Suvestinė redakcija nuo 2018-12-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 60-2172, i. k. 1012050ISAK00000201

 

Nauja redakcija nuo 2018-08-08:

Nr. 1K-279, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-07, i. k. 2018-12871

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2001 m. liepos 4 d. Nr. 201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu,

t v i r t i n u Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašą (pridedama).

 

 

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS                                              JONAS LIONGINAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1K-279

redakcija)

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato investicijų projektų, kurie teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, rengimo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS

 

3. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai (toliau – asignavimų valdytojai), atsakingos, kad investicijų projektuose būtų nurodomi teisingi faktiniai duomenys, investicijų projektų laukiami rezultatai būtų realūs, o patys investicijų projektai pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Vyriausybės nustatytais terminais.

4. Investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, pagrįsti turi būti taikoma viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Metodika) (Metodika skelbiama Centrinės projektų valdymo agentūros, taip pat Finansų ministerijos interneto svetainėse). Krašto apsaugos sistemos įsipareigojimams NATO (įskaitant NATO saugumo investicijų programą) ir Europos Sąjungai, taip pat kitiems įsipareigojimams dalyvauti tarptautinėse operacijose įgyvendinti reikalingoms valstybės kapitalo investicijoms įvertinti gali būti teikiamas ne visos apimties investicijų projektas, tai yra neatliekama ekonominė, jautrumo ir rizikos analizės.

5. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), statant naują statinį ar rekonstruojant esamą statinį, lėšos planuojamos tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje, jei darbų atlikimo vertė per visą šių darbų atlikimo laikotarpį lygi 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą. Tuo atveju, jei pagal investicijų projektą numatoma atlikti naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo darbus ir pagal minėtų statybos darbų projektinę dokumentaciją įsigyti turtą, investicijų projektas traukiamas į Valstybės investicijų programą, kai statybos darbų vertė lygi 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą. Apskaičiuojant tokio investicijų projekto vertę, jam įgyvendinti reikalingos valstybės lėšos (įskaitant turtui reikiamas lėšas) sumuojamos per visą jo įgyvendinimo laikotarpį.

6. Planuojant valstybės lėšas turtui, išskyrus turtą, kuriam lėšos planuojamos pagal Aprašo 5 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus, įsigyti turi būti įvertintas valstybės biudžeto asignavimų valdytojo, ministerijos, ministrui pavestos valdymo srities įstaigos (įskaitant jai pavaldžias įstaigas arba įmones ir kitus ūkio subjektus), savivaldybės įstaigos arba įmonės ir kito ūkio subjekto (toliau – valstybės arba savivaldybės įstaigos arba įmonės), vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programą, apskaitoje registruoto turto skaičius ir paskirtis ir planuojamo įsigyti turto skaičius ir paskirtis. Planuojant valstybės lėšas Lietuvos kariuomenei reikalingam turtui įsigyti, turi būti įvertintas kiekvienos rūšies kariuomenės pajėgų, Logistikos valdybos, Mokymo ir doktrinų valdybos junginio, taip pat Gynybos štabo (kartu su kitais atskirais Lietuvos kariuomenės struktūriniais padaliniais, tiesiogiai pavaldžiais kariuomenės vadui) apskaitoje registruoto turto skaičius ir paskirtis ir planuojamo įsigyti turto skaičius ir paskirtis. Valstybės lėšos turtui įsigyti tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje planuojamos tuo atveju, jei įsigyjant analogišką (tos pačios paskirties) turtą numatoma padidinti valstybės arba savivaldybės įstaigos arba įmonės, konkrečios rūšies kariuomenės pajėgų, Logistikos valdybos, Mokymo ir doktrinų valdybos junginio, taip pat Gynybos štabo (kartu su kitais atskirais Lietuvos kariuomenės struktūriniais padaliniais, tiesiogiai pavaldžiais kariuomenės vadui) apskaitoje registruoto analogiško (tos pačios paskirties) turto skaičių ir šiam tikslui per vienus metus numatomų panaudoti valstybės lėšų dydis lygus 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą. Valstybės lėšos, reikalingos įsigyti analogiškam (tos pačios paskirties) turtui, kurio reikia skirtingoms (papildomoms) funkcijoms atlikti, sumuojamos atskirai (pavyzdžiui, atskirai sumuojamos lėšos, reikalingos mikroautobusams, mikroautobusams kriminalistinių tyrimų ekspertams ir konvojavimo mikroautobusams arba instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms ir instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms, turinčioms džiovinimo funkciją, arba elektros generatoriams ir elektros generatoriams su suvirinimo aparatu įsigyti).

Jei įsigyjamo turto vieneto vertė lygi 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą, jam įsigyti reikalingos valstybės lėšos planuojamos tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje, neatsižvelgiant į tai, per kokį laikotarpį jis įsigytas.

Šio punkto nuostatos taip pat taikomos planuojant valstybės lėšas, reikalingas turtui (programinei (įskaitant licencijas) ir aparatinei įrangai), nesusijusiam su darbais, atliekamais kuriant naujas ar modernizuojant esamas informacines ir ryšių technologijas, įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-422, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20218

 

7. Valstybės lėšos turtui – naujoms informacinėms ir ryšių technologijoms – įsigyti (sukurti) planuojamos tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje, kai, sumuojant tokioms technologijoms (tarp jų programinei (įskaitant licencijas) ir aparatinei įrangai įsigyti (sukurti) reikalingas valstybės lėšas per visą jų įsigijimo (sukūrimo) laikotarpį, numatoma panaudoti 100 tūkst. eurų arba didesnė suma. Pagal šį Aprašo punktą planuojamos lėšos skiriamos informacinėms ir ryšių technologijoms, reikalingoms informacijai kurti, rinkti, persiųsti, apdoroti, išsaugoti ar kitaip tvarkyti naudojantis kompiuteriu, internetu ar telefonu, įsigyti (sukurti). Naujų informacinių ir ryšių technologijų įsigijimas (sukūrimas) apima ir jau esamų informacinių ir ryšių technologijų modernizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-422, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20218

 

8. Tais atvejais, kai tame pačiame investavimo objekte numatoma atlikti statybos darbus, priskiriamus prie skirtingų statybos rūšių (naujo statinio statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas), investavimo objektas priskiriamas prie tos statybos rūšies, kuriai taikomi griežtesni reikalavimai. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai tame pačiame objekte kartu turi būti vykdomi statinio rekonstravimo darbai ir kapitalinio remonto arba paprastojo remonto darbai, jie priskiriami prie rekonstravimo darbų ir planuojami pagal rekonstravimo darbams nustatytus reikalavimus.

9. Kiekvienam investicijų projektui vertinti, vadovaujantis Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1K-256 „Dėl Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vertinimo tvarkos aprašas), turi būti nustatomi vertinimo kriterijai.

10. Tuo atveju, jeigu siūloma didinti investicijų projektų, kurie buvo įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, bendrąją vertę (investicijų projektui įgyvendinti reikiamą finansavimo iš visų šaltinių lėšų sumą), teikiant juos įtraukti į planuojamųjų metų Valstybės investicijų programą, kartu turi būti pateikiami argumentai ir skaičiavimai, pagrindžiantys šį pasiūlymą. Investicijų projektų bendrąją vertę galima padidinti dėl į investicijų projektą jau įtrauktų darbų, turto ir numatomų gauti paslaugų vertės padidėjimo, dėl investicijų projekto sprendinių tikslinimo, investicijų projektui įgyvendinti būtinų papildomų darbų atsiradimo ir dėl kitų su įgyvendinamu investicijų projektu susijusių objektyvių ir pagrįstų priežasčių ar pasikeitusių aplinkybių. Jeigu siūloma atlikti naujus darbus, įsigyti papildomo turto arba numatoma gauti papildomų paslaugų, nesusijusių su jau pradėto įgyvendinti investicijų projekto darbais, turi būti rengiamas naujas investicijų projektas ir jis nustatyta tvarka teikiamas įtraukti į Valstybės investicijų programą.

11. Į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą siūlomam įtraukti investicijų projektui turi būti taikomas sąnaudų ir naudos pagrindimas, kai investicijų projektas tenkina šias sąlygas:

11.1 investicijų projektui įgyvendinti per pastaruosius trejus metus, įskaitant ir einamuosius metus, nebuvo skirta valstybės lėšų;

11.2 pagal tam tikrų metų Valstybės investicijų programą investicijų projektui buvo panaudota mažiau negu 50 proc. jam įgyvendinti reikiamų valstybės lėšų;

11.3. investicijų projekto likutinė vertė lygi 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą.

12. Aprašo 11 punkto nuostatos taikomos naujiems investicijų projektams, kurie pradedami įgyvendinti skiriant jiems valstybės lėšų nuo 2018 metų, o netaikomos investicijų projektams, reikalingiems krašto apsaugos sistemos įsipareigojimams NATO (įskaitant NATO saugumo investicijų programą) ir Europos Sąjungai, taip pat kitiems įsipareigojimams dalyvauti tarptautinėse operacijose įgyvendinti.

13. Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytose valstybės institucijose ir įstaigose sudarytos investicijų projektų atrankos komisijos, išnagrinėjusios savo institucijos arba įstaigos, taip pat ministro valdymo srities investicijų projektus, kuriems įgyvendinti pagal tam tikrų metų Valstybės investicijų programą buvo panaudota valstybės lėšų ir kuriems įgyvendinti per pastaruosius trejus metus, įskaitant ir einamuosius metus, nebuvo skirta valstybės lėšų, turi įvertinti tolesnį tokių investicijų projektų įgyvendinimo tikslingumą.

Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos, priėmusios sprendimą investicijų projektui neskirti lėšų, apie tai turi pranešti Finansų ministerijai pateikdamos Taisyklių 19.3 papunktyje nurodytą informaciją.

Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytai valstybės institucijai arba įstaigai priėmus sprendimą toliau neįgyvendinti (netęsti) investicijų projekto, dėl kurio perkančioji organizacija yra sudariusi viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), perkančioji organizacija, vadovaudamasi sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygomis ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, turi kreiptis į tiekėją (prekių tiekėją, paslaugų teikėją, darbų rangovą) dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo.

Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytai valstybės institucijai arba įstaigai priėmus sprendimą investicijų projekto įgyvendinimą tęsti suskaidant jį į etapus ir sutelkiant lėšas investavimo objekto daliai, kuri gali atskirai funkcionuoti (būti naudojama) (pvz., atliekant daugiafunkcio sporto objekto statybos darbus pirmiausia atliekami baseino statybos darbai, tada sporto salės ir t. t., tai yra objekto statybos darbai skaidomi į etapus atsižvelgiant į finansavimo galimybes), ar tęsti atsisakant kai kurių darbų atlikimo, prekių ar paslaugų pirkimo arba priėmus kitą sprendimą dėl investicijų projekto įgyvendinimo, perkančioji organizacija, vadovaudamasi sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygomis, turi sutartyje nustatyta tvarka ją pakeisti. Tokio investicijų projekto įgyvendinimas gali būti tęsiamas tik pateikus informaciją, pagrindžiančią investicijų projekto tęstinumo būtinybę, prireikus kitus investicijų projekto įgyvendinimo dokumentus, o Aprašo 11 punkte numatytu atveju – investicijų projektą, taip pat suplanavus nepertraukiamą jo finansavimą.

 

III SKYRIUS

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS

 

14. Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais dėl siūlomų įgyvendinti investicijų projektų Finansų ministerijai pateikia šiuos dokumentus (dokumentai gali būti elektroniniai (pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), o tuo atveju, jei elektroninio dokumento parengti ir atsiųsti nėra galimybės, – popieriniai):

14.1. lydraštį;

14.2. investicijų projekto charakteristiką, parengtą pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą ir užpildytą pagal Aprašo 2 priede pateiktą instrukciją. Investicijų projekto charakteristikos formą Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos turi pildyti ir teikti MS Excel formatu elektroniniu paštu (adresu invest@finmin.lt), jeigu elektroninio dokumento parengti ir atsiųsti nėra galimybės. Jei minėtos valstybės institucijos ir įstaigos yra Stebėsenos informacinės sistemos (toliau – SIS) naudotojos, investicijų projekto charakteristikoje pateikiamus duomenis jos turi suvesti į SIS;

14.3. investicijų projektą, parengtą pagal Metodiką, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

14.3.1. ankstesnių metų Valstybės investicijų programoje investicijų projektui nebuvo skirta valstybės kapitalo investicijų;

14.3.2. investicijų projektas atitinka Aprašo 11 punkto nuostatas.

14.4. metodinius nurodymus vertintojams dėl investicijų projektų atitikties investicijų projektų rengimo metodikai, parengtus pagal Metodikos 9 priede nustatytą formą;

14.5. investicijų projektų vertinimo kriterijų ir jų skaičiavimo aprašymą, parengtą pagal Vertinimo tvarkos aprašo priede nustatytą formą;

14.6. suvestinio statybos kainos apskaičiavimo sąmatos kopiją, patvirtintą užsakovo (jei sąmata neparengta ir nepatvirtinta užsakovo, teikti iš karto ją parengus ir patvirtinus);

14.7. suvestinę informaciją apie institucijos (įstaigos) ar ministro valdymo srities investicijų projektus, siūlomus įtraukti (traukiamus) į Valstybės investicijų programą, parengtą pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 4 priedo IV skyriuje pateiktą 4 lentelę. Lentelę valstybės institucijos ir įstaigos turi pildyti ir teikti MS Excel formatu elektroniniu paštu (adresu invest@finmin.lt), jeigu elektroninio dokumento parengti ir atsiųsti nėra galimybės;

14.8. kitus dokumentus, kurie paaiškina investicijų projekto įgyvendinimo būtinumą.

________________

 

Investicijų projektų rengimo

reikalavimų aprašo

2 priedas

 

INVESTICIJŲ PROJEKTO CHARAKTERISTIKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Skyriuje „Bendra informacija“:

1.1. eilutėse „Asignavimų valdytojas“, „Programos priemonės pavadinimas“ ir skiltyje „Kodas“ nurodomi duomenys turi sutapti su atitinkamais duomenimis, nurodytais strateginiuose veiklos planuose;

1.2. eilutėje „Investicijų projekto pavadinimas“ nurodomas tikslus investicijų projekto pavadinimas, kurio sudedamosios dalys yra šios:

1.2.1. investavimo objektas, t. y. turtas, kuriam sukurti (įsigyti) planuojama skirti lėšų (statinys, kelias, tiltas, įrenginiai, kitas turtas), arba patvirtintos investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas;

1.2.2. investavimo objekto adresas, jei investavimo objektas yra nekilnojamasis daiktas. Adreso sudedamos dalys yra savivaldybė; seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas); gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos); žemės sklypo, pastato (korpuso) ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; valstybė (jeigu investicijų projektas įgyvendinamas už Lietuvos Respublikos ribų). Jeigu nekilnojamasis daiktas (pvz., kelias) apima daugiau nei vieną savivaldybę, investavimo objekto adreso nurodyti nereikia;

1.2.3. įgyvendinimo būdas, t. y. reikia nurodyti, kas bus daroma įgyvendinant investicijų projektą, ar tai bus statybos darbai, turto įsigijimas, teritorijų planavimas, informacinių ir ryšių technologijų įsigijimas (sukūrimas) ir pan.

Investicijų projekto pavadinimo, kai investavimo objektas yra nekilnojamasis daiktas, rašymo pavyzdžiai: Vardenio Pavardenio gimnazijos pastato Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas; Vardenio Pavardenio gimnazijos pastato Trakų r. sav., Lentvaryje, Ąžuolų g. 10B, rekonstravimas; Vardenio Pavardenio gimnazijos pastato Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10, rekonstravimas.

Kitų investicijų projektų pavadinimų rašymo pavyzdžiai: Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) sukūrimas, Muitinės garantijų valdymo sistemos sukūrimas, Gyvenamųjų namų ir ilgalaikio turto, skirto Jurdaičių socialinės globos namų bendruomeninių socialinių paslaugų plėtrai, įsigijimas.

Skiltyje „Kodas“ nurodomas investicijų projekto kodas, suteiktas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS).

Teikiamų tęstinių investicijų projektų pavadinimai turi sutapti su anksčiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus patvirtintų investicijų projektų pavadinimais;

1.3. eilutėje „Investicijų projekto vykdytojo pavadinimas“ nurodoma valstybės institucija, įstaiga arba įmonė, savivaldybės įstaiga, įmonė arba kitas ūkio subjektas, kurie vykdo investicijų projektą;

1.4. eilutėje „Investicijų projekto įgyvendinimo terminai“ nurodomi metai, kuriais investicijų projektas pradedamas įgyvendinti, ir metai, kuriais investicijų projektas planuojamas baigti įgyvendinti;

1.5. eilutėje „Investicijų projekto finansavimo iš valstybės lėšų laikotarpis“ nurodomi metai, kuriais planuojama investicijų projektą pradėti finansuoti iš valstybės lėšų, ir metai, kuriais investicijų projektą planuojama baigti finansuoti iš šių lėšų;

1.6. eilutėje „Investicijų projekto įgyvendinimo vieta“ nurodoma investicijų projekto įgyvendinimo vieta – savivaldybė, kurios teritorijoje bus įgyvendinamas investicijų projektas, arba valstybė (jeigu investicijų projektas įgyvendinamas už Lietuvos Respublikos ribų). Jeigu investicijų projektas įgyvendinamas daugiau kaip vienoje savivaldybėje, nurodoma įgyvendinimo vieta „Lietuva“;

Investicijų projekto įgyvendinimo vietos rašymo pavyzdžiai: Vilniaus miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Lietuva, užsienio valstybė (Latvijos Respublika);

1.7. eilutėje „Investicijų projekto pajėgumas“ nurodomas investicijų projekto projektinis pajėgumas tokiais matavimo vienetais, kokie taikomi tokio tipo projektams (visi pastatai – bendras plotas kub. m ir specifiniai pajėgumai (pavyzdžiui, naujai sukurtų darbo vietų skaičius, mokinių, darbuotojų, ligonių skaičius), kelias – km ir t. t.).

1.8. eilutėje „Vidutinis metinis išlaidų pokytis, tūkst. eurų“ nurodomas projekto veiklų vykdymo metu sukuriamo (įsigyjamo) turto veiklos vidutinis metinis veiklos išlaidų pokytis projekto ataskaitiniu laikotarpiu pradedant metais, einančiais po projekto investicijų laikotarpio pabaigos. Šis pokytis apskaičiuojamas vadovaujantis investicijų projekto dalies „Finansinė analizė“ skyriaus „Projekto veiklos išlaidos“ ir sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės duomenimis – po projekto investicijų laikotarpio pabaigos apskaičiuotą bendrą veiklos išlaidų pokyčio sumą padalijus iš projekto ataskaitinio ir investicijų laikotarpio metų skaičiaus skirtumo. Išlaidų padidėjimas rodomas su „+“, o sumažėjimas su „–“ ženklu.

2. Skyriuje „Investicijų projekto veiklų, atsižvelgiant į technologinius sprendimus, optimalus finansavimas iš valstybės lėšų (tūkst. eurų)“ išvardijami įgyvendinant investicijų projektą numatomi atlikti pagrindiniai darbai (veiklos) arba planuojamas įsigyti ilgalaikis materialusis arba nematerialusis turtas (pagal turto rūšis) ir nurodomos investicijų projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, jei finansavimas būtų visiškai užtikrintas.

3. Skyriuje „Investicijų projekto įgyvendinimo etapai (tūkst. eurų)“ išvardijami turto sukūrimo (įsigijimo) etapai, jei investicijų projektą numatoma įgyvendinti skaidant jį į atskirus etapus, kuriuos įgyvendinus turtas galės savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją (pvz., atliekant daugiafunkcio sporto objekto statybos darbus pirmiausia atliekami baseino statybos darbai, tada sporto salės ir t. t., tai yra objekto statybos darbai skaidomi į etapus atsižvelgiant į finansavimo galimybes) ir pateikiama tų darbų vertė atitinkamais metais. Metai nurodomi taip: iki (n – 1) 01 01 – laikotarpis nuo investicijų projekto įgyvendinimo pradžios iki einamųjų metų sausio 1 d., (n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

4. Skyriuje „Specialūs teisės aktai, susiję su investicijų projekto įgyvendinimu“ išvardijami visi Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės priimti teisės aktai, ministro įsakymai, taip pat prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai (nurodant jų priėmimo datą, numerį, straipsnį arba punktą, kurie reglamentuoja šio investicijų projekto įgyvendinimą) dėl investicijų projekto įgyvendinimo.

5. Skyriuje „Informacija apie siūlomą investicijų projekto finansavimą (tūkst. eurų)“:

5.1. stulpelyje „Bendra vertė“ įrašoma informacija, kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių prireiks investicijų projektui įgyvendinti.

5.2. stulpelyje „Panaudota lėšų iki (n – 1) 01 01“ įrašoma informacija, kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių iki nurodytos datos panaudota investicijų projektui įgyvendinti;

5.3. stulpelyje „Planuojama panaudoti lėšų (n – 1) metais“ įrašoma informacija, kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių einamaisiais metais planuojama panaudoti investicijų projektui įgyvendinti;

5.4. stulpeliuose „n metai“, „(n + 1) metai“, „(n + 2) metai“ įrašomas siūlomas lėšų investicijų projektui įgyvendinti dydis atitinkamai pirmiesiems, antriesiems ir tretiesiems planuojamiems metams;

5.5. eilutėje „Valstybės biudžeto lėšos“ įrašomos investicijų projektui įgyvendinti siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšos, kurios eilutėse „011“, „012“, „013“ detalizuojamos pagal tam tikrus finansavimo šaltinius:

5.5.1. eilutėje „Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos“ įrašomos planuojamos investicijų projektų finansavimo iš konkrečios valstybės biudžeto pajamų dalies, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, ir iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų apimtys;

5.5.2. eilutėse „Europos Sąjungos parama“ ir „Kita tarptautinė parama“ įrašomos investicijų projektui įgyvendinti siūlomos skirti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšos, kurios detalizuojamos atitinkamai eilutėse nuo „0121“ iki „0129“ ir eilutėse nuo „0131“ iki „0134“;

5.6. eilutėse „Valstybės vardu pasiskolintos lėšos“, „Valstybės garantuojamos paskolos“, „Savivaldybės biudžeto lėšos“, „Nuosavos įmonių lėšos“ įrašomos planuojamos investicijų projektų finansavimo iš šių šaltinių apimtys;

5.7. eilutėje „Kitos lėšos“ lėšas nurodo ūkio subjektai, kurie planuoja gauti lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų vykdomiems projektams (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) finansuoti ir kitų teisėtai gautų lėšų;

5.8. eilutėje „Iš viso“ sumuojami atitinkami dydžiai;

5.9. eilutėse nuo „081“ iki „085“ investicijų projektui įgyvendinti reikiamų valstybės biudžeto lėšų suma, nurodyta 01 eilutėje, paskirstoma pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“;

5.10. skyriaus „Informacija apie investicijų projekto finansavimą“ pabaigoje nurodomi investicijų projekto charakteristiką užpildžiusio atsakingo asmens (pvz., padalinio vadovo) kontaktai (pareigos, telefonas, el. paštas, vardas, pavardė).

––––––––––––––––––––––

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-310, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 115-5418 (2011-09-22), i. k. 1112050ISAK001K-310

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-253, 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 82-4313 (2012-07-13), i. k. 1122050ISAK001K-253

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-498, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21107

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-251, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-27, i. k. 2015-11657

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-259, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12129

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-279, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-07, i. k. 2018-12871

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-422, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20218

Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo