Suvestinė redakcija nuo 1996-06-01 iki 1996-08-14

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 32-749, i. k. 0951100NUTA00000497

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS

 

1995 m. balandžio 7 d. Nr. 497

Vilnius

 

Siekdama, kad geriau būtų surenkami muitai ir kiti muitinės kontroliuojami mokesčiai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Muitinės garanto statuso suteikimo Lietuvos Respublikos ūkio subjektams tvarką;

1.2. Muitinės garanto statuso suteikimo banko įstaigoms ir draudimo organizacijoms tvarką.

2. Nustatyti, kad:

2.1. iki 1995 m. birželio 30 d. muitinės įstaigose priimamos su prekėms taikoma muitinės procedūra susijusios garantijos, kurias pateikia:

2.1.1. banko įstaigos;

2.1.2. draudimo organizacijos;

2.1.3. kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai, kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

2.2. nuo 1995 m. liepos 1 d. muitinės įstaigose priimamos su prekėms taikoma muitinės procedūra susijusios garantijos, kurias pateikia muitinės garanto statusą turinčios:

Punkto pakeitimai:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

2.2.1. banko įstaigos;

2.2.2. draudimo organizacijos;

2.2.3. kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu ir kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas;

Papildyta punktu:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

2.3. bendrąją garantiją pateikia:

2.3.1. už geležinkeliu tranzitu gabenamas prekes – valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“;

2.3.2. už autotransportu gabenamas su CARNET TIR knygele arba CARNET TIR knygele su užrašu „TOBACCO ALCOHOL“ prekes – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“;

2.3.3. už paštu gabenamas prekes – valstybinė įmonė „Lietuvos paštas“;

2.3.4. už gabenamas vamzdynais, taip pat laikomas uostų, aerouostų ir geležinkelio stočių sandėliuose (saugyklose) muitinės prižiūrimas prekes – vamzdynus, sandėlius (saugyklas) eksploatuojančios įmonės arba organizacijos;

2.3.5. už muitinės sandėlyje, importo ir eksporto terminale saugomas prekes – muitinės sandėlio, importo ir eksporto terminalo steigėjas, pateikęs ilgalaikį banko įstaigos arba draudimo organizacijos garantinį raštą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

2.3.6. Neteko galios nuo 1996-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 538, 1996-05-06, Žin. 1996, Nr. 43-1059 (1996-05-10), i. k. 0961100NUTA00000538

Papildyta punktu:

Nr. 437, 1996-04-10, Žin., 1996, Nr. 34-840 (1996-04-17), i. k. 0961100NUTA00000437

 

2.4. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, ministerijų ir kitų valstybinių tarnybų teikimu taip pat savo nuožiūra turi teisę priimti sprendimą nereikalauti garantijų atliekant muitinės procedūras, taikomas prekėms:

2.4.1. įvežamoms (išvežamoms) į parodas bei kitus renginius, organizuojamus meno, mokslo, amatų, sporto, švietimo, kultūros, religijos, labdaros, turizmo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitais nesusijusiais su pelno siekimu tikslais, taip pat šiems tikslams skirtai profesinei įrangai;

2.4.2. skirtoms ministerijoms, kitoms valstybinėms tarnyboms ir biudžetinėms įstaigoms.

2.5. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos arba regioninės muitinės, gavusios šio departamento pavedimą, turi teisę sudaryti su Lietuvos Respublikoje įregistruotais ūkio subjektais, kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas, bendrosios garantijos taikymo atliekant muitinės procedūras sutartis.

Papildyta punktu:

Nr. 1357, 1995-10-18, Žin., 1995, Nr. 87-1968 (1995-10-25), i. k. 0951100NUTA00001357

 

3. Laikyti, jog yra tikslinga netaikyti šio nutarimo nuostatų tais atvejais, kai įdiegta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta garantijų sistema.

4. Prašyti Lietuvos banką teikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos informaciją apie banko įstaigų teikiamų garantijų patikimumą.

5. Įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją informuoti užsienio valstybių diplomatines atstovybes apie garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras tvarkos pasikeitimą.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1993, Nr. 68-1281);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 399 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 903 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 40-731);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 565 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 903 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 53-1012);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1293 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 903 papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 101-2030).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        REINOLDIJUS ŠARKINAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. balandžio 7 d. nutarimu

Nr. 497

 

Muitinės garanto statuso suteikimo Lietuvos Respublikos ūkio subjektams tvarka

 

1. Ši tvarka reglamentuoja muitinės garantų – Lietuvos Respublikoje įregistruotų ūkio subjektų, kurių pateiktos garantijos, susijusios su prekėms taikoma muitinės procedūra, priimamos muitinės įstaigose, registravimą Muitinės departamente prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas).

2. Ūkio subjektai, pageidaujantys, kad jiems būtų suteiktas muitinės garanto statusas (toliau vadinama – ūkio subjektai), turi pateikti Muitinės departamentui (adresu – A. Jakšto g. 1/25, Vilnius) šiuos dokumentus:

2.1. prašymą Muitinės departamento direktoriui;

2.2. ūkio subjekto registracijos pažymėjimą;

2.3. banko įstaigos raštą, kuriuo laiduojama už muitinės garanto įsipareigojimus atliekant muitinės procedūras, jeigu ūkio subjekto pateikiamų garantijų bendra suma skaičiuojama nuo sumos, už kurią laiduoja banko įstaiga;

2.4. pažymą apie įmonės įregistruotą ir suformuotą įstatinį kapitalą, patvirtintą miesto (rajono), kuriame įregistruotas ūkio subjektas, mokesčių inspekcijos, jeigu ūkio subjekto pateikiamų garantijų bendra suma skaičiuojama nuo įmonės įstatinio kapitalo dydžio;

2.5. muitinės, kurios veiklos zonoje yra ūkio subjekto buveinė, išvadą apie ūkio subjekto įsipareigojimų muitinei vykdymą ir jo padarytus pažeidimus;

2.6. įsipareigojimą, kad ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (muitinei pareikalavus – ir dažniau) pateiks muitinei pažymas apie įregistruotą ir suformuotą įstatinį kapitalą, jeigu ūkio subjekto pateikiamų garantijų bendra suma skaičiuojama nuo įmonės įstatinio kapitalo dydžio;

2.7. užpildytą Muitinės departamento nustatytos formos muitinės garanto informacinį lapą, patvirtintą įmonę įregistravusio Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytojo.

3. Muitinės departamentas, atsižvelgdamas į muitinės pažymoje nurodytus ūkio subjekto pažeidimus, turi teisę nesuteikti jam muitinės garanto statuso. Apie šį sprendimą ūkio subjektas informuojamas raštu, nurodant priežastis. Ūkio subjektas turi teisę pakartotinai kreiptis dėl muitinės garanto statuso suteikimo, praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo Muitinės departamento sprendimo priėmimo dienos.

4. Suteikdamas muitinės garanto statusą, Muitinės departamentas išduoda muitinės garantui liudijimą (forma pridedama).

Liudijimą pasirašo Muitinės departamento direktorius.

5. Lietuvos Respublikoje įregistruotų ūkio subjektų, kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas, pateiktų garantijų suma negali viršyti vienos iš šių sumų:

5.1. šio garanto įregistruoto įstatinio kapitalo 50 procentų vertės;

5.2. sumos, už kurią, kaip už muitinės garanto įsipareigojimus atliekant muitinės procedūras, laiduoja banko įstaiga;

5.3. nurodytų šios tvarkos 5.1 ir 5.2 punktuose abiejų sumų kartu.

6. Jeigu muitinės garantas nesilaiko jo veiklą ir prievoles reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Muitinės departamentas muitinės teikimu turi teisę panaikinti jam muitinės garanto statusą ir atimti iš jo liudijimą. Ūkio subjektas, kuriam buvo panaikintas muitinės garanto statusas, turi teisę kreiptis į Muitinės departamentą dėl muitinės garanto statuso suteikimo praėjus vieneriems metams nuo Muitinės departamento sprendimo panaikinti jam muitinės garanto statusą ir atimti iš jo liudijimą priėmimo dienos.

7. Muitinė neatsako už nuostolius, kuriuos ūkio subjektai patiria nesilaikydami šios tvarkos reikalavimų.

8. Ūkio subjektai, nesutinkantys su muitinės sprendimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ši tvarka taikoma iki 1995 m. birželio 30 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

______________

 

Forma

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

LIUDIJIMAS Nr.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“,_______________________________________________________

                                                                                                                                               (muitinės garanto pavadinimas

_______________________________________________________________________________ ,

          ir adresas)

įregistruotam 199__m. mėn.___d., registracijos Nr.____ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, atsiskaitomosios sąskaitos Nr._____________________________________________________________________ ,

                                                                                               (banko įstaigos pavadinimas ir adresas)

suteiktas muitinės garanto statusas teikti garantijas_______________________________________ .

                                                                                                                                            (suma žodžiais)

 

Direktorius                                                    (Parašas)                                 (Vardo raidė ir pavardė)

        A. V.

 

199__m._________ mėn.___d.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. balandžio 7 d. nutarimu

Nr. 497

 

Muitinės garanto statuso suteikimo banko įstaigoms ir draudimo organizacijoms tvarka

 

1. Ši tvarka reglamentuoja banko įstaigų ir draudimo organizacijų, kurių pateiktos garantijos, susijusios su prekėms taikoma muitinės procedūra, priimamos muitinės įstaigose, registravimą Muitinės departamente prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas).

2. Banko įstaigos, pageidaujančios, kad joms būtų suteiktas muitinės garanto statusas, turi pateikti Muitinės departamentui (adresu – A. Jakšto g. 1/25, Vilnius) šiuos dokumentus:

2.1. prašymą Muitinės departamento direktoriui;

2.2. banko įstaigos registracijos pažymėjimą;

2.3. Neteko galios nuo 1995-06-03

Punkto naikinimas:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin. 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

2.4. banko įstaigos ir Muitinės departamento sutarties dėl bendradarbiavimo taikant garantijas, susijusias su muitinės procedūra, projektą;

2.5. užpildytą Muitinės departamento nustatytos formos muitinės garanto informacinį lapą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

3. Banko įstaigai muitinės garanto statusas suteikiamas įsigaliojus šios tvarkos 2.4 punkte nurodytai sutarčiai.

4. Draudimo organizacijos, pageidaujančios, kad joms būtų suteiktas muitinės garanto statusas, turi pateikti Muitinės departamentui šiuos dokumentus:

4.1. prašymą Muitinės departamento direktoriui;

4.2. draudimo organizacijos registracijos pažymėjimą;

4.3. Neteko galios nuo 1995-06-03

Punkto naikinimas:

Nr. 747, 1995-05-26, Žin. 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

 

4.4. draudimo organizacijos ir Muitinės departamento sutarties dėl bendradarbiavimo taikant garantijas, susijusias su muitinės procedūra, projektą;

4.5. pažymą apie įmonės įregistruotą ir suformuotą įstatinį kapitalą, patvirtintą miesto (rajono), kuriame įregistruotas ūkio subjektas, mokesčių inspekcijos;

4.6. užpildytą Muitinės departamento nustatytos formos muitinės garanto informacinį lapą, patvirtintą Finansų ministerijos.

5. Draudimo organizacijai muitinės garanto statusas suteikiamas įsigaliojus šios tvarkos 4.4 punkte nurodytai sutarčiai.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 747, 1995-05-26, Žin., 1995, Nr. 46-1124 (1995-06-02), i. k. 0951100NUTA00000747

Dėl Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 "Dėl garantijų taikymo tvarkos atliekant muitinės procedūras" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1357, 1995-10-18, Žin., 1995, Nr. 87-1968 (1995-10-25), i. k. 0951100NUTA00001357

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 "Dėl garantijų taikymo tvarkos atliekant muitinės procedūras" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 437, 1996-04-10, Žin., 1996, Nr. 34-840 (1996-04-17), i. k. 0961100NUTA00000437

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 "Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 538, 1996-05-06, Žin., 1996, Nr. 43-1059 (1996-05-10), i. k. 0961100NUTA00000538

Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų