Suvestinė redakcija nuo 2022-09-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 48-1601, i. k. 1052270ISAK001R-111

 

Nauja redakcija nuo 2008-11-12:

Nr. 1R-416, 2008-10-31, Žin. 2008, Nr. 129-4920 (2008-11-11), i. k. 1082270ISAK001R-416

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISININKO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 12 d. Nr. 1R-111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 70 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.6 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

tvirtinu Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                  GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2004-09-22 raštu Nr. (23.7/1-56)-SD-6936

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1R-111

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1R-416

redakcija)

 

TEISININKO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

1. Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką, įgyvendinant 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2021/2183.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Valstybė narė – kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė, arba Šveicarijos Konfederacija;

Profesinio tinkamumo testas – šio Aprašo nustatyta tvarka sudarytos komisijos vykdomas pareiškėjo profesinių žinių patikrinimas, siekiant įvertinti pareiškėjo tinkamumą užsiimti Lietuvos advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje;

Pareiškėjas – valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, kuris yra įgijęs profesinį išsilavinimą ir baigęs praktinį mokymą, jeigu toks yra reikalaujamas toje valstybėje narėje, suteikiantį jam teisę verstis Europos Sąjungos valstybės narės teisininko praktika, siekiantis teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS PRIPAŽINTI TEISININKO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATEIKIMAS TEISINGUMO MINISTERIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

4. Pareiškėjas turi teisę pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) ar Lietuvos Respublikos kontaktiniam centrui paraišką (šio Aprašo priedas) pripažinti jo profesinę kvalifikaciją norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – paraiška). Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai:

4.1. asmens pilietybę arba teisę naudotis Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis įrodantis dokumentas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

4.2. valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo pareiškėjui suteiktas teisininko profesinis vardas;

4.3. teisės magistro diplomas arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) įrodantis diplomas;

4.4. pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita pavardė);

4.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);

4.6. dokumentas, įrodantis nepriekaištingą pareiškėjo reputaciją;

4.7. neteko galios nuo 2022-09-03;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

4.8. kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

5. Šio Aprašo 4.1–4.6 ir 4.8 papunkčiuose nurodyti dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu). Jei pateikiami šio Aprašo 4.1–4.6 ir 4.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalai, Teisingumo ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui. Pareiškėjas turi patvirtinti, kad paraiškoje pateikti duomenys teisingi, o pridedamų dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos nustatyta tvarka, tikros. Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos nėra patvirtintos notaro ar atitinkamos institucijos, kilus pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Teisingumo ministerija gali prašyti pateikti dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas. Šio Aprašo 4.2–4.6 ir 4.8 papunkčiuose nurodyti dokumentai Teisingumo ministerijai turi būti pateikti lietuvių kalba, o jei jie išduoti užsienio valstybės kalba, – išversti į lietuvių kalbą, vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu. Šio Aprašo 4.3 papunktyje nurodytas dokumentas taip pat gali būti pateiktas anglų kalba. Trečiosiose valstybėse išduoti dokumentai, pateikiami Teisingumo ministerijai, turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių nurodytus atvejus. Dokumentas, nurodytas šio Aprašo 4.6 papunktyje, turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki jo pateikimo Teisingumo ministerijai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

6. Tais atvejais, kai kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta pareiškėjas, kompetentingos institucijos neišduoda šio Aprašo 4.6 papunktyje nurodyto dokumento, tokiam dokumentui prilygsta prisiekiant arba valstybėse, kuriose netaikoma nuostata dėl pareiškimo prisiekiant, – oficialus pareiškimas, kurį pateikia pareiškėjas kompetentingai teisminei ar administracinei institucijai arba tam tikrais atvejais, – kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta pareiškėjas, notarui, arba kvalifikuotai profesinei institucijai; tokia institucija arba notaras išduoda pažymėjimą, patvirtinantį pareiškimo prisiekiant arba oficialaus pareiškimo autentiškumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

7. Teisingumo ministerija, gavusi paraišką pripažinti teisininko profesinę kvalifikaciją, privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos įvertinti, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustačiusi, kad paraiška turi trūkumų ar pateikti ne visi reikiami dokumentai, Teisingumo ministerija informuoja pareiškėją, kad jis turi patikslinti paraišką arba pateikti trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus (įskaitant jų vertimus į lietuvių kalbą), būtinus jo profesinei kvalifikacijai įvertinti ir pripažinti, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus išsiuntimo dienos. Laikotarpis, per kurį asmuo turi pateikti trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, neįskaitomas į šio Aprašo 28 punkte nurodytą terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

71.Teisingumo ministerija turi teisę kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos institucijas, trečiųjų valstybių ar valstybių narių institucijas dėl informacijos, būtinos pareiškėjo profesinei kvalifikacijai įvertinti ir pripažinti, pateikimo. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją išsiuntimo dienos. Laikotarpis, per kurį Teisingumo ministerijai turi būti pateikta prašoma informacija, neįskaitomas į šio Aprašo 28 punkte nurodytą terminą. Jeigu Teisingumo ministerija per nurodytą terminą negauna iš kitų Lietuvos Respublikos institucijų, trečiųjų valstybių ir valstybių narių institucijų atsakymo į prašymą pateikti informaciją arba gauna informaciją, nepakankamą pareiškėjo profesinei kvalifikacijai įvertinti ir pripažinti, ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos ar nuo termino atsakymui pateikti pabaigos pateikiamas pakartotinis prašymas pateikti informaciją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio prašymo išsiuntimo dienos. Laikotarpis, per kurį Teisingumo ministerijai turi būti pateikta prašoma informacija, neįskaitomas į šio Aprašo 28 punkte nurodytą terminą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

8. Teisingumo ministerija, nusprendusi, kad pareiškėjas pristatė visus reikiamus dokumentus ir atitinka teisės aktų nustatytus profesinės kvalifikacijos reikalavimus, priima šio Aprašo 27.1 papunktyje nurodytą sprendimą. Teisingumo ministerija, nustačiusi, kad pareiškėjas neatitinka teisės aktų nustatytų profesinės kvalifikacijos reikalavimų, priima šio Aprašo 27.2 papunktyje nurodytą sprendimą. Teisingumo ministerija, nustačiusi, kad pareiškėjo baigtas rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika, priima sprendimą skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą. Profesinio tinkamumo testas organizuojamas šio Aprašo III skyriaus nustatyta tvarka. Šiuo atveju šio Aprašo 27 punkte nurodytas sprendimas priimamas gavus profesinio tinkamumo testo komisijos nutarimą. Jeigu pareiškėjas atsisako laikyti profesinio tinkamumą testą, Teisingumo ministerija priima šio Aprašo 27.2 papunktyje numatytą sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

81. Teisingumo ministerija turi teisę pareiškėjo paraišką atmesti. Apie šį sprendimą pareiškėjas turi būti informuotas per penkias darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Sprendime turi būti nurodytos paraiškos atmetimo priežastys. Paraiška atmetama, jeigu:

81.1. negautas atsakymas į šio Aprašo 71 punkte nurodytą pakartotinį prašymą pateikti informaciją arba gautos informacijos nepakanka pareiškėjo profesinei kvalifikacijai įvertinti ir pripažinti;

81.2. pareiškėjas nepatikslino paraiškos arba nepateikė trūkstamų ir (ar) papildomų dokumentų, kurių Teisingumo ministerija prašė šio Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka, arba informavo, kad jų pateikti negali.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

III SKYRIUS

 PROFESINIO TINKAMUMO TESTO ORGANIZAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

9. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Teisingumo ministerija ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, jeigu yra pareiškėjų.

10. Profesinio tinkamumo testo data turi būti paskirta atsižvelgiant į paraiškos padavimo datą, pareiškėjų skaičių ir į terminą, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo (šio Aprašo 28 punktas).

11. Kartu su pranešimu apie numatomą profesinio tinkamumo testo laikymo datą ir vietą Teisingumo ministerija pareiškėjui išsiunčia profesinio tinkamumo testo programą. Profesinio tinkamumo testo programa taip pat skelbiama Teisingumo ministerijos internetinėje svetainėje.

Profesinio tinkamumo testo programą tvirtina Teisingumo ministerija, suderinusi su Lietuvos advokatūra. Profesinio tinkamumo testo programa turi būti parengta atsižvelgiant į tai, kad profesinio tinkamumo testo metu siekiama patikrinti pareiškėjo sugebėjimą teikti teisines paslaugas Lietuvos advokato vardu.

12. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-323, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14372

 

13. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

14. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

15. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

IV SKYRIUS

PROFESINIO TINKAMUMO TESTO LAIKYMO IR VERTINIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

16. Profesinio tinkamumo testui laikyti teisingumo ministro įsakymu iš penkių narių sudaroma profesinio tinkamumo testo komisija. Tris profesinio tinkamumo testo komisijos narius skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, du – Lietuvos advokatūra. Profesinio tinkamumo testo komisijos nariai turi būti nepriklausomi vykdydami savo pareigas. Vieną iš profesinio tinkamumo testo komisijos narių Lietuvos Respublikos teisingumo ministras skiria komisijos pirmininku, kitą – sekretoriumi. Profesinio tinkamumo testo komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip trys komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

17. Pareiškėjas, negalintis atvykti laikyti profesinio tinkamumo testo dėl svarbių priežasčių, apie tai turi pranešti Teisingumo ministerijai iki profesinio tinkamumo testo pradžios ir pateikti dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Teisingumo ministerijai pripažinus, kad neatvykimo priežastis yra svarbi, profesinio tinkamumo testo laikymas perkeliamas į kitą profesinio tinkamumo testo komisijos posėdį. Jeigu pareiškėjas neatvyksta laikyti profesinio tinkamumo testo ir nepateikia dokumentų, pateisinančių neatvykimą, tai pažymima profesinio tinkamumo testo komisijos nutarime. Tokiu atveju Teisingumo ministerija priima šio Aprašo 27.2 papunktyje numatytą sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

18. Profesinio tinkamumo testas susideda iš civilinės teisės ir civilinio proceso teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, konstitucinės teisės, finansų ir mokesčių teisės, žmogaus teisių, tarptautinės viešosios teisės ir Europos Sąjungos teisės, ir advokato profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų žinių patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

19. Profesinio tinkamumo testo užduotis parengia Teisingumo ministerija. Rengiant šias užduotis turi būti įvertinta tai, kad pareiškėjas yra savo srities specialistas ir pakankamai kvalifikuotas teikti teisines paslaugas toje valstybėje narėje, kurioje jam buvo suteiktas profesinis teisininko vardas.

20. Profesinio tinkamumo testas susideda iš dviejų dalių: testo raštu ir egzamino žodžiu. Testą raštu sudaro 50 klausimų su trimis galimais atsakymais, o egzaminą žodžiu – du teoriniai klausimai ir vienas praktinis klausimas. Testas ir egzaminas žodžiu turi apimti šio Aprašo 18 punkte nurodytus dalykus.

21. Profesinio tinkamumo testas laikomas lietuvių kalba. Egzaminas žodžiu laikomas po testo raštu. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tik tas pareiškėjas, kuris teigiamai išlaikė testą raštu.

22. Pareiškėjo žinios vertinamos uždarame profesinio tinkamumo testo komisijos posėdyje. Kiekvieną profesinio tinkamumo testo dalį vertina kiekvienas komisijos narys atskirai dešimties balų sistema. Testas ir egzaminas žodžiu yra išlaikyti teigiamai, jeigu pareiškėjas iš kiekvieno jų surinko po 7 ir daugiau balų. Dėl profesinio tinkamumo testo rezultatų profesinio tinkamumo testo komisija priima nutarimą paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

23. Profesinio tinkamumo testo komisijos nutarimą pasirašo posėdyje dalyvavę profesinio tinkamumo testo komisijos nariai.

24. Profesinio tinkamumo testo rezultatai paskelbiami iš karto pasibaigus profesinio tinkamumo testo komisijos posėdžiui.

25. Pareiškėjas turi teisę perlaikyti profesinio tinkamumo testą ne anksčiau kaip po pusės metų. Perlaikymų skaičius neribojamas.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PRIPAŽINTI TEISININKO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRIĖMIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

26. Profesinio tinkamumo testo komisija privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoti profesinio tinkamumo testo komisijos nutarimą Teisingumo ministerijai.

27. Teisingumo ministerija gali priimti šiuos sprendimus:

27.1. pripažinti pareiškėjo teisininko profesinę kvalifikaciją norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje;

27.2. nepripažinti pareiškėjo teisininko profesinės kvalifikacijos norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

28. Sprendimas dėl teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje turi būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Teisingumo ministerijoje dienos.

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2022-09-03

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

29. Teisingumo ministerija per visą teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje procedūrą gali konsultuotis su kitomis institucijomis dėl pareiškėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų įvertinimo.

30. Teisingumo ministerijos sprendimas ar vilkinimas jį priimti gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai ir teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

31. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal šį Aprašą gauti asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą šiame Apraše nustatytų procedūrų, susijusių su teisininko profesinės kvalifikacijos norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje pripažinimu, vykdymą. Dokumentai ir juose esantys duomenys, įskaitant asmens duomenis, tvarkomi ir saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, atsižvelgiant į dokumentų saugojimo terminus, nustatytus Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

_________________


 

Teisininko profesinės kvalifikacijos

pripažinimo norint užsiimti advokato

profesine veikla Lietuvos Respublikoje

tvarkos aprašo

priedas

 

(Paraiškos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje forma)

 

PARAIŠKA

DĖL PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

______________

(adresatas)

_______________

(data)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso / asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas (-ai) / pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau pripažinti teisininko profesinę kvalifikaciją norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

 

I. Duomenys apie išsilavinimą (išvardykite švietimo institucijas, kuriose įgytas išsilavinimas, aktualus teisininko profesinės kvalifikacijos norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje pripažinimui)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi ir (ar) studijuota

Mokymosi ir (ar) studijų forma

(N – nuolatinė,

I – ištęstinė,

V – vakarinė,

NT – nuotolinė)

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PAPILDOMA INFORMACIJA

(informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

III. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

pridedama (pažymėkite tik pateikiamus dokumentus):

¨ Asmens pilietybę arba teisę naudotis Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis įrodantis dokumentas.

¨ Valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo pareiškėjui suteiktas teisininko profesinis vardas.

¨ Teisės magistro diplomas arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) įrodantis diplomas.

¨ Pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita pavardė).

¨ Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokių yra).

¨ Dokumentas, įrodantis nepriekaištingą pareiškėjo reputaciją.

¨ Kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokių yra):

_______________________________________________________________________________.

 

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikti duomenys teisingi, pridedamų dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos nustatyta tvarka, tikros.

Patvirtinu, kad man žinoma, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, nagrinėdama paraišką, gali tikrinti joje nurodytus duomenis ir kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos institucijas, trečiųjų valstybių ar valstybių narių institucijas dėl informacijos, būtinos asmens profesinei kvalifikacijai įvertinti ir pripažinti, pateikimo arba konsultuotis su kitomis institucijomis dėl profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų įvertinimo.

 

 

_______________                       ______________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Pastabos:

1. Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos nėra patvirtintos nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos), kilus pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Teisingumo ministerija gali prašyti pateikti dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

2. Pridedami dokumentai, išskyrus asmens pilietybę arba teisę naudotis Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis įrodantį dokumentą, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu. Teisės magistro diplomas arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) įrodantis diplomas taip pat gali būti pateiktas anglų kalba.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

 

part_4ea1ea335b3c4573884b217dbf08658a_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-416, 2008-10-31, Žin., 2008, Nr. 129-4920 (2008-11-11), i. k. 1082270ISAK001R-416

Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, išduoto Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo, kai asmuo siekia būti pripažintas Lietuvos advokatu, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-323, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14372

Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-301, 2022-09-02, paskelbta TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18239

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

part_301fcaff04224116968e2b95a7c251f4_end