Suvestinė redakcija nuo 2019-05-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 1-30; Žin. 2003, Nr.31-0, i. k. 1022055ISAK00000372

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-23:

Nr. VA-43, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08082

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 372

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 61 straipsnio, Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 304 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo  su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-112 „Dėl pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, kuri gali būti įtraukta į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat už susijusias su šiuo turtu kitas prekes ir (arba) paslaugas patvirtinimo“ 3.1 papunkčio nuostatas,

t virtinu pridedamas:

1. Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą ir jos papildomo lapo FR0457P formą (3 versija);

2. Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos (3 versijos) užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2019 m. gegužės 22 įsakymo Nr. VA-43 redakcija)

 

FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, kaip fizinis asmuo turi pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą savo individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai vykdyti ir Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos (toliau – FR0457 forma) ir jos papildomo lapo FR0457P formos (toliau – FR0457P forma) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPM įstatymas) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau –  PVM įstatymas) 61 straipsniu, Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Tvarkos aprašas), 4 punktu, Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 304 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo  su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-112 „Dėl pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, kuri gali būti įtraukta į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat už susijusias su šiuo turtu kitas prekes ir (arba) paslaugas, patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 1K-112) 3.1 papunkčiu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPM įstatyme, PVM įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Ilgalaikis turtas – tai turtas, kuris naudojamas fizinio asmens pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už gyventojo pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau –  PM įstatymas) 1 priedėlyje „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais)“ (toliau – 1 priedėlis) išvardytas ilgalaikio turto grupės nustatytą kainą. Nėra tiksliai nustatyta, nuo kokios vertės turtas laikomas ilgalaikiu, nes jis šiai kategorijai priskiriamas, atsižvelgiant ne tik į jo vertę (kainą), bet ir į jo esmę bei naudojimo trukmę.

Į minimalios įsigijimo kainos kriterijų turi būti atsižvelgiama tuo atveju, kai ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuriam bus skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija). Jeigu apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai pranešama pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) tikslais arba norint individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirti to turto eksploatavimo, remonto ar rekonstravimo išlaidas ar jų dalį, tai į turto įsigijimo kainos kriterijų gali būti neatsižvelgiama.

Ilgalaikio turto, nurodyto GPM įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose, įsigijimo išlaidos (t. y. gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos, lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie naudojami transporto arba vairavimo mokymo paslaugoms teikti ir (arba) nuomoti, įsigijimo išlaidos, kompiuterių programų susikūrimo įsigijimo išlaidos, kompiuterių programų įsigijimo išlaidos, jeigu šios programos yra įsigytos iš asocijuotų asmenų arba yra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje) leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.

5. FR0457 forma gali būti užpildoma ir pateikiama vykdomos individualios veiklos tikslais.

Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, išskyrus tą, kuria verčiamasi su verslo liudijimu, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą (tiek priklausantį asmeninės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise išsinuomotą arba pagal nuomos, tiek pagal panaudos ar pan. sutartį), teikia FR0457 formą, vadovaudamasi Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

Jei FR0457 forma buvo pateikta, fizinis asmuo, nustojęs individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą ar pasikeitus ilgalaikio turto naudojimo aplinkybėms, turi pateikti naujai užpildytą FR0457 formą. Esant šiems atvejams, FR0457 forma turėtų būti pateikta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurio šio turto fizinis asmuo nebelaiko individualios veiklos turtu arba pasikeitė ilgalaikio turto naudojimo sąlygos, paskutinės dienos.

6. Jeigu fizinis asmuo, kuris buvo pranešęs apie ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje, t. y. pateikęs FR0457 formą, nustatyta tvarka nutraukia vykdoma individualią veiklą, tai jis tokiu atveju turi pateikti FR0457 formą, kurioje turi nurodyti viso turto, kuris buvo priskirtas individualiai veiklai, naudojimo pabaigą.

7. FR0457 forma gali būti pateikiama ne tik vykdomos individualios veiklos tikslais dėl Taisyklių 5 punkte nurodytų priežasčių, bet ir fizinio asmens, vykdančio bet kokią ekonominę veiklą, PVM tikslais (dėl PVM atskaitos):

7.1. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, įsigijęs arba importavęs ilgalaikį materialųjį turtą, turi teisę visą ar jo dalį priskirti savo ekonominei veiklai vykdyti;

7.2. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi teisę savo ekonominei veiklai vykdyti priskirti ir iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytą arba importuotą savo ilgalaikį materialųjį turtą ar jo dalį;

7.3. apie įsigyto arba importuoto materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi pranešti VMI šiose Taisyklėse nustatytu būdu;

7.4. kai fizinis asmuo perima veiklą kaip kompleksą iš kito fizinio asmens (pvz., mirus ūkininkui, sūnus / dukra ar kt. asmuo paveldi ūkį), formos FR0457 PVM tikslais dėl perimto ilgalaikio turto, kuris bus ir toliau naudojamas fizinio asmens veikloje, pateikti nereikia;

7.5. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, teikiantis FR0457 formą tik PVM tikslais, ją gali pateikti VMI, atsižvelgdamas į savo mokestinį laikotarpį, šiais terminais:

7.5.1. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, FR0457 forma dėl mokestiniame laikotarpyje įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos;

7.5.2. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, FR0457 dėl mokestiniame laikotarpyje įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos.

8. Pateikus FR0457 formą individualios veiklos tikslais, papildomai jos teikti PVM tikslais nereikia ir atvirkščiai.

Pavyzdžiui, jeigu individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas, pateikia FR0457 formą ir joje nurodo, kad individualioje veikloje naudos ilgalaikį turtą, o vėliau įsiregistruoja PVM mokėtoju ir pageidauja tą turtą naudoti ir ekonominėje veikloje, FR0457 formos papildomai teikti jam nereikia. Įsiregistravęs PVM mokėtoju šis fizinis asmuo turės teisę atskaityti to savo PVM apmokestinamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, kurį nurodė iki įsiregistravimo PVM mokėtoju pateiktoje FR0457 formoje, pirkimo (importo) PVM sumos dalį.

9. FR0457 formoje nurodyto turto įsigijimo ar kiti perėmimo dokumentai prie šios formos nepridedami. Šie dokumentai turi būti saugomi kartu su kitais individualios veiklos apskaitos dokumentais pajamoms ir išlaidoms pagrįsti, teisės aktuose nustatytą laiką. Jie pateikiami tik mokesčių administratoriui pareikalavus.

 

II SKYRIUS

FR0457 FORMOS UŽPILDYMAS

 

10. FR0457 formos 1 laukelyje nurodomas fizinio asmens, vykdančio individualią ir / arba kitą ekonominę veiklą (toliau – gyventojas), identifikacinis numeris (asmens kodas). Jeigu gyventojas asmens kodo neturi arba dėl kokių nors priežasčių negali naudoti, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

11. FR0457 formos 2 laukelyje nurodomas gyventojo vardas arba vardai, jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmas vardas.

12. FR0457 formos 3 laukelyje nurodoma gyventojo pavardė arba pavardės, jeigu pavardės netelpa, įrašoma pirmoji pavardė.

13. FR0457 formos 4 laukelyje pasirenkamas ilgalaikio turto rūšies kodas:

1 – Nauji pastatai (pastatyti po 2002-01-01);

2 – Gyvenamieji namai (butai);

3 – Kiti pastatai;

4 – Mašinos ir įrengimai;

5 – Įrenginiai (statiniai ir kt.);

6 – Baldai ir inventorius;

7 – Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (išskyrus mobiliojo ryšio);

8 – Mobiliojo ryšio priemonės;

9 – Lengvieji automobiliai, naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo ar transporto paslaugoms teikti (ne senesni kaip 5 metų);

10 – Kiti lengvieji automobiliai (ne senesni kaip 5 metų);

11 – Kiti lengvieji automobiliai;

12 – Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai (ne senesni bei 5 metų);

13 – Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai ir žemės ūkio technika;

14 – Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas;

15 – Programinė įranga (kompiuterinės programos) ir įsigytos teisės;

16 – Kitas nematerialus turtas.

Jeigu individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai priskiriami keli tos pačios rūšies ilgalaikio turto vienetai (pavyzdžiui, 3 nauji lengvieji automobiliai, naudojami nuomos veiklai), tai informacija apie kiekvieną turto vienetą užpildoma atskirose eilutėse.

14. FR0457 formos 5 laukelis užpildomas tik tais atvejais, jei individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai yra priskiriamas nekilnojamasis turtas ir / arba automobilis (tiek lengvasis, tiek krovininis), ir / arba priekaba (puspriekabė).

Jei ilgalaikiam turtui priskiriamas nekilnojamasis turtas, tai tokiu atveju šiame laukelyje nurodomas unikalus nekilnojamojo turto numeris pagal VĮ Registrų centro šiam turtui suteiktą numerį (rekomenduojama rašomo turto numerio struktūra xxxx-xxxx-xxxx). Jeigu nekilnojamasis turtas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir neturi unikalaus numerio arba nuomos, panaudos ar pan. sutartyje nėra nurodytas unikalus nekilnojamojo turto numeris, šiame laukelyje nurodomas turto įsigijimo ar perėmimo dokumento numeris arba nuomos, panaudos ar pan. sutarties numeris, prieš numerį įrašant „Nr.“ (pvz.: Nr. AC8-100534).

Jei ilgalaikiam turtui priskiriamas automobilis (tiek lengvasis, tiek krovininis) ir / arba priekaba (puspriekabė), tai tokiu atveju šiame laukelyje nurodomas automobilio (tiek lengvojo, tiek krovininio) ir / arba priekabos (puspriekabės) identifikavimo numeris (toliau – VIN). Jeigu priekaba (puspriekabė) neturi VIN, šiame laukelyje nurodomas priekabos valstybinis numeris (pvz., valst. Nr. XX000).

15. FR0457 formos 6 laukelyje turi būti pasirenkama „Ne (N)“, jeigu bus naudojamasi Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta išlyga dėl PM įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų nesilaikymo, o jei nebus pasinaudota išlyga pasirenkama „Taip (T)“. Tvarkos aprašo 6 punkte yra nustatyta, kad nustatytus reikalavimus atitinkantis ilgalaikis turtas gali būti nudėvimas per gyventojo pasirinktą laikotarpį, t. y. ir trumpesnį nei PM įstatymo 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatyti nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai. Jeigu gyventojas turtui nusistato ilgesnius nusidėvėjimo amortizacijos normatyvus nei numatyti PM įstatymo 1 priedėlyje, jis šiame laukelyje pasirenka „Taip (T)“.

16. FR0457 formos 7 laukelyje turi būti pasirenkama „Taip (T)“, jeigu individualioje veikloje bus naudojamas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas ilgalaikis turtas, ir jeigu yra kito sutuoktinio sutikimas šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu. Jeigu individualioje veikloje bus naudojamas asmeninis turtas (ir tais atvejais, kai gyventojas nėra sudaręs santuokos) arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas ilgalaikis turtas, dėl kurio nėra kito sutuoktinio sutikimo šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu, pasirenkama „Ne (N)“.

Sutuoktinio sutikimas dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kaip individualios veiklos turtu vieno iš sutuoktinių vykdomoje individualioje veikloje yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, dėl kokio turto šis sutikimas yra surašytas, ir turi būti abiejų sutuoktinių rekvizitai (vardas, pavardė, parašas).

Šiame punkte minimas sutuoktinio sutikimas turi būti saugomas kartu su kitais individualios veiklos apskaitos dokumentais pajamoms ir išlaidoms pagrįsti teisės aktuose nustatytą laiką. Gyventojas sutuoktinio sutikimą turi pateikti, mokesčių administratoriui paprašius.

17. FR0457 formos 8 laukelyje nurodoma gyventojo apskaičiuota ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje, įsigijimo kaina (su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas), neatsižvelgiant į jos faktinį apmokėjimą. Nuo šios kainos bus skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ši kaina apskaičiuojama, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 punktu. Šis laukelis neužpildomas, jeigu gyventojas neturi turto įsigijimo dokumentų arba individualioje veikloje bus naudojamas ilgalaikis turtas, perimtas pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal panaudos sutartį ar kitais pagrindais, nesusijusiais su nuosavybės teisės perėmimu, t. y. šiam turtui nebus skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį įsigytas, nustatant jo įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų, iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atimama tos kainos dalis, atitinkanti to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo (amortizacijos) per laikotarpį nuo jo įsigijimo iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, sumą, kuri apskaičiuojama, vadovaujantis PM įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatomis.

Individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos turi būti sumažintos tam tikslui panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos lėšų ir kitos finansinės paramos suma, jeigu tokios lėšos ar tokia parama buvo gauta.

Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidos vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik tada, kai yra kito sutuoktinio sutikimas šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu. Nesant tokio sutikimo, apskaičiuota ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje, įsigijimo kaina mažinama 50 procentų. Šiame punkte nurodyto sutikimo turinys, forma, saugojimo ir pateikimo mokesčio administratoriui tvarka paaiškinta Taisyklių 16 punkte;

Pavyzdys. Gyventojas, vykdantis individualią veiklą (ne PVM mokėtojas), už 3 600 eurų (su PVM) 2017-02-20 įsigyja kompiuterį ir jį 2018-01-28 priskiria individualios veiklos turtui (100 proc.). Pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus šis turtas gali būti nudėvimas per 3 metus (36 mėnesius). Kadangi kompiuteris pradėtas naudoti veikloje ne tą patį mokestinį laikotarpį, kada jis įsigytas, turi būti skaičiuojamas sąlyginis nusidėvėjimas. Pagal PM įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatas sąlyginis nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo 2017-03-01 (nuo kito mėnesio pradžios) iki mokestinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2017-12-31. Sąlyginio nusidėvėjimo trukmė šiuo atveju yra 10 mėnesių (nuo kovo iki gruodžio mėn.). Tai atitinka 1000 eurų (3600/36 x 10).

18. FR0457 formos 9 laukelyje nurodoma turto įsigijimo apskaitos dokumente nurodyta PVM suma arba apskaičiuota importo PVM suma (įskaitant importo PVM sumą, kurios sumokėjimo (įskaitymo) kontrolę vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija). Šis laukelis neužpildomas, jeigu gyventojas turtą įsigijo be PVM arba neturi turto įsigijimo dokumentų, arba individualioje veikloje bus naudojamas ilgalaikis turtas, perimtas pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal panaudos sutartį ar kitais pagrindais, nesusijusiais su nuosavybės teisės perėmimu.

19. FR0457 formos 10 laukelyje nurodoma turto įsigijimo data, o jeigu turtas buvo importuotas – importo PVM mokėjimo prievolės atsiradimo data. Šis laukelis neužpildomas, jeigu gyventojas neturi turto įsigijimo dokumentų arba individualioje veikloje bus naudojamas ilgalaikis turtas, perimtas pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal panaudos sutartį ar kitais pagrindais, nesusijusiais su nuosavybės teisės perėmimu.

20. FR0457 formos 11 laukelyje nurodoma ilgalaikio turto dalis, kuri priskiriama individualiai ir / arba ekonominei veiklai vykdyti, procentais (sveikaisiais skaičiais):

20.1. Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualiai veiklai priskiriama tik tam tikra to turto dalis, tai ši dalis tokiu atveju negali viršyti Tvarkos aprašo 4 punkte atskiroms turto grupėms nustatytų maksimalių dalių (pavyzdžiui, kompiuterinė technika individualioje veikloje gali būti naudojama arba 100 procentų, arba ne daugiau kaip 90 procentų, t. y. negali būti priskirta veiklai 9199 procentais);

20.2. FR0457 formą teikiant ir / arba tik PVM tikslais, įrašant turto dalį, kuri bus naudojama ekonominėje ir / arba individualioje veikloje, turi būti atsižvelgta į Įsakymu Nr. 1K-112 atskiroms materialiojo turto rūšims nustatytas maksimalias pirkimo (importo) PVM dalis, kurios gali būti įtrauktos į PVM atskaitą. Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi teisę atskaityti tik įsigyto, ekonominei veiklai priskirto, materialiojo ilgalaikio turto ir su juo susijusių prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM (ar jo dalį). Iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigyto materialiojo ilgalaikio turto, apie kurio priskyrimą ekonominei veiklai pranešta šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, atskaitoma pirkimo (importo) PVM dalis apskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM įstatymo 63 straipsnio nuostatas.

20.2.1. Kai gyventojas, PVM mokėtojas, pateiktoje FR0457 formoje nurodo jam nuosavybės teise nepriklausantį (išsinuomotą, gautą panaudos būdu ar panašiai) arba be PVM įsigytą, bet jo ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą, tai jis turi teisę įtraukti į PVM atskaitą tik su šio turto naudojimu jo ekonominėje veikloje susijusių įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM ar jo dalį (atsižvelgdamas į Įsakymu Nr. 1K-112 nustatytus maksimalius PVM atskaitos dydžius).

20.2.2. Kai vienas iš sutuoktinių, įsiregistravęs PVM mokėtoju, pateiktoje FR0457 formoje nurodo sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį, bet jo ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą, tai jis turi teisę įtraukti į PVM atskaitą šio turto įsigijimo (importo) PVM (ar jo dalį) tik tuo atveju, jeigu turto įsigijimo PVM sąskaita faktūra (importo deklaracija) yra išrašyta (įforminta) šio gyventojo vardu. Priešingu atveju jis turi teisę įtraukti į PVM atskaitą tik su šio turto naudojimu jo ekonominėje veikloje susijusių įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM ar jo dalį (atsižvelgdamas į Įsakymu Nr. 1K-112 nustatytus maksimalius PVM atskaitos dydžius).

21. FR0457 formos 12 laukelyje nurodoma data, nuo kurios ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje. Šis laukelis užpildomas, kai FR0457 formą pateikęs gyventojas ilgalaikį turtą naudoja tik individualioje arba individualioje ir kitoje ekonominėje veikloje. Kai FR0457 forma pateikiama tik PVM tikslais (dėl gyventojo įsigyto ilgalaikio turto naudojimo ne individualioje, o tik kitoje ekonominėje veikloje (užpildomas 10 laukelis)), užpildyti 12 laukelį neprivaloma.

PM įstatymo 1 priedelyje nustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje (sąlyginis nusidėvėjimas apskaičiuojamas, vadovaujantis šių Taisyklių 17 punktu).

22. FR0457 formos 13 laukelyje nurodoma data, nuo kurios ilgalaikis turtas nebelaikomas individualios ir / arba ekonominės veiklos turtu. Šis laukelis užpildomas tik tokiu atveju, kai pranešama, kad turtas nebelaikomas individualios veiklos turtu, ir šių Taisyklių 26.2 papunktyje nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

FR0457P FORMOS UŽPILDYMAS

 

23. FR0457P formoje įrašomi duomenys apie gyventojo turtą, naudojamą individualioje ir / arba kitoje ekonominėje veikloje, kuriems įrašyti neužteko vietos FR0457 formoje.

24. FR0457P formos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 laukeliai turi būti užpildomi analogiškai kaip ir FR0457 formos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 laukeliai.

25. Kai duomenys apie gyventojo turtą, naudojamą individualioje ir / arba kitoje ekonominėje veikloje, netelpa į vieną FR0457P formos lapą, užpildomi du ar daugiau papildomų lapų.

 

IV SKYRIUS

UŽPILDYTŲ FR0457 IR FR0457P FORMŲ PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

26. Tinkamai užpildytos FR0457 ir FR0457P formos mokesčių administratoriui teikiamos kiekvieną kartą, prieš pradedant individualioje ir / arba ekonominėje veikloje naudoti ilgalaikį turtą arba šioje veikloje nustojus jį naudoti:

26.1. Kai  FR0457 formoje ir FR0457P formoje taisomos užpildymo klaidos, turi būti pateiktos naujai užpildytos FR0457 ir FR0457P formos;

26.2. Naujai užpildytos FR0457 ir FR0457P formos mokesčių administratoriui turi būti pateiktos ir tais atvejais, kai keičiasi priskirto ilgalaikio turto naudojimo sąlygos (pvz., pasikeitė naudojamo ilgalaikio turto procentinė dalis, kai įgyjama ar perleidžiama priskirto ilgalaikio turto dalis, nebeskaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija), pradedamas skaičiuoti nusidėvėjimas (amortizacija) jau priskirto ilgalaikio turto ir pan.).

Pavyzdžiai. Gyventojas yra pateikęs FR0457 formą ir pranešęs, kad individualioje veikloje naudoja ilgalaikį turtą (įgytą 2016-02-01), kuriam skaičiuoja nusidėvėjimą (amortizaciją). Gyventojas nusprendžia, jog priskirtam ilgalaikiam turtui nebeskaičiuos nusidėvėjimo (amortizacijos) nuo 2019-01-01. Tokiu atveju gyventojas naujai pateikia FR0457 formą, kurioje nurodo to ilgalaikio turto naudojimo pabaigą, t. y. 2019-01-01. Tačiau, jeigu gyventojas norės priskirti šio nebenudėvimo (nebeamortizuojamo) ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas leidžiamiems atskaitymams, gyventojas turės naujoje eilutėje analogiškai užpildyti FR0457 formos 4–8 laukelius, o 12 laukelyje nurodyti to ilgalaikio turto naudojimo pradžios datą, kuri turi sutapti su to ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo pabaigos data, t. y. 2019-01-01.

Gyventojas 2017-08-20 įsigijo ilgalaikį turtą ir pranešė mokesčių administratoriui, pateikdamas FR0457 ir FR0457P formas, apie šio ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje, tačiau nusidėvėjimo (amortizacijos) neskaičiavo. Gyventojas nuo 2018-02-01 nori pradėti skaičiuoti šio ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją). Tokiu atveju gyventojas turi naujai pateikti FR0457 ir FR0457P formas, kuriose nurodyti to nenudėvimo (neamortizuojamo) ilgalaikio turto naudojimo pabaigos datą, t. y. 2018-02-01, ir naujoje eilutėje analogiškai užpildyti FR0457 ir FR0457P formų 4–8 laukelius, o 12 laukelyje turi nurodyti to ilgalaikio turto naudojimo pradžios datą – 2018-02-01.

27. FR0457 ir FR0457P formos teikiamos, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

Šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytos FR0457 ir FR0457P formos turi būti pateiktos elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu FR0457 ir FR0457P formos teikiamos per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

28. FR0457 ir FR0457P formos kiekvieną kartą teikiamos visiškai užpildytos, t. y. jose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir / arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir / arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, nuo mėnesio, kurį šios formos pateikiamos.

Duomenys apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, pateikiami vieną kartą ir vėliau, teikiant FR0457 ir / arba FR0457P formas, nekartojami.

FR0457 ir FR0457P formose įrašomos sumos turi būti nurodytos eurais. Įrašomos sumos turi būti apvalinamos: gavus 49 centus ir mažiau – perskaičiuotas skaičius eurais paliekamas nepakitęs, gavus 50 centų ir daugiau – prie paskutinio sumos skaitmens eurais yra pridedamas vienetas. Nuo 2015 m. sausio 1 d., teikiant ir tikslinant FR0457 ir FR0457P formas, sumos nurodomos tik eurais.

29. Pirmą kartą teikiant trečios versijos FR0457 ir FR0457P formas, turi būti nurodomas visas trečios versijos FR0457 ir FR0457P formų pateikimo metu individualioje ir / arba ekonominėje veikloje naudojamas turtas, t. y. turi būti surašomi duomenys apie turtą, apie kurio naudojimą individualioje veikloje mokesčių administratoriui buvo pranešta, naudojant pirmos versijos FR0457 formą ir / arba Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti formą FR0624.

30. FR0457 ir FR0457P pirmos ir antros versijų formų duomenys ir / arba duomenys, nurodyti Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti formoje FR0624, tikslinami, pateikiant mokesčių administratoriui naujai ir visiškai užpildytas FR0457 ir FR0457P trečios versijos formas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Gyventojai, FR0457 formoje ir jos papildomuose lapuose įrašę neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 forma ir jos papildomo lapo FR0457P forma pagal įsakymą Nr. VA-43

Papildyta priedu:

Nr. VA-43, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08082

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-115, 2004-06-09, Žin., 2004, Nr. 94-3476 (2004-06-15), i. k. 1042055ISAK00VA-115

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 "Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-87, 2009-11-30, Žin., 2009, Nr. 148-6652 (2009-12-15), i. k. 1092055ISAK000VA-87

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 "Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-199, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20106

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-43, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08082

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo