Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr.20-767

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Nauja nutarimo redakcija:

Nr. 636, 2004-05-26, Žin., 2004, Nr. 86-3121 (2004-05-28)

Nr. 271, 2008-03-26, Žin., 2008, Nr. 40-1452 (2008-04-08) (antraštės pakeitimai)

DĖL NYKSTANČIŲ LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS KONVENCIJOS IR 1996 M. GRUODŽIO 9 D. TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 338/97 DĖL LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ APSAUGOS KONTROLIUOJANT JŲ PREKYBĄ ĮGYVENDINIMO

 

Siekdama įgyvendinti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (Žin., 2001, Nr. 50-1741) (toliau vadinama – Konvencija) ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) (toliau vadinama – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Skirti Aplinkos ministeriją Konvencijos ir Reglamento valdymo institucija, vykdančia Konvencijoje ir Reglamente numatytas valdymo institucijos funkcijas (išskyrus nurodytas šio nutarimo 2 punkte), palaikyti ryšius su kitomis Konvencijos valstybėmis narėmis, Sekretoriatu ir Europos Komisija, reguliariai rengti ir teikti Sekretoriatui Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas, taip pat teikti Europos Komisijai Reglamente nustatytą informaciją.

 

2. Skirti Aplinkos apsaugos agentūrą Konvencijos ir Reglamento valdymo institucija, išduodančia Reglamente numatytus leidimus, sertifikatus ir kitus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 68, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-421 (2010-01-23)

 

3. Pavesti:

3.1. Botanikos institutui ir Vilniaus universiteto Ekologijos institutui – vykdyti Konvencijoje ir Reglamente numatytas mokslo institucijų funkcijas;

3.2. Užsienio reikalų ministerijai – pranešti vyriausybei, Konvencijos depozitorei, valdymo institucijos, įgaliotos palaikyti ryšius su kitomis Konvencijos valstybėmis narėmis ir Sekretoriatu, pavadinimą ir adresą, taip pat visus pasikeitimus, susijusius su Konvencijos nuostatų įgyvendinimu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                           Artūras Paulauskas

 

_____________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 636, 2004-05-26, Žin., 2004, Nr. 86-3121 (2004-05-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 20 D. NUTARIMO NR. 261 "DĖL NYKSTANČIŲ LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2004-05-29

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 271, 2008-03-26, Žin., 2008, Nr. 40-1452 (2008-04-08). Nutarimo atitaisymas skelbtas: Žin., 2008, Nr.42.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 20 D. NUTARIMO NR. 261 "DĖL NYKSTANČIŲ LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija (antraštės pakeitimai).

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 68, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-421 (2010-01-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 20 D. NUTARIMO NR. 261 "DĖL NYKSTANČIŲ LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS KONVENCIJOS IR 1996 M. GRUODŽIO 9 D. TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 338/97 DĖL LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ APSAUGOS KONTROLIUOJANT JŲ PREKYBĄ ĮGYVENDINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2010-01-25)

                  aubodi@lrs.lt