Suvestinė redakcija nuo 2022-06-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 87-4635, i. k. 11020KTNUTA001S-140

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

 

N U T A R I M A S

DĖL SUSITARIMŲ, TENKINANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES SĄLYGAS

 

2010 m. liepos 15 d. Nr. 1S-140

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1S-48, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 37-1831 (2013-04-10), i. k. 11320KTNUTA0001S-48

 

1. Nustatyti, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje numatyti draudžiami susitarimai, kurie negali paveikti Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybos, tačiau tenkina kitas sąlygas, nustatytas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentuose dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų grupėms (išvardinti šio nutarimo priede), su vėlesniais pakeitimais, laikomi tenkinančiais Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas. Taikant šį nutarimą metinės apyvartos dydžiai, reglamentuose išreikšti eurais, mažinami 10 kartų.

 

 

Pirmininkas                                                                                             Jonas Rasimas


Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2010  m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1S-140

priedas

(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2022  m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 1S-74 (2022)

redakcija)

 

Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentų dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų grupėms sąrašas

 

1. 2014 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 316/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms.

2. 2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais, su visais pakeitimais.

3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su visais pakeitimais.

4. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 169/2009 dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui.

5. 2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 906/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, su visais pakeitimais.

6. 2022 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/720 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams.

7. 2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 461/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje. 

8. 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams.

9. 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams.

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-48, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 37-1831 (2013-04-10), i. k. 11320KTNUTA0001S-48

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1S-140 "Dėl susitarimų, tenkinančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-74 (2022), 2022-06-14, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12793

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1S-140 „Dėl susitarimų, tenkinančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas“ pakeitimo

 

 

part_cf45e1e7b0a440a1b56493668b9067e7_end