Suvestinė redakcija nuo 2009-08-04 iki 2013-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO
ĮSTATYMAS

 

1997 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-480

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Privatizavimas – valstybės ir savivaldybių turto (akcijų ar kito turto) perdavimas potencialių pirkėjų nuosavybėn pagal šiame įstatyme nustatyta tvarka sudarytus privatizavimo sandorius, taip pat valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, kai iš papildomų įnašų išplatinama nauja akcijų emisija.

2. Privatizavimo objektas – akcijos ir kitas turtas, kuris viešosios nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei ir kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė įtraukia į privatizavimo objektų sąrašą.

3. Potencialus pirkėjas – Lietuvos ar užsienio fiziniai bei juridiniai asmenys, pagal šį įstatymą įsigyjantys privatizavimo objektą. Potencialiu pirkėju negali būti Lietuvos valstybės ir savivaldybių įmonės, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, bankai bei draudimo įstaigos, kuriose daugiau kaip 1/2 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, taip pat iš Lietuvos ar užsienio valstybių ir savivaldybių biudžetų išlaikomos įstaigos ir organizacijos.

4. Privatizavimo sandoris – remiantis šiuo įstatymu sudaryta sutartis, pagal kurią valstybės ar savivaldybės privatizavimo objekto valdytojas įsipareigoja perduoti privatizavimo objektą potencialaus pirkėjo nuosavybėn, o potencialus pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą pinigų sumą ir(ar) įvykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

5. Pirminis privatizavimas – valstybės turto perdavimas pagal Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą (toliau – Pirminio privatizavimo įstatymas).

6. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojama įmonė – įmonė, kurioje daugiau kaip 1/2 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

7. Privatizavimo objekto valdytojas – Valstybės turto fondas ar kita Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, įmonė ar organizacija arba savivaldybė, patikėjimo ar nuosavybės teise valdanti, naudojanti privatizavimo objektą (valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ar kitą turtą) ir juo disponuojanti.

8. Akcijų paketas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų visuma, kuri privatizuojama nedalomai.

9. Strateginis investitorius – Vyriausybės nutarimu pripažintas potencialus pirkėjas (juridinis asmuo ar jų grupė), kuris įsigyja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketą bei įgyvendina sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

 

2 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą už pinigus.

2. Privatizavimo objektai privačios nuosavybės teise gali būti perleisti pagal šį įstatymą ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos ir kitas turtas kitų asmenų nuosavybėn gali būti perleistas pagal šį įstatymą, jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

Nr. IX-2525, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 167-6104 (2004-11-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2525

 

3. Pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą privatizavimo institucijos turi teisę parduoti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus, kurie visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia mažiau kaip 1/4 visų balsų, kai yra pateiktas privalomas oficialus pasiūlymas, taip pat nustatytais atvejais privalo parduoti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus, kurie suteikia mažiau kaip 1/20 visų balsų, bei turi teisę reikalauti, kad tokie akcijų paketai būtų nupirkti, kai privalomai parduodamos ar perkamos akcijos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

Nr. IX-2525, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 167-6104 (2004-11-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2525

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIVATIZAVIMO INSTITUCIJOS

 

3 straipsnis. Privatizavimo institucijos

1. Privatizavimo institucijos yra:

1) Valstybės turto fondas (toliau – Turto fondas);

2) savivaldybių turto fondai ar kiti savivaldybių administracijos padaliniai (toliau – savivaldybių turto fondai). Savivaldybės taryba turi teisę nesteigti šios savivaldybių turto privatizavimo institucijos ir įgalioti merą sudaryti sutartį su Turto fondu dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo.

2. Vyriausybės nutarimai privatizavimo klausimais, priimti vadovaujantis šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, yra privalomi valstybės bei privatizavimo institucijoms.

3. Privatizavimo institucijų sprendimai privatizavimo klausimais, priimti pagal jų kompetenciją, vadovaujantis šiuo ir kitais įstatymais, yra privalomi valstybės (savivaldybių) kontroliuojamoms įmonėms.

 

4 straipsnis. Turto fondo kompetencija privatizavimo srityje

1. Turto fondas, vykdydamas šio bei Valstybės turto fondo įstatymų jam pavestas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo srityje, veikia kaip privatizavimo objekto valdytojas ir įgaliotas asmuo, privatizuojantis valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Pagal atskiras sutartis su savivaldybėmis Turto fondas taip pat gali veikti kaip atskiros savivaldybės atstovas, privatizuojantis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

2. Turto fondas:

1) parengia privatizavimo objektų sąrašo projektą ir teikia jį Vyriausybei tvirtinti;

2) nustato objekto privatizavimo būdą ir atskiro objekto (arba objektų grupės) privatizavimo sąlygas;

3) viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sudaro viešojo pirkimo–pardavimo sutartis privatizavimo užduotims atlikti (įskaitant privatizavimo objektų vertinimą);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1360, 1999-10-14, Žin., 1999, Nr. 90-2640 (1999-10-27), i. k. 0991010ISTAIII-1360

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

4) turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vertina privatizavimo objektą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

5) Neteko galios nuo 2007-03-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin. 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

6) šio įstatymo 12 straipsnio numatytais atvejais duoda leidimą valstybės kontroliuojamos įmonės sudaromiems sandoriams arba jiems nepritaria;

7) ieško investitorių privatizavimo objektui (taip pat leidžia Informacinį privatizavimo biuletenį, kuriame turi būti skelbiama šio įstatymo 11 straipsnyje nustatyta informacija apie privatizavimo objektą, bei rengia kitus reklaminius dokumentus ir organizuoja privatizavimo objekto reklamą);

8) Vyriausybės vardu pasirašo privatizavimo sandorius;

9) kontroliuoja privatizavimo sandorių vykdymą, kol bus įvykdytos visos sandorio sąlygos;

10) perduoda privatizavimo objektus įsigijusiems asmenims nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

 

11) pasirašo sutartis su savivaldybėmis dėl joms nuosavybės teise priklausančių akcijų ir kito turto privatizavimo;

12) kaupia duomenis apie privatizavimo darbus;

13) atstovauja Vyriausybei teisme dėl privatizavimo sandorių, kuriuos šis fondas pasirašė;

14) atstovauja Vyriausybei teisme dėl privatizavimo sandorių, kurie buvo sudaryti pagal Pirminio privatizavimo įstatymą, ir dėl tų privatizavimo sandorių, kurie buvo sudaryti iki šio įstatymo įsigaliojimo;

15) kreipiasi į teismą savo ar Vyriausybės vardu, turėdamas jos pavedimą, dėl valstybės kontroliuojamos įmonės sudarytų sandorių, pažeidžiančių šį ir kitus įstatymus, pripažinimo negaliojančiais ir nuostolių atlyginimo.

 

5 straipsnis. Privatizavimo komisija

1. Privatizavimo komisija yra privatizavimo priežiūrai įsteigta valstybės institucija, veikianti pagal šį įstatymą bei Vyriausybės patvirtintus nuostatus.

2. Privatizavimo komisija yra atskaitinga Seimui.

3. Privatizavimo komisija yra sudaroma iš 13 narių. Privatizavimo komisijos pirmininką ir 6 jos narius skiria ir atleidžia Seimas Vyriausybės teikimu. Kitus 6 Privatizavimo komisijos narius skiria ir atleidžia Seimas Seimo narių frakcijų teikimu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1391, 1999-11-04, Žin., 1999, Nr. 101-2905 (1999-11-26), i. k. 0991010ISTAIII-1391

 

4. Privatizavimo komisija turi teisę:

1) pritarti ar nepritarti objektų privatizavimo programų projektams;

2) pritarti ar nepritarti privatizavimo sandorių projektams, išskyrus vertybinių popierių biržose sudarytus privatizavimo sandorius;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

3) pritarti ar nepritarti strateginių investitorių sąrašo projektui;

4) šio įstatymo numatytais atvejais sustabdyti objekto privatizavimo programos vykdymą ir(ar) pripažinti, kad ši programa baigta;

5) pritarti ar nepritarti valstybei, taip pat savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketų, pagal sutartį perduotų privatizuoti valstybės įmonei Valstybės turto fondas, kurie visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia mažiau kaip 1/4 balsų, pardavimui, kai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas privalomas oficialus pasiūlymas pirkti šį akcijų paketą;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

 

6) pritarti ar nepritarti reikalavimui, kad būtų nupirkti valstybei, taip pat savivaldybei nuosavybės teise priklausantys akcijų paketai, pagal sutartį perduoti privatizuoti valstybės įmonei Valstybės turto fondas, kurie suteikia mažiau kaip 1/20 visų balsų, kai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka privalomai perkamos akcijos.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. IX-2525, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 167-6104 (2004-11-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2525

 

5. Privatizavimo komisija turi teisę įpareigoti Turto fondą atlikti jai svarstyti pateiktų dokumentų papildomą ekspertizę. Privatizavimo dokumentų ekspertizei atlikti Privatizavimo komisija turi teisę deleguoti savo atstovą ar atstovus.

6. Jeigu šio straipsnio 4 dalyje nurodytas Privatizavimo komisijos sprendimas yra neigiamas, Turto fondas turi teisę sprendimo projektą teikti svarstyti Vyriausybei, kurios nutarimas yra galutinis. Seimas periodiškai išklauso Privatizavimo komisiją apie jos atliktą darbą.

7. Privatizavimo komisijos sprendimai priimami paprasta visų komisijos narių balsų dauguma. Privatizavimo komisijos narys neturi teisės balsuoti svarstomu klausimu, jei jis ar jo šeimos nariai (tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, sutuoktinis) yra asmeniškai suinteresuoti sprendimo rezultatais.

8. Vyriausybės nutarimai, priimti šio įstatymo numatytais atvejais, ir Privatizavimo komisijos sprendimai yra skelbiami „Valstybės žiniose“.

 

6 straipsnis. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos

1. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos steigiamos savivaldybių tarybų sprendimu.

2. Savivaldybių turto privatizavimo komisijų narių skaičių ir jų personalinę sudėtį nustato savivaldybės taryba. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos savivaldybių lygiu atlieka tas pačias funkcijas kaip ir Privatizavimo komisija. Jei savivaldybės taryba nesteigia savivaldybės turto privatizavimo komisijos, jos funkcijas atlieka Privatizavimo komisija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

3. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

4. Savivaldybių turto fondas, o kai jis nesteigiamas, – kitas savivaldybių administracijos padalinys savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam turtui valdyti, naudoti ir juo disponuoti atlieka savivaldybės lygiu šiame įstatyme Turto fondui nustatytas funkcijas.

5. Apie savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą turi būti paskelbta Informaciniame privatizavimo biuletenyje.

 

7 straipsnis. Privatizavimo lėšos

1. Privatizavimo lėšos yra:

1) pajamos, gautos iš privatizavimo sandorių ir pardavus valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

Nr. IX-2525, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 167-6104 (2004-11-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2525

 

2) palūkanos už atidėtas įmokas ir netesybos (baudos ir delspinigiai už privatizavimo sandoriuose numatytų sąlygų nevykdymą);

3) kitos pajamos (tarptautinių organizacijų parama, pajamos už papildomai teikiamas paslaugas, duomenų bazės naudojimą ir kitos pajamos);

4) kitos įplaukos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

2. Jei privatizavimo objektas nuosavybės teise priklauso valstybei, tai šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos privatizavimo lėšos pervedamos į Finansų ministerijai atidarytą privatizavimo fondo sąskaitą (išskyrus šio įstatymo 18 straipsnyje nustatytą privatizavimo būdą), o jei privatizavimo objektas nuosavybės teise priklauso savivaldybei – į savivaldybės specialiąją sąskaitą.

3. Privatizavimo lėšos, esančios Finansų ministerijai atidarytoje privatizavimo fondo sąskaitoje, naudojamos:

1) gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, taip pat Vyriausybės sprendimu Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti (ne mažiau kaip 2/3 iš privatizavimo gautų lėšų). Rezervinį (stabilizavimo) fondą steigia Vyriausybė, jo nuostatus tvirtina Seimas Vyriausybės teikimu. Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšos Vyriausybės nutarimu gali būti naudojamos: pensijų sistemos reformai finansuoti, Lietuvos valstybės rezervo piniginėms lėšoms, reikalingoms ūkio funkcionavimui palaikyti ekstremalių situacijų bei ekonominės grėsmės sąlygomis, sukaupti ir atkurti, šio fondo valdymo išlaidoms, taip pat grąžintinai gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti. Lėšos gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti Vyriausybės sprendimu laikinai, 1999–2001 metais, gali būti naudojamos su Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo įgyvendinimu atsirandantiems valstybės turtiniams įsipareigojimams vykdyti.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1454, 1999-11-25, Žin., 1999, Nr. 105-3030 (1999-12-09), i. k. 0991010ISTAIII-1454

Nr. IX-611, 2001-11-20, Žin., 2001, Nr. 103-3654 (2001-12-07), i. k. 1011010ISTA00IX-611

 

2) Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti (iki 1/3 iš privatizavimo gautų lėšų);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

3) Garantiniam fondui pagal atskirą programą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

4) išlaidoms, susijusioms su šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų Privatizavimo komisijos ir Turto fondo funkcijų įgyvendinimu;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

5) ekspertų paslaugoms apmokėti;

6) objektų parengimui privatizuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

4. Turto fondui pervedama privatizavimo lėšų dalis nustatoma procentais nuo šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų pajamų, gautų pinigais, į privatizavimo fondo sąskaitą. Šį procentą Finansų ministerijos teikimu kas pusę metų tvirtina Vyriausybė. Privatizavimo komisijos funkcijoms įgyvendinti lėšas pagal Finansų ministerijos pateiktą sąmatą skiria Vyriausybė. Vyriausybė nustato ir privatizavimo fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką. Vyriausybė periodiškai informuoja Seimą apie privatizavimo lėšų naudojimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

5. Privatizavimo lėšos, gautos privatizavus savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, atskaičius Turto fondui priklausančias lėšas pagal Turto fondo ir savivaldybės įgalioto atstovo pasirašytą atstovavimo sutartį, pervedamos į savivaldybės specialiąją sąskaitą. Savivaldybei tenkančių lėšų naudojimo tvarką nustato savivaldybės taryba.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

OBJEKTŲ PARENGIMAS PRIVATIZUOTI

 

8 straipsnis. Informacija apie privatizavimo objektus

1. Kiekvienas privatizavimo objekto valdytojas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti dokumentus ir kitą informaciją apie privatizavimo objektą Turto fondui ar(ir) potencialiems pirkėjams. Konfidenciali informacija potencialiems pirkėjams turi būti pateikta tik prieš tai gavus jų rašytinius įsipareigojimus saugoti šią informaciją. Privatizavimo sandoryje gali būti nustatyti konfidencialios informacijos saugojimo reikalavimai.

2. Konfidenciali informacija yra informacija, kuriai tokį statusą savo sprendimu suteikia įmonė. Konfidencialia informacija negali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta vieša informacija.

3. Privatizavimo objekto valdytojas bei įmonės administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris) pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka atsako už šio įstatymo nustatytų duomenų iškraipymą, suklastojimą ir (ar) pavėluotą pateikimą.

 

9 straipsnis. Privatizavimo objekto vertinimas

1. Privatizavimo objektas vertinamas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytais vertės nustatymo metodais ir nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai šis įstatymas nustato kitaip.

2. Vyriausybė turi teisę nustatyti supaprastintus vertės nustatymo metodus ir jų derinius, kurie privatizavimo institucijos sprendimu gali būti taikomi tais atvejais, kai parduodama mažiau kaip 1/3 įmonės akcijų.

3. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodyti vertės nustatymo metodai privatizavimo institucijos sprendimu gali būti netaikomi viešo akcijų pardavimo ar viešo aukciono būdu parduodamų akcijų vertei nustatyti tais atvejais, kai valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklauso mažiau kaip 1/3 akcinės bendrovės akcijų ir šios akcinės bendrovės akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje. Šiuo atveju akcijos vertė yra akcijos rinkos kaina, nustatyta vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Vertinant valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius privatizuojamus statinius ir įrenginius ar jų dalis, turi būti įvertintas šiems statiniams ir įrenginiams nustatyta tvarka priskirtas žemės sklypas ar jo dalis.

5. Privatizavimo objektą vertina Turto fondas arba viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parinktos turtą vertinančios įmonės.

6. Turtą vertinantys asmenys teisės aktų ir sutartyje dėl turto įvertinimo nustatyta tvarka atsako už atlikto vertinimo teisingumą, jo atlikimo terminus, taip pat atlygina privatizavimo objekto valdytojui žalą, atsiradusią dėl netinkamai įvykdytų įsipareigojimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

10 straipsnis. Privatizavimo objektų sąrašas ir objekto privatizavimo programa

1. Privatizavimo objektų sąrašas – įstatymų nustatyta tvarka Vyriausybės patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas:

1) bendrovių pavadinimas, pagrindinės veiklos pobūdis, įstatinis kapitalas, valstybei (savivaldybei) tenkanti akcijų nominali vertė, įmonės rentabilumas ir darbuotojų skaičius – kai privatizuojamos akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijos;

2) privatizavimo objekto pavadinimas, trumpa objekto charakteristika – kai privatizuojamas kitas turtas.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

2. Privatizavimo objektų sąrašą Turto fondo teikimu tvirtina Vyriausybė. Į šį sąrašą gali būti įtrauktos visų valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įmonių akcijos, išskyrus tas akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, kurių privatizavimą riboja įstatymai. Į privatizavimo objektų sąrašą savivaldybių teikimu Turto fondas įtraukia ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius privatizavimo objektus, kuriuos savivaldybės nusprendžia privatizuoti. Į privatizavimo objektų sąrašą pagal šį įstatymą negali būti įtrauktas Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantis turtas, savivaldybių gyvenamosios patalpos (išskyrus avarinius gyvenamuosius namus, iš kurių iškeldinti gyventojai ir jiems neterminuotai išnuomotos kitos gyvenamosios patalpos, ir jei tie avariniai namai išbraukti iš gyvenamųjų patalpų apskaitos dokumentų) ir turtas, į kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pretenduoja atkurti nuosavybės teisę fiziniai asmenys ir religinės bendruomenės.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

 

3. Sprendimą įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ar kitą savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba. Sprendimą valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir kitą turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybė, įtraukti į privatizavimo objektų sąrašo projektą priima Turto fondas.

4. Objekto privatizavimo programa-dokumentas, kuriame nurodyta:

1) objekto pavadinimas ir privatizavimo būdas;

2) privatizavimo terminai;

3) trumpa privatizavimo objekto charakteristika (įstatinis kapitalas, valstybei ar savivaldybei tenkančių akcijų nominali vertė, įstatinio kapitalo rentabilumas, gamybos apimtis ar metinė apyvarta, darbuotojų skaičius, pagrindinės veiklos pobūdis, geografinė padėtis, informacija apie valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės produkcijos ar paslaugų dalį rinkoje ir trečiųjų asmenų teises į tokią įmonę);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

4) privatizavimo sąlygos.

5. Vyriausybė turi teisę nustatyti ir kitus, nei nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, objekto privatizavimo programų sudarymo reikalavimus (įskaitant teisę nustatyti privalomas objektų privatizavimo programų sąlygas ir privatizavimo būdus), taip pat teisę pritarti ar nepritarti svarbiausių Lietuvos ūkio objektų privatizavimo programų ir privatizavimo sandorių projektams.

6. Iki potencialaus pirkėjo pripažinimo ir paskelbimo laimėtoju, su kuriuo numatoma pasirašyti privatizavimo sandorį, Vyriausybė turi teisę sustabdyti ar nutraukti objekto privatizavimo programos įgyvendinimą be jokių pasekmių Lietuvos Respublikai. Atlikdama šiuos veiksmus, Vyriausybė privalo nurodyti objekto privatizavimo programos sustabdymo ar nutraukimo priežastį.

7. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės per Turto fondo nustatytus terminus turi parengti objekto privatizavimo programos projektui reikalingus duomenis:

1) valstybinio žemės sklypo, kuris nustatyta tvarka yra priskirtas valstybės (savivaldybės) kontroliuojamoms įmonėms, pastatams ir įrenginiams, naudotojas privalo perduoti valstybės (savivaldybės) kontroliuojamai įmonei to žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartis, o kai tokios sutartys nesudarytos, – kitus Vyriausybės nustatytus žemės sklypo suteikimo naudotis dokumentus. Valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė, kurios akcijos yra įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą, privalo raštu kreiptis į žemės sklypo naudotoją, kad parengtų šiame papunktyje nurodytus dokumentus;

2) valstybės institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir kt.), kontroliuojančios valstybės (savivaldybės) kontroliuojamų įmonių prievolių įvykdymą valstybei ar(ir) savivaldybei, duomenis apie visus tokios įmonės įsiskolinimus (įskaitant baudas ir delspinigius) valstybei (savivaldybei) Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti valstybės ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei. Valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė, kurios akcijos yra įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą, privalo raštu kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas, kad parengtų šiame punkte nurodytus dokumentus.

8. Savivaldybės vykdomoji institucija privalo per Vyriausybės nustatytą laiką perduoti Turto fondui privatizavimo objektų sąrašo ir objektų privatizavimo programų duomenis, kad jie būtų paskelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje.

9. Vyriausybė ir Turto fondas neturi teisės koreguoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių privatizavimo objektų sąrašo ir objekto privatizavimo programos duomenų, jei šie duomenys atitinka šio įstatymo reikalavimus.

10. Objektų, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra valstybės saugomi, privatizavimo programos gali būti tvirtinamos tik suderinus jų naudojimo sąlygas su institucija, atliekančia tokių objektų valstybinę priežiūrą.

11. Neteko galios nuo 2007-03-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin. 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

12. Privatizavimo objektas iš Vyriausybės patvirtinto privatizavimo objektų sąrašo gali būti išbrauktas, jo privatizavimo programa gali būti sustabdyta ir (ar) pripažįstama pasibaigusia, jei įmonei Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra iškelta bankroto byla arba įmonė Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka yra likviduojama, arba jei dėl stichinės ar panašios nelaimės privatizavimo objektas neišlieka ar daugiau kaip 1/3 pasikeičia jo fizinės savybės, taip pat kai šiuo objektu atlyginama piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą vadovaujantis Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymu, taip pat jei bent vieną kartą šio įstatymo nustatyta tvarka buvo paskelbta objekto privatizavimo programa, tačiau per objekto privatizavimo programoje nustatytą laiką šis objektas nebuvo parduotas. Privatizavimo objektas iš privatizavimo objektų sąrašo taip pat gali būti išbrauktas, jei jis yra reikalingas atitinkamai valstybės, savivaldybių ar visuomenės reikmėms tenkinti. Privatizavimo objektas iš privatizavimo objektų sąrašo išbraukiamas, jei savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą dėl privatizavimo objekto, nuosavybės teise priklausančio tai savivaldybei, išbraukimo. Privatizavimo objekto privatizavimo programa pripažįstama pasibaigusia, jei akcinės bendrovės akcininkas, veikdamas savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis įsigijęs akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teisę suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balso teisę šios akcinės bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, reikalauja, kad visi kiti šios akcinės bendrovės akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

Nr. XI-403, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3992 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-403

 

13. Nuomos metu dėl privatizavimo objekto (statinio) pagerinimo padarytas išlaidas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą nuomininkui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atlygina potencialus pirkėjas, įsigyjantis privatizavimo objektą. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka vertinant tokį privatizavimo objektą turi būti nustatytas vertės padidėjimas procentais dėl šiam objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų. Gaunamos iš privatizavimo sandorio lėšos, atitinkamai jas sumažinus dėl privatizavimo objekto vertės padidėjimo, bet ne daugiau už šiam objektui pagerinti padarytas išlaidas, pervedamos į Finansų ministerijai atidarytą privatizavimo fondo sąskaitą (jei privatizavimo objektas nuosavybės teise priklauso savivaldybei, – į savivaldybės specialiąją sąskaitą). Likusi privatizavimo lėšų dalis pervedama nuomininkui, išskyrus tą dalį, kuri buvo įskaityta į nuomos mokestį. Ši į nuomos mokestį įskaityta lėšų dalis pervedama į privatizavimo objekto valdytojo sąskaitą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. VIII-1575, 2000-03-16, Žin., 2000, Nr. 28-765 (2000-04-05), i. k. 1001010ISTAIII-1575

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

 

11 straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektus paskelbimas

1. Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti viešai paskelbta ši informacija apie privatizavimo objektą:

1) objekto privatizavimo programa;

2) Turto fondo darbuotojo, atsakingo už objekto privatizavimo programos vykdymą, pavardė, pareigos, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas ir faksas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

3) valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės, kurios akcijos yra parduodamos, ir kito turto, kuris yra privatizuojamas, apžiūros laikas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

4) privatizavimo dokumentų įsigijimo ir atsiskaitymo už juos tvarka;

5) privatizavimo objekto pardavimo vieta;

6) privatizavimo objekto valdytojo nustatytas galutinio atsiskaitymo už privatizavimo objektą terminas.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

2. Šiame biuletenyje ir kitose viešose informacijos priemonėse Turto fondas gali skelbti ir kitą (papildomą) informaciją.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apie privatizavimo objektą Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškų ar kitų privatizavimo dokumentų dėl dalyvavimo privatizavime priėmimo pradžios, o kai informacija apie privatizavimo objektą skelbiama ne pirmą kartą, – ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Kai akcijos parduodamos vertybinių popierių biržoje, informacija apie privatizavimo objektą yra skelbiama Informaciniame privatizavimo biuletenyje ir biržos informaciniame leidinyje ar kituose biržos informacijos šaltiniuose pagal biržos nustatytas taisykles. Kai yra reali tikimybė parduoti privatizavimo objektą užsienio fiziniam ar juridiniam asmeniui, Turto fondo nustatyta informacija apie privatizavimo objektą turi būti paskelbta ir užsienio spaudoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

Nr. IX-2525, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 167-6104 (2004-11-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2525

 

12 straipsnis. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės veiklos apribojimai

1. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės neturi teisės be Turto fondo (savivaldybių turto fondų) raštiško sutikimo nuo objekto (tos įmonės akcijų) privatizavimo programų paskelbimo dienos iki privatizavimo sandorių sudarymo dienos arba iki šių objektų privatizavimo programų sustabdymo ir(ar) pripažinimo pasibaigusiomis dienos sudaryti šių sandorių:

1) paskolos, įkeitimo, laidavimo, garantijos, nuomos, ilgalaikio materialiojo turto pirkimo, pardavimo ir bet kokio perdavimo, pirkti kitos įmonės vertybinių popierių, leisti obligacijų, didinti ar mažinti įmonės įstatinį kapitalą, jeigu sandorio ar kelių sandorių vertė (turto, dėl kurio sudaromas sandoris, bendra vertė per kalendorinius metus) yra didesnė kaip 5 procentai įmonės įstatinio kapitalo;

2) medžiagų ir žaliavų pirkimo bei pardavimo arba bet kokio jų perdavimo, jeigu sandorio ar kelių sandorių vertė (turto, dėl kurio sudaromas sandoris, bendra vertė per kalendorinius metus) yra didesnė kaip 10 procentų įmonės įstatinio kapitalo.

2. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės, kurių akcijos privatizuojamos, neturi teisės be Turto fondo (savivaldybių turto fondų) raštiško sutikimo nuo privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo dienos iki privatizavimo sandorių sudarymo dienos arba iki šių objektų privatizavimo programų sustabdymo ir(ar) pripažinimo pasibaigusiomis dienos skaidytis arba jungtis į susivienijimus.

3. Jeigu šio straipsnio 1 ar (ir) 2 dalyse nurodyti sandoriai yra sudaromi be Turto fondo leidimo, jie yra niekiniai, išskyrus trečiųjų asmenų sudarytus sandorius, kurie nežinojo ir negalėjo žinoti apie pagal šį straipsnį įmonei taikomus apribojimus. Jeigu su Turto fondo (savivaldybių turto fondų) leidimu tokie sandoriai sudaromi, tai Turto fondas (savivaldybių turto fondas) privalo apie tai nedelsdamas informuoti potencialius pirkėjus :

1) paskelbdamas pasikeitusią informaciją Informaciniame privatizavimo biuletenyje;

2) ir (ar) informuodamas kiekvieną potencialų pirkėją, kuris raštu kreipėsi dėl informacijos apie privatizuojamas valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės akcijas.

4. Nuo objekto privatizavimo programų paskelbimo dienos iki privatizavimo sandorių sudarymo dienos arba iki šių objektų privatizavimo programų sustabdymo ir (ar) pripažinimo pasibaigusiomis dienos valstybės ar savivaldybės akcijoms atstovaujantis asmuo įmonėje, kurioje valstybė ar savivaldybė turi mažiau kaip 1/2 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, tokiame susirinkime privalo balsuoti prieš, jei šios įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime būtų svarstomi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti klausimai ir jei Turto fondas valstybės ar savivaldybės akcijoms atstovaujančiam asmeniui nenurodo balsuoti kitaip.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIVATIZAVIMO BŪDAI IR PRIVATIZAVIMO OBJEKTO ĮSIGIJIMAS

 

13 straipsnis. Privatizavimo būdai

1. Privatizavimo būdai yra šie:

1) viešas akcijų pardavimas;

2) viešas aukcionas;

3) viešas konkursas;

4) tiesioginės derybos;

5) valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje;

6) nuoma su išsipirkimu.

2. Turto fondas (savivaldybių turto fondai) turi teisę taikyti šiame įstatyme nustatytų privatizavimo būdų derinį arba pakeisti privatizavimo būdą, jei tam pritaria Privatizavimo komisija. Informacija apie privatizavimo objekto privatizavimo būdų derinio taikymą ir privatizavimo būdo pakeitimą skelbiama Informaciniame privatizavimo biuletenyje šio įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

3. Šiame įstatyme nustatytų privatizavimo būdų įgyvendinimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Kiekvienam iš privatizavimo objektų, privatizuojamų bet kuriuo šiame įstatyme nustatytu privatizavimo būdu, Turto fondas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartis visoms su privatizavimu susijusioms užduotims atlikti (įskaitant investitoriaus suradimą ir privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarties projekto parengimą).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1360, 1999-10-14, Žin., 1999, Nr. 90-2640 (1999-10-27), i. k. 0991010ISTAIII-1360

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

14 straipsnis. Viešas akcijų pardavimas

1. Viešas akcijų pardavimas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo būdas, kai akcijos parduodamos viešai jas platinant vidaus ir (ar) užsienio valstybių vertybinių popierių rinkose, o akcijų pardavimo kaina nustatoma įvertinus paklausos ir pasiūlos santykį

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1614, 2000-04-11, Žin., 2000, Nr. 33-923 (2000-04-21), i. k. 1001010ISTAIII-1614

 

2. Jei akcinių bendrovių akcijos parduodamos vertybinių popierių biržose, tai vadovaujamasi tų biržų veiklą reglamentuojančių teisės aktų normomis. Valstybės ar savivaldybės vertybiniams popieriams vertybinių popierių biržose parduoti Turto fondas ar tam tikra savivaldybės institucija turi teisę samdyti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Nr. VIII-1614, 2000-04-11, Žin., 2000, Nr. 33-923 (2000-04-21), i. k. 1001010ISTAIII-1614

 

3. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijos viešo akcijų pardavimo būdu neparduodamos.

 

15 straipsnis. Viešas aukcionas

1. Viešas aukcionas – privatizavimo objekto pardavimo būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių aukcione, skaičius, o privatizavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju.

2. Viešame aukcione gali būti parduodami privatizavimo objektai, kurie privatizuojami norint gauti didžiausias įplaukas, tačiau papildomai turi būti įvykdytos objekto privatizavimo programoje nustatytos sąlygos. Viešame aukcione gali būti parduodami tik akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketai ir ilgalaikis materialusis turtas. Jei objekto privatizavimo sąlygos buvo nurodytos, sudarant privatizavimo sandorį jos negali būti keičiamos.

3. Jei viešame aukcione yra parduodamas uždarosios akcinės bendrovės, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiantis akcijų paketas ar akcinės bendrovės akcijų paketas, apie šią bendrovę turi būti rengiamas informacinis leidinys Turto fondo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

16 straipsnis. Viešas konkursas

1. Viešas konkursas – vieno ar kelių privatizavimo objektų perdavimas potencialiam pirkėjui – viešo konkurso laimėtojui, kurio rašytiniai kainos ir investiciniai pasiūlymai (pinigai, skirti akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatiniam kapitalui padidinti), įvykdžius privatizavimo sąlygose nustatytus reikalavimus, yra geriausi. Geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiam potencialiam pirkėjui ir visiems potencialiems pirkėjams, kurių konkursiniai pasiūlymai nuo geriausio konkursinio pasiūlymo skiriasi ne daugiau kaip 10 procentų, pasiūloma per Vyriausybės nustatytą terminą pagerinti konkursinius pasiūlymus. Pagal potencialių pirkėjų pagerintus pasiūlymus sudaroma potencialių pirkėjų eilė, kurią tvirtina Turto fondo vadovas. Viešo konkurso laimėtoju pripažįstamas ir pirkimo–pardavimo sutartį suderinti kviečiamas geriausią pagerintą pasiūlymą pateikęs potencialus pirkėjas. Jei viešo konkurso laimėtoju pripažintas potencialus pirkėjas nustatytu laiku nepateikia privatizavimo programoje nurodytų ketinamų prisiimti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonių, neatvyksta pasirašytinai suderinti pirkimo–pardavimo sutarties projekto, atsisako pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį ar iki nustatyto termino nesumoka už viešame konkurse įsigytą objektą (kai už privatizavimo objektą turi būti sumokama iš karto), potencialaus pirkėjo pripažinimas konkurso laimėtoju laikomas netekusiu galios. Tokiu atveju teisės aktų nustatyta tvarka viešo konkurso laimėtoju pripažįstamas ir pirkimo–pardavimo sutartį suderinti eilės tvarka kviečiamas kitas potencialių pirkėjų eilėje esantis potencialus pirkėjas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

2. Viešo konkurso būdas gali būti taikomas tik tokiems privatizavimo objektams, kurių privatizavimo sąlygas ir kitus įsipareigojimus potencialus pirkėjas turi teisę įgyvendinti.

3. Privatizuojant valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės akcijas viešo konkurso būdu, Vyriausybės nustatyta tvarka šios įmonės darbuotojams gali būti pasiūlyta nominalia kaina įsigyti iki 5 procentų valstybei (savivaldybei) priklausančių akcijų. Šis pasiūlymas netaikomas toms valstybės (savivaldybės) kontroliuojamoms įmonėms, kurioms valstybė (savivaldybė), pardavusi 5 procentus akcijų, perduotų savo kontrolę, nurodytą šio įstatymo 18 straipsnyje, ar tokiu atveju, kai įmonės akcijas įmonės darbuotojai jau yra įsigiję pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Informaciniai leidiniai apie viešame konkurse parduodamus akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketus yra rengiami Turto fondo nustatyta tvarka. Šiems informaciniams leidiniams Vertybinių popierių rinkos įstatymo reikalavimai netaikomi.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

 

17 straipsnis. Tiesioginės derybos

1. Tiesioginės derybos – vieno ar kelių privatizavimo objektų perdavimas tiesioginių derybų laimėtojui, kurio rašytiniai kainos ir investiciniai pasiūlymai (pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą didinant akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą), įvykdžius privatizavimo sąlygose nustatytus reikalavimus, yra geriausi.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

2. Tiesioginės derybos su vienu ar daugiau potencialių pirkėjų - strateginių investitorių, kurių sąrašui kartu su objekto privatizavimo programa pritarė Privatizavimo komisija ir patvirtino Vyriausybė, gali būti vykdomos šio įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

3. Privatizuojant valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės akcijas tiesioginių derybų būdu, Vyriausybės nustatyta tvarka šios įmonės darbuotojams gali būti pasiūlyta nominalia kaina įsigyti iki 5 procentų valstybei (savivaldybei) priklausančių akcijų. Šis pasiūlymas netaikomas toms valstybės (savivaldybės) kontroliuojamoms įmonėms, kurioms valstybė (savivaldybė), pardavusi 5 procentus akcijų, perduotų savo kontrolę, nurodytą šio įstatymo 18 straipsnyje, ar tokiu atveju, kai įmonės akcijas įmonės darbuotojai jau yra įsigiję pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Informaciniai leidiniai apie tiesioginių derybų būdu parduodamus akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketus yra rengiami Turto fondo nustatyta tvarka. Šiems informaciniams leidiniams Vertybinių popierių rinkos įstatymo reikalavimai netaikomi.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

 

5. Tiesioginių derybų būdu gali būti privatizuojami valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai ar patalpos, kuriuos (kurias) nuomininkas nuomotojo leidimu pagerino. Šiuo atveju Vyriausybės nustatyta tvarka tiesioginės derybos su vieninteliu pirkėju – šių pastatų ar patalpų nuomininku ar asmeniu, turinčiu nuomininko reikalavimo teisę į būtinųjų išlaidų atlyginimą, gali būti vykdomos, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

1) teisės aktų nustatyta tvarka nuomininkas ar kitas asmuo turi reikalavimo teisę į būtinųjų išlaidų, nuomotojo leidimu nuomininko patirtų pastatams ar patalpoms pagerinti, atlyginimą ir šių atlygintinų išlaidų suma yra didesnė negu 1/2 išsinuomotų pastatų ar patalpų ir jiems priskirto žemės sklypo rinkos vertės. Tiesioginės derybos nevedamos, jei iki sprendimo dėl tiesioginių derybų vedimo priėmimo momento reikalavimo teisė į būtinųjų išlaidų atlyginimą sumažėja tiek, kad neviršija 1/2 išsinuomotų pastatų ar patalpų ir jiems priskirto žemės sklypo rinkos vertės;

2) pastatai ar patalpos atitinka bent vieną iš šių sąlygų: pakeista ne mažiau kaip 1/2 jų pagrindinių konstrukcijų; bendras jų plotas ar tūris padidintas daugiau kaip 1/3; pakeista daugiau kaip 1/2 jų inžinerinių komunikacijų ar įrengtos naujos inžinerinės komunikacijos; taip pat juose atlikta šių darbų dalis ir (arba) sumontuota technologinė įranga ir gamybiniai įrenginiai, kuriuos išmontuojant būtų padaryta esminės žalos įrangai, įrenginiams, pastatui arba patalpoms.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. VIII-1888, 2000-07-20, Žin., 2000, Nr. 66-1986 (2000-08-04), i. k. 1001010ISTAIII-1888

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

6. Tiesioginės derybos su vienu ar daugiau potencialių pirkėjų gali būti vykdomos ir privatizuojant uždarosios akcinės bendrovės akcijas, kurias valstybė ar savivaldybė įsigijo už šiai uždarajai akcinei bendrovei perduotus negyvenamuosius pastatus ar patalpas, jei potencialūs pirkėjai yra šios uždarosios akcinės bendrovės akcininkai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

 

7. Privatizavimo objekto valdytojas per 45 kalendorines dienas nuo potencialaus pirkėjo rašytinio pasiūlymo ir dokumentų, patvirtinančių, kad tenkinamos šio straipsnio 5 ar 6 dalyse nustatytos sąlygos, gavimo dienos privalo priimti sprendimą vesti tiesiogines derybas dėl šio straipsnio 5 ar 6 dalyse nurodyto turto privatizavimo arba motyvuotai atsakyti, kodėl pagal pateiktus dokumentus šis turtas negali būti privatizuojamas tiesioginių derybų būdu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

18 straipsnis. Valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje

1. Kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje – konvertuojamų obligacijų arba naujų akcijų emisija iš papildomų įnašų, dėl kurios valstybės ar savivaldybės dalis įmonės įstatiniame kapitale sumažėja ar gali sumažėti atitinkamai peržengdama 2/3, 1/2 ar 1/3 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, ribą.

2. Kontrolės perdavimo būdu valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė gali būti privatizuojama tik tada, kai šios įmonės akcijų parduoti nepavyko arba tada, kai kitais šio įstatymo nustatytais ir privatizavimo programoje nurodytais privatizavimo būdais buvo privatizuota ne mažiau kaip 1/2 valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės akcijų.

3. Lėšas, gautas privatizavus objektą šiuo privatizavimo būdu, kaupia ir apskaito privatizuojama įmonė. Akcijų ar obligacijų emisijos kainos ir jų nominalios vertės skirtumą, proporcingą valstybei nuosavybės teise priklausiusių iki emisijos akcijų skaičiui, per 5 darbo dienas nuo akcijų ar konvertuojamų obligacijų platinimo termino pabaigos privatizuojama įmonė privalo pervesti į Finansų ministerijai atidarytą privatizavimo fondo sąskaitą. Jei obligacijos ar akcijos yra parduodamos už nominalią vertę, privatizavimo išlaidas dengia privatizuojama įmonė.

 

19 straipsnis. Nuoma su išsipirkimu

1. Nuoma su išsipirkimu – viešas privatizavimo būdas, kai potencialus pirkėjas, pasirašęs privatizavimo sandorį ir perėmęs privatizavimo objektą – ilgalaikį materialųjį turtą, įgyja teisę jį valdyti ir naudoti. Nuosavybės teisę į privatizavimo objektą potencialus pirkėjas įgyja tik visiškai apmokėjęs už šį objektą ir įvykdęs kitas privatizavimo objekto įsigijimo sąlygas, nustatytas privatizavimo sandoryje. Šio straipsnio nuostatos netaikomos tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie valstybės ar savivaldybės turtą išsinuomojo ne pagal šį įstatymą.

2. Nuoma su išsipirkimu gali būti taikoma privatizuoti:

1) ilgalaikį materialųjį turtą, kurio pagal šį įstatymą nepavyko privatizuoti viešame aukcione. Nuomos su išsipirkimu vertinimo kriterijus yra nuomos kaina, diskontuota nuomos su išsipirkimu konkurso rengimo dieną;

2) valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ar patalpas, kuriuos (kurias) nuomininkas nuomotojo leidimu pagerino. Šis privatizavimo būdas gali būti taikomas, jei yra tenkinamos šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatytos sąlygos. Privatizuojant tokį turtą nuomos su išsipirkimu būdu, Vyriausybės nustatyta tvarka derybos gali būti vedamos su vienu pirkėju (nuomininku ar asmeniu, turinčiu nuomininko reikalavimo teisę į būtinųjų išlaidų atlyginimą), patyrusiu būtinąsias išlaidas šiame punkte nustatytomis sąlygomis. Šis privatizavimo būdas negali būti taikomas, jei iki sprendimo dėl šio būdo taikymo priėmimo momento reikalavimo teisė į būtinųjų išlaidų atlyginimą sumažėja tiek, kad neviršija 1/2 išsinuomotų pastatų ar patalpų ir jiems priskirto žemės sklypo rinkos vertės. Nuomos su išsipirkimu vertinimo kriterijus yra nuomos kaina, diskontuota nuomos su išsipirkimu konkurso rengimo dieną.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1888, 2000-07-20, Žin., 2000, Nr. 66-1986 (2000-08-04), i. k. 1001010ISTAIII-1888

 

3. Įvertinus ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos trukmę, objekto privatizavimo programoje turi būti nustatyti maksimalūs šio turto nuomos su išsipirkimu terminai – ne ilgesni kaip 10 metų.

4. Metinis nuomos mokestis yra nustatomas privatizavimo sandoryje, tačiau jis negali būti mažesnis už šio įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą privatizavimo objekto rinkos vertę, padalytą iš nuomos trukmės. Privatizavimo sandoryje turi būti nustatyta, kad, apmokant litais, nesumokėtas nuomos mokestis kiekvienais metais yra koreguojamas pagal metinį vartojimo prekių kainų indeksą rinkoje.

5. Jei už privatizavimo objektą, įsigyjamą nuomos su išsipirkimu būdu, sumokama užsienio valiuta, nesumokėtas nuomos mokestis koreguojamas pagal valiutos, kuria moka potencialus pirkėjas, ir lito kursą, kurį mokėjimo dieną yra paskelbęs Lietuvos bankas.

6. Privatizavimo sandoryje turi būti nustatyta, kad už privatizavimo objektą atsiskaitoma vienu iš šių būdų:

1) tik mokant nuomos mokestį;

2) mokant nuomos mokestį ir pasibaigus nuomos terminui išperkant privatizavimo objektą sutarta kaina.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

7. Privatizavimo sandoryje turi būti nustatyta, kad:

1) laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokami 0,1 procento delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną. Jeigu įsiskolinimas už nuomą viršija pinigų sumą, kurią potencialus pirkėjas privalo sumokėti už 6 mėnesius ir (arba) įsiskolinimo trukmė už nesumokėtą nuomos mokestį viršija 6 mėnesius, tai sutartis nutraukiama ir įmokėta suma negrąžinama;

2) nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą ir negrąžinama įmokėta suma, jei nesilaikoma privatizavimo sandoryje nustatytų sąlygų;

3) nuomininkas turi apdrausti išsinuomotą turtą;

4) nuomininkas be privatizavimo objekto valdytojo leidimo neturi teisės subnuomoti turto.

 

20 straipsnis. Mokėjimas už privatizavimo objektą

1. Potencialus pirkėjas už įsigyjamą privatizavimo objektą moka objekto privatizavimo programoje nurodytais pinigais valiuta, kuri pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ar valstybės, kurioje turi būti atliktas mokėjimas, teisės aktus laikoma teisėta atsiskaitymo priemone. Mokėjimo už privatizavimo objektą tvarka ir terminai nustatomi privatizavimo sandoryje.

2. Už privatizavimo objektą gali būti sumokama iš karto (per penkias darbo dienas po privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba dalimis (etapais). Vėliausią galimą atsiskaitymo už privatizavimo objektą terminą nustato privatizavimo objekto valdytojas. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai, kai privatizuojamos akcijos, ir dveji metai, kai privatizuojamas ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus atvejus, kai ilgalaikis materialusis turtas privatizuojamas nuomos su išsipirkimu būdu.

3. Už privatizavimo objektą mokant dalimis, pirmoji dalis turi būti sumokama ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Pirmąja dalimi turi būti sumokama ne mažiau kaip 51 procentas pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos už privatizavimo objektą mokėtinos sumos, kai privatizuojamos akcijos, arba ne mažiau kaip 25 procentai pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos už privatizavimo objektą mokėtinos sumos, kai privatizuojamas ilgalaikis materialusis turtas. Jeigu privatizavimo objekto (statinio) privatizavimo programoje nustatytas vertės padidėjimo procentas dėl nuomos metu šiam objektui pagerinti padarytų išlaidų, pirmąja dalimi turi būti sumokama ne mažiau kaip 25 procentai valstybės (savivaldybės) dalį pirkimo kainoje sudarančios sumos. Potencialaus pirkėjo sumokėta pradinė įmoka įskaitoma į pirmąja dalimi mokėtiną sumą.

4. Už atidėtą mokėjimą potencialus pirkėjas moka palūkanas. Palūkanos apskaičiuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis vidutine komercinių bankų palūkanų norma, nuo likusios už privatizavimo objektą mokėti sumos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

21 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai privatizavimo sandoryje ir nuosavybės teisės į privatizavimo objektą atsiradimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

1. Privatizavimo sandoryje, kuris sudaromas viešo konkurso ar tiesioginių derybų nustatyta tvarka, gali būti pirkėjo (pirkėjų) įsipareigojimai išsaugoti darbo vietas, investuoti į valstybės (savivaldybės) kontroliuojamą įmonę, kurios akcijos parduodamos, ar į kitas Lietuvos ūkio sritis.

2. Turto fondas gali reikalauti įrašyti į privatizavimo sandorį:

1) sąlygą apriboti pirkėjo teises disponuoti įsigytomis valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės akcijomis tol, kol šis pirkėjas įvykdys privatizavimo sandoryje nustatytas sąlygas;

2) sąlygą, draudžiančią sustabdyti ar nutraukti valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės veiklą. Privatizavimo sandoryje gali būti pirkėjo įsipareigojimas išsinuomoti ar išsipirkti privatizavimo objektui priskirtą žemės sklypą, taip pat kiti pirkėjo įsipareigojimai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

3. Jei pagal privatizavimo sandorį pirkėjas pradeda valdyti ir naudoti privatizavimo objektą anksčiau nei įgyja nuosavybės teisę į jį, privatizavimo sandoriuose turi būti nurodytos sąlygos, užtikrinančios galimybę Turto fondui (savivaldybių turto fondui) kontroliuoti privatizuoto objekto veiklą. Nuomos su išsipirkimu sutartis turi būti registruojama nekilnojamojo turto registre.

4. Privatizavimo sandoryje turi būti numatytos adekvačios padarytai žalai sankcijos pirkėjui, jeigu jis nevykdytų prisiimtų įsipareigojimų, tarp jų privatizavimo sandorio nutraukimas ar anuliavimas, jei nevykdomos privatizavimo sandoryje nustatytos sąlygos, įsipareigojimai ir(ar) garantijos (nurodomas garantas, kuris atlygins nuostolius valstybei ar savivaldybei), taip pat privatizavimo objekto valdytojo atsakomybė už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą.

5. Neteko galios nuo 2007-03-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin. 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

 

6. Privatizavimo sandoriui ir nuosavybės teisės į privatizavimo objektą atsiradimui yra taikomos Civilinio kodekso nuostatos, jei šiame įstatyme ar privatizavimo sandoryje nenustatyta kitaip.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

22 straipsnis. Žemės sklypų, priskirtų privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams, pardavimas, nuoma ar kitoks perleidimas

Valstybinės žemės sklypų ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, priskirtų privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams, pardavimo, nuomos ar kitokio perleidimo tvarką nustato žemės santykius reglamentuojantys teisės aktai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir privatizavimo sandorio nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 1997 m. gruodžio 1 d.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, Lietuvos valstybinė privatizavimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Privatizavimo agentūra), įsteigta pagal 1995 m. liepos 4 d. priimtą Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą Nr. I-1001, iki atskiro Vyriausybės nutarimo perduoti Turto fondui šiame įstatyme nustatytas teises ir prievoles yra finansuojama iš valstybės biudžeto ir atlieka šias funkcijas:

1) skiria savo ekspertą į privatizavimo objekto vertės nustatymo komisiją, jei privatizavimo objektas nuosavybės teise priklauso valstybei;

2) Vyriausybės nustatyta tvarka parengia objektų privatizavimo programų projektus ir teikia juos Privatizavimo komisijai;

3) leidžia Informacinį privatizavimo biuletenį, kuriame turi būti skelbiama šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija apie privatizavimo objektą. Privatizavimo agentūra privalo skelbti informaciją Informaciniame privatizavimo biuletenyje apie savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį privatizuojamą turtą;

4) parengia reklaminius dokumentus ir organizuoja privatizavimo objekto reklamą;

5) atstovauja Vyriausybei teisme dėl privatizavimo sandorių, kurie buvo sudaryti pagal Pirminio privatizavimo įstatymą, ir dėl tų privatizavimo sandorių, kurie buvo sudaryti iki šio įstatymo įsigaliojimo.

3. Vyriausybei perdavus Turto fondui šiame įstatyme nustatytas teises ir prievoles:

1) Privatizavimo agentūra reorganizuojama į Turto fondo padalinį, o visos šio įstatymo 24 straipsnyje jai nustatytos funkcijos pereina Turto fondui;

2) įsigalioja šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 14 punktas.

4. Įsigaliojus šiam įstatymui, ministerija, savivaldybė ar kita valstybės ar savivaldybės institucija, valdanti ir naudojanti valstybės ar savivaldybės akcijas, kartu su Privatizavimo agentūra iki atskiro Vyriausybės nutarimo perduoti Turto fondui šio įstatymo nustatytas teises ir prievoles atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose nustatytas Turto fondo funkcijas.

5. Įsigaliojus šiam įstatymui:

1) pagal Pirminio privatizavimo įstatymą sukauptos Respublikinio privatizavimo fondo lėšos bei iš šio fondo suteiktos grąžintinos paskolos, palūkanos ir delspinigiai turi būti pervesti į Finansų ministerijai atidarytą privatizavimo fondo sąskaitą;

2) pagal Pirminio privatizavimo įstatymą sukauptos Savivaldybių privatizavimo fondų lėšos, palūkanos ir delspinigiai turi būti pervesti į specialiąją savivaldybės sąskaitą;

3) iki šio įstatymo įsigaliojimo paskelbtos objektų privatizavimo programos įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą Nr. I-1001 (Žin., 1995, Nr. 61-1530).

6. Pripažinti nuo 1997 m. gruodžio 1 d. netekusiais galios:

1) Lietuvos Respublikos 1991 m. vasario 28 d. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą Nr. I-1115 (Žin., 1991, Nr. 10-261);

2) Lietuvos Respublikos 1991 m. liepos 25 d. įstatymą Nr. I-1614 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 12 straipsnio papildymo“ (Žin., 1991, Nr. 22-575);

3) Lietuvos Respublikos 1991 m. liepos 30 d. įstatymą Nr. I-1635 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo“ (Žin., 1991, Nr. 23-604);

4) Lietuvos Respublikos 1991 m. kovo 14 d. įstatymą Nr. I-1146 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo“ (Žin., 1991, Nr. 10-262);

5) Lietuvos Respublikos 1992 m. kovo 17 d. įstatymą Nr. I-2385 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 7 straipsnio ketvirtosios dalies papildymo“ (Žin., 1992, Nr. 10-247);

6) Lietuvos Respublikos 1992 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. I-2658 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įstatymų atskirų straipsnių pakeitimo“ (Žin., 1992, Nr. 20-590) 1 straipsnį;

7) Lietuvos Respublikos 1992 m. rugsėjo 17 d. įstatymą Nr. I-2893 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1992, Nr. 28-812);

8) Lietuvos Respublikos 1992 m. gruodžio 10 d. įstatymą „Dėl valstybinio turto privatizavimo aukcionų ir viešo akcijų pasirašymo atidėjimo“ Nr. I-18 (Žin., 1992, Nr. 36-1098);

9) Lietuvos Respublikos 1992 m. gruodžio 18 d. įstatymą Nr. I-2117 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo“ (Žin., 1992, Nr. 3-32);

10) Lietuvos Respublikos 1993 m. sausio 19 d. įstatymą Nr. I-52 „Dėl valstybinio turto privatizavimo aukcionų ir viešo akcijų pasirašymo“ (Žin., 1993, Nr. 4-80);

11) Lietuvos Respublikos 1993 m. vasario 2 d. įstatymą Nr. I-64 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 6-116);

12) Lietuvos Respublikos 1993 m. liepos 14 d. įstatymą Nr. I-217 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 20 straipsnio dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 30-686);

13) Lietuvos Respublikos 1993 m. lapkričio 17 d. įstatymą Nr. I-307 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 63-1190);

14) Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 20 d. įstatymą Nr. I-570 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 58-1137);

15) Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 20 d. įstatymą Nr. I-569 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 59-1159);

16) Lietuvos Respublikos 1994 m. spalio 20 d. įstatymą Nr. I-610 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 84-1585);

17) Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 5 d. įstatymą Nr. I-1027 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 59-1483);

18) Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 20 d. įstatymą Nr. I-861 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 35-861);

19) Lietuvos Respublikos 1995 m. gegužės 18 d. įstatymą Nr. I-897 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 12 straipsnio papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1080);

20) Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 1 d. įstatymą Nr. I-914 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 48-1164);

21) Lietuvos Respublikos 1995 m. liepos 3 d. Valstybės investicijų į bankų akcijas įstatymą Nr. I-990 (Žin., 1995, Nr. 59-1466);

22) Lietuvos Respublikos 1995 m. liepos 4 d. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą Nr. I-1001 (Žin., 1995, Nr. 61-1530), išskyrus objektų privatizavimą, kurių privatizavimo programos nustatyta tvarka patvirtintos iki 1997 m. gruodžio 1 d.;

23) Lietuvos Respublikos 1995 m. spalio 18 d. įstatymą Nr. I-1067 „Dėl Respublikinio privatizavimo fondo naudojimo“ (Žin., 1995, Nr. 89-1988);

24) Lietuvos Respublikos 1996 m. rugsėjo 24 d. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. I-1538 (Žin., 1996, Nr. 100-2260);

25) Lietuvos Respublikos 1996 m. gruodžio 23 d. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių papildymo įstatymą Nr. VIII-58 (Žin., 1996, Nr. 126-2945);

26) Lietuvos Respublikos 1997 m. kovo 25 d. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. VIII-154 (Žin., 1997, Nr. 30-710).

7. Pripažinti netekusiais galios:

1) Lietuvos Respublikos 1992 m. balandžio 7 d. įstatymą Nr. I-2456 „Dėl darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų“ (Žin., 1992, Nr. 12-310);

2) Lietuvos Respublikos 1993 m. sausio 28 d. įstatymą Nr. I-58 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų“ pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 5-91);

3) Lietuvos Respublikos 1993 m. vasario 1 d. įstatymą Nr. I-59 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų“ pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 6-112);

4) Lietuvos Respublikos 1994 m. balandžio 21 d. įstatymą Nr. I-438 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų“ papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 32-569);

5) Lietuvos Respublikos 1994 m. birželio 9 d. įstatymą Nr. I-495 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų“ pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 45-828).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1302, 1999-07-07, Žin., 1999, Nr. 66-2120 (1999-07-30), i. k. 0991010ISTAIII-1302

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1360, 1999-10-14, Žin., 1999, Nr. 90-2640 (1999-10-27), i. k. 0991010ISTAIII-1360

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1391, 1999-11-04, Žin., 1999, Nr. 101-2905 (1999-11-26), i. k. 0991010ISTAIII-1391

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1454, 1999-11-25, Žin., 1999, Nr. 105-3030 (1999-12-09), i. k. 0991010ISTAIII-1454

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1575, 2000-03-16, Žin., 2000, Nr. 28-765 (2000-04-05), i. k. 1001010ISTAIII-1575

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1614, 2000-04-11, Žin., 2000, Nr. 33-923 (2000-04-21), i. k. 1001010ISTAIII-1614

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1888, 2000-07-20, Žin., 2000, Nr. 66-1986 (2000-08-04), i. k. 1001010ISTAIII-1888

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 17, 19 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-611, 2001-11-20, Žin., 2001, Nr. 103-3654 (2001-12-07), i. k. 1011010ISTA00IX-611

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-658, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4077 (2001-12-30), i. k. 1011010ISTA00IX-658

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 4, 5, 7, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-754, 2002-03-05, Žin., 2002, Nr. 31-1108 (2002-03-27), i. k. 1021010ISTA00IX-754

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2525, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 167-6104 (2004-11-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2525

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5, 7, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-949, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5391 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-949

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-403, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3992 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-403

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas