Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 135-6899, i. k. 1102210ISAK0003-671

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. 3-671

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 53-1245) 23 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą:

1. T v i r t i n u Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 72-1855);

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3469);

2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 3-426 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-186);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2051);

2.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 3-240 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2981);

2.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 3-475 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5604);

2.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 3-156 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 47-1879);

2.8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 3-642 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-426 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7106).

3. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2010 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. 3-671

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – uostas) žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bolverko tipo pirsai (statiniai) – pirsai su plienine įlaidine fasadine siena, su palais (estakados tipo statiniais), kuriuose yra įrengti švartavimosi stulpeliai.

Doko krantinė – krantinė, skirta dokui švartuoti (pastatyti).

Eksploatuojamos krantinės – visos tinkamos naudoti krantinės, nustatytos uosto kapitono įsakymu.

Grimzlė prie krantinės – leistina laivų grimzlė prie krantinės.

Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis – krantinės, įskaitant pirsus ir dokų krantines, ilgis, kuris nustatomas uosto kapitono įsakymu.

Krantinės plotas – plotas, nurodytas krantinės techniniame pase.

Neeksploatuojamos krantinės uosto kapitono įsakymu nustatytos remontuojamos, rekonstruojamos ar dėl kitų priežasčių netinkamos naudoti krantinės arba jų dalys.

Nuomojamas uosto žemės sklypas – uosto žemės naudotojo naudojamas uosto žemės plotas be krantinės ploto. Nuomojamas uosto žemės sklypas apima uosto žemę po geležinkelio keliais, keliais, gatvėmis ir kita infrastruktūra.

Uosto žemės nuomininko naudojamas uosto žemės plotas – uosto žemės plotas, kuris susideda iš nuomojamo uosto žemės sklypo ir krantinių, kurios ribojasi su nuomojamu uosto žemės sklypu, ploto.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme (Žin., 1996, Nr. 53-1245) ir kituose teisės aktuose.

Šiose taisyklėse vartojama sąvoka „krantinė“ apima krantines ir pirsus.

 

II. UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

3. Metinis uosto žemės sklypo nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

M = ((((S - SK - SR) * Į) * kGel) + SUMA(KIi * KKi))* kL1, kur:

M – metinis uosto žemės sklypo nuomos mokestis, Eur;

S – naudojamas uosto žemės plotas, m-2;

SK  –  visų  su  uosto  žemės  nuomininko  nuomojamu   sklypu besiribojančių krantinių ar jų dalių plotų suma, m-2;

SR  –  uosto žemės nuomininko nuomojama uosto  žemės   sklypo dalis,  kurioje  yra  statoma arba  rekonstruojama   geležinkelių infrastruktūra,  privažiuojamieji geležinkelio keliai,  krantinės

ar jų dalys ir (arba) vykdomi suprastruktūros plėtros darbai,  m-2;

Į – bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis 0,91 Eur už m-2;

kGel  – koeficientas, įvertinantis geležinkelio buvimą  uosto žemės nuomininko naudojamame uosto žemės plote. Koeficiento dydis – 1,1;

KIi  – eksploatuojamos krantinės ar jos dalies su grimzle i ilgis, m;

KKi  –  mokesčio  už  konkrečios grimzlės  i  1  m   darbinio (švartavimo)  ilgio eksploatuojamą krantinę ar jos dalis,  kurios ribojasi su uosto žemės nuomininko nuomojamu uosto žemės  sklypu, dydis, Eur;

kL1  –  lengvatinis  metinio  uosto  žemės  nuomos   mokesčio koeficientas,  taikomas  uosto žemės  nuomininkams,   vykdantiems keleivių  ir transporto priemonių perkėlimo į (iš) Kuršių  neriją veiklą. Lengvatinio koeficiento dydis – 0,5.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-421-(E), 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16718

 

4. KKi mokesčio dydžiai:

 

Grimzlė prie krantinės ar jos dalies, m

Mokesčio už konkrečios grimzlės 1 m darbinio (švartavimo) ilgio eksploatuojamą krantinę ar jos dalį dydis, Eur

0–0,99

0

1,00–1,99

20,27

2,00–2,99

26,07

3,00–3,99

33,60

4,00–4,99

43,44

5,00–5,99

56,19

6,00–6,99

72,69

7,00–7,99

93,84

8,00–8,99

121,06

9,00–9,49

156,39

9,50–9,99

177,83

10,00–10,49

202,15

10,50–10,99

229,67

11,00–11,49

260,95

11,50–11,99

296,57

12,00–12,24

337,12

12,25–12,49

359,42

12,50–12,74

383,17

12,75–12,99

408,36

13,00–13,24

435,30

13,25–13,49

463,97

13,50–13,74

494,67

13,75–13,99

527,40

14,00–14,24

562,15

14,25–14,49

599,22

14,50–14,74

638,90

14,75–14,99

681,19

15,00–15,24

726,08

15,25–15,49

773,86

15,50–15,74

824,84

15,75–15,99

879,29

16,00–16,24

937,21

16,25–16,49

999,19

16,50–16,74

1 065,22

16,75–16,99

1 135,60

17,00 ir daugiau

1 210,61“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-421-(E), 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16718

 

5. Apskaičiuojant pirsų, išskyrus bolverko tipo pirsus, ar jų dalių mokesčio už konkrečios grimzlės 1 m darbinio (švartavimo) ilgio krantinę ar jos dalį dydį, dėl riboto pločio krovos darbams atlikti taikomas 0,65 lengvatinis koeficientas. Dokų krantinių ar jų dalių mokesčio už konkrečios grimzlės 1 m darbinio (švartavimo) ilgio krantinę ar jos dalį dydžiui dėl jų riboto pločio taikomas 0,55 lengvatinis koeficientas.

6. Tam, kad būtų nustatyta uosto žemės nuomininko nuomojama uosto žemės sklypo dalis, kurioje vykdomi suprastruktūros plėtros darbai, t.y. SR dydis, uosto žemės nuomininkas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo darbų pradžios VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai pateikia suprastruktūros plėtrą pagrindžiančius dokumentus:

6.1. techninio projekto originalą ir patvirtintą kopiją (originalas grąžinamas);

6.2. statybą leidžiantį dokumentą (patvirtintą kopiją);

6.3. statybos darbų rangos sutartį (patvirtintą kopiją), jeigu darbus atlieka rangovas;

6.4. statybos darbus vykdančios organizacijos patvirtinto statybos darbų plano ir darbų grafiko kopijas, kuriose būtų nurodyti (pagal eiliškumą) užimti statybai plotai ir darbų vykdymo terminai.

7. SR dydis, kuris taikomas suprastruktūros plėtros darbams, vienu metu negali būti didesnis kaip 10 procentų viso uosto žemės nuomininko nuomojamo uosto žemės sklypo ploto pagal atskirą žemės nuomos sutartį.

8. Nustatant SR dydį, ta pati nuomojamo uosto žemės sklypo dalis, kurioje vykdomi suprastruktūros plėtros darbai, gali būti vertinama ne ilgiau kaip 3 metus, išskyrus tuos atvejus, kai VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija tame pačiame nuomojamame sklype vykdo infrastruktūros plėtros darbus ir dėl to uosto žemės naudotojas negali baigti suprastruktūros plėtros darbų.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Leistina laivų grimzlė prie krantinės ar jos dalies (esant nuliniam vandens lygiui) ir krantinių ar jų dalių darbinis (švartavimo) ilgis tvirtinami uosto kapitono įsakymu. Jei krantinės ar jų dalys yra neeksploatuojamos, uosto kapitonas per 10 darbo dienų po krantinių ar jų dalių pripažinimo neeksploatuojamomis įsakymu nurodo neeksploatuojamų krantinių ar jų dalių ilgį ir leistinos grimzlės grafoje įrašo „neeksploatuojama / remontas / rekonstrukcija“. Pasirašius statybos užbaigimo aktą, uosto kapitonas per 10 darbo dienų įsakymu nustato suremontuotų / rekonstruotų ar naujai pastatytų krantinių ar jų dalių leistiną laivų grimzlę ir krantinių ar jų dalių darbinį (švartavimo) ilgį.

10. Pakeitus uosto žemės nuomininko naudojamame uosto žemės plote esamą infrastruktūrą (krantinės ilgį, grimzlę prie krantinės, rekonstravus ar pastačius naują krantinę), metinis uosto žemės nuomos mokestis perskaičiuojamas nuo uosto kapitono įsakymo dėl leistinos laivų grimzlės (esant nuliniam vandens lygiui Klaipėdos uoste) pasirašymo datos; įrengus ar rekonstravus geležinkelį – nuo statybos užbaigimo akto ar analogiško Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto dokumento pasirašymo datos.

11. Jei uosto žemės nuomininkas iki šių taisyklių įsigaliojimo yra išsinuomojęs daugiau nei vieną uosto žemės sklypą pagal atskiras sutartis ar po šių taisyklių įsigaliojimo uosto žemės nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka nuomoja, naudoja ar įgyja teisę išsinuomoti daugiau nei vieną uosto žemės sklypą ir jei nors viename iš uosto žemės nuomininko nuomojamų sklypų yra geležinkelio kelias, tokiu atveju, apskaičiuojant metinį uosto žemės nuomos mokestį, visiems besiribojantiems vienas su kitu arba sujungtiems krovos įrenginiais arba naudojamiems tam pačiam technologiniam krovos procesui vykdyti uosto žemės sklypams taikomas koeficientas kGel.

12. Visais atvejais perskaičiavus uosto žemės nuomos mokesčio dydį atitinkamai turi būti pakeista uosto žemės nuomos sutartis.

13. Ginčai, susiję su uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimu ir taikymu, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-421-(E), 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16718

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3-671 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo