Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2019-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 112-5611, i. k. 113203NISAK0001-212

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-04:

Nr. 1-171, 2015-07-02, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10743

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 22 d. Nr. 1-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 ir 49 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1.   šiuo įsakymu patvirtintos Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės taikomos prašymams išduoti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, pateiktiems nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

2.2.   licencijos, išduotos nepriklausomiems tiekėjams iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1919 (toliau – Įstatymas) įsigaliojimo dienos ir galiojusios šio Įstatymo įsigaliojimo dieną, prilyginamos leidimams vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir galioja, tol, kol jų galiojimas nebus panaikintas teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3.   Iki šio įsakymo įsigaliojimo Energetikos ministerijai pateiktus ir nebaigtus nagrinėti prašymus išduoti leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, išskyrus prašymus išduoti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 1-70 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 380 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1-171 redakcija)

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų galiojimo termino pratęsimo, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo tvarką bei reglamentuoja leidimais reguliuojamos veiklos bendruosius kriterijus, sąlygas ir reikalavimus.

2.  Šios Taisyklės nereglamentuoja licencijuojamos ar kitos veiklos elektros energetikos sektoriuje, kuriai vykdyti įstatymų nustatyta tvarka nėra reikalingas leidimas.

3.  Šios Taisyklės taikomos išduodant leidimus elektros energetikos veiklai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

LEIDIMAIS REGULIUOJAMA VEIKLA

 

5.  Veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti išduodami šie leidimai:

5.1. leidimas gaminti elektros energiją;

5.2. leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

5.3. leidimas tiesti tiesioginę liniją;

5.4. leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės;

5.5. leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės;

5.6. leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

6.  Vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje leidžiama šių Taisyklių 5 punkte nurodytų leidimų turėtojams. Kiekvienos rūšies leidimu reguliuojamai veiklai, taip pat tokiai veiklai vykdyti eksploatuojant atskirus, tarpusavyje technologiškai nesusijusius elektros energetikos objektus, išduodamas atskiras leidimas.

7.  Leidimai gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

8. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

8.1. pastatė naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

8.2. padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:

8.2.1. išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naująjį, netenka galios;

8.2.2. naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas papildomai įrengtai elektros energijos gamybos įrenginių galiai, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kita teise valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

9.  Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

9.1. statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);

9.2. padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius. Šiuo atveju leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas tai daliai, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statomiems papildomiems elektros energijos gamybos įrenginiams;

9.3. rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui.

10.  Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas elektros energijos gamintojui, kai tiesiogine linija ketinama sujungti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių objektus, arba elektros energijos gamintojo ir vartotojo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų tinklų, objektus. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik tuo atveju, kai tinklų operatoriai atsisako leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

11.  Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 18 dalyje nustatytus reikalavimus.

12.  Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nustatytus reikalavimus.

13.  Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodamas asmenims, kurie ketina prekiauti elektros energija Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje Prekybos elektros energija taisyklių nustatyta tvarka.

14. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus, nurodytus šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, pratęsia leidimo galiojimo terminą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus  ir leidimais reguliuojamą veiklą prižiūri Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

141. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimą, nurodytą šių Taisyklių 5.6 papunktyje, išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, keičia, tikslina ir leidimais reguliuojamą veiklą prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

15. Leidimus išduodančios institucijos, vykdydamos šių Taisyklių 14 ir 141 punktuose nurodytas funkcijas ir disponuodamos teisės aktų joms suteiktais įgaliojimais:

15.1.  Inspekcija nustato išduodamų leidimų formas;

15.2. Komisija nustato deklaracijos dėl asmens, siekiančio verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, atitikties Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytiems reikalavimams (toliau – deklaracija) formą;

15.3. reikalauja iš asmenų, ketinančių vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos įvertinti deklaraciją šių Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytam leidimui gauti ar jų prašymus išduoti atitinkamus leidimus, nurodytus šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose;

15.4. Inspekcija registruoja išduotus leidimus ir pildo šių Taisyklių 48 punkte nurodytą leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus Inspekcijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo skelbiama ši informacija: leidimo turėtojas (jei leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas, nurodoma, kad leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas), leidimu reguliuojamos veiklos rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo data, galiojimo terminas, leidimu reguliuojamos veiklos teritorija, elektrinės tipas, elektrinės įrengtoji galia, naudojamas kuras;

15.5. Komisija registruoja ir ne vėliau kaip per  kitą darbo dieną po deklaracijos gavimo Komisijoje dienos arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje, jeigu ši diena vėlesnė negu kita darbo diena po deklaracijos pateikimo dienos, savo interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, sąrašą, jų kontaktinius duomenis ir informaciją apie leidimų išdavimą ar pakeitimą;

15.6. Licencijų informacinės sistemos tvarkytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka teikia informaciją apie leidimų išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, leidimų galiojimo termino pratęsimą, jų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

16. Asmuo, norintis gauti leidimą vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje, pateikia leidimus išduodančiai institucijai šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą išduoti atitinkamą leidimą, nurodytą šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, ar nustatytos formos deklaraciją šių Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytam leidimui gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

17.  Prie prašymo išduoti leidimą pareiškėjas privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad pareiškėjas fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai prašoma išduoti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus, nurodytus šių Taisyklių 7 punkte.

18.  Prie prašymo gauti leidimą gaminti elektros energiją pareiškėjas privalo pateikti:

18.1.  statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statinių statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;

18.2.  dokumentus, patvirtinančius, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma);

18.3.  dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:

18.3.1. dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;

18.3.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitikimą teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;

18.3.3. šių Taisyklių 18.3.1 ir 18.3.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 18.3.2 papunktis netaikomas tokiems įrenginiams, naudojantiems biokurą, jei šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai;

18.4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtintą kopiją ir dokumentą, patvirtinantį šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

18.5. dokumentą, pagrindžiantį, kad energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu.

19.  Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas šių Taisyklių 8.3 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio įgijimo privalo pateikti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės ar kita teise. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naująjį, netenka galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

 

20.  Prie prašymo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pareiškėjas privalo pateikti:

20.1. tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją su nurodytu prijungimo tašku arba patvirtinimą apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikia prašymą leidimui tiesti tiesioginę liniją gauti. Jei pareiškėjas yra laimėjęs skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, prie prašymo papildomai turi pateikti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

 

20.2.  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus:

20.2.1. atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

20.2.2. apskrities, kurioje planuojama ūkinė veikla, visuomenės sveikatos centro priimtą sprendimą, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

20.2.3. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo, kaip nurodyta šių Taisyklių 20.2.1 ir 20.2.2 papunkčiuose;

20.3.  dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir statybos vietos planuojamiems elektros energijos gamybos įrenginiams ir su jais susijusiai įrangai parinkimo reikalavimus:

20.3.1. žemės sklypo ar jo dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas) arba statinio ar jo konstrukcijos dalies, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodančius dokumentus, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus įrodantys dokumentai privalo būti įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 1 metus;

20.3.2. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

 

20.3.3. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);

20.4.  dokumentus, pagrindžiančius pareiškėjo technologinius ir vadybinius pajėgumus leidimu reguliuojamai veiklai vykdyti:

20.4.1. pareiškėjo rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą. Šis reikalavimas netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai pareiškėjas leidimui gauti pateikia Inspekcijai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją;

20.4.2. pareiškėjo, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais, kopijas;

20.5. dokumentą, pagrindžiantį, kad planuojamas statyti energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu.

21.  Tais atvejais, kai įstatymų nustatytais pagrindais leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių išduodami skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojui, prie prašymo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pareiškėjas privalo pateikti aukcioną organizuojančios institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio aukciono laimėtojo statusą, kopiją.

22. Atskirą prašymą gauti naują leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

22.1. įrengti naujus elektros energijos gamybos įrenginius (elektrinę) buvusių elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės), kurių veikla nutraukta ir panaikintas leidimas gaminti elektros energiją, vietoje;

22.2. išplėsti esamus elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius apimtį, nustatytą anksčiau išduotame leidime;

22.3. prie operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius, kurie naudojami (numatyti naudoti) savo reikmėms ir ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, nustatytus šių Taisyklių 53 punkte;

22.4. praplėsti (papildyti) ar pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

23.  Prie prašymo gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją pareiškėjas privalo pateikti:

23.1.  pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;

23.2.  dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti pareiškėjo padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;

23.3. Neteko galios nuo 2016-12-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

23.4.  sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš pareiškėjo ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;

23.5.  dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais.

24.  Atskirą prašymą gauti naują leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

24.1. praplėsti (papildyti), pakeisti leidime nurodytą teritoriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

24.2.  išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

25.  Prašyme gauti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ir importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, pareiškėjas privalo nurodyti eksporto ar importo šalis bei prie prašymo gauti atitinkamą leidimą privalo pateikti:

25.1.  pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto ar importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo, pateikiant atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);

25.2.  pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto ar importo galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, nurodant elektros energijos importo ir eksporto valstybę ir valstybes, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.

26. Asmuo, siekiantis gauti teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, pateikia Komisijai nustatytos formos deklaraciją. Teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Komisijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Komisijai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

27. Prašymą gauti naują leidimą su juridinio asmens reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais asmuo privalo pateikti  tuo atveju, kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas. Taip pat prašymą gauti naują leidimą privalo pateikti asmuo, vykdantis elektros energijos eksporto ar importo veiklą pasikeitus jo veiklos teritorijai (eksporto ar importo valstybėms).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

271. Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims, kai pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitimus, užpildydamas Taisyklių priede nurodytos formos prašymą, kai siekiama pakeisti Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytą leidimą, ar nustatytos formos deklaraciją, kai siekiama pakeisti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų Inspekcijoje dienos, išduodamas pakeistas atitinkamas leidimas, nurodytas Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu. Asmeniui, siekiančiam pakeisti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, laikoma, kad leidimas asmeniui pakeistas kitą dieną po deklaracijos ir dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius asmens duomenis, pateikimo Komisijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Komisijai dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

272. Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytai teritorijai, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, dėl pavadinimų suteikimo administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitimus, užpildydamas Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos, išduodamas pakeistas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

273. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimas gaminti elektros energiją tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės įrengtąją galią. Leidimas gaminti elektros energiją taip pat tikslinamas tuo atveju, kai numatoma veikiančiuose elektros energijos gamybos įrenginiuose jų nerekonstruojant elektros energijos gamybai naudoti kitą, nei galiojančiame leidime nurodytą kurą. Prie prašymo patikslinti:

273.1. galiojančiame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytą elektrinės įrengtąją galią būtina pateikti įrengtosios galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus ir (ar) tai pagrindžiančius dokumentus;

273.2. leidime gaminti elektros energiją nurodytą kurą būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai reikalavimai;

273.3. patikslintas leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas patikslinti leidimą  pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos;

273.4. patikslintame leidime nurodomas tikslinamo leidimo numeris ir data bei pažymima leidimo tikslinimo data.

Papildyta punktu:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

28.  Asmenims, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis turintiems teisę gauti leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus supaprastinta tvarka, šiame skyriuje nustatyti reikalavimai prašymo išduoti leidimą pateikimui taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja šių Taisyklių VI skyriuje nustatytai supaprastintai leidimų išdavimo tvarkai.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

29. Inspekcija, gavusi asmens prašymą išduoti atitinkamą leidimą, nurodytą Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, ir šių Taisyklių III skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai bei juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas šių Taisyklių 34 punkte, ir ne vėliau kaip per šių Taisyklių 35 punkte nustatytą terminą išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

30. Inspekcija, nagrinėdama gautą prašymą, privalo išsiaiškinti, ar:

30.1.  pareiškėjas fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba pareiškėjas juridinis asmuo, kitų valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kai prašoma išduoti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimus, nurodytus šių Taisyklių 7 punkte;

30.2. ar galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ar galiojanti atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

31. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas, pateikti ne visi leidimo galiojimo termino pratęsimui, leidimui išduoti reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, taip pat jeigu pateiktų dokumentų ar duomenų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka leidimų išdavimo sąlygas, Inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo raštu praneša pareiškėjui arba leidimo turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

32. Pareiškėjas arba leidimo turėtojas trūkstamus dokumentus ar informaciją su lydraščiu pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Inspekcijos prašymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

33. Jeigu pareiškėjas Inspekcijai per Taisyklių 32 punkte nustatytą terminą papildomai pateikia duomenis ar dokumentus, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą ar pratęsti leidimo galiojimo terminą, Inspekcija išduoda leidimą ar pratęsia leidimo galiojimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

331. Komisija, gavusi asmens deklaraciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą įgijimo dienos, privalo patikrinti deklaracijoje pateiktą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, bei išsiaiškinti ar asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

332. Paaiškėjus, kad asmens pateiktoje deklaracijoje ir dokumentuose, patvirtinančiuose pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, pateikta netiksli, neišsami (ne visa) ar klaidinga informacija, bet trūkumai nėra tokie, dėl kurių asmuo neatitiktų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą įgijimo dienos praneša asmeniui, kad būtina pateikti patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

333. Asmuo patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, informaciją pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

334. Jeigu asmuo Komisijai per Taisyklių 333 punkte nustatytą terminą pateikia patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, informaciją, taip pašalindamas Komisijos nurodytus trūkumus, Komisija patikslina informaciją apie leidimo turėtoją savo interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

34. Leidimus išduodanti institucija tinkamai įformintą deklaraciją ar prašymą ir pateiktus dokumentus nagrinėja objektyviai ir nediskriminuodama pareiškėjų pagal šias leidimų išdavimo sąlygas:

34.1. prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti prašymo esmę;

34.2.  pateikti duomenys turi būti teisingi;

34.3. deklaracijoje ar prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas, reglamentuojamas šių Taisyklių VII skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

35. Inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos turi išduoti pareiškėjui leidimą, pratęsti leidimo galiojimo terminą arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą ar pratęsti leidimo galiojimo terminą. Jeigu pateikti ne visi reikalingi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų Inspekcijoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

36. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per šių Taisyklių 35 punkte nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą, išskyrus atvejus, kai yra gautas motyvuotas Inspekcijos paaiškinimas dėl atsisakymo išduoti leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

37. Šių Taisyklių 36 punkte nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra raštu informuotas Inspekcijos prieš pasibaigiant šių Taisyklių 35 punkte nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

38. Leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti išduodami neterminuotam laikui, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami 36 mėnesių laikotarpiui. Tuo atveju, kai plėtojamos elektros energijos gamybos technologijos savybės objektyviai sąlygoja ilgesnius statybos ir įrengimo terminus, pareiškėjui pateikus atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius ilgesnius statybos ir įrengimo terminus nei leidimo galiojimo laikotarpis, Inspekcija išduoda leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, ilgesniam nei 36 mėnesių laikotarpiui.

39. Išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją galiojimo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip du kartus:

39.1. vieną kartą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių, o plėtojant elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių – 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių ir paaiškinimą, įrodantį šių veiksmų ir aplinkybių įtaką suplanuotų darbų atlikimui laiku. Šių veiksmų ir aplinkybių egzistavimą patvirtina bent vienas iš žemiau išvardintų dokumentų:

39.1.1 įsiteisėjęs teismo ar Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas;

39.1.2. valstybės institucijų veiksmus ir sprendimus, dėl kurių atlikti suplanuotus darbus vėluojama ir kurių asmuo neturėjo teisės ginčyti, įrodantys dokumentai;

39.1.3. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų pagal veiklos zonas išduota nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma;

39.1.4. kiti faktines aplinkybes įrodantys dokumentai (ekspertų išvados, nuotraukos ir pan.);

39.2. vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo pateikia statybą leidžiančio dokumento kopiją, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ir dokumentus, įrodančius, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

40. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo terminas pratęsiamas, kai asmuo be kitų reikalingų dokumentų papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

41. Prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus leidimo turėtojas pateikia Inspekcijai ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos. Šių Taisyklių 39.2 papunktyje nurodytas reikalavimas užbaigti ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų kiekvienu atveju įvertinamas pagal statomo energetikos objekto (elektrinės) sąmatą, tai yra – reikalaujama, kad būtų atlikta ne mažiau kaip 50 procentų pagrindinių projekto įgyvendinimo darbų, pateikiant atliktų darbų sąrašą, ir ne mažiau kaip 50 procentų projekto sąmatoje numatytų investicijų. Procentinį investicijų atlikimą patvirtina nepriklausomas auditas, kurio atlikimą organizuoja ir už audito ataskaitos pateikimą kartu su teikiamu prašymu pratęsti leidimo galiojimą atsako leidimo turėtojas.

42. Leidimo formą nustato leidimus išduodanti institucija. Leidime nurodoma:

42.1. veiklos elektros energetikos sektoriuje rūšis;

42.2. leidimą išduodanti institucija;

42.3. leidimo išdavimo data, numeris ir vieta;

42.4. duomenys apie leidimo turėtoją;

42.5. leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

42.6. leidimo galiojimo trukmė, jei leidimas išduodamas terminuotam laikotarpiui;

42.7. bendroji informacija apie leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

42.8. teritorija, kurioje:

42.8.1. bus verčiamasi leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jei yra), namo numeris (jei yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, nurodant kadastrinį žemės sklypo numerį, jei elektros energijos gamybos įrenginius planuojama statyti žemės sklype, ar statinio unikalųjį numerį, jei elektros energijos gamybos įrenginius planuojama statyti statinyje ar ant statinio;

42.8.2. verčiamasi leidimu gaminti elektros energiją reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jei yra), namo numeris (jei yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, nurodant kadastrinį žemės sklypo numerį, jei elektros energijos gamybos įrenginiai pastatyti žemės sklype, ar statinio, kuriame ar ant kurio pastatyti elektros energijos gamybos įrenginiai, unikalųjį numerį;

42.8.3. verčiamasi leidimu tiesti tiesioginę liniją reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jei yra), namo numeris (jei yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, nurodant žemės sklypų, per kuriuos planuojama tiesti tiesioginę liniją, kadastrinius numerius;

42.8.4. verčiamasi leidimu eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, reguliuojama veikla, ją dėstant kaip valstybių narių, į kurias bus eksportuojama elektros energija, sąrašą;

42.8.5. verčiamasi leidimu importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, reguliuojama veikla, ją dėstant kaip valstybių narių, iš kurių bus importuojama elektros energija, sąrašą;

42.8.6. Neteko galios nuo 2018-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

42.9. leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys (išskyrus leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energiją, verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą);

42.10. išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodomas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurio pagrindu išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, numeris ir išdavimo data ir (ar) leidimo gaminti elektros energiją, jei leidimas išduodamas Taisyklių 8.3 papunktyje numatytu pagrindu, numeris ir išdavimo data, taip pat pažymimi duomenis, nurodyti Taisyklių 271, 272, 273 ir 501 punktuose, kai keičiamas, tikslinamas ar taisomas bet kuris šių Taisyklių 5 punkte nurodytas leidimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

43. Leidimus išduodanti institucija, esant techninėms galimybėms, gali nustatyti prašymų ir (ar) leidimų elektronines formas.

44. Kai išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, leidime be šių Taisyklių 42 punkte nurodytų duomenų papildomai nurodoma leidimo turėtojo objekto (elektrinės) rūšis ir joje naudojamo kuro rūšis.

45. Kai leidimas išduodamas pakeičiant anksčiau galiojusį leidimą gaminti elektros energiją, tai yra – kai asmeniui išduodamas naujas leidimas vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kurią, eksploatuodamas tuos pačius energetikos objektus, vykdė kitas asmuo iki naujojo leidimo išdavimo dienos galiojusio leidimo pagrindu, naujajame leidime nurodoma ir tokio anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris. Išdavus naują leidimą, anksčiau išduotas leidimas nustoja galioti.

46. Atitinkamo leidimo, nurodyto Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas, kuris buvo atspausdintas popieriuje, prarandamas arba sugadinamas. Tokiu atveju leidimo turėtojas leidimus išduodančiai institucijai pateikia prašymą gauti leidimo dublikatą ir sugadintą leidimo originalą (jei tokį turi). Leidimo dublikatas su žyma „Dublikatas“ išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti įregistravimo leidimus išduodančioje institucijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

47. Atitinkamas leidimas, nurodytas Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, pagal pateiktą prašymą neišduodamas, nepratęsiamas leidimo galiojimo terminas arba leidimas nekeičiamas, jeigu:

47.1. po Inspekcijos nustatyto papildomo termino pareiškėjas arba leidimo turėtojas nepateikia bent vieno iš leidimui išduoti, pakeisti ar pratęsti leidimo galiojimo terminą reikalingų dokumentų arba pateikti duomenys yra neteisingi;

47.2. pareiškėjas neatitinka jam keliamų šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

47.3. nėra tenkinamos šių Taisyklių 34 punkte nurodytos leidimų išdavimo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

48. Leidimus išduodanti institucija pildo leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojami visi išduoti leidimai, pakeisti leidimai, leidimai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, leidimai, kurių galiojimo terminas pratęstas, išduoti leidimų dublikatai.

49. Leidimus išduodanti institucija užtikrina tinkamą leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose pateiktų duomenų apsaugą ir apribotas galimybes taisyti, ištrinti ar kitaip keisti chronologine tvarka išdėstytus įrašus. Jeigu leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrai pildomi kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

50. Leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose privalomi šie įrašai:

50.1. įrašo eilės numeris;

50.2. įrašo data;

50.3. leidimo išdavimo, jo galiojimo statuso pakeitimo ar galiojimo panaikinimo data;

50.4. leidimo numeris;

50.5. leidimo rūšis;

50.6. duomenys apie leidimo turėtoją (leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė);

50.7. leidime nurodytos elektrinės įrengtoji galia, jei išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją;

50.8. jeigu išduodamas leidimas pakeičia anksčiau turėtą leidimą – anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris;

50.9. deklaraciją ar prašymą išduoti leidimą nagrinėjęs leidimus išduodančios institucijos darbuotojas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

50.10. asmuo, atsakingas už leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrų pildymą.

 

501. Leidimuose, nurodytuose šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, padarytos techninės klaidos (spausdinimo, skaičiavimo klaidos, netikslūs duomenys) taisomos ir leidimas ištaisomas  tokia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

501.1. jeigu padaryta techninė klaida ir ją pastebėjo leidimus išduodanti institucija, leidimo turėtojas per 5 darbo dienas apie tai informuojamas raštu, leidimo turėtojui per 10 darbo dienų išduodamas ištaisytas leidimas;

501.2. jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo leidimo turėtojas, jis raštu kreipiasi į leidimus išduodančią instituciją dėl klaidos ištaisymo. Per 10 darbo dienų nuo leidimo turėtojo kreipimosi registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos, leidimo turėtojui išduodamas ištaisytas leidimas arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį ištaisyti;

501.3. jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos ar elektros tinklų operatorius, šios institucijos ar elektros tinklų operatorius raštu informuoja apie tai leidimus išduodančią instituciją. Leidimus išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo informuoja leidimo turėtoją apie pastebėtą klaidą ir per 10 darbo dienų išduoda leidimo turėtojui ištaisytą leidimą;

501.4. ištaisytame leidime nurodoma taisyto leidimo išdavimo data ir numeris, pažymima techninės klaidos ištaisymo data.

Papildyta punktu:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

502. Paaiškėjus, kad leidime, nurodytame šių Taisyklių 5.6 papunktyje, yra padaryta techninė klaida (netikslūs duomenys, klaidingas leidimo numeris), Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klaidos paaiškėjimo dienos informuoja leidimo turėtoją raštu, kuriame nurodo datą, nuo kurios laikoma, jog leidimas yra ištaisytas, ir atitinkamai pataiso savo interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje esančią informaciją ir duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

VI SKYRIUS

SUPAPRASTINTA LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

51. Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra – kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų, ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Inspekcijai pateikus šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir šių Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytus dokumentus.

52. Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 5 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose. Tuo atveju, jei asmuo ketina patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus, jis šių Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei leidimą gaminti elektros energiją nurodytą šių Taisyklių 51 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

 

53. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato plėtoti (įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato plėsti (įrengti) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 5 kW. Toks asmuo šių Taisyklių 55 punkte nustatyta tvarka apie planuojamą vykdyti veiklą privalo informuoti tinklų operatorių ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš tinklų operatoriaus elektrinės  prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

 

54. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus pateikus šių Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir šių Taisyklių 20.1 ir 20.3.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

55. Asmenys raštu informuoja tinklo operatorių apie planuojamą vykdyti šių Taisyklių 53 punkte nurodytą veiklą. Pranešime pateikiama:

55.1. duomenys apie asmenį: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

55.2. informacija apie elektros energijos gamybos įrenginio tipą, įrengtąją galią;

55.3.informacija apie ketinamos statyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginio vietą (gatvė, namo numeris, kaimas/ miestas, savivaldybė);

55.4. kada planuojama pastatyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginį.

56. Tinklo operatorius ne vėliau kaip per  30 kalendorinių dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, raštu pateikia Inspekcijai suvestinę informaciją apie asmenų, nurodytų šių Taisyklių 53 punkte, planuojamą vykdyti veiklą.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

57. Leidimo turėtojas privalo laikytis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 26 dalyje nustatytų reikalavimų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

58. Leidimo turėtojas neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį.

59. Asmuo turi teisę importuoti elektros energiją į Lietuvos Respubliką ir eksportuoti elektros energiją iš Lietuvos Respublikos tik pagal sutartis su trečiųjų šalių įmonėmis. Lietuvos Respublikoje draudžiama importuoti ir (ar) eksportuoti elektros energiją, kurios įsigijimas nepatvirtintas teisinę galią turinčių dokumentų.

60. Asmuo, kurio disponuojamas technologinis elektros energijos gamybos pajėgumas viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti įpareigotas kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas. Šis reikalavimas netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti.

61. Asmenys, vykdantys leidimu reguliuojamą elektros energijos importo ar eksporto veiklą, teisės aktų nustatytais atvejais privalo sudaryti sutartis su tinklų operatoriais dėl elektros energijos persiuntimo elektros tinklais. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija Lietuvos Respublikoje prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai taikomas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas.

62. Elektros energijos gamintojas privalo techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti elektros energijos gamybos įrenginius, laikytis elektrinių ir tinklų eksploatavimo, dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo bei kitų elektros energetikos įrenginių eksploatavimo, naudojimo ir apsaugos reikalavimų.

63. Leidimo turėtojas užtikrina leidime nurodytų duomenų teisingumą. Leidimo turėtojas negali pažeisti leidime nurodytos veiklos apimties ir teritorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

64. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija turi būti apskaitoma Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre įregistruotomis energijos apskaitos priemonėmis.

65. Leidimų, nurodytų šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, turėtojai, privalo, Inspekcijai pareikalavus, pateikti ataskaitą apie vykdomą veiklą, kurioje be kita ko nurodomi per praėjusį pusmetį atlikti darbai, jų apimtis, veiklos mastas, problemos, su kuriomis susiduriama vykdant atitinkamą veiklą, ir kita svarbi informacija.

66. Leidimo turėtojas:

66.1. turi teisę verstis leidime nurodyta veikla teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

66.2. gali reikalauti leidimus išduodančios institucijos pateikti rašytinį paaiškinimą, kai delsiama ar atsisakoma išduoti leidimą.

67. Tuo atveju, jeigu teisės aktuose nustatomos specialiosios ir (ar) išimtinės leidimu reguliuojamos veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygos, tarp jų skatinimo ar paramos priemonės, šiose Taisyklėse nustatytos veiklos sąlygos taikomos tiek, kiek atitinkami specialieji teisės aktai nenustato kitaip. Leidimų išdavimas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka savaime negarantuoja atskiriems leidimų turėtojams jokių specialiųjų ir (ar) išimtinių teisių.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS

 

68. Už leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus leidimų turėtojai, turintys šių Taisyklių 5 punkte nurodytus leidimus raštu (registruotu laišku) įspėjami apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

69. Leidimus išduodanti institucija nustačiusi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ją patikrinusi ir įvertinusi, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą ir nurodo terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nustatytus pažeidimus.

70. Įspėjimą dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo leidimus išduodanti institucija pateikia asmeniui raštu, nurodydama laikotarpį pažeidimams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio.

71. Leidimų, nurodytų šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, galiojimas sustabdomas VEI sprendimu, o leidimas, nurodytas šių Taisyklių 5.6 papunktyje, sustabdomas Komisijos pranešimu. Sprendime ar pranešime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai, leidimo galiojimo sustabdymo data ir protingas laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimai. Leidimas sustabdomas šiais atvejais, jeigu:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

71.1. paaiškėja, kad deklaracijoje ar prašyme pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per leidimus išduodančios institucijos nustatytą laikotarpį asmuo nepateikia patikslintų duomenų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

71.2. asmuo pažeidžia reguliuojamos veiklos sąlygas ir po įspėjimo per leidimus išduodančios institucijos nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;

71.3. asmuo nebeatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, kuriuos atitiko, kai leidimas buvo išduotas;

71.4. asmuo kreipėsi dėl leidimo sustabdymo.

72. Kai asmuo nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai) pašalinti, leidimus išduodančios institucijos sprendimu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

73. Leidimo, nurodytų šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, galiojimas panaikinamas VEI sprendimu, o leidimas, nurodyto šių Taisyklių 5.6 papunktyje, panaikinamas Komisijos pranešimu. Sprendime ar pranešime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai ir (ar) leidimo galiojimo panaikinimo priežastys, leidimo galiojimo panaikinimo data. Leidimo galiojimas panaikinamas jeigu:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

73.1. asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, per leidimus išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

73.2. asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo leidimu reguliuojamą veiklą;

73.3. asmuo, kurio leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduoto leidimo galiojimo sustabdymo datos pažeidžia leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

73.4. leidimo turėtojas kreipėsi dėl leidimo galiojimo panaikinimo, jo pakeitimo ar naujo leidimo išdavimo anksčiau galiojusio leidimo pagrindu;

73.5. leidimo turėtojas juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;

73.6. leidimo turėtojas fizinis asmuo miršta;

73.7. leidimo turėtojas daugiau kaip vienerius metus nevykdė leidime nurodytos veiklos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

73.8. asmuo deklaracijoje pateikė klaidingus, žinomai melagingus duomenis ir (ar) duomenys, pateikti deklaracijoje, yra tokie, dėl kurių pripažįstama, kad asmuo neatitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

731. Leidimo, nurodyto šių Taisyklių 5.6 papunktyje, galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ar galiojimas panaikinamas nuo Komisijos pranešime nurodytos datos, išskyrus 732 punkte numatytus atvejus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

732. Leidimų, nurodytų šių Taisyklių 5.6 papunktyje, turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, turi pateikti Komisijai laisvos formos prašymą. Leidimo turėtojui pateikus prašymą dėl leidimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, Komisija leidimo galiojimą sustabdo ar panaikina kitą dieną nuo prašymo gavimo Komisijoje dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo dienos. Leidimo turėtojui pateikus prašymą dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, laikoma, kad teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla asmeniui, suteikiama kitą dieną po šio prašymo pateikimo Komisijai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo Komisijai dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

74. Neteko galios nuo 2016-12-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

75. Apie sprendimą dėl atitinkamo leidimo, nurodyto šių Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose,  galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo VEI leidimo turėtojui praneša raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodydama leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Pareiškėjas ar leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti, pakeisti leidimą ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis, gauti dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą, pratęsti leidimo galiojimo terminą pateikia tiesiogiai leidimą išduodančiai institucijai, per atstumą, arba elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti deklaraciją ar prašymą gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninėmis priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Deklaracijos ar prašymai turi būti pasirašomi deklaraciją ar prašymą teikiančio asmens saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

 

77. Pareiškėjas ir leidimų turėtojai informaciją apie leidimus išduodančios institucijos priimtus sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš leidimus išduodančios institucijos, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

78. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje išduodamas konkurso būdu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimais. Tokių pajėgumų plėtrai šios Taisyklės netaikomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

 

79. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Komisija, Inspekcija, kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri leidimų turėtojų veiklą ir prižiūri, kaip jie laikosi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalauja iš atitinkamą veiklą vykdančių asmenų pateikti dokumentus ar duomenis, reikalingus įvertinti tokių sąlygų laikymąsi.

80. Valstybinės priežiūros institucijos ir (ar) kontrolės institucijos, elektros tinklų operatoriai privalo nedelsdamos raštu informuoti leidimus išduodančias institucijas apie nustatytus leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

81. Skundai ir ginčai dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir leidimus išduodančios institucijos priimtų sprendimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-171, 2015-07-02, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10743

 


 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI / PAKEISTI / PATIKSLINTI / PRATĘSTI leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje

____________ Nr. ____________

(data)                                               

 

(vieta)

 

1. Duomenys apie pareiškėją:

1.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė _______________________________________

1.2. Pareiškėjo juridinio asmens kodas / asmens kodas _________________________________

1.3. Pareiškėjo buveinės adresas __________________________________________________

1.4. Telefonas _________________________________________________________________

1.5. Faksas ___________________________________________________________________

1.6. Elektroninio pašto adresas ____________________________________________________

1.7. Interneto svetainė _________________________________________________________

1.8. Pareiškėjo korespondencijos adresas                                                                                     

 

2. Veikla, kuriai prašoma leidimo ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

3. Teritorija, kurioje numatoma verstis veikla _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(nurodyti tikslų numatomos veiklos vykdymo adresą: gatvė, namo Nr., kaimo, viensėdžio pavadinimas, miesto,

miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastrinis numeris ar statinio unikalus numeris)

 

4. Veiklos apimtis ir pagrindiniai ją apibūdinantys techniniai duomenys ________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

5. Žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą:

vardas, pavardė ________________________________________________________________

pareigos _______________________________ telefonas _______________________________

elektroninio pašto adresas ________________________________________________________

atstovavimo teisinis pagrindas _____________________________________________________

 

6. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo (pakeitimo) ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais būdais:

___________________________________________________________________                

elektroniniu paštu (nurodyti)paštu (nurodyti)faksu (nurodyti) atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas pasirašydamas šį prašymą, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir pareiškėjas įsipareigoja vykdyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.

 

PRIDEDAMA: (nurodomas kartu su prašymu teikiamų dokumentų sąrašas)

 

_____________________________                                                  _             ________________

(parašas)                                                                             (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-171, 2015-07-02, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10743

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-167, 2014-06-17, paskelbta TAR 2014-06-23, i. k. 2014-09028

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-171, 2015-07-02, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10743

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-296, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26443

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-271, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16789

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-332, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21055

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo