Suvestinė redakcija nuo 2015-09-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1602, i. k. 11220LPISAK0000DI-6

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TOTALIZATORIAUS IR LAŽYBŲ PUNKTŲ STEIGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 12 d. Nr. DI-6

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2011, Nr. 119-5611) 25 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u  Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

2.1. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. 10 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3120);

2.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2003 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. N-198 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 101-4579);

2.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. N-64 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 28-928);

2.4. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. N-292 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5459);

2.5. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. N-437 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 2-122).

 

 

 

Lošimo įrenginių techninės kontrolės ir

registro skyriaus vedėjas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                Danielius Stašys

 

 


 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-6 

(2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. DI-565 redakcija)

 

TOTALIZATORIAUS IR LAŽYBŲ PUNKTŲ STEIGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarką. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (toliau – Azartinių lošimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme.

2. Bendrovės, pateikdamos dokumentus totalizatoriaus ir lažybų punktams steigti, ir Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba), nagrinėdama juos, vadovaujasi Azartinių lošimų įstatymu, kitais lošimų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo aprašu.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

3. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir norinti steigti totalizatoriaus arba lažybų punktą, Priežiūros tarnybai tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą pateikia prašymą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai (jei turi), elektroninio pašto adresas, prašymo data, pastato ir patalpų, kuriose prašoma leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, adresas, unikalus numeris, patalpų indeksas, plotas, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, parengusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, išvardijami pridedami dokumentai. Prašymas pasirašomas jį pateikiančio ir / ar tam įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas).

4. Kartu su prašymu Priežiūros tarnybai pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

4.1. Bendrovės totalizatoriaus arba lažybų lošimo reglamento projektas (2 egz.) spausdintine ir redaguojama elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma, parengtas pagal Azartinių lošimų įstatymo 18 straipsnį, su detaliu lošimų organizavimo bei vykdymo aprašymu (jei bendrovės totalizatoriaus ar lažybų reglamentas dar nėra patvirtintas).

4.2. Pažyma, patvirtinanti, kad totalizatoriaus arba lažybų kortelės yra įregistruotos teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išskyrus atvejus, kai šios kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą.

4.3. Totalizatoriuje arba lažybose naudojamų kortelių pavyzdžiai, kortelių numeracijos ir apskaitos tvarka bei jų apsaugos priemonių aprašymas.

4.4. Detalus įsigytų, nuomojamų ar kitokiu teisėtu būdu valdomų patalpų aukšto planas, sudarytas pagal kadastrinių matavimų duomenis,  kuriame nurodytas lažybų ar totalizatoriaus punkto adresas, patalpų indeksai ir plotas.

4.5. Patalpų totalizatoriaus ar lažybų punktui steigti įsigijimą, nuomą ar kitokį teisėto valdymo faktą patvirtinantys dokumentai (pirkimo – pardavimo, patalpų nuomos, išperkamosios nuomos, dovanojimo arba kiti sandoriai). Kai pateikiama subnuomos sutartis, kartu pateikiama ir patalpų nuomos sutartis tarp nuomininko ir patalpų savininko arba patalpų savininko rašytinis sutikimas dėl nuomojamų patalpų subnuomos tretiesiems asmenims. Sandorių įregistravimui taikoma Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

4.6. Bendrovės vadovo patvirtinti totalizatoriaus ar lažybų punkto vadovo, jo pavaduotojų, kasininkų (jei tokios pareigybės numatomos organizuojant totalizatoriaus ar lažybų punkto veiklą), lažybų tarpininkų ir kito lošėjus aptarnaujančio personalo preliminarūs sąrašai, kuriuose nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai. Kartu su sąrašu pateikiamos nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Šiame punkte išvardyti asmenys turi atitikti Azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio reikalavimus.

4.7. Jei organizuojant totalizatorių ar lažybas yra numatoma eksploatuoti lošimo įrenginį (-us), papildomai pateikiama:

4.7.1. Lošimo įrenginio (-ų) aprašymas (kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio tipas, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, serija ir numeris), lošimo įrenginių skaičius ir dokumentai, patvirtinantys prašančios leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą bendrovės nuosavybės teisę į juos, arba įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutartys, išrašas iš bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ar kiti dokumentai, patvirtinantys lošimo įrenginio (-ų) įsigijimą, apmokėjimą bei disponavimą jais.

4.7.2. Akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad numatomi eksploatuoti lošimo įrenginiai atitinka Azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus.

5. Už leidimą steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą mokama valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava mokama ir už lošimo įrenginio (-ų) įregistravimą (jeigu pateiktas prašymas įregistruoti lošimo įrenginį (-ius).

6. Bendrovė, ketinanti veikiančiame totalizatoriaus ar lažybų punkte pradėti eksploatuoti lošimo įrenginį (-us) ar padidinti eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičių, Priežiūros tarnybai pateikia prašymą, kuriame nurodomas ketinamų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius ir šio aprašo 3 punkte nurodyta informacija apie bendrovę. Kartu su prašymu pateikiami šio aprašo 4.7 papunktyje nurodyti dokumentai.

7. Bendrovė, ketinanti veikiančiame totalizatoriaus ar lažybų punkte pakeisti eksploatuojamą (-us) lošimo įrenginį (-ius) į kitą (-us) tos pačios rūšies lošimo įrenginį (-ius), Priežiūros tarnybai pateikia prašymą, kuriame nurodomas lošimo įrenginys (-iai), kurį (-iuos) ketinama  pakeisti į kitą (-us) tos pačios rūšies lošimo įrenginį (-ius) ir šio aprašo 3 punkte nurodyta informacija apie bendrovę. Kartu su prašymu pateikiami šio aprašo 4.7 papunktyje nurodyti dokumentai.

8. Bendrovė, ketinanti veikiančiame totalizatoriaus ar lažybų punkte nebeeksploatuoti lošimo įrenginio (-ų) ar sumažinti eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičių, Priežiūros tarnybai pateikia prašymą, kuriame nurodomas likusių eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius ir šio aprašo 3 punkte nurodyta informacija apie bendrovę. Kartu su prašymu pateikiamas lošimo įrenginio (-ų) aprašymas (kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio tipas, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, serija ir numeris), kuriame nurodomi visi eksploatuojami lošimo įrenginiai ir išbraukiami lošimo įrenginiai, kurie nebebus eksploatuojami.

9. Pasikeitus šio aprašo 4.3 – 4.6 papunkčiuose nurodytiems duomenims apie įsteigtą totalizatoriaus ar lažybų punktą, bendrovė privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo apie tai informuoti Priežiūros tarnybą raštu ir pateikti šio aprašo 4.3 – 4.6 papunkčiuose išvardintus dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą.

10. Priežiūros tarnybai pateikiami dokumentų originalai ar nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.

 

III SKYRIUS

PRIEŽIŪROS TARNYBOS direktoriaus PRIIMAMI ĮSAKYMAI

 

11. Steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą leidžiama Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu. Totalizatoriaus ar lažybų punktas gali pradėti savo veiklą tą pačią dieną, kai pasirašomas įsakymas leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, jeigu įsakyme nenurodyta kitaip.

12. Totalizatoriaus ir lažybų punktai gali būti steigiami izoliuotose patalpose, atitinkančiose Azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus lošimų organizavimo vietoms ir turinčiose atskirą įėjimą iš lauko arba bendrųjų patalpų. Jose turi būti įrengta veikianti tiesioginio ryšio sistema (jei patalpose, kuriose planuojama steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, totalizatoriaus arba lažybų kortelės bus platinamos per tiesioginio ryšio sistemą). Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai patikrina, ar patalpos, kuriose numatoma steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, atitinka joms keliamus reikalavimus.

13. Leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą atsisakoma Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu.

14. Priežiūros tarnyba atsisako leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, jeigu:

14.1. Prašyme leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą arba kituose dokumentuose pateikiami žinomai neteisingi duomenys.

14.2. Bendrovė atsisako pateikti šio aprašo 3 bei 4 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis ar paaiškinimus arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

14.3. Patalpos, kuriose numatoma steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, neatitinka šio aprašo 12 punkte nurodytų reikalavimų.

14.4. Šio aprašo 4.6 papunktyje išvardyti asmenys neatitinka Azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

14.5. Už leidimą steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą nesumokėta valstybės rinkliava.

15. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas ar Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarimas, kuriuo leista steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą panaikinamas, jeigu:

15.1. Gaunamas totalizatoriaus ar lažybų punktą įsteigusios bendrovės prašymas / pranešimas dėl totalizatoriaus ar lažybų punkto uždarymo.

15.2. Per metus nuo įsakymo leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą priėmimo nurodytose patalpose nepradedami organizuoti lošimai.

15.3. Panaikinamas licencijos organizuoti lošimus galiojimas.

15.4. Paaiškėja, kad prašyme steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą arba kituose dokumentuose pateikti žinomai neteisingi duomenys.

15.5. Patalpos, kuriose organizuojami lošimai, nebeatitinka šio aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų.

15.6. Pasibaigia patalpų, kuriose organizuojami lošimai, nuomos / subnuomos sutarties galiojimo laikas, nuomos / subnuomos sutartis yra nutraukiama arba bendrovė netenka teisės kitokiu teisėtu būdu valdyti patalpas.

16. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas ar Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarimas, kuriuo leista steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą pakeičiamas, jeigu:

16.1. Pasikeičia bendrovės pavadinimas, kodas, licencijos organizuoti lošimus išdavimo numeris, buveinės adresas.

16.2. Pasikeičia patalpų, kuriose leista steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą adresas, plotas, indeksai, unikalus numeris. 

16.3. Lažybų ar totalizatoriaus punkte bendrovė ketina:

16.3.1. pradėti eksploatuoti lošimo įrenginį (-us) ar padidinti eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičių;

16.3.2. pakeisti eksploatuojamą (-us) lošimo įrenginį (-ius) į kitą (-us) tos pačios rūšies lošimo įrenginį (-ius);

16.3.3. lošimo įrenginio (-ų) nebeeksploatuoti ar sumažinti eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičių.

17. Šio aprašo 3, 6, 7, 8 punktuose ir 15.1 papunktyje nurodyti prašymai turi būti išnagrinėti per    20 darbo dienų nuo jų gavimo. 

18. Apie leidimą ar atsisakymą leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, įsakymo ar nutarimo leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą panaikinimą arba pakeitimą Priežiūros tarnyba  informuoja bendrovę per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, išsiųsdama įsakymo nuorašą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Sprendimas atsisakyti leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, panaikinti ar pakeisti įsakymą ar nutarimą leisti steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. DI-565, 2015-09-07, paskelbta TAR 2015-09-08, i. k. 2015-13621

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo