Suvestinė redakcija nuo 2016-05-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 29-1337, i. k. 1122080ISAK00ĮV-154

 

Nauja redakcija nuo 2016-05-14:

Nr. ĮV-378, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12596

 

Lietuvos respublikos kultūros ministras

 

Įsakymas

dĖL kolektyvinio administravimo asociacijos, atsakingos už kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu administravimą, paskyrimo

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. ĮV-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20¹ straipsnio 7 dalimi bei atsižvelgdamas į Asociacijos LATGA 2012 m. vasario 21 d. paraišką,

s k i r i u autorių teisių kolektyvinio administravimo Asociaciją LATGA atsakinga už kūrinių atgaminimo reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) administravimą – kompensacinio atlyginimo surinkimą, paskirstymą ir išmokėjimą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-378, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12596

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. ĮV-154 "Dėl kolektyvinio administravimo asociacijos, atsakingos už kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu administravimą, paskyrimo" pakeitimo