Suvestinė redakcija nuo 2013-02-03

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-667, i. k. 1041100NUTA00000135

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO ORIENTAVIMO IR GARANTIJŲ FONDO GARANTIJŲ SKYRIAUS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO

 

2004 m. vasario 6 d. Nr. 135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir siekdama užtikrinti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1195, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4786 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001195

Nr. 276, 2006-03-20, Žin., 2006, Nr. 32-1133 (2006-03-23), i. k. 1061100NUTA00000276

Nr. 287, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

1. Paskirti Žemės ūkio ministeriją Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau vadinama – EŽŪOGF) Garantijų skyriaus atsakingąja institucija.

2. Nustatyti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Nacionalinė mokėjimo agentūra) administruoja Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemones, atlieka lėšų mokėjimo ir kontrolės funkcijas, taip pat 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4045/89 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo sistemos dalį, patikrinimo, panaikinančiame Direktyvą 77/435/EEB (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2154/2002), nurodytas Specialiojo departamento funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4985 (2004-09-10), i. k. 1041100NUTA00001134

 

3. Paskirti valstybės institucijas, savivaldybes ir kitus juridinius asmenis, atsakingus už EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą:

3.1. už tiesiogines išmokas:

3.1.1. valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau vadinama – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) – už žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemos kūrimą, įgyvendinimą ir tvarkymą; Žemės ūkio ministerijos pavedimu nuotolinio deklaruotų plotų tikrinimo organizavimą ir vykdymą; Ūkinių gyvūnų registro kompiuterinės centrinės duomenų bazės kūrimą ir tvarkymą; Žemės ūkio ir kaimo verslo registro tvarkymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 482, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1954 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000482

Nr. 287, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

3.1.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – už informacijos apie gyvulių identifikavimo ir registravimo tvarkos pažeidimus teikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

3.1.3. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 482, 2005-05-02, Žin. 2005, Nr. 57-1954 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000482

 

3.1.4. savivaldybes – už paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą, registravimą, pirminį patikrinimą ir suvedimą į informacinę sistemą seniūnijose, seniūnijose išspausdintų paraiškų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir informacijos teikimą paramos gavėjams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 276, 2006-03-20, Žin., 2006, Nr. 32-1133 (2006-03-23), i. k. 1061100NUTA00000276

 

3.2. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

3.3. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

3.4. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

3.5. už kaimo plėtros priemones:

3.5.1. savivaldybes – už pažymų apie užsiėmimą žemės ūkio veikla paskutinius 10 metų išdavimą subjektams, siekiantiems gauti paramą pagal priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“;

3.5.2. Nacionalinę mokėjimo agentūrą – už patikrų dėl ūkių atitikties vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimams atlikimą pagal priemonę „Standartų laikymasis“;

3.5.3. Valstybinę miškų tarnybą – už miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą, miško želdinių ir (arba) žėlinių apskaitą ir jų kokybės įvertinimą, taip pat pažymų išdavimą subjektams pagal priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;

3.5.4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą – už Žemės ūkio ir kaimo verslo registro tvarkymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

Nr. 79, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-616 (2013-02-02), i. k. 1131100NUTA00000079

 

3.6. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

3.7. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

3.8. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

Punkto pakeitimai:

Nr. 482, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1954 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000482

Nr. 1195, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4786 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001195

 

3.9. už gyvulių ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą – Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Papildyta punktu:

Nr. 482, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1954 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000482

 

3.10. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

4. Pavesti:

4.1. Žemės ūkio ministerijai:

4.1.1. akredituoti iki 2004 m. gegužės 1 d. Nacionalinę mokėjimo agentūrą, pranešti apie tai Europos Komisijai ir prižiūrėti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikdama EŽŪOGF Garantijų skyriaus mokėjimo agentūros funkcijas, atitiktų akreditacijos kriterijus;

4.1.2. parengti ir iki 2004 m. vasario 27 d. patvirtinti EŽŪOGF Garantijų skyriaus paramos administravimo ir pagal šį fondą administruojamų šio nutarimo 3 punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo tvarkas;

4.1.3. parengti ir iki 2004 m. vasario 27 d. patvirtinti bendradarbiavimo sutarties tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir savivaldybių (atsižvelgiant į joms priskirtas funkcijas) dėl EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimo standartines sąlygas;

4.1.4. prireikus iki 2004 m. balandžio 1 d. papildyti Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žuvininkystės departamento, Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos nuostatus, taip pat Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros įstatus – numatyti juose funkcijas, susijusias su EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių administravimu;

4.2. Finansų ministerijai – prireikus iki 2004 m. balandžio 1 d. papildyti Muitinės departamento nuostatus – numatyti juose funkcijas, susijusias su EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių administravimu;

4.3. Aplinkos ministerijai – prireikus parengti ir iki 2004 m. balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl šios ministerijos nuostatų pakeitimo projektą ir papildyti jos įgaliotų institucijų nuostatus arba įstatus – numatyti juose funkcijas, susijusias su EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių administravimu;

4.4. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai – prireikus parengti ir iki 2004 m. balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl šios tarnybos nuostatų pakeitimo projektą – numatyti jame funkcijas, susijusias su EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių administravimu;

4.5. Nacionalinei mokėjimo agentūrai:

4.5.1. parengti ir patvirtinti administruojamų priemonių įgyvendinimo procedūrų aprašus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1195, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4786 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001195

 

4.5.2. parengti ir pasirašyti:

4.5.2.1. iki 2004 m. vasario 27 d. – bendradarbiavimo sutartis su šio nutarimo 3 punkte nurodytomis valstybės institucijomis ir kitais juridiniais asmenimis (išskyrus valstybės įmonę „Gyvulių produktyvumo kontrolė“), atsižvelgiant į šiuo nutarimu jiems priskirtas funkcijas ir vadovaujantis ES teisės aktais, reglamentuojančiais EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą;

4.5.2.2. iki 2004 m. vasario 27 d. – šio nutarimo 4.1.3 punkte nurodytas bendradarbiavimo sutartis su savivaldybėmis;

4.5.2.3. iki 2005 m. kovo 1 d. – bendradarbiavimo sutartį su valstybės įmone „Gyvulių produktyvumo kontrolė“;

4.5.2.4. iki 2004 m. gegužės 1 d. – bendradarbiavimo sutartis dėl susijusių su EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamų priemonių administravimu funkcijų vykdymo su šiais ūkio subjektais:

4.5.2.4.1. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 2011-03-02, Žin. 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

 

4.5.2.4.2. Neteko galios nuo 2005-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1195, 2005-11-07, Žin. 2005, Nr. 133-4786 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001195

 

4.5.3. kontroliuoti, kaip savivaldybės atlieka šio nutarimo 3 punktu joms priskirtas funkcijas.

4.6. Muitinės departamentui ar jo įgaliotoms muitinės įstaigoms – gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemones, įsipareigojimų muitinei vykdymą;

Papildyta punktu:

Nr. 886, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 94-3789 (2007-09-01), i. k. 1071100NUTA00000886

 

4.7. teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms – gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemones, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

Papildyta punktu:

Nr. 886, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 94-3789 (2007-09-01), i. k. 1071100NUTA00000886

 

4.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemones, atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, asmens gaunamas valstybines socialinio draudimo pensijas, asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas.

Papildyta punktu:

Nr. 886, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 94-3789 (2007-09-01), i. k. 1071100NUTA00000886

 

5. Rekomenduoti savivaldybėms šio nutarimo 3 punktu priskirtoms funkcijoms atlikti paskirti asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir atitinkančius šiuos reikalavimus:

5.1. išmanančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir kaimo plėtros sistemos funkcionavimą, taip pat Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teikiamos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimą;

5.2. išmanančius žemės ūkio srities specifiką;

5.3. labai gerai mokančius dirbti kompiuteriu.

Papildyta punktu:

Nr. 276, 2006-03-20, Žin., 2006, Nr. 32-1133 (2006-03-23), i. k. 1061100NUTA00000276

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                   Jeronimas Kraujelis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1134, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4985 (2004-09-10), i. k. 1041100NUTA00001134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 482, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1954 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000482

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1195, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4786 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001195

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 276, 2006-03-20, Žin., 2006, Nr. 32-1133 (2006-03-23), i. k. 1061100NUTA00000276

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 886, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 94-3789 (2007-09-01), i. k. 1071100NUTA00000886

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1126, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 113-4819 (2009-09-22), i. k. 1091100NUTA00001126

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" ir jį keitusio nutarimo pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 287, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 32-1498 (2011-03-17), i. k. 1111100NUTA00000287

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 79, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-616 (2013-02-02), i. k. 1131100NUTA00000079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo