Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 23-976, i. k. 1031100NUTA00000277

 

TAR pastaba. Pirkimams, kurie Taisyklių nustatyta tvarka paskelbti (kvietimas paskelbtas arba išsiųstas tiekėjams) iki 127 punkto pakeitimo įsigaliojimo, taikoma iki 127 punkto pakeitimo  įsigaliojimo galiojusi Taisyklių redakcija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2014-07-30:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 3 d. Nr. 277

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

Patvirtinti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles (pridedama).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                                                      PETRAS ČĖSNA

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741
redakcija)

 

 

 

ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, vykdomų pirkimų kontrolės tvarką.

2. Taisyklėse nustatyta tvarka yra privaloma šilumos tiekėjams, elektros energijos gamintojams, reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir bendriems šilumos ir elektros energijos gamintojams, įsigyjantiems energiją ir (ar) kurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti. Nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams Taisyklėse nustatytos biokuro įsigijimo tvarkos nuostatos taikomos visa apimtimi, jeigu sandorio ekonominio naudingumo sąlyga vertinama pagal Taisyklių 21.1.1 papunktį, visais kitais atvejais nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, įsigyjantiems biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, yra privalomai taikomos tik Taisyklių I skyriaus, 12, 21–24, 122, 127, 136, 1361, 139 punktų, XIV ir XV skyrių nuostatos. Taisyklių nuostatos netaikomos tais atvejais, kai įstatymai nustato energetikos įmonėms privalomus vykdyti reikalavimus dėl energijos išteklių įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

21. Esant ekstremaliai energetikos padėčiai, įmonės, veikiančios energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus turi teisę vykdyti netaikydamos Taisyklių nuostatų. Jeigu energetikos įmonė energijos išteklius įsigyja ne biržoje, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, privalo informaciją apie tokią sudarytą energijos išteklių įsigijimo sutartį pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir nurodyti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

21.1. pasirinktą energijos išteklių įsigijimo būdą;

21.2. tiekėjo, su kuriuo sudaryta energijos išteklių įsigijimo sutartis, pavadinimą;

21.3. sutartyje nustatytą energijos išteklių kiekį;

21.4. sutartyje nustatytą energijos išteklių kainą;

21.5. sutarties trukmę;

21.6. sudarytos energijos išteklių įsigijimo sutarties vertę;

21.7. visas kitas paslaugas, kurias tiekėjas privalo teikti pagal sudarytą sutartį ir jų sąlygas (pavyzdžiui, energijos išteklių rezervinių atsargų teikimo paslauga).

Papildyta punktu:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

3. Įsigyjančioji organizacija užtikrina, kad atliekant energijos išteklių pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų.

4. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyjančiajai organizacijai įsigyti reikiamą kiekį reikiamos rūšies energijos išteklių, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

5. Biokuras įsigyjamas Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka. Tiek, kiek XII skyrius nereglamentuoja tam tikrų įsigijimo procedūrų, taikoma Taisyklių kituose skyriuose nustatyta energijos išteklių įsigijimo tvarka.

6. Įsigyjant energijos išteklius biržoje, taikomi prekybą atitinkamoje biržoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai:

6.1. elektros energijos prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos elektros energija taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai;

6.2. gamtinių dujų prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai;

6.3. biokuro prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

 

7. Įsigyjant energijos išteklius biržoje, Taisyklių V–XII skyrių reikalavimai netaikomi.

8. Energijos išteklių, kuriais prekiaujama biržoje, rūšys ir detali jų charakteristika nustatomi prekybą atitinkamoje biržoje reglamentuojančiuose teisės aktuose.

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

9.1. Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

9.2. Birža – energijos išteklių birža ir gamtinių dujų birža, kaip nustato Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

9.3. Biržos operatorius – asmuo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis ir administruojantis energijos išteklių prekybą biržoje.

9.4. Energijos ištekliai – energija ir (ar) kuras, kurie naudojami elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti.

9.5. Įsigyjančioji organizacija – energijos išteklių pirkimus atliekanti energetikos įmonė, kuriai įstatymas arba kompetentinga institucija suteikia teisę verstis veikla energetikos srityje.

9.6. Geriausias pasiūlymas – pirkimo procedūrų metu įsigyjančiosios organizacijos atrinktas labiausiai įsigyjančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kriterijus atitinkantis tiekėjų pasiūlymas, užtikrinantis pirkimo tikslą. Įsigyjančioji organizacija pirkimo procedūrų metu gali atrinkti ir kelis geriausius pasiūlymus.

9.7. Kuras – kieto, skysto ar dujų pavidalo gamtos ištekliai ir biokuras, skirti elektros ir šilumos energijai gaminti deginimo būdu.

9.8. Laimėtojas – vienas ar keli tiekėjai, atrinkti Taisyklėse nustatyta tvarka, kuriems pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį.

9.9. Neskelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai įsigyjančioji organizacija su vienu ar keliais pakviestais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

9.10. Skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai pasiūlymus dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o įsigyjančioji organizacija su visais nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

9.11. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

9.11.1. viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir panašiai) turi 25 procentus ir daugiau visų kitos įmonės dalyvių balsų;

9.11.2. viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;

9.11.3. įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;

9.11.4. įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

9.11.5. dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šio punkto 9.11.1–9.11.4 papunkčiuose nurodyti įmonių ryšiai, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.

9.12. Tiekėjas kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintys pasiūlyti ar siūlantys energijos išteklius.

10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

pirkimų komisija

 

11. Įsigyjančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo sudaryti pirkimų komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus atlikti šias užduotis. Jeigu atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės, tokius pirkimus gali atlikti įsigyjančiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo – pirkimų organizatorius. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, tokį pirkimą gali atlikti pirkimų organizatorius, nesvarbu, kokia pirkimų vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

111. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

12. Įsigyjančioji organizacija pirkimus organizuoti ir juos atlikti iki pirkimo sutarties sudarymo gali įgalioti kitą įsigyjančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija), nustačiusi įgaliotajai organizacijai užduotis ir suteikusi visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis. Įgaliojimai ir jų vykdymo sąlygos įforminami pavedimo sutartimi ir (arba) įgaliojimu. Įsigyjančioji organizacija privalo įgaliotajai organizacijai pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus pirkimo procedūrai tinkamai atlikti. Už įsigyjančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako įsigyjančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą atsakinga įsigyjančioji organizacija. Įsigyjančioji organizacija, pasirašydama pirkimo sutartį, turi įsitikinti, kad pirkimo procedūros atliktos vadovaujantis įgaliojimu ir (ar) pavedimo sutartimi ir Taisyklėmis.

13.  Komisija sudaroma įsigyjančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu) ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų. Šie asmenys (išskyrus Komisijos pirmininką) gali būti ir ne Komisiją sudarančios organizacijos darbuotojai. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos darbuotojas. Komisija turi teisę kviestis ekspertus.

14. Komisija (pirkimų organizatorius) (toliau – Komisija) veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai raštu suteiktus įgaliojimus, vadovaudamasi Taisyklėmis ir ją sudariusios organizacijos patvirtintu darbo reglamentu. Komisija atskaitinga ją sudariusiai organizacijai, vykdo tik rašytines jos užduotis ir įpareigojimus. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo, kol įvykdo visas ją sudariusios organizacijos raštu pateiktas užduotis arba priimamas sprendimas nutraukti pirkimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

15. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokole nurodomi Komisijos priimtų sprendimų motyvai, pateikiami paaiškinimai ir kiekvieno posėdyje dalyvavusio Komisijos nario atskiroji nuomonė. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių.

16. Komisijos nariai, pirkimo organizatorius ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti ekspertai neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti informacijos, susijusios su pirkimo procedūromis, ir tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinio, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Taisyklių nustatytus atvejus.

17. Pirkimų organizatorius, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti pirkimo procedūrose tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos nurodomos įsigyjančiosios ar įgaliotosios organizacijos patvirtintame Komisijos darbo reglamente.

18. Komisijai nustatomoje užduotyje nurodoma:

18.1.  įsigyjama energijos išteklių rūšis;

18.2. įsigyjamas energijos išteklių kiekis ar priimtinas kiekio intervalas;

18.3. maksimali priimtina įsigyjamų energijos išteklių kaina ar kainų intervalas;

18.4. pageidaujama įsigyjamų energijos išteklių pristatymo vieta, laikas (grafikas).

19. Komisija:

19.1.  priima sprendimą dėl energijos išteklių įsigijimo būdo;

19.2. nustato tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus ir jų tikrinimo tvarką;

19.3. parengia ir tvirtina pirkimo dokumentus;

19.4. atlieka pirkimo procedūras, sudaro tiekėjų pasiūlymų eilę ir nustato laimėtoją, su kuriuo įsigyjančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį;

19.5. atlieka kitas rašytines įsigyjančiosios organizacijos nurodytas užduotis.

 

III SKYRIUS

PIRKIMO BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMAS

 

20. Pirkimai gali būti atliekami šiais būdais:

20.1. energijos išteklių įsigijimas biržoje;

20.2. atviro konkurso;

20.3. skelbiamų derybų;

20.4. neskelbiamų derybų.

21. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą (toliau – energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą), biokurą ne biržoje, o kitais būdais įsigyti gali tik esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų:

21.1. Kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Ekonominio naudingumo sąlyga vertinama prieš sudarant sutartį su vienu iš Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų būdų įvykdyto biokuro pirkimo laimėtoju ar prieš nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pirkusiems biokurą kitais biokuro įsigijimo būdais, nei numatyta Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose, sudarant biokuro pirkimo sutartį su energijos išteklių rinkos dalyviu. Laikoma, kad šiame papunktyje nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu:

21.1.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms biokurą, pateikus pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki prekybos sesijos pradžios, toks pavedimas nėra įvykdomas;

21.1.2. nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pateikus pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, jis neįvykdomas mažiausiai 2 prekybos sesijas iš eilės;

21.1.3. arba laimėjusio pasiūlymo kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną yra daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos operatoriaus informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą; jeigu biokuro biržos prekybos duomenų nepakanka energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytos vidutinės atitinkamos biokuro rūšies biokuro biržos kainai nustatyti, energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, atlieka veiksmus, nurodytus Taisyklių 21.1.1 papunktyje.

21.2. Laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėtojo priėmimo iki pirkimo sutarties su juo sudarymo biokuru biržoje neprekiaujama. Laikoma, kad biokuru biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos operatorius atitinkamą patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, kreipimosi gavimo.

21.3. Įstatymai nustato energetikos įmonėms kitus privalomus vykdyti reikalavimus dėl biokuro įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

22. Neteko galios nuo 2016-08-30

Punkto naikinimas:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

23. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

24. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, kad Taisyklių 21 punkte nurodyta sąlyga įvykdyta. Šiuos duomenis ir informaciją privaloma saugoti ne ilgiau nei 5 metus nuo įvykusio pirkimo pabaigos.

25. Energijos išteklių pirkimai neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomi tik esant Taisyklėse nustatytoms sąlygoms. Perkant biokurą, visais atvejais turi būti atsižvelgiama į Taisyklių 21 punkte nustatytą prioritetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

 

PIRMAsIS skirsnis

Atviro konkurso organizavimas

 

26. Atviras konkursas skelbiamas Taisyklių 49 punkte nurodyta tvarka.

27. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

28. Atviro konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Įsigyjančioji organizacija vertina visų pasiūlymą pateikusių tiekėjų, atitinkančių minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymus, kurie pateikiami pagal pirkimo dokumentuose nustatytą tvarką ir atitinka turinio ir formos reikalavimus.

29. Atvirame konkurse derybos tarp įsigyjančiosios organizacijos ir tiekėjų draudžiamos.

30. Jeigu įsigyjančioji organizacija iš anksto paskelbia apie pirkimą ne mažiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų ir ne daugiau kaip prieš 10 mėnesių iki pirkimo pradžios, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 7 kalendorinių dienų. Iš anksto paskelbtas skelbimas apie pirkimą ir skelbimas apie pirkimą turi būti skelbiami tais pačiais kalendoriniais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

31. Atsiradus aplinkybėms, kurių įsigyjančioji organizacija negalėjo numatyti iš anksto, terminas gali būti ir trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, kad pirkimo pradžioje buvo tenkinama ši sąlyga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

32. Atviras konkursas laikomas įvykusiu, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

 

ANTRasIS skirsnis

Skelbiamų derybų organizavimas

 

33. Organizuojant pirkimą skelbiamų derybų būdu, įsigyjančioji organizacija Taisyklių 49 punkte nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, kviesdama tiekėjus pateikti pasiūlymus dalyvauti derybose.

34. Pasiūlymų pateikimo terminas, kurį nustato įsigyjančioji organizacija, negali būti trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

35. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, įsigyjančioji organizacija patikrina, ar pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija kviečia derėtis visus tiekėjus, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

36. Rašytiniai kvietimai derėtis visiems pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantiems tiekėjams išsiunčiami vienu metu. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, rašytiniai kvietimai derėtis išsiunčiami visiems tiekėjams, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Tiekėjai kviečiami derėtis laikantis pasiūlymų pateikimo eilės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

37. Rašytiniame kvietime derėtis, kuris išsiunčiamas tiekėjams, turi būti pateikta:

37.1. nuoroda į skelbimą apie pirkimą;

37.2. derybų pradžios data ir valanda;

37.3. derybų etapai ir jų vykdymo tvarka;

37.4. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, reikiama informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

38. Įsigyjančioji organizacija turi teisę su tiekėju derėtis dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties sąlygų, kurios neturi prieštarauti skelbimui apie pirkimą, pirkimo dokumentams ir rašytiniam kvietimui derėtis.

39. Per derybas turi būti laikomasi šių sąlygų:

39.1. įsigyjančioji organizacija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju;

39.2. tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius tiekėjus, jų tapatybę iki vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, atplėšimo;

39.3. derybose dalyvaujantys asmenys negali atskleisti jokios techninės, komercinės ar su kainomis susijusios informacijos tretiesiems asmenims;

39.4. visiems pakviestiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, įsigyjančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;

39.5. derybos turi būti protokoluojamos; derybų protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis asmuo, derybose dalyvavę Komisijos nariai ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas asmuo; jeigu pirkimus organizuoja pirkimų organizatorius, derybų protokolą pasirašo pirkimų organizatorius ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas atstovas;

39.6. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose;

39.7. tiekėjo pasiūlymas taip pat laikomas galutiniu, kai jis be pateisinamos priežasties neatvyksta į derybas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

40. Komisija, pakvietusi tiekėją (-us), derasi su kiekvienu iš jų, siekdama rezultato, užtikrinančio pirkimo tikslą, pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

41. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas ir su pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaroma pirkimo sutartis.

 

TREČIasIS skirsnis

Neskelbiamų derybų organizavimas

 

42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti pasiūlymą tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Taisyklių 43.1, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9 ir 43.10 papunkčiuose nustatytu atveju gali būti kviečiamas ir vienas tiekėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

43. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu:

43.1. dėl techninių priežasčių energijos išteklius gali patiekti tik konkretus tiekėjas;

43.2. neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio įsigyjančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro konkurso, skelbiamų derybų būdais ir biržoje; aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo įsigyjančiosios organizacijos;

43.3. kuras tiekiamas tik eksperimentų ar techninio tobulinimo tikslais ir nesiekiama gauti pelno arba padengti eksperimentavimo ar techninio tobulinimo išlaidų, jeigu toks pirkimas neribos konkurencijos atliekant vėlesnius tokius pirkimus;

43.4. įsigyjančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį, sudarytą po atviro konkurso ar skelbiamų derybų, iš kurio nors tiekėjo pirko energijos išteklius ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, nekeičiant energijos ištekliaus kainos ir kitų sąlygų, jeigu skelbiant pirkimą nurodyta galimybė pirkti papildomai pirkimo skelbime ir visų papildomų pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 procentų pagrindinės sutarties sumos; tokios sutarties trukmė negali būti ilgesnė už pagrindinės sutarties trukmę;

43.5. perkamas kuras, sukauptas kaip valstybės atsargos, iš valstybės įmonės, kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija paskyrė kaupti valstybės atsargas;

43.6. visi atviram konkursui pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; į derybas kviečiami visi vykusiam atviram konkursui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

43.7. kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kurio verslas restruktūrizuojamas, bankrutuoja, bankrutavęs ar kuris su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba taikomos panašios procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus;

43.8. kai energijos ištekliai iš tiekėjo perkami ypač palankiomis sąlygomis (pavyzdžiui, kaina, pristatymo sąlygos), o atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimo vertės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

43.9. skelbiamos derybos neįvyko, nes organizuotame biokuro pirkime dalyvavo mažiau kaip 3 tiekėjai, iš kurių bent vienas tiekėjas nėra įmonė, susijusi su įsigyjančiąja organizacija, ir kurio pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju į derybas kviečiami visi vykusioms skelbiamoms deryboms pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus;

Papildyta punktu:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

43.81. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

43.10. kai biokuras iš tiekėjo perkamas daugiau kaip 15 procentų mažesne kaina už biržos operatoriaus informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą (šiuo atveju netaikomi Taisyklių 43.8 papunktyje nustatyti apribojimai).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

44. Įsigyjančioji organizacija atskirai derasi su kiekvienu tiekėju, atitinkančiu įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir nustačiusi geriausią pasiūlymą priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su šiuo tiekėju. Derantis su dalyviais mutatis mutandis taikomi Taisyklių 36–41 punktų reikalavimai.

45. Įsigyjančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalomai apklausia ne mažiau kaip 3 tiekėjus, iš kurių bent 2 tiekėjai turi nebūti įmonės, susijusios su įsigyjančiąja organizacija, kaip nustatyta Taisyklių 9.11 papunktyje. Šis reikalavimas netaikomas atliekant pirkimą Taisyklių 43.8 ir 43.10 papunkčiuose nustatytais atvejais arba tada, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

45.1. apklausiami tik su įsigyjančiąja organizacija nesusiję tiekėjai;

45.2. nėra objektyvių galimybių apklausti ne mažiau kaip 3 tiekėjus.

451. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

46. Neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentai siunčiami ar įteikiami tiesiogiai pasirinktiems tiekėjams vienu metu.

 

IV SKYRIUS

Pirkimų skelbimai

 

47. Įsigyjančioji organizacija tvirtina numatomų vykdyti einamaisiais metais energijos išteklių pirkimo planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o juos patikslinusi – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, skelbia savo interneto svetainėje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir nurodo įsigyjančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą, numatomus: kiekį ir (ar) pirkimo vertę, pirkimo pradžią ir pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

48. Įsigyjančiųjų organizacijų numatomų vykdyti energijos išteklių pirkimo planai ir visi jų patikslinimai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

49. Įsigyjančioji organizacija kiekvienu atviro konkurso ir skelbiamų derybų atveju skelbimus dalyvauti pirkimo procedūrose skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo interneto svetainėje, o kai kuriais atvejais, jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija, – ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje – skelbimas pateikiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui įsigyjančiosios organizacijos pasirinkta kuria nors oficialia Europos Sąjungos kalba ir prieš tai išsiunčiamas Europos Sąjungos Komisijai pranešimas apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Šiame skelbime turi būti nurodyta pranešimo išsiuntimo Europos Sąjungos Komisijai data.

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

 

50. Skelbimas apie pirkimą laikomas paskelbtas tinkamai tik tada, kai paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje. Jeigu skelbimai apie pirkimą skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jų paskelbimo data laikoma įsigyjančiosios organizacijos skelbimo išsiuntimo į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį diena. Jeigu skelbimas neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jo paskelbimo diena laikoma skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje diena. Už tinkamą atliekamo pirkimo paskelbimą atsako įsigyjančioji organizacija.

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

 

51. Pirkimų skelbimų formos ir turinio reikalavimai nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose standartinėse formose.

52.  Įsigyjančioji organizacija skelbimus apie savo atliekamus pirkimus kiekvienu atveju gali papildomai skelbti ir kitame leidinyje ir (ar) kitoje interneto svetainėje. Kituose leidiniuose ar interneto svetainėse skelbimai negali būti paskelbti anksčiau, negu skelbimas paskelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir (ar) išsiunčiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui. Juose turi būti nurodyta skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir (ar) išsiuntimo Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui data. To paties skelbimo turinys visur turi būti vienodas.

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

 

53. Įsigyjančioji organizacija siunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti skelbimus Europos Sąjungos Komisijos nustatyto formato elektroninėmis ar kitomis priemonėmis. Skubos atveju skelbimai privalo būti siunčiami faksu arba elektroninėmis priemonėmis.

54. Įsigyjančioji organizacija skelbime turi nurodyti interneto adresą, kuriuo tiekėjai gali tiesiogiai ir be jokių apribojimų susipažinti su pirkimo dokumentais.

55. Taisyklių 54 punkte nurodytu interneto adresu kartu su pirkimo dokumentais įsigyjančioji organizacija privalo pateikti pirkimo sutarties projektą ar esmines pirkimo sutarties sąlygas, kurie vėliau negali būti keičiami, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimas vykdomas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu (šiais atvejais keitimas gali būti tik tokios apimties, kiek pasikeitė pirkimo sutarties projekto sąlygos per derybas).

 

V SKYRIUS

Pirkimo dokumentai

 

56. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti parengti ir kitomis kalbomis. Jeigu skirtingomis kalbomis parengtų pirkimo dokumentų nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtais pirkimo dokumentais.

57. Įsigyjančiosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad jais vadovaudamiesi tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o įsigyjančioji organizacija nupirkti pirkimo dokumentuose nurodytą kiekį nurodytos rūšies energijos išteklių.

58.  Įsigyjančioji organizacija neturi teisės pirkimo dokumentų pateikti anksčiau, negu oficialiai paskelbiama apie pirkimą. Pateikdama pirkimo dokumentus, įsigyjančioji organizacija vadovaujasi tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais.

59. Įsigyjančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje ir keistis informacija paštu arba per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka įsigyjančioji organizacija.

60. Įsigyjančioji organizacija privalo užtikrinti, kad pirkimo dokumentai, sprendimai ar kiti pranešimai būtų perduodami visiems tiekėjams vienodomis sąlygomis.

61. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie pirkimą, technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), pirkimo sutarties projektą ar esmines pirkimo sutarties sąlygas skelbia pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Šiuos dokumentus įsigyjančioji organizacija privalo pateikti tiekėjams skelbime apie pirkimą nurodytu interneto adresu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo skelbimo dalyvauti pirkimo procedūrose paskelbimo dienos.

62. Pirkimo dokumentuose pateikiama:

62.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;

62.2. tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą pasiūlymą teikiantiems tiekėjams ar dalinį pasiūlymą teikiantiems tiekėjams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

62.3. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir kvalifikacijos vertinimo kriterijai pagal Taisyklių 69 punkto reikalavimus;

62.4. informacija, kokie tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir duomenys turi būti pateikti;

62.5. energijos išteklių rūšis, techniniai ir kokybės reikalavimai;

62.6. maksimalus pagal skelbiamą pirkimą įsigyjamas energijos išteklių kiekis, tiekimo terminai (periodiškumas), pristatymo vieta ir transportavimo sąlygos;

62.7. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos; pirkimus vykdant skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu, nurodomi pasiūlymo aspektai, dėl kurių bus deramasi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

62.8. sumokėjimo už energijos išteklius sąlygos ir sumokėjimo laikotarpis;

62.9. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodyta pirkimo kaina; į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

62.10. kainos pateikimo forma, pagal kurią kaina skaidoma į dedamąsias, atskirai nurodant energijos ištekliaus žaliavos kainą ir transportavimo paslaugos kainą; jeigu pagal pirkimo dokumentus tiekėjas turės užtikrinti energijos ištekliaus sandėliavimą ir (ar) teikti rezervo formavimo paslaugą, atskirai turi būti nurodytos sandėliavimo ir (ar) rezervų formavimo paslaugų kainos;

62.11. pasiūlymų pateikimo terminas – nurodoma data, valanda, minutės, vieta ir būdas, taip pat informacija, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;

62.12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) reikalavimai, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai; pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimų dydis (procentais) turi būti proporcingas tiekėjo siūlomam parduoti energijos išteklių kiekiui, tačiau bet kuriuo atveju prašomas pateikti užtikrinimo reikalavimų dydis negali viršyti 15 procentų tiekėjo pasiūlymo vertės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

62.13. būdai ir terminai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar įsigyjančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai ir terminai, kuriais įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

62.14. data (įskaitytinai), iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis (įskaitytinai), kurį turi galioti pasiūlymas;

62.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutės;

62.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka;

62.17. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos Lietuvos piniginiais vienetais; jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

62.18. įsigyjančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresai;

62.19. informacija apie sutarties pasirašymo atidėjimo termino po to, kai laimėtojas paskelbiamas, taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;

62.20. informacija apie tai, ar sutarties kaina pirkimo sutarties galiojimo metu bus indeksuojama; jeigu kainą numatoma indeksuoti, nurodomos indeksavimo sąlygos, formulė ir tvarka; indeksavimo kriterijai turi būti objektyvūs ir atspindėti energijos ištekliaus gamybos, darbo užmokesčio ir (ar) transportavimo sąnaudų kitimą, būti proporcingi visos energijos išteklių kainos daliai, kurią sudaro šios kintamosios;

62.21. artimiausio susitikimo su tiekėjais data, jeigu įsigyjančioji organizacija numato rengti susitikimus su tiekėjais pirkimo dokumentams paaiškinti ir patikslinti;

62.22. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, svarbi informacija.

63. Įsigyjančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymai į tiekėjų klausimus papildomai skelbiami pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu.

64. Įsigyjančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, skelbia tokius paaiškinimus interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, o neskelbiamų derybų atveju kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus.

65. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) įsigyjančioji organizacija skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau, įsigyjančioji organizacija privalo atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

66. Jeigu įsigyjančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi per susitikimą pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas išsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo įvykusio susitikimo visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams ir paskelbiamas pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Jeigu susitikimas su tiekėjais surengiamas ir protokolas pateikiamas likus mažiau kaip 3 darbo dienoms iki konkurso pasiūlymų patiekimo termino pabaigos, jis privalo būti atitinkamai pratęstas, kad tiekėjai, rengdami konkurso pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į susitikimo protokolą.

 

VI SKYRIUS

Energijos išteklių aprašymas

 

67. Pirkimo dokumentuose pateikiami energijos išteklių kokybės reikalavimai ir terminologija turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus energijos išteklių kokybės reikalavimus ir nė vienam tiekėjui neturi sudaryti nepagrįstų kliūčių dalyvauti pirkimuose.

68. Pirkimo dokumentuose pateikti energijos išteklių kokybės reikalavimai privalo atitikti Lietuvos standartus, parengtus pagal Europos standartus, taip pat nustatytą terminologiją ir ženklinimą. Jeigu nėra Lietuvos standartų, vadovaujamasi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

 

VII SKYRIUS

Tiekėjų kvalifikacija

 

69. Įsigyjančioji organizacija, siekdama nustatyti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad tiekėjai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Įsigyjančioji organizacija sprendžia, kokiais atvejais yra keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi ir tiekėjų atitiktis minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams vertinama vadovaujantis Taisyklių 70–78 punktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

70. Įsigyjančioji organizacija skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nurodo, kokią teisės verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominės ir finansinės būklės, techninę informaciją turi pateikti tiekėjai, kad įsigyjančioji organizacija galėtų nustatyti, ar tiekėjas atitinka jos skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tik tiek informacijos, kiek reikia norint nustatyti, ar tiekėjas atitinka minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius kvalifikacijos reikalavimus, bet ne daugiau. Reikalavimas pateikti dokumentus negali diskriminuoti tiekėjų. Kvalifikacijos, informacijos ir dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjai, reikalavimai nustatomi skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose.

71. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti:

71.1. tiekėjų teisę verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla patvirtinančius dokumentus, jeigu jų reikia tokiai veiklai vykdyti;

71.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu tiekiant energijos išteklius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

71.3. informaciją apie tiekėjo technines galimybes ir kitas priemones, užtikrinančias, kad jo tiekiamų energijos išteklių kokybė atitinka įsigyjančiosios organizacijos nustatytus kokybės reikalavimus;

71.4. informaciją apie tiekėjui iškeltą restruktūrizavimo, bankroto bylą arba bankroto procesą, vykdomą ne teismo tvarka, inicijuotą priverstinio likvidavimo procedūrą ar susitarimą su kreditoriais arba jam vykdomas analogiškas procedūras pagal valstybės, kurioje jis įsisteigęs, įstatymus;

71.5. tiekėjo patvirtinimą, kad tiekėjas ir įsigyjančioji organizacija nepriklauso susijusių įmonių grupei pagal Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytus susijusių įmonių apibrėžimo kriterijus (arba nurodoma, pagal kurį iš Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytų kriterijų galima tiekėją ir įsigyjančiąją organizaciją priskirti susijusioms įmonėms);

71.6. dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir (ar) turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai.

72. Įsigyjančiosios organizacijos pirkimo objektui keliami pagrįsti ir proporcingi, tikslūs ir aiškūs reikalavimai, jų vertinimo kriterijai ir vertinimo procedūros nurodomi skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

721. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

73. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi ir pagrįsti kvalifikacijos reikalavimai, jais negali būti pažeidžiamos tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį.

74. Įsigyjančioji organizacija negali kelti tiekėjams tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją.

75. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjų pasiūlymų dėl to, kad juos pateikė fiziniai asmenys ar bendrai veiklai susivienijusių tiekėjų grupė.

76. Įsigyjančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu Komisija nustato, kad jis pateikė netikslius arba neišsamius kvalifikacinius duomenis, ir jeigu įsigyjančiosios organizacijos raštu paprašytas tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tokio prašymo tiekėjui pateikimo nepašalina šių trūkumų. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus įsigyjančiosios organizacijos prašyme nurodytų duomenų, įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo apie tiekėjo pasiūlymo atmetimą apie tai raštu informuoja tiekėją.

77. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir tvarka. Įsigyjančioji organizacija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikrinimo ir tiekėjams, kurių kvalifikaciniai duomenys neatitinka įsigyjančiosios organizacijos reikalavimų, raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl tiekėjo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmimo praneša šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka įsigyjančiosios organizacijos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

78. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad užsienio valstybių tiekėjai pateiktų įstatymų nustatyta tvarka įteisintus dokumentus, patvirtinančius jų pateiktus kvalifikacinius duomenis.

 

VIII SKYRIUS

pasiūlymų rengimO reikalavimai

 

79. Tiekėjai pasiūlymus rengia lietuvių kalba ir (ar) ta (tomis) kalba (kalbomis), kurią (kurias) kvietime dalyvauti pirkimo procedūrose nurodo įsigyjančioji organizacija. Jeigu skirtingomis kalbomis parengtų pasiūlymų nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtu pasiūlymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

80. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas pateikiamas raštu užklijuotame voke.

81. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius. Prie kitų pasiūlymo lapų pritvirtinama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumento originalas įdedamas į bendrą voką. Jis neįrišamas ir nenumeruojamas.

82. Reikalavimai, nurodyti Taisyklių 80 ir 81 punktuose, netaikomi, jeigu įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis tik naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema.

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

 

83. Tiekėjo prašymu įsigyjančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas gautas, nurodydama tikslų pasiūlymo gavimo laiką (diena, valanda ir minutės), išskyrus tuos atvejus, kai pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis.

84. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

85. Tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties pirkimo objekto. Jeigu tokį pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti pasiūlymų negali. Įsigyjančioji organizacija privalo reikalauti tiekėjo (-ų) pateikti rašytinį patvirtinimą, kad laikomasi šios sąlygos. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami kaip neatitinkantys šiame Taisyklių punkte nustatytos sąlygos.

86. Tiekėjo pasiūlymas galioja jame nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

87. Kol nesibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas, įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

88. Tiekėjai, kurie sutinka pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša įsigyjančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymų galiojimo užtikrinimą. Jeigu tiekėjas per 5 darbo dienas nuo įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo neatsako į įsigyjančiosios organizacijos rašytinį prašymą pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymų užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą.

89. Kol nesibaigęs galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstami galiojančiais, jeigu įsigyjančioji organizacija juos gauna prieš pasiūlymų pateikimo terminą.

 

IX SKYRIUS

Vokų su pasiūlymais atplėšimas

 

90. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais, gautais elektroninėmis priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Posėdžio diena ir laikas turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Apie pasikeitusį pasiūlymų pateikimo terminą įsigyjančioji organizacija raštu informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.

91. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, derybų atveju vokų su galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai.

92.  Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jeigu į šį posėdį tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta.

93. Kiekvieno pateikto pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo Komisijos posėdyje dalyvaujantys nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.

94. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.

95. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu jo reikalaujama), ar pateikto pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

96. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

97. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio lapo antrojoje pusėje nėra tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudą), nenurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.

98. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija įsigyjančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

99. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

 

X SKYRIUS

Pasiūlymų nagrinėjimas IR vertinimas

 

100. Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.

101. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, išskyrus derybų būdu vykdomų pirkimų pateiktus pasiūlymus, kol jie tampa galutiniai. Jeigu tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikia, įsigyjančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo.

102. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

103. Jeigu tiekėjas per įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso, nepapildo ar nepateikia pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

104. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos.

105. Komisija turi atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu:

105.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

105.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.

106. Komisija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, atmesti pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, po to nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus tą atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir tik tada priimti sprendimą dėl geriausio pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.

107. Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

108. Pranešimas apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

109. Pirkimas (ar tam tikra jo dalis) pasibaigia, kai:

109.1. sudaroma pirkimo sutartis;

109.2. atmetami visi pasiūlymai;

109.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

109.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas;

109.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

109.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

 

XI SKYRIUS

Pirkimo sutarties sudarymas, keitimas, nutraukimas ir ginčų nagrinėjimas

 

110. Pirkimo sutartis yra sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Taisyklėmis, o nutraukiama pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

111. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigia pirkimo sutarties atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo įsigyjančiosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas, kai pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas arba vykdomo atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

1111. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

112. Kiekvienas tiekėjas, kuris mano, kad įsigyjančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti įsigyjančiajai organizacijai pretenziją. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužino arba turi ir gali sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama nenagrinėta, ir kitą darbo dieną apie tai pranešama pretenziją pateikusiam tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

113. Įsigyjančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol išnagrinėjama ši pretenzija ir priimamas sprendimas. Jeigu tiekėjo rašytinė pretenzija gaunama per pirkimo sutarties atidėjimo terminą, įsigyjančioji organizacija privalo sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami pirkimo sutarties pasirašymo ar kiti pirkimo procedūrų terminai, apie tai įsigyjančioji organizacija praneša pasiūlymus pateikusiems dalyviams ir nurodo terminų atidėjimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

114. Įsigyjančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui apie priimtą sprendimą. Apie pretenzijos pateikimą ir priimtą sprendimą dėl pretenzijos įsigyjančioji organizacija praneša ir pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Išnagrinėjus pretenziją, pirkimo procedūra tęsiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

115. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui dėl pirkimo procedūrų, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti įsigyjančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

116. Įsigyjančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigia atidėjimo terminas ir kol įsigyjančioji organizacija negauna teismo pranešimo apie:

116.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

116.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme gaunamas iki ieškinio pareiškimo;

116.3. teismo pranešimą priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

117. Įsigyjančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, nedelsdama raštu informuoja kitus pasiūlymą pateikusius tiekėjus apie teismo priimtus sprendimus. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, įsigyjančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus apie tai ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

118. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Iki pirkimo sutarties sudarymo visais atvejais nutraukiamos bet kurios pirkimo procedūros, jeigu įsigyjančioji organizacija, siekdama įvykdyti Taisyklių 21 punkte nurodytą sąlygą, pateikia pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą ir sudaromas sandoris. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie tai pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu arba informuoja tiekėjus – neskelbiamų derybų atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

 

119. Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

120. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

121. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar keičiamas jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai ir kitos pirkimo sutarties sąlygos, išskyrus Taisyklių 132 punkte nustatytą išimtį.

122. Pirkimo sutartyje nurodoma kaina skaidoma į dedamąsias pagal Taisyklių 62.10 papunkčio reikalavimus.

123. Sudarius pirkimo sutartį, įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.

124. Draudžiama didinti pirkimo kainą ar keisti jos nustatymo būdą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, nurodytą sutartyje, taip pat keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. Kainos indeksavimas, kaip nustatyta Taisyklių 62.20 papunktyje, nelaikomas kainos keitimu. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžio, akcizo dydžio ir (ar) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM, akcizų ar VIAP įkainių dydžiai, pirkimo sutartyje nustatytos energijos išteklių kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė tikslinamos prie energijos išteklių kainos be PVM, akcizų ir (ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą ir (ar) VIAP įkainį, šalims pasirašant pirkimo sutarties priedą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nekeičiama.

125. Įsigyjančiosios organizacijos sudaroma su laimėtoju pirkimų sutartis turi būti terminuota ir sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

 

126. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

XII SKYRIUS

BIOKURO įsigijimo ypatumai

 

127. Perkami biokuro produktai privalo būti įsigyjami energetiniais matavimo vienetais (MWh), išskyrus kai perkama malkinė mediena. Įsigyto biokuro kiekio apskaita atliekama energetikos ministro tvirtinamose Kietojo biokuro apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

 

128. Jeigu įsigyjančioji organizacija, vykdydama biokuro pirkimą atviro konkurso ar skelbiamų derybų būdu, pasirenka nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, ji privalo nustatyti tokius tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, kurie leistų skelbiamame pirkime dalyvauti ne mažiau kaip 5 potencialiems biokuro tiekėjams, veikiantiems Lietuvos rinkoje, nesvarbu, kurioje valstybėje jie registruoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

129. Įsigyjančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, negali nustatyti draudimo tiekėjams teikti dalinio pasiūlymo įsigyjančiosios organizacijos perkamo biokuro kiekio. Pirkimo dokumentuose nustatomas minimalus pasiūlymo biokuro kiekis negali būti didesnis kaip 30 procentų pirkimo dokumentuose nurodyto viso perkamo biokuro kiekio.

130. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu bent 3 tiekėjai pateikia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus ir iš kurių bent 2 tiekėjai nėra susijusios su įsigyjančiąja organizacija įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

131. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju įsigyjančioji organizacija turi nustatyti, ar tokios skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis pagal Taisyklių 130 punktą. Jeigu skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui ar tiekėjams, kurio (-ių) pasiūlymas (-ai) pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas (-i) po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

132. Kai geriausio pasiūlymo tiekėjas pasiūlo ne visą pirkimo dokumentuose nurodytą reikiamą energijos išteklių kiekį, laimėjusiais pasiūlymais pripažįstami keli geriausi pasiūlymai ir pirkimo sutartys sudaromos su visais laimėtojais. Pirkimo sutartys sudaromos su kiekvienu tiekėju atskirai už tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, neviršijant pirkimo dokumentuose nurodyto energijos išteklių kiekio, tokia tvarka: pirmiausiai sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, dėl likusios kiekio dalies sudaroma sutartis su antroje (tolesnėje) vietoje esančiu tiekėju ir taip sutartys sudaromos, kol užpildomas visas pirkimo dokumentuose nurodytas energijos išteklių kiekis arba yra sutartis sudaryti norinčių tiekėjų.

133. Taisyklių 132 punkte nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija privalo visiems tiekėjams nustatyti vienodas pristatymo sąlygas ir negali pirkimo dokumentuose nurodyto pristatymo laiko dalyti į dalis skirtingiems tiekėjams. Įsigytas biokuras turi būti pristatomas tolygiai per visą pristatymo laiką pagal slankųjį valandinį grafiką, nebent įsigyjančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo kitaip.

134. Įsigyjant biokurą, neskelbiamų derybų būdas negali būti taikomas esant Taisyklių 43.1 ir 43.6 papunkčiuose nurodytoms sąlygoms.

135.  Taisyklių 43.2 papunktyje nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija gali įsigyti tik tokį biokuro kiekį, kuris būtinas elektros ir (ar) šilumos gamybai užtikrinti iki to laiko, kol įsigyjančioji organizacija įsigis reikiamą biokuro kiekį atviro konkurso ar skelbiamų derybų būdu.

136. Įsigyjančiosios organizacijos sudaroma su laimėtoju biokuro pirkimo sutartis turi būti terminuota ir sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams. Trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui sudaryta biokuro pirkimo sutartis gali būti pratęsiama, jeigu energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, įsitikina, kad pirkimo sutarties pratęsimo momentu galioja Taisyklių 21 punkte nustatytos sąlygos. Numatomos pratęsti sutarties atitiktis Taisyklių 21 punkte nustatytoms sąlygoms gali būti pradėta vertinti ne anksčiau nei likus 21 kalendorinei dienai iki numatomos pratęsti sutarties galiojimo pabaigos dienos. Visais atvejais visas tokios sutarties galiojimo laikas, įskaitant visus galimus jos pratęsimus, negali būti ilgesnis nei vieni metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

 

1361. Draudžiama indeksuoti biokuro pirkimo sutartyje nustatytą pirkimo kainą.

Papildyta punktu:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

XIII SKYRIUS

Pirkimo procedūrų ataskaita

 

137. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, išskyrus atvejus, kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai įsigyjamas biokuras, ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia pirkimų procedūrų ataskaitą. Joje nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

137.1. įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis asmuo ir jo telefono numeris;

137.2. pasirinktas energijos išteklių pirkimo būdas, šio pirkimo būdo pasirinkimo motyvai (pagrindimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

137.3. pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;

137.4. pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys;

137.5. kiekvieno pasiūlymo kaina;

137.6. tiekėjų, kurių pasiūlymai atmesti, pavadinimai ir pasiūlymų atmetimo priežastys;

137.7. laimėjusių tiekėjų, kurie atsisakė pasirašyti pirkimo sutartis, pavadinimai;

137.8. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pavadinimas, bendra sudarytos pirkimo sutarties vertė, jos sudarymo data. Jeigu pirkimo sutartis nesudaryta, jos nesudarymo priežastys;

137.9. pirkimo sutartyje nustatytas energijos išteklių kiekis;

137.10. pirkimo sutartyje nustatyta energijos išteklių vieneto kaina;

137.11. pirkimo sutarties galiojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

138. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, išskyrus atvejus, kai įsigyjamas biokuras, pirkimų procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, skelbiama įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje ir joje nurodoma Taisyklių 137.1, 137.3, 137.9–137.11 papunkčiuose nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

139. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

139. Šilumos tiekėjai, elektros energijos gamintojai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, įsigyjantys biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje deklaruoja informaciją apie praėjusį mėnesį tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus ir pagal atskirus tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus įsigytą biokuro kiekį.

Papildyta punktu:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

140. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, tretiesiems asmenims, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, kenkia ar gali pakenkti teisėtiems pasiūlymus pateikusių tiekėjų komerciniams interesams ir (ar) trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantiems subjektams ir tokią informaciją suteikti kitiems asmenims įpareigoja kiti taikytini teisės aktai.

141. Pirkimų procedūrų ataskaita pildoma Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

XIV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

142. Taisyklių reikalavimų vykdymo ir taikymo kontrolę užtikrina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

 

143. Viešųjų pirkimų tarnyba, vykdydama Taisyklių laikymosi priežiūrą, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta tvarka ir veikia pagal Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir Taisyklėse nustatytus įgaliojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

144. Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos:

144.1. vykdyti priežiūrą, kaip laikomasi Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų procedūrų reikalavimų;

144.2. nustačius Taisyklių pažeidimą, pagal kompetenciją inicijuoti administracinės atsakomybės taikymo procedūrą už pažeidimą atsakingiems asmenims;

144.3. apie nustatytus Taisyklių pažeidimus pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

 

144.4. rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nustatytus Taisyklių pažeidimus, susijusius su Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį, šią informaciją, išskyrus konfidencialią, skelbti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

144.5. konsultuoti įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais procedūrų klausimais;

144.6. bendradarbiauti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti jai konsultacijas dėl Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų, kai yra atliekamos Taisyklių 147 punkte nurodytos atsakomybės taikymo procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

145. Viešųjų pirkimų tarnybos teisės:

145.1. savarankiškai pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mastą ir laiką;

145.2.  gauti iš įsigyjančiosios organizacijos ar kitų asmenų su energijos išteklių pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti;

145.3. jeigu yra pagrindas manyti, kad su energijos išteklių pirkimais susiję dokumentai suklastoti, šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms;

145.4.  gauti įsigyjančiosios organizacijos, energijos išteklių pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus;

145.5. Neteko galios nuo 2019-06-04

Punkto naikinimas:

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

 

145.6. įtarusi galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, galimas korupcijos apraiškas, informaciją ir dokumentus perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms toliau tirti pagal kompetenciją;

145.7. įtarusi Taisyklių ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti įsigyjančiąją organizaciją energijos išteklių pirkimo procedūras sustabdyti, kol Viešųjų pirkimų tarnyba atliks įsigyjančiosios organizacijos vykdomo pirkimo tyrimą, o nustačius šiuos pažeidimus, įpareigoti nutraukti energijos išteklių pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

146. Viešųjų pirkimų tarnyba atlieka tyrimus dėl organizuojamų ar įvykdytų energijos išteklių pirkimų Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

 

147. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos taikoma atsakomybė už įsigyjančiųjų organizacijų pažeidimus, padarytus vykdant energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimus, yra numatyta Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

 

148. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atlikdama Taisyklių 147 punkte nurodytas funkcijas, veikia pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

149. Įsigyjančiosios organizacijos ir energijos išteklių pirkimuose dalyvaujančių subjektų ginčai dėl Taisyklių nustatytų reikalavimų nevykdymo ir teisių pažeidimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

150. Įsigyjančiosios organizacijos vadovai ar kiti įgalioti asmenys (Komisijos nariai ir ekspertai), pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 508, 2013-06-05, Žin., 2013, Nr. 63-3124 (2013-06-14), i. k. 1131100NUTA00000508

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 "Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10618

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14029

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14026

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08830

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo