Suvestinė redakcija nuo 2016-09-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 152-7150, i. k. 1111100NUTA00001434

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-28:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 7 d. Nr. 1434

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 5 ir 6 dalimis, siekdama įgyvendinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434

 

KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

1. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla ir jų kopijų išdavimo, pratęsimo, keitimo, dublikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygas, vežėjo teises ir pareigas, transporto vadybininko pripažinimo netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai tvarką ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Kelių transporto veikla licencijuojama laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kelių transporto kodeksas), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009), ir Taisyklių reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Vežėjo valdymo centras – įmonės transporto veiklos valdymo vieta, kurioje laikomi dokumentai, susiję su keleivių ir (arba) krovinių vežimu, tai yra apskaitos dokumentai, personalo dokumentai, dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kiti dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti, ar laikomasi Taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 reikalavimų.

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

II. SKYRIUS
LICENCIJŲ RŪŠYS IR NAUDOJIMOSI JOMIS SĄLYGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

4. Išduodamos šios keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos:

4.1. Bendrijos licencija vežti keleivius, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.2. Bendrijos licencija vežti krovinius, suteikianti teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

4.3. licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.4. licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje;

4.5. licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos.

5. Vežėjo, turinčio Taisyklių 4 punkte nurodytą licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

6. Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopija, išduota vienai kelių transporto priemonei, negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei.

7. Licencijos kopija turi būti laikoma kelių transporto priemonėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

8. Draudžiama vykdyti licencijuojamą keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklą neturint galiojančios licencijos arba tuo atveju, kai licencijos galiojimas sustabdytas. Draudžiama vežti keleivius arba krovinius kelių transporto priemone už atlygį neturint galiojančios licencijos kopijos arba tuo atveju, kai licencijos kopijos galiojimas sustabdytas. Priekaboms ir puspriekabėms licencijų kopijų nereikia.

 

III. SKYRIUS
LICENCIJAS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ ĮGALIOJIMAI“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

9. Licencijas, nurodytas Taisyklių 4.1–4.3 ir 4.5 papunkčiuose, ir jų kopijas išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

10. Licencijas, nurodytas Taisyklių 4.4 papunktyje, ir jų kopijas išduoda savivaldybės vykdomosios institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

11. Licencijas išduodanti institucija pagal kompetenciją:

11.1. išduoda arba atsisako išduoti licencijas (licencijų kopijas);

11.2. sustabdo licencijos (licencijos kopijos) galiojimą ir panaikina jos galiojimo sustabdymą;

11.3. panaikina licencijos (licencijos kopijos) galiojimą;

11.4. pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

12. Licencijas išduodanti institucija pagal kompetenciją turi teisę:

12.1. iš įmonių, įstaigų ir organizacijų gauti ir tvarkyti informaciją ir duomenis apie vežėją, vežėjo vadovą ir (ar) transporto vadybininką, jų teistumą ar jų atžvilgiu teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, valstybinį socialinį draudimą, taikytas administracines nuobaudas, vežėjo naudojamų transporto priemonių registraciją ir privalomąją techninę apžiūrą, nekilnojamąjį turtą, finansinę atskaitomybę, sumokėtas valstybės rinkliavas, transporto vadybininko profesinę kompetenciją ir tinkamumą vadovauti vežėjo transporto veiklai;

12.2. priimti kitus Taisyklėse nustatytus sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

13. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, valdančios ir (ar) tvarkančios informaciją ir duomenis, nurodytus Taisyklių 12.1 papunktyje, privalo juos teikti licencijas išduodančioms institucijoms pagal vienkartines užklausas arba duomenų teikimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

IV. SKYRIUS
LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) IŠDAVIMAS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

14. Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

15. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

16. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:

16.1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;

16.2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

16.3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

16.4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

16.4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

16.4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

16.4.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

16.5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;

16.6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;

16.7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

16.7. Neteko galios nuo 2013-05-29

Punkto naikinimas:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin. 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

16.8. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau – buveinė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

17. Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.

18. Vežėjas, norintis įgyti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:

18.1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;

18.2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

18.3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

19. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

20. Susisiekimo ministro patvirtintos formos išduodamoje licencijoje nurodoma:

20.1. licenciją išduodanti institucija;

20.2. licencijos numeris;

20.3. licencijuojama veikla;

20.4. vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);

20.5. licencijos galiojimo laikas;

20.6. licencijos išdavimo vieta ir data;

20.7. licenciją išdavusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

21. Susisiekimo ministro patvirtintos formos išduodamoje licencijos kopijoje nurodoma:

21.1. licencijos kopiją išduodanti institucija;

21.2. licencijos numeris;

21.3. licencijos kopijos numeris;

21.4. licencijuojama veikla;

21.5. vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);

21.6. kelių transporto priemonės markė, modelis ir valstybinis numeris;

21.7. licencijos kopijos galiojimo laikas;

21.8. licencijos kopijos išdavimo vieta ir data;

21.9. licencijos kopiją išdavusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

22. Licencijos (licencijos kopijos) išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

23. Licencijos (licencijos kopijos) neišduodamos (nepratęsiamas jų galiojimas), jeigu:

23.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai, dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;

23.2. dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus;

23.3. vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

23.4. vežėjui panaikintas licencijos galiojimas pagal Taisyklių 48.4 ar 48.5 papunkčius; licencija neišduodama vienus metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

23.5. sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.

24. Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos (licencijų kopijos) turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

25. Praradus licenciją (licencijos kopiją), licencijos (licencijos kopijos) dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

26. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

27. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

V. SKYRIUS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, VEŽĖJŲ PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

28. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

29. Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio reikalavimus, vežėjas privalo turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais buveinę su vežėjo valdymo centru arba buveinę ir vežėjo valdymo centrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

30. Vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro, jeigu jis nesutampa su buveine, adresą, per 15 dienų privalo pranešti apie tai licenciją išdavusiai institucijai ir nurodyti naują buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro adresą. Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine, vežėjas privalo pateikti Taisyklių 16.8 papunktyje nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

31. Neteko galios nuo 2013-05-29

Punkto naikinimas:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin. 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

32. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

33. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jiems paskirta administracinė nuobauda ir jie turi teistumą už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, atitinkančius Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašą tvirtina Valstybinė kelių transporto inspekcija. Nepriekaištingą reputaciją turinčiais nelaikomi ir teistieji ar baustieji už analogiškas veikas pagal užsienio valstybių teisės aktus.

34. Transporto vadybininku pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį gali būti vežėjo juridinio asmens vadovas arba kitas jo darbuotojas, pats vežėjas fizinis asmuo arba pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį eiti transporto vadybininko pareigas sutartimi vežėjo įgaliotas fizinis asmuo, turintis įgaliojimus faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms ir prižiūrėti eismo saugos procedūras. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

35. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

36. Profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte, privalo atitikti transporto vadybininkas. Profesinė kompetencija nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 21 straipsniu. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarką nustato Susisiekimo ministerija.

37. Apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu licenciją išdavusiai institucijai vežėjas privalo pranešti per 15 dienų nuo sužinojimo apie minėtus įvykius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

38. Vežėjas savo veikloje privalo laikytis Kelių transporto kodekso, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Taisyklių reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

39. Licencijos (licencijos kopijos) turi būti grąžintos jas išdavusiai institucijai:

39.1. sustabdžius licencijos (licencijos kopijos) galiojimą – per 15 dienų nuo šių dokumentų galiojimo sustabdymo;

39.2. perleidus (pardavus, išnuomojus, grąžinus nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę, turinčią galiojančią licencijos kopiją, – per 15 dienų nuo kelių transporto priemonės perleidimo;

39.3. panaikinus licencijos (licencijos kopijos) galiojimą – per 15 dienų nuo šių dokumentų galiojimo panaikinimo;

39.4. pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją), – per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.

40. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

41. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

42. Vežėjas privalo leisti licencijas išduodančių institucijų ir kitų institucijų, turinčių priežiūros teisę, pareigūnams, vykdantiems tarnybines užduotis, nekliudomai įeiti į vežėjo buveinę ir (ar) vežėjo valdymo centrą, jeigu jis nesutampa su buveine, ir tikrinti jų kompetencijai priklausančius dokumentus, kelių transporto priemones, vairuotojų darbą. Vežėjas privalo pateikti priežiūros funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus), kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

 

43. Licencijas išduodančios institucijos tikrina vežėjus, kaip jie laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų licencijas išduodančios institucijos nustatyta tvarka.

 

VI. SKYRIUS
LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

44. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nedelsdama įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

45. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir terminais.

46. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 15 dalyje nurodytiems pagrindams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

47. Licencijas išduodanti institucija gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 17 dalyje nustatytiems pagrindams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

48. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 16 dalyje nustatytiems pagrindams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

49. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 18 dalyje nustatytiems pagrindams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

50. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.

51. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

VII. SKYRIUS
NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS PRARADIMAS IR TRANSPORTO VADYBININKO PRIPAŽINIMAS NETINKAMU VADOVAUTI VEŽĖJO TRANSPORTO VEIKLAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

52. Jeigu vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas buvo nuteisti ar jiems taikytos sankcijos už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede nurodytus pažeidimus, licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalimi, privalo savo nustatyta tvarka atlikti tyrimą.

