Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2021-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 120-6135, i. k. 1102080ISAK00ĮV-499

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BIBLIOTEKŲ FONDO APSAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-499

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 19 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Bibliotekų fondo apsaugos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2000 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 98 „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 33-944).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

1 priedas

 

Priėmimo-paskirstymo akto pagrindiniai elementai

 

Priėmimo-paskirstymo akto pagrindiniai elementai yra šie:

1. Bibliotekos pavadinimas;

2. Akto pavadinimas;

3. Akto sudarymo data, numeris, sudarymo vieta, pagrindas;

4. Gavimo-paskirstymo šaltinis;

5. Fizinių vienetų skaičius;

6. Pavadinimų skaičius;

7. Bendra suma …..Eur …..ct…..;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

8. Inventorinta …..fiz. vnt….pavad……Eur …..ct….;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

9. Neinventorinta …..fiz. vnt….pavad……Eur ….ct…..;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

10. Neapskaitoma ……fiz. vnt…..pavad……Eur ….ct….;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

11. Identifikaciniai numeriai;

12. Bendrosios apskaitos numeris;

13. Paskirstymas į fondus;

14. Paskirstymas rūšimis ir kalbomis (pagal bendrąją fondo apskaitą);

15. Vardinis sąrašas: eilės Nr., pavadinimas, kaina, egz. skaičius, suma;

16. Priėmusiųjų-perdavusiųjų asmenų pareigų pavadinimas, parašai, vardai, pavardės.

 

________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

2 priedas

 

Privalomi vienetinės (fondo) apskaitos elementai

 

Privalomi vienetinės (fondo) apskaitos elementai yra šie:

1. Įrašo data;

2. Fondo kodas (techninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);

3. Inventoriaus numeris;

4. Autorius ir antraštė;

5. Skyrius pagal UDK (universali dešimtainė klasifikacija);

6. Leidimo metai;

7. Kaina (pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį piniginį vienetą);

8. Įrašo numeris bendrojoje fondo apskaitos knygoje;

9. Lydimojo dokumento numeris (techninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);

10. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto data;

11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto numeris;

12. Bibliotekos fondo patikrinimo žymėjimai;

13. Pastabos.

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

3 priedas

 

Privalomi žurnalų registravimo elementai

 

Privalomi žurnalų registravimo elementai yra šie:

1. Pavadinimas;

2. Kalba;

3. Kaina;

4. Periodiškumas;

5. Fizinių vnt. skaičius;

6. Metai;

7. Mėnesiai;

8. Numeriai;

9. Leidimo vieta;

10. ISSN (tarptautinis standartinis seralinio leidinio numeris);

11. UDK (universali dešimtainė klasifikacija);

12. Pastabos;

13. Kortelės dydis gali būti standartinis 7,5/12,5 cm, gali būti didesnio formato arba laisvos formos, priklausomai nuo gaunamų žurnalų skaičiaus ir bibliotekoje naudojamos programinės įrangos.

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

4 priedas

 

Privalomi laikraščių registravimo elementai

 

Privalomi laikraščių registravimo elementai yra šie:

1. Šifras;

2. Pavadinimas;

3. Kalba;

4. Kaina;

5. Periodiškumas;

6. Fizinių vnt. skaičius;

7. Metai;

8. Mėnuo;

9. Numeris;

10. Leidimo vieta;

11. ISSN (tarptautinis standartinis seralinio leidinio numeris);

12. UDK (universali dešimtainė klasifikacija);

13. Kortelės dydis gali būti standartinis 7,5/12,5 cm, gali būti didesnio formato arba laisvos formos, priklausomai nuo gaunamų laikraščių skaičiaus ir bibliotekoje naudojamos programinės įrangos.

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

5 priedas

 

Privalomi grupuojamųjų dokumentų registravimo elementai

 

Privalomi grupuojamųjų dokumentų registravimo elementai yra šie:

1. Grupės pavadinimas;

2. Kalba;

3. Kaina;

4. Fizinių vnt. skaičius;

5. UDK (universali dešimtainė klasifikacija);

6. Pastabos.

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

6 priedas

 

Privalomi bendrosios fondo apskaitos elementai

 

Privalomi bendrosios fondo apskaitos elementai yra šie:

Dokumentų gavimas:

1. Įrašo data;

2. Įrašo eilės numeris;

3. Lydimojo dokumento numeris;

4. Gavimo akto numeris;

5. Iš kur gauti dokumentai;

6. Gauta dokumentų iš viso (fiz. vnt., naujų pavadinimų, suma), skaičius;

7. Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų), skaičius;

8. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

 

Dokumentų nurašymas:

1. Įrašo data;

2. Akto eilės numeris;

3. Nurašyta dokumentų iš viso (fiz. vnt., pavadinimų, suma), skaičius;

4. Nurašyta inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma), skaičius;

5. Nurašymo priežastys;

6. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

 

Bibliotekos fondo judėjimas:

Metų pradžiai yra:

1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

Per metus gauta:

1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

Per metus nurašyta:

1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

Metų pabaigai yra:

1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);

3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

7 priedas

 

Privalomi bibliotekos buhalterijai perduodamų lydimųjų dokumentų registravimo elementai

 

Privalomi bibliotekos buhalterijai perduodamų lydimųjų dokumentų registravimo elementai:

1. Eilės numeris;

2. Dokumento pavadinimas (sąskaita-faktūra, aktas ir kt.);

3. Išdavė (įstaigos pavadinimas);

4. Dokumento numeris;

5. Data;

6. Suma (Eur, ct);

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

7. Perdavimo buhalterijai data;

8. Finansininko (buhalterio) parašas.

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

8 priedas

 

(Bibliotekos fondo perdavimo–priėmimo akto forma)

 

___________________________________ BIBLIOTEKA

(bibliotekos pavadinimas)

 

TVIRTINU

_____________________

(pareigų pavadinimas)

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

BIBLIOTEKOS FONDO PERDAVIMO–PRIĖMIMO

AKTAS

 

20___ m. __________ ___ d. Nr.

_________________________

(sudarymo vieta)

 

Surašė komisija, sudaryta __________________________________________________

(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

Pirmininkas _________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

Nariai: _____________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

 

Aktas surašytas dalyvaujant bibliotekos dokumentų fondą perduodančiam bibliotekos (skyriaus, filialo) vadovui ____________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

ir bibliotekos fondą priimančiam bibliotekos (skyriaus, filialo) vadovui ___________________

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

1. Tikrinti dokumentai:

 

1.1. Bibliotekos fondo inventoriaus knygos ___________________________________

___________________________________________________________________________

(inventoriaus knygų Nr. ir kiekvienos knygos pirmųjų ir paskutinių įrašų numeriai)

1.2. Bendroji fondo apskaitos knyga (-os) _____________________________________

1.3. Ankstesnieji bibliotekos fondo  patikrinimo  aktai ___________________________

(data, Nr.)

1.4. Nuo paskutinio iki šio patikrinimo bibliotekos nurašytų dokumentų nurašymo ir likvidavimo aktai

(data, Nr.)

1.5. Dokumentai, patvirtinantys dokumentų išdavimą vartotojams _________________

___________________________________________________________________________

(vartotojų formuliarai ir kt.)

2. Nustatyta:

 

2.1. Pagal visas bibliotekos inventoriaus knygas inventorintų dokumentų turi būti ____ fiz. vnt.

2.2. Pagal aktus, išvardintus 1.4 punkte, nurašyta inventorintų dokumentų ______ fiz. vnt.

2.3. Iš viso bibliotekoje turi būti inventorintų dokumentų _________________ fiz. vnt.

 

3. Rasta:

 

3.1. Lentynose ______________________________  fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

3.2.Vartotojams išduota ______________________  fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

3.3. Atiduota įrišti, restauruoti _________________  fiz. vnt. dokumentų.

 

Iš viso bibliotekoje rasta _____________________  fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

 

4. Trūksta ______________ fiz. vnt. už ………. Eur.……ct  ( ______________ ).“;

(suma žodžiais)

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

PRIDEDAMA. Trūkstamų dokumentų sąrašas, ______ lapai.

 

Komisijos pirmininkas

___________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

Nariai:

___________

(parašas)

___________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

9 priedas

 

(Bibliotekos fondo patikrinimo akto forma)

 

____________________________________________ BIBLIOTEKA

(bibliotekos pavadinimas)

 

TVIRTINU

_____________________

(pareigų pavadinimas)

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

BIBLIOTEKOS FONDO PATIKRINIMO AKTAS

 

20___ m. __________ ___ d. Nr.

_________________________

(sudarymo vieta)

 

Patikrino komisija, sudaryta ________________________________________________

(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

iš _________________________________________________________________________

(komisijos narių vardai ir pavardės, pareigos)

 

1. Tikrinti dokumentai:

1.1. Bibliotekos fondo inventoriaus  knygos ___________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti inventoriaus knygų numerius ir kiekvienos knygos pirmąjį ir paskutinį įrašų numerius)

1.2. Bendroji fondo apskaitos  knyga (-os) ____________________________________

1.3. Ankstesnieji bibliotekos fondo patikrinimo aktai ____________________________

(data, numeris)

1.4. Nuo paskutinio iki šio patikrinimo bibliotekos nurašytų dokumentų aktai-sąrašai ___

___________________________________________________________________________

(data, numeris)

1.5. Dokumentai, patvirtinantys dokumentų išdavimą vartotojams _________________

___________________________________________________________________________

(vartotojų  formuliarai ir kt.)

 

2. Nustatyta:

2.1. Pagal visas bibliotekos inventoriaus knygas inventorintų dokumentų turi būti ___________ fiz. vnt.

2.2. Pagal aktus, išvardintus 1.4 punkte, nurašyta inventorintų dokumentų _____ fiz. vnt.

2.3. Iš viso bibliotekoje turi būti inventorintų dokumentų _______________ fiz. vnt.

 

3. Rasta:

3.1. Lentynose ______________________________  fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

3.2. Vartotojams išduota ______________________  fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

3.3. Atiduota įrišti, restauruoti _________________  fiz. vnt. dokumentų.

 

Iš viso bibliotekoje rasta ___________________ fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

 

4. Trūksta ______________ fiz. vnt. už ………. Eur.……ct  ( ______________ ).“;

(suma žodžiais)

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

5. Komisijos išvados ir pasiūlymai dėl patikrinimo rezultatų ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA. Trūkstamų dokumentų sąrašas, ______ lapai.

 

Komisijos pirmininkas

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

Nariai:

___________

(parašas)

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

10 priedas

 

(Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo akto forma)

 

_______________________________________ BIBLIOTEKA

(bibliotekos pavadinimas)

 

PRIPAŽINTŲ NEREIKALINGAIS ARBA NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ NURAŠYMO AKTAS

 

20___ m. __________ ___ d. Nr.

_________________________

(sudarymo vieta)

 

TVIRTINU

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

 

Komisija, sudaryta                                                                                                    

(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

                                                                                                                                                

(komisijos narių pareigos, vardai ir pavardės)

nurašė iš bibliotekos fondo _________ egz. už _______Eur_________ct , inventorintų, neinventorintų (nereikalingą išbraukti) dokumentų. Nurašymo priežastis ____________________ ____                                                                                                                                           

 

Nurašytų dokumentų pasiskirstymas pagal bendrąją bibliotekos fondo apskaitos knygą (egz.):

 

1.

2.

3.

Dokumentų rūšys

Mokslo šakos

Kalbos

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Nurašytų inventorintų dokumentų sąrašas pagal įsigijimo metus,_______ lapai.

 

Komisijos pirmininkas

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

Nariai:

___________

(parašas)

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-953, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20290

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo