Suvestinė redakcija nuo 2006-07-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 127-4582, i. k. 1042330ISAK003D-466

 

TAR pastaba. Neįmanoma parengti suvestinės redakcijos dėl nepridėtų įsakymu tvirtinamų teisės aktų.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-269, 2006-06-28, Žin., 2006, Nr. 75-2886 (2006-07-05), i. k. 1062330ISAK003D-269

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3d-466 "Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo" pakeitimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORACIJOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-466

Vilnius

 

 

Siekdamas nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sausinamosios melioracijos, hidrotechnikos statinių projektavimo bei gelžbetoninių lieptų, vamzdinių pralaidų montavimo reikalavimus,

tvirtinu šiuos teisės aktus:

1. Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės. Vilnius, 2001.

2. Gelžbetoniniai lieptai. Montavimo brėžiniai. VŪGL-2001.

3. Vamzdinės pralaidos. Montavimo brėžiniai. VŪVP-2001.

4. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės. Vilnius, 2000.

PASTABA. Šiuo įsakymu patvirtinti teisės aktai saugomi Lietuvos žemės ūkio bibliotekoje.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-269, 2006-06-28, Žin., 2006, Nr. 75-2886 (2006-07-05), i. k. 1062330ISAK003D-269

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3d-466 "Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo" pakeitimo