53. Licencijas išduodanti institucija, atlikusi tyrimą, priima sprendimą dėl vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo ar nepraradimo.

54. Jeigu priimamas sprendimas dėl transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo, šis asmuo, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 14 straipsnio 1 dalimi, pripažįstamas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai.

55. Neteko galios nuo 2016-09-28

Punkto naikinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

56. Asmuo, praradęs nepriekaištingą reputaciją ar pripažintas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai, negali vykdyti vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pareigų iki termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo pabaigos.

 

VIII. SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

57. Duomenys, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalies a punkto trečiojoje pastraipoje, 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 14 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 24 straipsnyje, kaupiami ir tvarkomi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo informacinėje sistemoje „Vektra“ (toliau – Lietuvos vežėjų informacinė sistema).

58. Licencijas išduodančios institucijos Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje tvarko duomenis apie licencijų ir (ar) licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, keitimą, išdavimą jas praradus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimą ar nepraradimą, nurodant priežastis, transporto vadybininko pripažinimą netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai ir kitus informacinės sistemos nuostatuose nurodytus duomenis. Licencijas išduodančios institucijos informaciją apie išduotas licencijas, licencijų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą skelbia Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

59. Lietuvos vežėjų informacinės sistemos valdytoja – Valstybinė kelių transporto inspekcija.

60. Savivaldybių vykdomosios institucijos, atlikdamos joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas, duomenis Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje kaupia ir tvarko naudodamos tam specialiai sukurtą sąsają.

61. Laikoma, kad Taisyklių 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytos licencijos ir licencijų kopijos išduotos, padarius elektroninį įrašą apie licencijos (licencijos kopijos) išdavimą Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

IX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

62. Vežėjas Taisyklėse nurodytus dokumentus ir kitą informaciją licencijas išduodančiai institucijai gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į licencijas išduodančią instituciją. Šiame punkte išvardyti informacijos ir dokumentų teikimo būdai taikytini ir licencijas išduodančiai institucijai, kai informacija ir dokumentai teikiami vežėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

63. Licencijas išduodančiai institucijai draudžiama reikalauti pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurią ūkio subjektas jau yra pateikęs arba kurią, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, licencijas išduodanti institucija gali gauti pati, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto pateikti duomenys yra pasikeitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

64. Ataskaitas Europos Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 26 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 17 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 28 straipsnio reikalavimus teikia Valstybinė kelių transporto inspekcija.

 

_________________


 

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių
priedas
(Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 940
redakcija)

 

 

(Vežėjo (fizinio asmens) nuosavo kapitalo ataskaitos formos pavyzdys)

(pirma pusė)

 

 

VEŽĖJO (FIZINIO ASMENS) NUOSAVO KAPITALO ATASKAITA

 

 

 

1.

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

2.

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

3.

 

Asmens kodas

 

 

 

 

4.

 

Gyvenamoji vieta

 

 

 

 

 

5.

 

Privalomas registruoti turtas (eurais)

 

 

 

 

6.

 

Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai (eurais)

 

 

 

 

7.

 

Piniginės lėšos (eurais)

 

 

 

 

8.

 

Suteiktos paskolos (eurais)

 

 

 

 

9.

 

Gautos paskolos (eurais)

 

 

 

 

10.

 

Nuosavas kapitalas (eurais)

 

 

 

 

_________________________                                  _________________________________________

(parašas)                                                                      (vardas (-ai), pavardė (-ės)

(Antra pusė)

 

 

VEŽĖJO (FIZINIO ASMENS) NUOSAVO KAPITALO ATASKAITOS PILDYMO

INSTRUKCIJA

 

Nuosavo kapitalo ataskaitos atitinkamose dalyse nurodoma vežėjo (fizinio asmens):

1 ir 2 dalyse – vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

3 dalyje – asmens kodas;

4 dalyje – deklaruota gyvenamoji vieta (nurodoma: savivaldybė (išskyrus tuos atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre), seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos), žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris, jeigu suteiktas, buto numeris, adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas);

5 dalyje – privalomo registruoti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto suminė vertė, eurais;

6 dalyje – vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių suminė vertė, eurais;

7 dalyje – piniginių lėšų, turimų bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, suma, eurais;

8 dalyje – paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma, eurais;

9 dalyje – gautų ir negrąžintų lėšų suma, eurais;

10 dalyje – 5–8 dalyse nurodyta suma, atėmus 9 dalyje nurodytą sumą, eurais.

 

Pastaba. Nuosavo kapitalo ataskaitoje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių prie nuosavo kapitalo ataskaitos pateikti nereikia. Licencijas išduodanti institucija ar kita kontroliuojanti institucija gali pareikalauti pateikti šiuos dokumentus, įrodančius nuosavo kapitalo sudėtį.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 "Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo