Suvestinė redakcija nuo 2007-05-11 iki 2008-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 48-1557, i. k. 0992250ISAK00000256

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PIRMINIO, ANTRINIO IR TRETINIO LYGIŲ PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMŲ BEI PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO

 

1999 m. gegužės 27 d. Nr. 256

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 61-1441) 24 str. I dalimi ir suderinęs su Privalomojo sveikatos draudimo taryba (1999 04 29 protokolas Nr. 2) bei Valstybine ligonių kasa,

1. Tvirtinu:

1.1. Psichoterapijos seansų bazines kainas ir jų teikimo bei apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas (2 priedas)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

 

1.3. Psichiatrijos pirminio lygio paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-805, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805

 

1.4. Psichiatrijos ir psichoterapijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (4 priedas);

1.5. Psichiatrijos antrinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (5 priedas);

1.6. Psichiatrijos ir psichoterapijos tretinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (6 priedas);

1.7. Psichiatrijos tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (7 priedas);

1.8. Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (8 priedas);

1.9. Psichiatrijos ir psichoterapijos detalizuotų paslaugų suaugusiesiems aprašymą (9 priedas).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 02 17 įsakymu Nr. 78 „Dėl papildomų paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 19-484) patvirtintų „Papildomų paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų“ eilutes (paslaugos pavadinimas, kodas, matavimo vienetas, bazinė kaina (balais)):

Tretinio lygio psichoterapijos seansas

180

val.

11

 

 

 

 

Antrinio lygio psichoterapijos seansas

181

val.

8

 

 

 

 

 

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 06 18 įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 57-1611) 2 priedo 2 dalies „Antrinio ir tretinio lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų“ 2.1 punkto „Suaugusiųjų ligonių gydymo stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų“ eilutes (kodas, ligos gydymo profilio pavadinimas, profilio sudėtis, vidutinė gydymo trukmė (dienomis), vieno lovadienio kaina (balais), bazinė gydymo kaina (balais)):

135

Psichiatrijos I

Psichikos, psichosomatinės, narkologinės,

46

44

2024

 

 

psichoterapinės, geriatropsichinės ligos antrinio

 

 

 

 

 

lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Psichiatrijos II

Detalizuojama sutartyse

46

58

2668

 

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 11 02 įsakymu Nr. 524 „Dėl dienos stacionarų ir apmokėjimo už motinų, slaugančių vaikus, išlaikymą“ (Žin., 1997, Nr. 91-2298) patvirtintų „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų dienos stacionaruose, bazinių kainų ir vidutinės gulėjimo trukmės“ eilutę (ligų gydymo profilio pavadinimas, kodas, vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis), vieno lovadienio bazinė kaina (balais)):

Psichiatrijos

167

30

12

 

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 1999 m. birželio 1 d.

4.Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui S. J. Janoniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

 

 

 

 

L. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas        Mindaugas Stankevičius


PATVIRTINTA

l. e. Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro pareigas

1999 05 27 įsakymu Nr. 256

1 priedas

 

PSICHOTERAPIJOS SEANSŲ BAZINĖS KAINOS IR JŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO

TVARKA

 

1. PSICHOTERAPIJOS SEANSŲ BAZINĖS KAINOS, TAIKOMOS SUAUGUSIESIEMS AMBULATORINIO GYDYMO METU

 

Paslaugos pavadinimas

Seanso trukmė (val.)

Pacientų skaičius

Bazinė kaina už vienam pacientui suteiktą vieną

 

 

 

psichoterapijos seansą (Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretinio lygio individualios

1

1

67,4

psichoterapijos seansas

 

 

 

 

 

 

 

Antrinio lygio individualios

1

1

34,6

psichoterapijos seansas

 

 

 

 

 

 

 

Grupinis psichoterapijos seansas

2

6-10

15,8

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-313, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313

Nr. V-419, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 67-2424 (2005-05-28), i. k. 1052250ISAK000V-419

Nr. V-805, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805

Nr. V-328, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328

Nr. V-324, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324

 

2. PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO SUAUGUSIESIEMS TVARKA

 

2.1. Psichoterapijos paslaugos:

- gydytojo psichoterapeuto konsultacija;

- gydytojo psichoterapeuto ir psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansas.

2.2. Gydytojo psichiatro ir gydytojo psichoterapeuto konsultacijos teikiamos, aprašomos dokumentuose ir už jas mokama tokia pat tvarka, kaip ir už gydytojo specialisto konsultacijas

Punkto pakeitimai:

Nr. 360, 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

 

2.3. Antrinio lygio psichoterapijos seansus teikia gydytojai psichoterapeutai ir psichologai-psichoterapeutai.

2.4. Tretinio lygio psichoterapijos seansus teikia gydytojai psichoterapeutai ar psichologai-psichoterapeutai, turintys profesinės kvalifikacijos pažymėjimus, liudijančius apie mokymąsi pagal draugijų (asociacijų) programas. Programos turi būti suderintos su Kauno medicinos universitetu arba Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu.

2.5. Pacientams psichoterapijos seansus skiria gydytojas psichiatras arba gydytojas psichoterapeutas konsultacijos metu. Po konsultacijos gydytojas psichoterapeutas gali teikti psichoterapijos seansus pats arba pavesti juos teikti kitam specialistui (psichologui psichoterapeutui ar gydytojui psichoterapeutui).

2.6. Psichologas-psichoterapeutas pacientus į psichoterapijos seansus priima tik po gydytojo psichiatro ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijos. Vieną kartą per mėnesį, norėdamas įvertinti ligonio sveikatos būklę, gydytojas psichoterapeutas arba gydytojas psichiatras konsultuoja psichologo-psichoterapeuto pacientus, kuriems per mėnesį buvo suteikta ne mažiau kaip 4 psichoterapijos seansai. Už tai apmokama kaip už konsultaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 360, 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

 

2.7. Individualios psichoterapijos seansai vyksta ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų mokama ne daugiau kaip už 24 seansus vienam pacientui per kalendorinius metus. Įvertinus psichoterapinio gydymo reikalingumą ir suderinus su teritorine ligonių kasa, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų gali būti mokama ir už didesnį seansų skaičių.

2.8. Grupinės psichoterapijos seansai vyksta ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų mokama ne daugiau kaip už 24 seansus vienam pacientui per kalendorinius metus. Mokėjimo suma skaičiuojama už kiekvieną asmenį, dalyvaujantį grupiniame seanse. Pvz., grupiniame seanse dalyvauja 7 pacientai, mokėjimo suma iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų – 63 Lt (7 x 9 Lt).

2.9. Mokama tik už faktiškai įvykusius psichoterapijos seansus. Pacientui neatvykus į individualios psichoterapijos seansą arba jei į grupę atvyksta mažiau nei 6 pacientai, seansas laikomas neįvykusiu ir už jį nemokama.

2.10. Psichoterapijos seansas (grupinis ar individualus) aprašomas kiekvieno paciento asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a) (aprašomi gydymo rezultatai, nurodoma kito psichoterapijos seanso data, įrašoma apie paciento neatvykimą ar neįvykusį grupinį seansą, pažymima apie psichiatro ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijos reikalingumą ir pan.), taip pat užpildoma „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ (forma 025/a-LK).

Atliekant psichoterapijos grupinius seansus, būtina pildyti „Psichoterapijos grupinių seansų apskaitos žurnalą“ (laisva forma), kuriame būtų registruojama grupės sudėtis (paciento pavardė, vardas, ambulatorinės kortelės numeris), atskirų užsiėmimų data, jų trukmė bei grupės narių lankomumas, nurodoma seansą atlikusio specialisto pavardė, vardas, pareigos (gydytojas psichoterapeutas, psichologas-psichoterapeutas).

______________


2 priedas

 

SUAUGUSIŲJŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

 

Ligos gydymo profilio pavadinimas

Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)

Vieno lovadienio kaina (balais)

Bazinė gydymo kaina (balais)

Suaugusiųjų psichiatrija

30

64,4

990

    

    

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Nr. V-313, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313

Nr. V-805, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805

Nr. V-328, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328

Nr. V-324, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324

 


 

3 priedas

Psichiatrijos Pirminio lygio paslaugų  TEIKIMO suaugusieSIEms REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

TLK –10 kodas

Ligos pavadinimas

Diagnostikos priemonės

Gydymo ir reabilitacijos metodai

Priežastys siųsti ligonį į aukštesnio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą

Pastabos

1.

F00–F09

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, psichologiniai tyrimai, kitų sričių specialistų konsultacijos, klinikiniai ir paraklinikiniai tyrimai pirminės sveikatos priežiūros centre

Psichofarmakotera-pija, simptominis gydymas, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, slaugos organizavimas

 

Neaiški diagnozė; ūmios psichozinės būklės; lėtinių psichozių paūmėjimai; rezistentiškumas gydymui

Gydant Alzheimerio ligą, vadovautis sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Alzheimerio ligos diagnozavimo ir gydymo metodų bei Alzheimerio ligos diagnostinių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-1693)

2.

F10–

F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, psichologiniai tyrimai, papildomos informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų naudojimą rinkimas iš kitų šaltinių ir objektyvus įvertinimas

Psichofarmakotera-pija, palaikomasis priešrecidyvinis gydymas, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba

 

Diagnozės patikslinimas; abstinencinės būklės; intoksikacinės psichozės

 

3.

F20–F29

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, kitų sričių specialistų konsultacijos

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, slaugos organizavimas, ligonių klubų veikla

 

Diagnozės patikslinimas; dažni paūmėjimai ir ligos atkryčiai; gydymo korekcija; rezistentiškumas gydymui

Vadovautis sveikatos apsaugos ministro

2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 90-3880)

4.

F30–F39

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, kitų sričių specialistų konsultavimas

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, ligonių klubų veikla

 

Diagnozės patikslinimas; dažni paūmėjimai ir ligos atkryčiai; gydymo korekcija; rezistentiškumas gydymui

Vadovautis sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-3880)

5.

F40–F48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, kitų sričių specialistų konsultavimas

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, ligonių klubų veikla

 

Diagnozės patikslinimas; dažni paūmėjimai ir ligos atkryčiai; gydymo korekcija; rezistentiškumas gydymui

 

6.

F50–F59

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, kitų sričių specialistų konsultavimas

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, slaugos organizavimas, ligonių ir jų artimųjų klubų veikla

 

Diagnozės patikslinimas; rezistentiškumas gydymui

 

7.

F60–F69

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba

 

Diagnozės patikslinimas; dažnos dekompensacijos (ypač–lydimos socialiai pavojingų veikų)

 

8.

F70–F79

Protinis atsilikimas

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, švietimo ir ugdymo specialistų konsultacijos

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, slaugos organizavimas, ligonių artimųjų klubų veikla

 

Diagnozės patikslinimas; ryški elgesio patologija; lydinti protinį atsilikimą

 

9.

F80–F89

Psichologinės raidos sutrikimai

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, švietimo ir ugdymo specialistų konsultacijos

 

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, siuntimas konsultuotis pas logopedą, slaugos organizavimas, ligonių artimųjų klubų veikla,

socialinė pagalba

Diagnozės patikslinimas; kalbos sutrikimai; rezistentiškumas ar neefektyvus medikamentinis gydymas; sergant vaikystės autizmu; atipišku autizmu; Rett’o sindromu; dezintegraciniu vaikystės sutrikimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

F90–F98

Elgesio ir emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, švietimo ir ugdymo specialistų charakteristikos

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba, ligonių ir jų artimųjų klubų veikla

 

Diagnozės patikslinimas; neefektyvus medikamentinis gydymas

 

11.

F99

Nepatikslintas psichikos sutrikimas

Psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas konsultacijos metu, objektyvūs anamnezės duomenys, psichologinis tyrimas, kitų sričių specialistų konsultavimas

Psichofarmakoterapija, psichologinė korekcija, šeimos konsultavimas, socialinė pagalba

 

Diagnozės patikslinimas

 

 

Kiti psichiatrijos pirminio lygio paslaugų teikimo reikalavimai:

1. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos psichikos sveikatos centruose arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrų reikalavimus ir turinčiose licenciją verstis šia veikla.

2. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra vykdoma komandos principu įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrų reikalavimus, vadovaujantis Psichikos sveikatos centro specialistų veikla, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, jų teikimo bei apmokėjimo tvarkos ir Psichikos sveikatos centrų pavyzdinių įstatų bei specialistų veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 25-722).

3. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos vaikams ir paaugliams teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 730 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 109-3489).

4. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, teikiamos vadovaujantis Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais ir pirminio lygio paslaugomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 47-1824).

Priedo pakeitimai:

Nr. V-805, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805

 


4 priedas

 

PSICHIATRIJOS ir psichoterapijos ANTRINIO LYGIO ambulatoriniŲ

PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys

(ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Būtini specialistai

F00–F09

 

 

 

 

F10-F19

 

 

 

 

F20-F29

 

 

 

 

F30-F39

 

 

 

F40-F48

 

 

 

 

F50-F59

 

 

 

 

 

F60-F69

 

 

 

F70-F79

 

F80-F89

 

 

F90-F98

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

 

Pichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

 

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

 

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

 

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

 

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

 

Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai

 

Protinis atsilikimas

 

Psichologinės raidos sutrikimai

 

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

1. Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas

2. Diagnozės patikslinimas, naudojant antrinio lygio diagnostikos priemones

3. Vaistų netoleravimas

4. Psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas

5. Parodymų stacionariniam gydymui patikslinimas ir savalaikė hospitalizacija

6. Psichiatrinės GKK būtinybė

 

1. Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas), papildant ją paraklinikiniais tyrimais, kurie neatlikti ar neatliekami žemesnio lygio įstaigoje

2. Išplėstinės konsultacijos

3. Psichiatrinė GKK

4. Bendrieji psichologiniai testai

 

1. Psichofarmakoterapija (psichofarmakologinio gydymo parinkimas psichikos būklės kompensacijai bei recidyvų prevencijai pagal paciento psichopatologiją bei somatoneurologinę būseną), psichosocialinė reabilitacija

2. Psichoterapija

3. Šeimos konsultavimas

 

 

Psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, kitų specialybių gydytojai

 

 


5 priedas

 

PSICHIATRIJOS ANTRINIO LYGIO stacionariniŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

Eil.

Nr.

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Reikalingi specialistai

Kitos sąlygos

1.

F00-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos

sutrikimai

Pakitusi būklė, dėl kurios pablogėjo socialinė adaptacija, rezistencija ambulatoriniam gydymui, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Psichozė

Vidutinio sunkumo depresija

Antriniai asmenybės pakitimai ir dezadaptacija

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmako-terapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Logopedo konsultacijos

Psichiatras, neurologas, terapeutas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, chirurgas, logopedas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktika korekcija ir gydymas

Sutartys su kitomis gydymo įstaigomis dėl trūkstamų tyrimų ar specialistų konsultacijų

Pirminis ištyrimas

2.

F10-F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Abstinencijos būklė, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Psichozė

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichotera-peutas,

neurologas,

terapeutas,

socialinis

darbuotojas,

psichologas

Diferencinė diagnostika ir gydymas

Sutartys su kitomis gydymo įstaigomis dėl trūkstamų tyrimų ar specialistų konsultacijų

Pirminis ištyrimas

3.

F20-29

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

Ūmi pradžia, nepalanki ligos eiga, nepasiduodanti ambulatorinei korekcijai, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichotera-peutas,

neurologas,

terapeutas,

socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Intensyvi psichiatrinė slauga

Pirminis ištyrimas

4.

F30-39

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Pasikartojantys nuotaikos sutrikimai

Vidutinio sunkumo depresija ar manija

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija su akies dugno tyrimu bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šviesos terapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichotera-peutas,

neurologas,

terapeutas,

psichologas, socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Intensyvi psichiatrinė slauga

Pirminis ištyrimas

5.

F40-48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija

Asmenybės sutrikimai ir dekompensacija

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimai bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas,

neurologas,

terapeutas,

psichologas, socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas

Pirminis ištyrimas

6.

F50-59

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija ir asmenybės dekompensacija

Nervinė anoreksija, kai netenkama

10-29 proc. kūno masės

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Seksologo konsultacija

Gydytojo dietologo pagalba

Psichiatras,

psichotera

peutas, psichologas,

neurologas,

terapeutas,

socialinis

darbuotojas,

seksologas, dietologas

Pirminis ištyrimas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

 

 

7.

F60-69

Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas,

neurologas, terapeutas,

psichologas, socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Pirminis ištyrimas

8.

F70-79

Protinis atsilikimas

Komorbidiškumas ir kiti sutrikimai, sunkinantys socialinę adaptaciją

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmakotera

pija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija ir readaptacija

 

Psichiatras, psichologas, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Neatidėliotina hospitalizacijos reikmė

 

 

9.

F80-89

Psichologinės raidos sutrikimai

Sutrikimo paūmėjimas, trukdantis socialinei adaptacijai ir ambulatorinei korekcijai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmakotera

pija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, logopedo konsultacijos

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, neurologas, pediatras, psichologas, socialinis darbuotojas, logopedas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

 

10.

F90-98

Elgesio ir emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

Sutrikimo paūmėjimas, sukeliantis dezadaptaciją, trukdantis ambulatorinei korekcijai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, neurologas, pediatras, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

* Pastaba.

Visos ekspertizės (karinė, darbo, teismo) pagal galiojančias teisės normas vertinamos kaip antrinio lygio paslaugos.


6 priedas

 

PSICHIATRIJOS ir psichoterapijos TRETINIO LYGIO AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Būtini specialistai

F00-F09

 

 

F10-F19

 

 

 

F20-29

 

 

 

 

F30-39

 

 

 

F40-48

 

 

 

 

F50-59

 

 

 

 

 

F60-69

 

 

 

F70-79

 

F80-89

 

 

F90-98

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

 

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

 

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

 

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

 

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

 

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

 

Protinis atsilikimas

 

Psichologinės raidos sutrikimai

 

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

1. Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas

2. Diagnozės patikslinimas naudojantis tretinio lygio diagnostikos priemonėmis

3. Vaistų netoleravimas

4. Psichikos būsenos negerėjimas ar blogėjimas

5. Parodymų stacionariniam gydymui patikslinimas

6. Psichiatrinės GKK būtinybė

 

 

1. Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas, objektyvus duomenų patikslinimas), papildant ją kitų specialybių gydytojų konsultacijomis ir paraklinikiniais tyrimais, kurie neatlikti ar neatliekami žemesnio lygio įstaigose

2. Išplėstinės konsultacijos, konsiliumai

3. EEG, REG, kompiuterinė smegenų tomografija, magnetinio rezonanso tyrimas

4. Neuropsichologinis tyrimas

5. Specializuoti psichologiniai testai

1. Psichofarmakoterapija (psichofarmakologinio gydymo parinkimas psichikos būklės kompensacijai bei recidyvų prevencijai pagal paciento psichopatologiją bei somatoneurologinę būseną)

2. Socialinė reabilitacija:

2.1. ankstyvoji

2.2. vėlyvoji

2.3. minimalios gyvenimo kokybės įvertinimas

3. Šeimos konsultavimas

4. Psichoterapija

 

 

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, kitų specialybių gydytojai

 

 

______________


7 priedas

 

Psichiatrijos tretinio Lygio STACIONARINIŲ paslaugų TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

TLK

kodas

Ligos pavadinimas

Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Reikalingi specialistai

Kitos sąlygos

 

1.

F00-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

Ryškūs psichozės ir organiniai simptomai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali), šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, logopedo konsultacija

Psichiatras,

neurologas,

psichoterapeutas, neurochirurgas, terapeutas, chirurgas, psichologas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, logopedas

Pirminis klinikinis ištyrimas diferencinei diagnostikai, gydymo taktikai numatyti

2.

F20.2

Katatoninė šizofrenija

Hipertoksinė būklė, febrilinis sindromas

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG

Psichofarmakoterapija, intensyvioji terapija ir detoksikacija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, elektros impulso terapija

Psichiatras,

neurologas,

anesteziologas-reanimatologas,

neurochirurgas, terapeutas, chirurgas, psichologas, oftalmologas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika ir gydymas

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

 

Intensyviosios terapijos palata ar skyrius

3.

F20.0-F20.3; F20.6-F20.9

Šizofrenija

Rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

4.

F25

Šizoafektiniai sutrikimai

Sunki depresija, sunki manija

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

5.

F30.2

Manijos epizodas

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika, kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti reikalingi psichologiniai tyrimai), valproinės rūgšties, ličio nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

6.

F31.2

Bipolinis afektinis sutrikimas, manija su psichozės simptomais

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui, greita ar labai greita afektų kaita, mišri klinikinė būsena

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), ličio, valproinės rūgšties ir antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

anesteziologas-reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

7.

F31.5

Bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija su psichozės simptomais

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui, greita ar labai greita afektų kaita, mišri klinikinė būsena

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), ličio, valproinės rūgšties ir antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas,

anesteziologas-reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

8.

F32.3

Sunkus depresinis epizodas su psichozės simptomais

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

9.

F33.3

Pasikartojantis (rekurentinis) depresinis sutrikimas, sunkus epizodas su psichozės simptomais

Su psichozės simptomais, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

10.

F41.1

Generalizuoto nerimo sutrikimas

Komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas, psichoterapeutas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

11.

F42

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Farmakoterapija, individuali psichoterapija, grupinė psichoterapija, relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

12.

F50.0

Nervinė anoreksija

30-50 proc. kūno masės netekimas, endokrininės sistemos pakitimai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas,

terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika ir gydymas

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

13.

F10-F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Ūminė intoksikacija, sunkios abstinencijos būklė, pasireiškianti psichoze

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti sudėtingi psichologiniai tyrimai), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG

Intensyvioji terapija ir detoksikacija, psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, anesteziologas-reanimatologas, psichologas, socialinis darbuotojas, terapeutas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyviosios terapijos palata ar skyrius

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

14.

 

Kelių psichikos sutrikimų komorbidišku-

mas

Rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, seksologas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

______________


8 priedas

 

PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGų TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

Eil.

Nr.

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys

(ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Reikalingi

specialistai

Tikslas

1.

F00-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos

sutrikimai

Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichoso-cialinė reabilitacija

Psichiatras, neurologas, psichoterapeutas, terapeutas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, chirurgas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

2.

F10-F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, neurologas, terapeutas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

3.

F20-29

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

2. Pakitusi pagrindinio susirgimo būklė ir asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba socialinė adaptacija po stacionarinio gydymo

1. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

2. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichoso-cialinė reabilitacija, šeimos terapija, grupinė terapija

Psichiatras, neurologas, terapeutas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

4.

F30-39

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

2. Pakitusi būklė, dėl kurios nepakankamas ambulatorinis gydymas, ir asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba socialinė readaptacija po stacionarinio gydymo. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė

1. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

2. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija,

psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija)

Psichiatras, neurologas, psichoterapeutas, terapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

5.

F40-48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, neurologas, terapeutas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

6.

F50-59

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, nepakankamas somatinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįma-nomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, terapeutas, neurologas, socialinis darbuotojas, neurologas

Asmens gydymas ir readaptacija

7.

F60-69

Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė.

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, neurologas, terapeutas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

8.

F70-79

Protinis atsilikimas

Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija ir readaptacija

Psichiatras, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

9.

F80-89

Psichologinės raidos sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, neurologas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

10.

F90-98

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (mokykloje, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, logopedas, neurologas, pediatras

 

Asmens gydymas ir readaptacija

______________


9 priedas

 

Psichiatrijos ir psichoterapijos DETALIZUOTŲ paslaugų SUAUGUSIESIEMS APRAŠYMAS

 

Dauguma TLK-10 skyriuje F00-F99 išdėstytų sutrikimų yra lėtiniai. Dalis psichikos sutrikimų tęsiasi visą gyvenimą. Išimtis tik trumpalaikės tranzitinės psichozės, tačiau dažnai ir jos kartojasi, todėl psichikos sutrikimo gydymas tęsiasi beveik visą gyvenimą, skiriasi tik jo intensyvumas.

1. Aktyviu gydymu laikomas kompleksinis ir intensyvus gydymas stacionare, dieniniame stacionare arba ambulatoriškai, kai derinami įvairūs psichikos sutrikimų gydymo būdai: psichofarmakoterapija, skiriant adekvačias dozes, elektros impulso terapija, psichoterapija ir kiti. Aktyvus gydymas reikalingas, kai pablogėja paciento būsena. Aktyvaus gydymo tikslas – kuo greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti remisiją.

2. Palaikomuoju (priešrecidyviniu, profilaktiniu) gydymu laikomas kompleksinis gydymas psichotropiniais preparatais, psichoterapija, teikianti ir socialinę pagalbą ir kt., siekiant pacientą apsaugoti nuo ligos pasikartojimo ar esamų simptomų progresavimo.

3. Neefektyviu laikomas toks gydymas, kai gydymo priemonių kompleksas, derinant psichotropinius preparatus, psichoterapiją, elektros impulso terapiją, socialinę pagalbą bei kitus gydymo metodus, nepagerina ir nestabilizuoja sveikatos būklės.

Dienos stacionarastai tarpinė grandis tarp stacionarinio ir ambulatorinio gydymo arba dalinė hospitalizacija. Jame pacientai dieną aktyviai gydomi psichotropiniais medikamentais, jiems taikomos įvairios psichiatrinės reabilitacijos priemonės, psichoterapija, bet nakčiai grįžta į namus.

Parodymai hospitalizacijai dienos stacionare yra pakitusi psichikos būklė, dėl kurios neįmanoma tęsti gydymo ambulatoriškai, bet pacientas lieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą laipsniškai pakeisti ambulatoriniu.

Dienos stacionare turi būti darbuotojų kabinetai, procedūrų kabinetas, 5-7 lovų palata (jei taikoma infuzinė terapija ar didelės psichotropinių vaistų dozės). Be minėtų, turėtų būti grupinė psichoterapijos, meno terapijos, muzikos terapijos, darbo terapijos ir kt. patalpos. Patalpų plotą reglamentuoja higienos normos.

Psichofarmakoterapija – tai gydymas psichotropiniais preparatais. Psichotropiniams preparatams priskiriami antipsichotikai, antidepresantai, trankviliantai, normotimikai.

Šeimos konsultavimas – tai gydytojo darbas su ligonio šeimos nariais, informavimas apie ligonio sveikatą, ligos ypatumus, gydymo taktiką, palaikomojo-priešrecidyvinio gydymo būtinumą, bendravimo su ligoniu ypatumus. Šeimas konsultuoja psichiatras, jei reikia – ir psichologas.

Psichiatrinės abilitacijos terminas galėtų būti vartojamas kalbant apie asmenis, turinčius įgimtą protinį atsilikimą. Tai priemonių, padedančių suformuoti asmens funkcionavimo aplinkoje įgūdžius, kompleksas.

Psichiatrinė reabilitacija – tai kompleksas priemonių, kurios padeda psichikos sutrikimų turinčiam asmeniui geriau prisitaikyti ir funkcionuoti aplinkoje (įvairūs klubai, įgūdžių mokymas ir kt.).

Psichosomatiniai sutrikimai – sutrikimai, kurių šifrai yra F45.0–F45.9; F54.

Neuroziniai sutrikimai – sutrikimai, kurių šifrai yra F40–F44; F48, F50–F52, F60–F69.

Endogeniniai sutrikimai – sutrikimai, kurių šifrai yra F00–F09, F20–F29, F30–F39, F53, F70–F79.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeltos psichozės sutrikimai, kurių šifrai yra: F1x.0, F1x.3, F1x.4, F1x.5, F1x.6, F1x.7.

Ilgai sergantys psichinėmis ligomis ligoniai:

1) paguldyti į stacionarą tardymo ar prokuratūros įstaigų siuntimu arba teismo sprendimu,

2) dėl ilgalaikių psichinių sutrikimų negali būti išleisti namo ar perkelti į psichoneurologijos pensionus dėl blogos psichikos būklės, charakterio ir elgesio pakitimų,

3) pagal tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10) skirtini prie sergančių tokiais ilgalaikiais psichiniais sutrikimais ir ligomis: F20, F25, F71–F73, F62, F84, F00–F03, F32.3, F33.2, F33.3.

socialinė reabilitacija – tai priemonių, gerinančių socialinį paciento funkcionavimą (darbinių įgūdžių mokymą, finansinę paramą, pagalbą kasdieniniame gyvenime ir t. t.), kompleksas.

Psichoterapijos kryptis – psichoterapijos teorijos ir poveikio metodų visuma, apimanti asmenybės struktūros, normalaus asmenybės vystymosi supratimą, asmenybės patologinių pokyčių ir psichoterapinio poveikio aiškinimą ir specifinius šios krypties psichoterapinio poveikio metodus. Moksliškai pagrįstomis laikomos tos psichoterapijos kryptys, kurias pripažįsta Europos psichoterapijos asociacija.

Gydytojas psichoterapeutas – asmuo, turintis bazinę gydytojo psichiatro licenciją bei psichoterapijos paslaugų teikimo sertifikatą.

Psichologas-psichoterapeutas – asmuo, turintis bazinę medicinos psichologo licenciją bei įgijęs psichoterapijos paslaugos teikimo sertifikatą.

Psichoterapija – psichoterapijos teorijos ir poveikio metodų visuma, apimanti asmenybės struktūros, normalaus asmenybės vystymosi supratimą, asmenybės patologinių pokyčių ir psichoterapinio poveikio aiškinimą ir specifinius šios krypties psichoterapinio poveikio metodus. Moksliškai pagrįstomis laikomos tos psichoterapijos kryptys, kurias pripažįsta Europos psichoterapijos asociacija.

Psichoterapijos procesas – 3 lygių gydymas:

a) giluminė psichoterapija, kai siekiama padėti pacientui suvokti savo psichikos ar asmenybės sutrikimo priežastis ir rekonstruoti asmenybės struktūrą bei funkcionavimą;

b) psichoterapija nukreipia problemą, kai siekiama padėti pacientui efektyviau išnaudoti jo turimus asmenybės resursus sveikatos bei gyvenimo problemoms spręsti;

c) palaikomoji psichoterapija, kai siekiama išlaikyti paciento funkcionavimo lygį, kad jo gyvenimo ir sveikatos kokybė neblogėtų.

Psichoterapijos seansas – betarpiškas psichoterapeuto ir paciento bendravimas individualiai ar grupėje, kurio metu žodiniais ir nežodiniais metodais siekiama paciento pasikeitimo. Psichoterapijos seansai yra 2 rūšių:

a) individualiosios psichoterapijos – psichoterapeuto ir paciento bendravimas individualiai;

b) grupinės psichoterapijos – psichoterapeuto ir paciento bendravimas grupėje.

Nozologinė diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimo požymių atpažinimas bei klasifikavimas pagal šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančią Psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostinę klasifikaciją.

Asmenybinė diagnozė – konkretaus paciento vystymosi ir šio proceso sutrikimų bei problemų diagnozė, vadovaujantis mokslinėmis psichologinėmis asmenybės vystymosi teorijomis.

Psichoterapinė diagnozė – mokėjimas suvokti ir aprašyti nustatytų psichikos ir asmenybės sutrikimų priežastis, psichologinius asmenybės savigynos mechanizmus, asmenybės psichoterapinių pokyčių potencialą bei taikytiną konkrečiam pacientui psichoterapiją.

Psichoterapijos konsultacijas teikia gydytojas psichoterapeutas, o psichoterapijos seansus atlieka gydytojas psichoterapeutas arba psichologas-psichoterapeutas.

Psichoterapijos paslaugų, teikiamų tiek paros, tiek dienos stacionare, finansavimas įtrauktas į ligos gydymo profilio bazinę kainą.

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 360, 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 360, 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 1999 05 27 įsakymo Nr.256 pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 468, 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 93-2718 (1999-11-04), i. k. 0992250ISAK00000468

Dėl SAM įsakymų 1998 06 18 Nr.329, 1999 01 11 Nr.17, 1999 01 22 Nr.45, 1999 02 25 Nr.92, 1999 03 09 Nr.110, 1999 03 15 Nr.116, 1999 03 16 Nr.120, 1999 05 10 Nr.229, 1999 05 27 Nr.256 dalinio pakeitimo ir papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-805, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-313, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-419, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 67-2424 (2005-05-28), i. k. 1052250ISAK000V-419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatruos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-805, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-328, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-324, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo