikos objektus, vykdė kitas asmuo iki naujojo leidimo išdavimo dienos galiojusio leidimo pagrindu, naujajame leidime nurodoma ir tokio anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris. Išdavus naują leidimą, anksčiau išduotas leidimas nustoja galioti.

47. Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas, kuris buvo atspausdintas popieriuje, prarandamas arba sugadinamas. Tokiu atveju leidimo turėtojas leidimus išduodančiai institucijai pateikia prašymą gauti leidimo dublikatą ir sugadintą leidimo originalą (jei tokį turi). Leidimo dublikatas su žyma „Dublikatas“ išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti įregistravimo leidimus išduodančioje institucijoje.

48. Leidimas pagal pateiktą prašymą neišduodamas arba nekeičiamas, jeigu:

48.1. po leidimus išduodančios institucijos nustatyto papildomo termino pareiškėjas arba leidimo turėtojas pateikia ne visus trūkstamus ir tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją;

48.2. pareiškėjas neatitinka jam keliamų šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

48.3. nėra tenkinamos šių Taisyklių 35 punkte nurodytos leidimų išdavimo sąlygos.

49. Leidimus išduodanti institucija pildo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti registravimo žurnalą, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojami visi išduoti leidimai, pakeisti leidimai, leidimai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, leidimai, kurių galiojimo terminas pratęstas, išduoti leidimų dublikatai.

50. Leidimus išduodanti institucija užtikrina tinkamą leidimų registravimo žurnale pateiktų duomenų apsaugą ir apribotas galimybes taisyti, ištrinti ar kitaip keisti chronologine tvarka išdėstytus įrašus. Jeigu žurnalas pildomas kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

51. Leidimų registravimo žurnale privalomi šie įrašai:

51.1. įrašo eilės numeris;

51.2. įrašo data;

51.3. leidimo išdavimo, jo galiojimo statuso pakeitimo ar galiojimo panaikinimo data;

51.4. leidimo numeris;

51.5. leidimo rūšis;

51.6. duomenys apie leidimo turėtoją (leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas);

51.7. jeigu išduodamas leidimas pakeičia anksčiau turėtą leidimą – anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris;

51.8. prašymą išduoti leidimą nagrinėjęs leidimus išduodančios institucijos darbuotojas;

51.9. asmuo, atsakingas už leidimų registravimo žurnalo pildymą.

 

VI. SUPAPRASTINTA LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

52. Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra – kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Energetikos ministerijai pateikus šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir šių Taisyklių 18.2 punkte nurodytus dokumentus.

53. Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose. Tuo atveju, jei toks asmuo ketina prekiauti pagaminta elektros energija arba teisės aktų nustatyta tvarka yra superkama perteklinė elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, asmuo šių Taisyklių 55 punkte nustatyta tvarka turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei leidimą gaminti elektros energiją, nurodytą šių Taisyklių 52 punkte.

54. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato plėtoti (įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir juose gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams. Toks asmuo šių Taisyklių 56 ir 57 punktuose nustatyta tvarka apie planuojamą vykdyti veiklą privalo informuoti tinklų operatorių ir gauti iš tinklų operatoriaus prijungimo sąlygas.

55. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir prekiauti pagaminta elektros energija arba numato gaminti teisės aktų nustatyta tvarka superkamą perteklinę elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, Energetikos ministerijai pateikus šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir šių Taisyklių 20.1, 20.3.1, 20.3.2 ir 20.3.3 punktuose nurodytus dokumentus. 53 ir 55 punktuose nurodyto asmens (vartotojo) elektros tinkle įrengtų elektrinių įrengtoji galia neturi neviršyti elektros tinklų operatoriaus vartotojui suteiktos leistinosios naudoti galios.

56. Asmenys raštu informuoja tinklo operatorių apie planuojamą vykdyti Taisyklių 54 punkte nurodytą veiklą. Pranešime pateikiama:

56.1. duomenys apie asmenį: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

56.2. informacija apie elektros energijos gamybos įrenginio tipą, įrengtąją galią;

56.3. informacija apie ketinamos statyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginio vietą (gatvė, namo numeris, kaimas/ miestas, savivaldybė);

56.4. kada planuojama pastatyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginį.

57. Asmuo, ketinantis parduoti perteklinę elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba prekiauti pagaminta elektros energija, papildomai teisės aktų nustatyta tvarka tinklo operatoriui pateikia paraišką prijungti elektros energijos gamybos pajėgumus prie elektros tinklų. Paraiškos formą ir dokumentus, kuriuos būtina pateikti su paraiška, nustato tinklų operatorius.

58. Tinklo operatorius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, raštu pateikia Energetikos ministerijai suvestinę informaciją apie asmenų, nurodytų šių Taisyklių 54 punkte, planuojamą vykdyti veiklą.

59. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme gali būti nustatomos papildomos lengvatos atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamintojams, į kurias privaloma atsižvelgti išduodant veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus.

 

VII. LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

60. Leidimo turėtojas ir asmuo, vykdantis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą be išankstinio leidimo, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

61. Leidimo turėtojas ir asmuo, vykdantis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą be išankstinio leidimo, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį.

62. Asmuo turi teisę importuoti elektros energiją į Lietuvos Respubliką ir eksportuoti elektros energiją iš Lietuvos Respublikos tik pagal sutartis su trečiųjų šalių įmonėmis. Lietuvos Respublikoje draudžiama importuoti ir (ar) eksportuoti elektros energiją, kurios įsigijimas nepatvirtintas teisinę galią turinčių dokumentų.

63. Asmuo, kurio disponuojamas technologinis elektros energijos gamybos pajėgumas viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią, teisės aktų nustatyta tvarka Energetikos ministerijos gali būti įpareigotas kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas. Šis reikalavimas netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti.

64. Asmenys, vykdantys leidimu reguliuojamą elektros energijos importo ar eksporto veiklą, teisės aktų nustatytais atvejais privalo sudaryti sutartis su tinklų operatoriais dėl elektros energijos persiuntimo elektros tinklais. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija Lietuvos Respublikoje prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai taikomas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas.

65. Elektros energijos gamintojas privalo techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti elektros energijos gamybos įrenginius, laikytis elektrinių ir tinklų eksploatavimo bei kitų elektros energetikos įrenginių eksploatavimo, naudojimo ir apsaugos reikalavimų.

66. Leidimo turėtojas užtikrina leidime nurodytų duomenų teisingumą, o asmuo, vykdantis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą be išankstinio leidimo, užtikrina šių Taisyklių 27 punkte nurodytame prašyme pateiktų duomenų teisingumą. Pasikeitus nurodytiems duomenims, asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti leidimus išduodančiai institucijai prašymą pakeisti leidimą, nurodydamas naujus duomenis ir pateikdamas jų pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse nustatytais atvejais leidimo turėtojas kreipiasi dėl naujo leidimo išdavimo ir ankstesnio leidimo galiojimo panaikinimo, o asmuo, vykdantis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą be išankstinio leidimo, privalo pateikti Komisijai atnaujintą pranešimą apie vykdomą nepriklausomą elektros energijos tiekimo veiklą, nurodydamas keičiamus duomenis ir (ar) pateikdamas kitą aktualią informaciją. Leidimo turėtojas negali pažeisti leidime nurodytos veiklos apimties ir teritorijos.

67. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija turi būti apskaitoma Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre įregistruotomis energijos apskaitos priemonėmis.

68. Leidimų, nurodytų šių Taisyklių 5.1–5.5 punktuose, turėtojai privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų pusmečiui, Energetikos ministerijai pateikti ataskaitą apie vykdomą veiklą, kurioje be kita ko nurodomi per praėjusį pusmetį atlikti darbai, jų apimtis, veiklos mastas, problemos, su kuriomis susiduriama vykdant atitinkamą veiklą, ir kita svarbi informacija.

69. Leidimo originalas (išskyrus, kai leidimas išduotas elektronine forma) turi būti saugomas leidime nurodytu veiklos vykdymo adresu arba juridinio asmens registruotoje buveinėje. Juridinio asmens padaliniuose turi būti saugoma leidimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

70. Leidimo turėtojas ar asmuo, besiverčiantis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą be išankstinio leidimo:

70.1. turi teisę verstis leidime, o jei asmuo verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo – pranešime nurodyta veikla teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

70.2. gali reikalauti leidimus išduodančios institucijos pateikti rašytinį paaiškinimą, kai delsiama ar atsisakoma išduoti leidimą.

71. Tuo atveju, jeigu teisės aktuose nustatomos specialiosios ir (ar) išimtinės leidimu reguliuojamos veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygos, tarp jų skatinimo ar paramos priemonės, šiose Taisyklėse nustatytos veiklos sąlygos taikomos tiek, kiek atitinkami specialieji teisės aktai nenustato kitaip. Leidimų išdavimas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka savaime negarantuoja atskiriems leidimų turėtojams jokių specialiųjų ir (ar) išimtinių teisių.

72. Leidimus išduodanti institucija gali keisti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas, nurodytas šiame Taisyklių VII skyriuje. Po pakeitimo leidimus išduodanti institucija per 5 darbo dienas raštu praneša leidimų turėtojams apie sąlygų pakeitimus ir, prireikus, apie jų turimų leidimų galiojimo panaikinimą praėjus 3 mėnesiams nuo leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pakeitimo, nurodydama, kad per 3 mėnesius asmenys turi gauti naujus leidimus.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS

 

73. Už leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus leidimų turėtojai, turintys šių Taisyklių 5 punkte nurodytus leidimus, raštu (registruotu laišku) įspėjami apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Šių Taisyklių punktas taikomas taip pat ir asmenims, turintiems teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo.

74. Leidimus išduodanti institucija, nustačiusi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ją patikrinusi ir įvertinusi, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu įspėja leidimo turėtoją ar asmenį, vykdantį nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą be išankstinio leidimo, apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą ir nurodo terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nustatytus pažeidimus.

75. Įspėjimą dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo leidimus išduodanti institucija pateikia asmeniui raštu, nurodydama laikotarpį pažeidimams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio.

76. Leidimo galiojimas sustabdomas arba sustabdoma teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo leidimus išduodančios institucijos sprendimu. Jame nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai, galiojimo sustabdymo data ir protingas laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimai. Leidimas gali būti sustabdomas arba sustabdoma teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo šiais atvejais, jeigu:

76.1. paaiškėja, kad prašyme pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per leidimus išduodančios institucijos nustatytą laikotarpį asmuo nepateikia patikslintų duomenų;

76.2. asmuo pažeidžia reguliuojamos veiklos sąlygas ir po įspėjimo per leidimus išduodančios institucijos nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;

76.3. asmuo nebeatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, kuriuos atitiko, kai leidimas buvo išduotas ar suteikta teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo;

76.4. asmuo kreipėsi dėl leidimo galiojimo ar nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos be išankstinio leidimo veiklos sustabdymo.

77. Kai asmuo nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai) pašalinti, leidimus išduodančios institucijos sprendimu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

78. Leidimo galiojimas panaikinamas arba atimama teisė vertis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo leidimus išduodančios institucijos sprendimu, jeigu:

78.1. asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, per leidimus išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

78.2. asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo leidimu reguliuojamą veiklą;

78.3. asmuo, kurio leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduoto leidimo galiojimo sustabdymo datos pažeidžia leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

78.4. leidimo turėtojas kreipėsi dėl leidimo galiojimo panaikinimo, jo pakeitimo ar naujo leidimo išdavimo anksčiau galiojusio leidimo pagrindu;

78.5. leidimo turėtojas juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;

78.6. leidimo turėtojas fizinis asmuo miršta;

78.7. leidimo turėtojas daugiau kaip trejus metus nevykdė leidime nurodytos veiklos;

78.8. pasibaigia leidimo galiojimo terminas ir asmuo nesikreipia dėl jo pratęsimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

79. Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas šių Taisyklių 8.1 punkte numatytu pagrindu, prie prašymo privalo nustatyta tvarka pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai), dėl kurių buvo panaikintas leidimas, pašalinti. Prašymas nagrinėjamas kaip nurodyta šių Taisyklių 38 punkte.

80. Apie sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo leidimus išduodanti institucija leidimo turėtojui praneša raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodydama leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priežastis.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Pareiškėjas ar leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti, pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis), gauti dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą pateikia tiesiogiai leidimą išduodančiai institucijai, per atstumą, arba elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninėmis priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymai turi būti pasirašomi prašymą teikiančio asmens saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

82. Pareiškėjas ir leidimų turėtojai informaciją apie leidimus išduodančios institucijos priimtus sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš leidimus išduodančios institucijos, per atstumą (paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

83. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje ir vėjo energijos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje išduodamas konkurso būdu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimais. Tokių pajėgumų plėtrai šios Taisyklės netaikomos.

84. Energetikos ministerija, Komisija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri leidimų turėtojų veiklą ir prižiūri, kaip jie laikosi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų, ir reikalauja iš atitinkamą veiklą vykdančių asmenų pateikti dokumentus ar duomenis, reikalingus įvertinti tokių sąlygų laikymąsi.

85. Valstybinės priežiūros institucijos ir (ar) kontrolės institucijos, elektros tinklų operatoriai privalo nedelsdamos raštu informuoti leidimus išduodančias institucijas apie nustatytus leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

86. Skundai ir ginčai dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir leidimus išduodančios institucijos priimtų sprendimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2013 m. spalio 22 d. raštu Nr. (13-2)-D8-8935

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2013 m. spalio 9 d. raštu Nr. 2D-5156(12.51)

_________________


 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje

 

____________ Nr. ____________

(data)

____________________________

(vieta)

 

1. Duomenys apie pareiškėją:

1.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė _____________________________________

1.2. Pareiškėjo juridinio asmens kodas / asmens kodas ________________________________

1.3. Pareiškėjo buveinės adresas _________________________________________________

1.4. Telefonas _______________________________________________________________

1.5. Faksas __________________________________________________________________

1.6. Elektroninio pašto adresas __________________________________________________

1.7. Interneto svetainė _________________________________________________________

1.8. Pareiškėjo korespondencijos adresas

 

2. Veikla, kuriai prašoma leidimo _______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Teritorija, kurioje numatoma verstis veikla ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Veiklos apimtis ir pagrindiniai ją apibūdinantys techniniai duomenys ______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą:

vardas, pavardė ______________________________________________________________

pareigos ________________________ telefonas ____________________________________

elektroninio pašto adresas ______________________________________________________

atstovavimo teisinis pagrindas ___________________________________________________

 

6. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo (pakeitimo) ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais būdais:

___________________________________________________________________________

 

£[] elektroniniu paštu (nurodyti)

£[] paštu (nurodyti)

£[] faksu (nurodyti)

 

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas pasirašydamas šį prašymą, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir pareiškėjas įsipareigoja vykdyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.

 

PRIDEDAMA: (nurodomas kartu su prašymu teikiamų dokumentų sąrašas)

 

____________________                                                       ____________________________

(parašas)                                                                        (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-167, 2014-06-17, paskelbta TAR 2014-06-23, i. k. 2014-09028

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo