Suvestinė redakcija nuo 2017-12-08 iki 2018-05-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 49-2419, i. k. 1122210ISAK0003-289

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-17:

Nr. 3-16-(E), 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00695

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 23 d. Nr. 3-289

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsniu, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 211 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u:

1.1.  Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelę (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos patvirtinti:  

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

2.1. leidimo važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone rekvizitus;

2.2. leidimo mėnesiui ar metams važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone privalomąją formą ir rekvizitus;

2.3. prašymo  išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone formą.

2.4. Važiavimo valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone deklaracijos formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3-16-(E)

redakcija)

 

 

LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS

DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – prašymas išduoti leidimą) arba važiavimo valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone deklaracijos (toliau – važiavimo deklaracija) pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

 

2. Apraše vartojamos sąvokos  suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

3. Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginio techniniai parametrai (matmenys, masės, ašies (ašių) apkrovos,  ir kiti techniniai parametrai) yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“.

4. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, galima važiuoti tik gavus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –Direkcija) leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – leidimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

5. Išduodami leidimai vežti tik nedalomus krovinius ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitokiomis transporto priemonėmis ir vežti dalomus krovinius šešių ar daugiau ašių sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kurias sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabė) su suporintais ratais ir kurių ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t.  Nedalomas krovinys yra toks krovinys, kurio negalima padalyti į kelis krovinius taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus matmenis, ašies (ašių)  apkrovas ir (ar) masę.

6. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7  straipsnio 2 dalyje nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, mokamas mokestis. Mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros tvarka ir dydžiai nustatyti Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

7. Leidimus išduoda Direkcija, važiavimo maršrutą suderinusi su Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto savivaldybių administracijomis, kai važiuojama jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

8. Aprašo 7  punkte nurodytas važiavimo maršrutas derinamas faksu arba elektroniniu būdu tokia tvarka:

8.1. Direkcija prašymą suderinti važiavimo maršrutą Aprašo 7 punkte nurodytoms institucijoms pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymo išduoti leidimą ir reikiamų dokumentų gavimo Direkcijoje dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

8.2. važiavimo maršrutą derinančios institucijos suderina didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašyme išduoti leidimą nurodytą važiavimo maršrutą, suderina pakeistą važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako derinti važiavimo maršrutą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos; jei važiavimo maršrutą derinančios institucijos per 2 darbo dienas nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą pateikimo dienos nepateikia Direkcijai atsakymo, laikoma, kad važiavimo maršrutas yra suderintas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

8.3. kai derinamas Aprašo 11 punkte nurodytos didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo maršrutas, važiavimo maršrutą derinančios institucijos patikrina, ar nepasikeitė sąlygos, kad būtų leidžiama didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašyme išduoti leidimą nurodytu metu šia transporto priemone važiuoti paruoštu ir suderintu maršrutu, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos suderina važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako derinti važiavimo maršrutą; jei važiavimo maršrutą derinančios institucijos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą pateikimo dienos nepateikia Direkcijai atsakymo, laikoma, kad važiavimo maršrutas yra suderintas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

8.4. Neteko galios nuo 2017-12-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

9. Leidimas gali būti išduodamas:

9.1. važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams, jei transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius  leidžiamuosius matmenis: aukštį iki 50 cm (įskaitytinai) ir (ar) plotį iki 100 cm (įskaitytinai) ir (ar) ilgį iki 500 cm (įskaitytinai);

9.2. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius  leidžiamuosius matmenis: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm;

9.3. važiuoti vieną kartą arba mėnesiui, jei transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ne daugiau kaip 4 t (įskaitytinai);

9.4. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą nuo 4,1 t iki 8 t (įskaitytinai);

9.5. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę;

9.6. važiuoti mėnesiui, jeigu šešių ar daugiau ašių transporto priemonės, kurią sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabe) su suporintais ratais ir kurios ašies (ašių) apkrova ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 tonos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-314(1.5E), 2015-07-31, paskelbta TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11794

 

10. Norint gauti leidimą, Direkcijai būtina pateikti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

10.1. Direkcijos nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nurodant:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

10.1.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją (vardą ir pavardę ar pavadinimą ir kodą), jo adresą, telefoną, faksą ir (ar) elektroninio pašto adresą (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens telefoną, faksą ir (ar) elektroninio pašto adresą, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

10.1.2. detalų važiavimo maršrutą nurodant valstybinės reikšmės kelių ir Aprašo 7.2 papunktyje nurodytų miestų gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir (ar) numerius;

10.1.3. važiavimo datą ar, jei važiavimas Aprašo 11 punkte nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone truks ilgiau nei vieną dieną, važiavimo pradžios datą, ar, jei prašoma leidimo mėnesiui ar metams, leidimo galiojimo pradžios datą;

10.1.4. duomenis apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę:

10.1.4.1. markę (-es), modelį (-ius), valstybinį (-ius) numerį (-ius), rūšį (sunkvežimis, vilkikas, traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė);

10.1.4.2. transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;

10.1.4.3. ilgį, plotį ir aukštį;

10.1.4.4. transporto priemonės masę su kroviniu;

10.1.4.5. ašių skaičių, tipą, pakabos tipą, atstumus tarp ašių ir jų apkrovų dydžius;

10.1.4.6. posūkio spindulius;

10.1.5. krovinio pavadinimą, jo masę ir matmenis;

10.2. dokumentus, patvirtinančius važiavimo maršruto suderinimą pagal Aprašo 11 punktą;

10.3. administracinio teisės pažeidimo protokolą arba jo kopiją, norint gauti leidimą Aprašo  40.1 ir  40.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

10.4. dokumentus (pvz., pažymas), patvirtinančius Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms ir didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių priskyrimą atitinkamai grupei;

10.5. transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo kopiją (-as), jei transporto priemonė (-ės) registruota (-os) ne Lietuvos Respublikoje.

11. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės, kurios matmenys su kroviniu ar be jo  yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm, ir (ar) masė su kroviniu yra daugiau kaip du kartus didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo, prieš teikdamas prašymą išduoti leidimą, su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis suderina važiavimo maršrutą, kurį nurodo prašyme išduoti leidimą. Važiavimo maršruto suderinimą patvirtinančiuose dokumentuose privalo būti nurodyti viso maršruto ilgiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

12. Pasirašytą prašymą išduoti leidimą pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo.

13. Prašymas išduoti leidimą Direkcijai gali būti pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras) arba tiesiogiai kreipiantis į Direkciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

14. Apie Direkcijoje gautą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymą išduoti leidimą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti  leidimą gavimo Direkcijoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

15. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ir apie tai informuojamas didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo išduoti leidimą ir reikiamų dokumentų pateikimo Direkcijai. Kai pateikiamas nevisiškai ar neteisingai užpildytas prašymas išduoti leidimą, su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai, Direkcija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos apie tai informuoja didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją. Tokiu atveju leidimą Direkcija išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisingai užpildyto prašymo išduoti leidimą ir (ar) trūkstamų dokumentų gavimo Direkcijoje. Jeigu prašymas išduoti leidimą pateiktas per Kontaktinį centrą, didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui atsakoma (kai leidimas neišduodamas) ar pranešama (kai reikia patikslinti prašymą išduoti leidimą ir (ar) dokumentus) per Kontaktinį centrą. Jeigu prašymas pateiktas kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jam atsakoma ar pranešama naudojantis šiomis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

16. Kai tuo pačiu maršrutu planuojama tam tikrą laikotarpį važiuoti ta pačia arba skirtingomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, jų savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo gali prašyti Direkciją tam laikotarpiui suderinti su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų, ašies (ašių) apkrovų ir (ar) masės didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršrutą. Suderinus važiavimo maršrutą, Direkcija leidimus išduoda pakartotinai nederindama atskirų didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršruto su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis, tačiau šios institucijos turi teisę pasikeitus eismo sąlygoms ar kelių būklei bet kada atšaukti savo sprendimą dėl suderinto važiavimo maršruto. Apie tai nedelsiant informuojama Direkcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

17. Leidimas neišduodamas, jei:

17.1.  pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas neįvykdo Direkcijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

17.2. sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę;

17.3. nesumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą ir (ar) Aprašo 6  punkte nurodytas mokestis (iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) negauti tai patvirtinantys duomenys);

17.4. Aprašo 7 punkte nurodytos institucijos nesuderino važiavimo valstybinės reikšmės keliais maršruto;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

17.5. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

18. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Leidimų išdavimas ribojamas, kai Aprašo 7 punkte nurodytos institucijos, vadovaudamosi Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“,  7 punktu, laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią. Apie leidimų išdavimo ribojimo pradžią ir pabaigą savo interneto svetainėje praneša Direkcija, iš Aprašo 7 punkte nurodytų institucijų gavusi informaciją apie laikinai apribotą, nutrauktą eismą ar uždarytą gatvę, kuri yra valstybinės reikšmės kelio tąsa, ir taikomą leidimų išdavimo ribojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

20. Leidimų išdavimo ribojimo metu su mėnesiui arba metams išduotais leidimais važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima tik ten, kur laikinai neapribotas ar nenutrauktas eismas ir (ar) neuždaryti valstybinės reikšmės keliai ar gatvės, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsos.

21. Kai prašymas išduoti leidimą yra patenkinamas ir priimamas sprendimas išduoti leidimą, leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis patikrina, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą. Jei valstybės rinkliava sumokėta ir:

21.1. nereikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodyto mokesčio – leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą gavimo išduoda leidimą;

21.2. reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą gavimo apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui prašyme išduoti leidimą nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu; kai mokestis sumokamas, leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą mokestį gavimo išduoda leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

22. Leidimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 dienų (pvz., nuo 2015-05-14 iki 2015-05-20 imtinai) laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta važiavimo data ar važiavimo pradžios data, jei važiavimas Aprašo 11 punkte nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone truks ilgiau nei vieną dieną, ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.

23. Neteko galios nuo 2015-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3-314(1.5E), 2015-07-31, paskelbta TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11794

 

24. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų (pvz., nuo 2015-05-14 iki 2015-06-12 imtinai) arba 12 mėnesių (pvz., nuo 2015-05-14 iki 2016-05-13 imtinai) laikotarpiui. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.

25. Leidime važiuoti vieną kartą paviene didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (pvz., automobiliu, savaeige mašina ir pan.) nurodomas transporto priemonės valstybinis numeris. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

26. Leidime važiuoti vieną kartą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginiu, sudarytu iš velkančiosios transporto priemonės ir priekabos (puspriekabės), nurodomos didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginį sudarančios transporto priemonės ir jų ašių skaičius (pvz., dviašis vilkikas ir triašė puspriekabė) ir tik priekabos (puspriekabės) valstybinis numeris, nurodytas prašyme išduoti leidimą. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuriuo leidime nurodytą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginį atitinkančiu arba daugiau ašių turinčiu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginiu, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) masė.

27. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius (pvz., šešiaašis savaeigis kranas, triašis sunkvežimis arba dviašis vilkikas ir triašė puspriekabė), o valstybinis (-iai) numeris (-iai) nenurodomas (-i). Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria (-iuo) leidime nurodytą didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę arba jos junginį atitinkančia (-iu) arba daugiau ašių turinčia (-iu) didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone arba jos junginiu, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos ir (ar) masė.

28. Leidimo važiuoti vieną kartą duomenys paskelbiami Direkcijos interneto svetainėje.  Leidimo važiuoti vieną kartą duomenys skelbiami iki leidimo galiojimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

29. Leidimas panaikinamas, jei didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas atsisako leidimo iki jo galiojimo pradžios, Aprašo 13 punkte nurodytais būdais pateikęs laisvos formos pranešimą Direkcijai. Panaikinus leidimą, valstybės rinkliava už leidimo išdavimą negrąžinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ VAŽIUOTI VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOMS PRIKLAUSANČIOMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMAS

 

291. Jeigu Vidaus reikalų ministerijai ar įstaigoms prie ministerijos priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių, priskirtų kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms, Lietuvos kariuomenei arba užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršrutą su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis suderina šių transporto priemonių savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo (užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių atveju įgaliotu asmeniu gali būti laikoma Lietuvos kariuomenė), leidimai važiuoti vieną kartą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis gali būti išduodami vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

292. Vidaus reikalų ministerijai ar įstaigoms prie ministerijos, Lietuvos kariuomenei arba užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai, prašant suderinti važiavimo maršrutą, Aprašo  7 punkte nurodytoms institucijoms būtina nurodyti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

292.1 važiavimo maršrutą (nurodyti gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir (ar) numerius);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

292.2. važiavimo datą ar važiavimo pradžios, jeigu važiuojama ilgiau kaip vieną dieną, datą;

292.3. suderintu važiavimo maršrutu važiuojančių transporto priemonių duomenis: lydinčiosios arba vilkstinėje esančios pirmosios transporto priemonės valstybinį numerį, didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių skaičių, jų didžiausius ilgį, plotį, aukštį, masę ir ašies apkrovą.

293. Rekomenduojama Aprašo 7 punkte nurodytoms institucijoms važiavimo maršrutą, Aprašo 292.2 ir 292.3 papunkčiuose nurodytus duomenis ir, jeigu reikia, kitas važiavimo sąlygas suderinti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

294. Norint gauti leidimą važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, Direkcijai būtina pateikti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

294.1. Direkcijos nustatytos formos važiavimo deklaraciją ir nurodyti:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

294.1.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją (pavadinimą ir kodą), jo adresą ir elektroninio pašto adresą (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens elektroninio pašto adresą, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

294.1.2. duomenis apie kiekvieną suderintu važiavimo maršrutu važiuojančią Lietuvos kariuomenės didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę: markę, modelį, valstybinį numerį, rūšį (sunkvežimis, vilkikas, traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė), ilgį, plotį, aukštį, masę su kroviniu, ašių skaičių, tipą, pakabos tipą, atstumus tarp ašių ir jų apkrovos dydžius;

294.2. Aprašo 293 punkte nurodytus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad važiavimo maršrutas suderintas su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis (jeigu šie dokumentai Direkcijai nebuvo pateikti anksčiau).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

295. Važiavimo deklaraciją pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Važiavimo deklaracija Direkcijai gali būti pateikiama per atstumą, elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat elektroninių ryšių priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Direkciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

296. Laikoma, kad leidimas važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis pagal važiavimo deklaraciją yra išduotas nuo važiavimo deklaracijos pateikimo Direkcijai dienos. Toks leidimas galioja 7 dienas (pvz., nuo 2017-06-14 iki 2017-06-20 imtinai, nuo laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.) važiuoti vieną kartą važiavimo deklaracijoje nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nurodytu maršrutu. Šio laikotarpio pradžia sutampa su važiavimo deklaracijoje nurodyta važiavimo data ar važiavimo pradžios data, jeigu važiuojama ilgiau kaip vieną dieną, ir negali būti ankstesnė už važiavimo deklaracijos pateikimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

297. Direkcijos darbuotojas, gavęs važiavimo deklaraciją, įvertina, ar reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, ir, jeigu reikia, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui važiavimo deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ NAUDOJIMAS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

 

30. Pateikti ir (ar) pakrauti krovinius vežti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone neįsitikinus, kad yra išduotas leidimas važiuoti konkrečiu maršrutu ir konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, draudžiama.

31. Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti šviesiu paros metu esant geram matomumui. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui tokiomis didžiagabaritėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti tik lydint automobiliui su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėms kaip 25,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis automobilio su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais palyda būtina visais atvejais. Policijos automobilio palyda būtina, jei transporto priemonių junginys viršija 4,5 m plotį ir (arba) 30 m ilgį. Policijos ir (ar) automobilio su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais palyda pasirūpina ir konkrečias palydos sąlygas, kurios netrikdo saugaus eismo, nustato didžiagabaritės transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

32. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, šiomis transporto priemonėmis važiuodami per pervažas ar elektros tinklų apsaugos zonose, privalo vadovautis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 101 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, 16.4 papunkčio reikalavimais. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkams ar valdytojams rekomenduojama važiavimą per pervažas ir (ar) elektros tinklų apsaugos zonose su jų valdytojais suderinti iš anksto, prieš teikiant prašymą išduoti  leidimą pagal šio Aprašo 10 punkto reikalavimus.

33. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai savivaldybių nustatyta tvarka turi gauti jų leidimus važiuoti vietinės reikšmės keliais (gatvėmis).

34. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas valstybinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti didžiagabaritėje ir (ar) sunkiasvorėje transporto priemonėje ir pateikti pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams. Leidimų važiuoti vieną kartą su savimi turėti ir pateikti neprivaloma, jų duomenys skelbiami Direkcijos interneto svetainėje. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas. Važiuojant Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus turi būti pateikta važiavimo deklaracijos kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

35. Leidimo turėjimą kelyje kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracijos) ir muitinės pareigūnai. Muitinės pareigūnai leidimo turėjimą kontroliuoja ir muitinės postuose. Kontroliuojant, ar didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) turi leidimą važiuoti vieną kartą, Direkcijos interneto svetainėje tikrinami paskelbti išduotų leidimų važiuoti vieną kartą duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

36. Teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Administracijos ir muitinės pareigūnai tikrina, ar neviršyti nustatyti didžiausieji leidžiamieji ir (ar) leidime nurodyti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) masė. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

 

37. Jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės masė pagal pateiktus dokumentus neatitinka kontrolinio svėrimo rezultatų, vadovaujamasi svėrimo rezultatais.

38. Už teisingą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiškų matmenų, ašies (ašių) apkrovos, masės nurodymą dokumentuose atsako didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai.

39. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius  leidžiamuosius matmenis: ilgį – iki 1 m (įskaitytinai), aukštį – iki 10 cm (įskaitytinai), plotį – iki 9 cm (įskaitytinai) ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą iki 0,6 t (įskaitytinai), ir (ar) faktinė masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją iki 1 t (įskaitytinai), – tokiai transporto priemonei leidžiama įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, išvažiuoti iš Lietuvos Respublikos ir (ar) važiuoti valstybinės reikšmės keliais be leidimo.

40. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius  leidžiamuosius matmenis: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 t, o jos savininkas ar valdytojas (vairuotojas) neturi leidimo:

40.1. didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei leidžiama važiuoti tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir gavus leidimą; jeigu leidimas važiuoti tokia transporto priemone negali būti išduotas, turi būti sumokėtas mokestis už nuvažiuotą maršrutą, o toliau transporto priemonei važiuoti turi būti draudžiama tol, kol didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone vežamas krovinys nebus nukrautas arba krovinys nebus perkrautas į kitą transporto priemonę, kuriai yra išduotas leidimas vežti tokį krovinį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-314(1.5E), 2015-07-31, paskelbta TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11794

 

40.2. didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei leidžiama įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją tik gavus leidimą važiuoti visą maršrutą;

40.3. didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė iš Lietuvos Respublikos gali išvažiuoti tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir sumokėjus mokestį už nuvažiuotą visą maršrutą.

41. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys yra didesni už leidime nurodytus matmenis daugiau kaip 5 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova yra didesnė už leidime nurodytą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė masė yra didesnė už leidime nurodytą masę daugiau kaip 1 t, laikoma, kad jos savininkas ar valdytojas (vairuotojas) neturi leidimo ir taikomi Aprašo  40.1–40.3 papunkčių reikalavimai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

 

42. Iš didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės valdytojo (vairuotojo), važiuojančio valstybinės reikšmės keliais neturint leidimo, kontroliuojantys pareigūnai, kontroliuojančios institucijos nustatyta tvarka, turi teisę paimti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės registravimo dokumentus ir uždrausti tokiai transporto priemonei važiuoti arba leisti jai važiuoti tik iki artimiausios kontroliuojančių pareigūnų nurodytos stovėjimo vietos. Toliau važiuoti leidžiama tik įforminus administracinės teisės pažeidimą ir Aprašo nustatyta tvarka gavus leidimą važiuoti visą maršrutą arba sumokėjus mokestį už nuvažiuotą visą maršrutą.

43. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą ir pristatymą gavėjui, taip pat ir didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės saugojimą tenka didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-16-(E), 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00695

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-16-(E)

redakcija)

 

ATSTUMŲ TARP LIETUVOS MIESTŲ IR PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ LENTELĖ

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-16-(E), 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00695

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-16-(E), 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00695

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-314(1.5E), 2015-07-31, paskelbta TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11794

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-297, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11527

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-598, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19719

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo