Suvestinė redakcija nuo 2021-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 100-4526, i. k. 103110RISAK001V-125

 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI PLANO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 15 d. Nr. 1V-125

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 9 straipsnio 3 punktu ir 49 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260; 2011, Nr. 91-4335) 48 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 376 (Žin., 2003, Nr. 32-1333), 2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-725/62, 2006-06-07, Žin., 2006, Nr. 66-2454 (2006-06-13), i. k. 10611RRISAKV-725/62

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

1. T v i r t i n u Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą (pridedamas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

Direktorius                                                                              Tomas Barakauskas

 

PATVIRTINTA

Ryšių reguliavimo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 bei

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89

(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus

007 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1V-95 ir

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2007 m. sausio 31 d. sprendimo

Nr. 11 redakcija)

 

RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI PLANAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 9 straipsnio 3 punktu ir 49 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260; 2011, Nr. 91-4335) 48 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2319, Nr. 103; 2005, Nr. 153-5639; 2006, Nr. 132-4985; 2011, Nr. 91-4336) 5 straipsnio 5 dalimi ir Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 376 (Žin., 2003, Nr. 32-1333), (toliau – Strategija) 2 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

2. Planas nustato konkrečias Strategijos įgyvendinimo priemones ir būdus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

3. Plane vartojamos sąvokos:

Nacionalinė aprėptis – Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos gyventojų.

Kitos Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Strategijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

4. Transliuotojams ir (ar) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas su teise steigti, įrengti ir eksploatuoti radijo ar televizijos stotis, radijo dažniai (kanalai) skiriami naudoti licencijoje nurodytam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip:

4.1. 10 metų nacionaliniam transliuotojui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

 

4.2. 10 metų regioniniam transliuotojui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

 

4.3. 10 metų vietiniam transliuotojui;

4.4. 5 metai transliuotojui, naudoti iki 20 W efektinės spinduliuotės galios antžeminėse radijo ar televizijos stotyse mokslo ir (ar) švietimo institucijų šviečiamosioms ir kultūrinėms programoms transliuoti;

4.5. 10 metų mikrobangės daugiakanalės televizijos operatoriams.

5. Siuntėjams ir transliuotojams, kurių veikla įstatymų nustatytais atvejais nėra licencijuojama, radijo dažniai (kanalai) skiriami naudoti ne ilgesniam kaip 10 metų terminui.

51. Radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui, siunčiant skaitmeninio antžeminio radijo ar skaitmeninės antžeminės televizijos programas sinchroniniais tinklais, licencijuojamos veiklos teritorijos ribose skiriami naudoti šių tinklų signalų kartotuvuose neatliekant Plano pakeitimų ar papildymų pagal V skyriuje nustatytus atvejus, tvarką ir sąlygas. Radijo dažniai (kanalai) šiems tikslams skiriami ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382, 2011, Nr. 129-6147), (toliau – Taisyklės) nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

II. ESAMA TELEVIZIJOS IR RADIJO TINKLŲ IR STOČIŲ BŪKLĖ

 

6. Kanalų, skirtų televizijos programoms transliuoti ir siųsti, sąrašas pateiktas 1 priede. Veikia 3 analoginės antžeminės televizijos programų siuntimo tinklai, 2 analoginės antžeminės televizijos transliavimo tinklai, 31 analoginės antžeminės televizijos vietinių ir regioninių programų transliavimo stotis, 4 skaitmeninės antžeminės televizijos (toliau – DVB-T) programų siuntimo tinklai ir 2 DVB-T stotys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

 

7. Radijo dažnių, skirtų radijo programoms transliuoti ir siųsti, sąrašas pateiktas 2 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

8. Mikrobangės daugiakanalės televizijos tinklai veikia šiuose miestuose:

8.1. Vilniuje – UAB „Viginta“;

8.2. Kaune – UAB „Mikrovisatos TV;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

 

8.3. Klaipėdoje – UAB „Pajūrio televizija“;

8.4. Panevėžyje – UAB „Balticum TV;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

 

8.5. Šiauliuose – UAB „Balticum TV“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

 

III. TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIUNTIMO IR TRANSLIAVIMO PLĖTRA

 

9. Transliuojamų televizijos programų tinklams skiriami 3 priede numatyti analoginės antžeminės televizijos kanalai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

 

10. Vadovaujantis Strategijos 23 punktu, 4 priede nurodyti televizijos kanalai bus skirti nacionalinio masto televizijos siuntimo ir transliavimo tinklams plėtoti.

11. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licencijas televizijos programoms transliuoti gausiantiems regioniniams ir vietiniams transliuotojams bus skirti 5 priede nurodyti kanalai.

12. Vadovaujantis Strategijos 33.1 punktu koordinuojami ar jau sukoordinuoti 4 nacionaliniai DVB-T siuntimo tinklai, kurių kiekvienu galima būtų perduoti iki 10 televizijos programų arba prireikus 2 ar 3 didelės raiškos televizijos (toliau – HDTV) programas. Šiems tinklams skiriami kanalai ir šiuos kanalus po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičiantys kanalai nurodyti 6 priede. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba), sukoordinavusi tinklų stotis, paruošia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir atlieka DVB-T tinklams diegti būtinus radijo dažnių (kanalų) keitimus pagal 7 priedą. Šių stočių kanalų keitimo terminus ir sąlygas nustato Ryšių reguliavimo tarnyba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

 

13. Pagal pareiškėjų prašymus, neatliekant V skyriuje numatytų Plano pakeitimų ar papildymų, koordinuojami ir skiriami kanalai naudoti iki 20 W efektinės spinduliuotės galios antžeminėse televizijos stotyse mokslo ir (ar) švietimo institucijų šviečiamosioms ir kultūrinėms programoms transliuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

14. Nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. mikrobangės daugiakanalės televizijos tinklams skiriama tik 2572-2620 MHz radijo dažnių juosta, kuria radijo ir televizijos programos galės būti transliuojamos ir (ar) retransliuojamos tik skaitmeniniu formatu.

15. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka siuntėjams skiriami 8 priede nurodyti DVB-T kanalai ir šiuos kanalus po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičiantys kanalai, numatyti nacionalinės aprėpties siuntimo tinklų plėtrai, taip pat vietinėms ir regioninėms programoms siųsti bei nacionalinės aprėpties stočių grupėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

 

151. DVB-T stotys, kurių efektinė spinduliuotės galia ne didesnė nei 50 W 174–230 MHz radijo dažnių juostoje ir ne didesnė nei 250 W 470–862 MHz radijo dažnių juostoje, laikomos mažos galios DVB-T stotimis, kurios gali būti nesaugomos nuo kitų transliavimo stočių keliamų elektromagnetinių trikdžių.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

 

IV. RADIJO PROGRAMŲ SIUNTIMO IR TRANSLIAVIMO PLĖTRA

 

16. Siuntėjams skiriami 9 priede nurodyti analoginio antžeminio radijo dažniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

17. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licencijas radijo programoms transliuoti gausiantiems transliuotojams bus skiriami 10 priede nurodyti radijo dažniai.

18. Pagal pareiškėjų prašymus, neatliekant V skyriuje numatytų Plano pakeitimų ar papildymų, koordinuojami ir skiriami radijo dažniai naudoti:

18.1. iki 20 W efektinės spinduliuotės galios antžeminėse radijo stotyse mokslo ir (ar) švietimo institucijų šviečiamosioms ir kultūrinėms programoms transliuoti;

18.2. trumpųjų bangų siuntimo radijo stotyse;

18.3. viešųjų renginių radijo programoms transliuoti iki 2 W efektinės spinduliuotės galios antžeminėse radijo stotyse, kurių antenos aukštis ne didesnis nei 30 m virš žemės paviršiaus, ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

Nr. KS-39/(1.9E)1V-451, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09811

 

181. Transliavimo licencijas radijo programoms transliuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisija be konkurso išduoda Plano 18.3 papunktyje numatytu atveju.

Papildyta punktu:

Nr. KS-39/(1.9E)1V-451, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09811

 

V. PLANO KEITIMAS IR PAPILDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

19. Planas keičiamas ne rečiau kaip kas dveji metai, taip pat papildomas:

19.1. sukoordinavus naujus radijo dažnius (kanalus), kurie nebuvo įtraukti į šio plano priedus;

19.2. perkoordinavus radijo dažnius (kanalus), siekiant veiksmingo išteklių naudojimo;

19.3. pasibaigus teisei naudoti radijo dažnius (kanalus), nustojus galioti transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijai arba Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo numatytais atvejais panaikinus radijo dažnio (kanalo) skyrimą;

19.4. jeigu Lietuvos radijo ir televizijos komisijai paskelbus konkursą nėra pretenduojančių į sukoordinuotus radijo dažnius (kanalus);

19.5. jeigu, Ryšių reguliavimo tarnybai paskelbus apie galimybę pateikti paraiškas dėl sukoordinuotų radijo dažnių (kanalų) naudojimo, per skelbime nurodytą paraiškų priėmimo terminą niekas nepateikia paraiškų skirti radijo dažnius (kanalus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

20. Paskirtas radijo dažnis (kanalas) gali būti pakeistas kitu arba panaikintas radijo dažnio (kanalo) skyrimas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Taisyklių bei Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 (Žin., 2006, Nr. 18-655), nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

 

21. Plano pakeitimai arba papildymai tvirtinami Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu bei Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

VI. RADIJO DAŽNIO (KANALO) NEVEIKSMINGO NAUDOJIMO KRITERIJAI

 

22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 8 dalies 3 punkto reikalavimu, nustatomi šie radijo dažnio (kanalo) neveiksmingo naudojimo kriterijai:

22.1. licencijos turėtojas nesilaiko licencijoje nurodytų sąlygų, susijusių su radijo dažnio (kanalo) naudojimu;

22.2. radijo dažnio (kanalo) naudotojas nesilaiko skiriant radijo dažnį (kanalą) arba leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nurodytų veiklos pradžios ar plėtojimo terminų;

22.3. radijo dažnio (kanalo) naudotojas, pradėjęs transliavimo (retransliavimo) veiklą arba teikti siuntimo paslaugas, daugiau kaip du mėnesius iš eilės arba daugiau kaip tris mėnesius per kalendorinius metus nevykdo šios veiklos;

22.4. neišnaudojami Ryšių reguliavimo tarnybos išduotame leidime nurodyti spinduliuotės parametrai, t. y. naudojami mažesnės galios siųstuvai, mažesnio aukščio ar mažesnio stiprinimo antenos, dėl to teorinė transliavimo (retransliavimo) aprėpties teritorija (aprėpties zonos plotas) 60 proc. mažesnė, lyginant su aprėpties teritorija tuo atveju, jei parametrai būtų išnaudojami maksimaliai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Plano vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Ryšių reguliavimo tarnyba bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

24. Programų stebėjimą, pasirinktinai stebint ir įvertinant radijo ir televizijos tinklais platinamos informacijos pobūdį, jos pagrindinius srautus, gyventojų aprūpinimo įvairia informacija būklę, vykdo Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

25. Ryšių reguliavimo tarnyba, vykdydama radijo eterio kontrolę ir radijo dažnių planavimą, užtikrina neinterferencinę aplinką radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti bei atlieka radijo ir televizijos siųstuvų spinduliuotės techninę kontrolę.

26. Asmenys, nevykdantys Plano reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

programoms transliuoti ir siųsti plano

1 priedas

 

TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI SKIRTŲ KANALŲ SĄRAŠAS

 

1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo tinklas NTST-1. Siunčiama Lietuvos nacionalinės televizijos I programa:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Kanalas

1.

Alytus

55

2.

Anykščiai

12

3.

Biržai

27

4.

Druskininkai

40

5.

Ignalina

28

6.

Jurbarkas

3

7.

Kaunas

9

8.

Klaipėda

8

9.

Laukuva

6

10.

Mažeikiai

26

11.

Nida

22

12.

Panevėžys

10

13.

Plungė (Telšiai)

24

14.

Rokiškis

53

15.

Šalčininkai

22*

16.

Šiauliai

11

17.

Skuodas

43

18.

Tauragė

39

19.

Ukmergė

46*

20.

Utena

6

21.

Varėna

41

22.

Vilnius

2

23.

Vilnius

35

24.

Visaginas

30

 

* kanalas yra skirtas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai.

2. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo tinklas NTST-2. Siunčiama UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ televizijos programa „LNK“:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Kanalas

1.

Alytus

11

2.

Anykščiai

32

3.

Biržai

23

4.

Druskininkai

23

5.

Ignalina

10

6.

Kaunas

28

7.

Klaipėda

29

8.

Laukuva

12

9.

Mažeikiai

7

10.

Naujoji Akmenė

54

11.

Nida

51

12.

Panevėžys

41

13.

Raseiniai

2

14.

Skuodas

28

15.

Šiauliai

34

16.

Tauragė

27

17.

Telšiai

49

18.

Ukmergė

51

19.

Utena

52

20.

Vilnius

4

21.

Visaginas

35

 

3. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo tinklas NTST-3. Siunčiama UAB „Tele-3“ televizijos programa „TV3“:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Kanalas

1.

Alytus

57

2.

Anykščiai

42

3.

Biržai

25

4.

Druskininkai

30

5.

Ignalina

58

6.

Kaunas

21

7.

Klaipėda

50

8.

Mažeikiai

44

9.

Naujoji Akmenė

27

10.

Nida

40

11.

Panevėžys

24

12.

Raseiniai

37

13.

Šiauliai

22

14.

Skuodas

56

15.

Tauragė

42

16.

Telšiai

58

17.

Utena

29

18.

Vilnius

31

19.

Visaginas

33

 

4. UAB „Baltijos televizija“ televizijos programos „BTV“ transliavimo tinklas:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Kanalas

1.

Alytus

42

2.

Anykščiai

49

3.

Biržai

39

4.

Druskininkai

27

5.

Ignalina

56

6.

Kaunas

45

7.

Klaipėda

46

8.

Marijampolė

26

9.

Mažeikiai

23

10.

Neringa

26

11.

Panevėžys

37

12.

Raseiniai

59

13.

Rokiškis

59

14.

Sakiai

24

15.

Šiauliai

51

16.

Šilutė

44*

17.

Skuodas

52

18.

Tauragė

48

19.

Telšiai

41

20.

Ukmergė

23

21.

Utena

21

22.

Vilnius

48

23.

Visaginas

45

 

6. Vietinių ir regioninių televizijos programų transliavimo stotys:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Kanalas

Kanalo naudotojas

Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas

1.

Alytus

35

VšĮ Alytaus regioninė televizija

VšĮ Alytaus regioninė televizija, Alytaus regioninė televizija

2.

Druskininkai

R-6

VšĮ Druskininkų regiono televizija

VšĮ Druskininkų regiono televizija, DRT

3.

Jonava

39

UAB „TV 7“

UAB „TV 7“, „TV 7“

4.

Kaunas

40

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, „TV 1“

5.

Kaunas

52

UAB „Pūkas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-TV“

6.

Kaunas

7

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Lietuvos ryto“ televizija, „Lietuvos rytas.tv“

7.

Kėdainiai

35

UAB „Kėdainių krašto televizija“

UAB Kėdainių krašto televizija, Kėdainių krašto televizija

8.

Klaipėda

10

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB Vakarų Lietuvos televizija, Vakarų Lietuvos televizija

9.

Klaipėda

12

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB Klaipėdos kabelinė televizija, „BalticumTV“

10.

Klaipėda

31

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, „TV 1“

11.

Marijampolė

6

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

VšĮ Marijampolės televizija, Marijampolės televizija

12.

Mažeikiai

37

UAB „Roventa“

UAB „Roventa“, „Roventos televizija“

13.

Panevėžys

8

UAB „Panevėžio regiono televizija“

UAB „Panevėžio regiono televizija“ „Pan TV“

14.

Panevėžys

47

UAB „Pictura“

UAB „Pictura“, „KTV plius“

15.

Panevėžys

56

UAB Aukštaitijos televizija

UAB Aukštaitijos televizija, Aukštaitijos krašto televizija

16.

Peršėkininkai

12

Vlado Krušnos individuali įmonė

Vlado Krušnos individuali įmonė, „PTV“

17.

Plungė

32

VšĮ „LN televizija“

VšĮ „LN televizija“, LN televizija

18.

Raseiniai

31

VšĮ „Raseinių krašto televizija“

VšĮ „Raseinių krašto televizija“, Raseinių krašto televizija

19.

Šiauliai

2

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Telerena“, „Šiaulių regiono televizija „S plius“

20.

Šiauliai

55

UAB „Šiaulių apskrities televizija“

UAB Šiaulių apskrities televizija, Šiaulių televizija

21.

Trakai

6

UAB „Aidas“

UAB „Aidas“, „Aidas“

22.

Varėna

36

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, „TV 1“

23.

Venta

9

UAB „Ilora“

UAB „Ilora“, Ventos regioninė televizija

24.

Vidiškės

12

Ignalinos rajono Vidiškių vidurinė mokykla

Ignalinos rajono Vidiškių vidurinė mokykla, Vidiškių televizija

25.

Vievis (Papliauškos)

8

UAB „Aidas“

UAB „Aidas“, „Aidas“

26.

Viešintos (Anykščiai)

34

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, „TV 1“

27.

Vilnius

11

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Viginta“, „TV11“

28.

Vilnius

24

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, „TV 1“

29.

Vilnius

26

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Lietuvos ryto“ televizija, „Lietuvos rytas.tv“

30.

Vilnius

38

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Baltijos TV“, „TV Polonia“

31.

Vilnius

43

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Tele-3“, „Tango TV“

32.

Vilnius

53*

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Balticum TV“, „Balticum auksinis“, UAB „Balticum TV“, „TV 1000 East“, UAB „Balticum TV“, „Viasat History“, UAB „Balticum TV“, „Viasat Explorer“, UAB „Balticum TV“, „FOX Crime“, UAB „Balticum TV“, „FOX Life“, UAB „Balticum TV“, „Zone Reality“, UAB „Balticum TV“, „National Geographic Wild“, UAB „Balticum TV“, NTV MIR

33.

Vilnius

37**

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

TEO LT, AB, „Discovery Channel HD“ TEO LT, AB, „Eurosport HD“ TEO LT, AB, „ Geographic Channel HD“

 

* DVB-T kanalas, kuriuo turi būti siunčiamos ne mažiau kaip 8 televizijos programos.

** Kanalu turi būti siunčiama ne mažiau kaip viena HDTV programa. Numatytas kanalo naudojimo terminas iki 2012 m. spalio 29 d.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

programoms transliuoti ir siųsti plano

2 priedas

 

RADIJO PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI SKIRTŲ RADIJO DAŽNIŲ SĄRAŠAS

 

1 lentelė. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programos „LRT RADIJAS“ antžeminis radijo tinklas

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

104,6

2.

Anykščiai

101,9

3.

Biržai

100,8

4.

Dieveniškės

107,2

5.

Druskininkai

102,3

6.

Ignalina

104,2

7.

Kalvarija

104,8

S.

Kaunas

102,1

9.

Klaipėda

102,8

10.

Mažeikiai

93,3

11.

Nida

106,8

12.

Panevėžys

107,5

13.

Plungė

88,0

14.

Rokiškis

96,3**

15.

Skuodas

99,3

16.

Šiauliai

100,9

17.

Tauragė

98,8

18.

Telšiai

93,0

19.

Ukmergė

102,8

20.

Utena

107,4

21.

Varėna

100,7

22.

Vilnius

102,6***

23.

Visaginas

102,9

* Radijo dažniai yra skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui.

** Radijo dažnis yra skirtas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai.

*** 102,6 MHz radijo dažnį Vilniuje numatyta pakeisti 89,0 MHz radijo dažniu.

 

2 lentelė. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programos „LRT KLASIKA“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

102,8

2.

Anykščiai

104,4

3.

Biržai

87,5

4.

Dieveniškės

106,4

5.

Druskininkai

103,7

6.

Ignalina

99,6

7.

Joniškis

94,4

8.

Kaunas

96,2

9.

Klaipėda

105,3

10.

Mažeikiai

101,8

11.

Nida

103,3

12.

Panevėžys

105,3

13.

Plungė

105,0

14.

Šiauliai

103,4

15.

Skuodas

103,5

16.

Tauragė

107,4

17.

Telšiai

107,0

18.

Ukmergė

101,7

19.

Utena

107,8

20.

Varėna

105,3

21.

Vilnius

105,1

22.

Visaginas

100,4

 

3 lentelė. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programos „LRT OPUS“ antžeminis radijo tinklas

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Anykščiai

106,5**

2.

Kaunas

98,0

3.

Klaipėda

91,9

4.

Pažagieniai

93,7

5.

Raseiniai

87,7

6.

Rokiškis

92,6

7.

Šiauliai

90,5

8.

Tauragė

104,2

9.

Vilnius

98,3**

* Radijo dažniai yra skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui.

** Radijo dažnis yra skirtas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai.

 

4 lentelė. UAB „Laisvoji banga“ radijo programos „Laisvoji banga“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB „Laisvoji banga“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Kaunas

104,5

2.

Klaipėda

104,1

3.

Marijampolė

103,9

4.

Palanga

94,4

5.

Panevėžys

104,8

6.

Šiauliai

104,3

7.

Ukmergė

98,9

8.

Utena

93,5

9.

Vilnius

104,7

10.

Visaginas

106,8

 

5 lentelė. UAB „M-1“ radijo programos „M-1“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB „M-1“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

106,0

2.

Biržai

99,8

3.

Druskininkai

106,5

4.

Ignalina

105,9

5.

Kaunas

106,6

6.

Kėdainiai

92,8

7.

Klaipėda

106,5

X.

Marijampolė

106,3

9.

Panevėžys

106,0

10.

Raseiniai

90,7

11.

Šiauliai

106,3

12.

Tauragė

106,2

13.

Telšiai

106,0

14.

Utena

106,3

15.

Vilnius

106,8

 

6 lentelė. UAB „M-1“ radijo programos „M-1 plius“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB „M-1“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

92,2

2.

Kaunas

97,6

3.

Klaipėda

98,3

4.

Marijampolė

104,3

5.

Panevėžys

100,2

6.

Raseiniai

106,4

7.

Šiauliai

100,5

8.

Tauragė

96,5

9.

Utena

98,7

10.

Vilnius

106,2

 

7 lentelė. VšĮ „Marijos radijas“ radijo programos „Marijos radijas“ antžeminis radijo tinklas

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

107,4**

2.

Druskininkai

107,6

3.

Ignalina

99,0

4.

Kaunas

95,7**

5.

Klaipėda

106,0**

6.

Mažeikiai

92,7

7.

Nida

92,1

8.

Plunksniai

106,7

9.

Raseiniai

105,2

10.

Skuodas

91,6

11.

Šiauliai

91,8**

12.

Telšiai

101,1**

13.

Viešintos

95,0**

14.

Vilnius

93,1**

15.

Visaginas

105,4

 

* Radijo dažniai yra skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui. ** Radijo dažnis yra skirtas VšĮ „Marijos radijas“.

 


8 lentelė. UAB „Muzikos topai“ radijo programos „ZIP FM“ antžeminis radijo tinklas

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Kaunas

104,1

2.

Klaipėda

92,5

3.

Marijampolė

100,X

4.

Panevėžys

99,1

5.

Šiauliai

XX,2

6.

Utena

105,0**

7.

Tauragė

105,7

8.

Vilnius

100,1

 

* Radijo dažniai yra skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui. ** Radijo dažnis yra skirtas UAB „Muzikos topai“.

 

9 lentelė. UAB „Pūkas“ radijo programos „Pūkas“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB „Pūkas“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

94,0

2.

Biržai

99,3

3.

Kaunas

107,6

4.

Klaipėda

107,X

5.

Marijampolė

94,X

6.

Nida

96,0

7.

Panevėžys

102,3

8.

Raseiniai

94,2

9.

Skuodas

102,6

10.

Šiauliai

95,7

11.

Tauragė

101,6

12.

Telšiai

94,5

13.

Ukmergė

94,6

14.

Utena

95,X

15.

Varėna

107,1

16.

Vilnius

107,3

17.

Visaginas

102,0

 

10 lentelė. UAB „Radiocentras“ radijo programos „Radiocentras“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB „Radiocentras“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

 

1.

Alytus

101,1

 

2.

Biržai

105,5

 

3.

Druskininkai

101,6

4.

Ignalina

102,7

5.

Jonava

101,3

6.

Kaunas

107,1

7.

Kėdainiai

95,2

8.

Klaipėda

101,5

9.

Marijampolė

101,8

10.

Panevėžys

101,4

11.

Raseiniai

99,9

12.

Rokiškis

100,0

13.

Šiauliai

92,2

14.

Tauragė

102,7

15.

Tryškiai

91,2

16.

Truikiai

97,7

17.

Ukmergė

99,5

18.

Utena

101,0

19.

Vilnius

101,5

 

11 lentelė. UAB radijo stoties „ULTRA VIRES“ radijo programos „Lietus“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB radijo stočiai „ULTRA VIRES“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

1.

Alytus

103,3

2.

Biržai

103,3

3.

Kaunas

103,5

4.

Klaipėda

103,7

5.

Panevėžys

103,0

6.

Rokiškis

95,6

7.

Šiauliai

103,9

8.

Tauragė

103,1

9.

Telšiai

103,0

10.

Ukmergė

102,4

11.

Utena

103,4

12.

Vilnius

103,1

 

12 lentelė. UAB „Žinių radijas“ radijo programos „Žinių radijas“ antžeminis radijo tinklas. Radijo dažniai yra skirti UAB „Žinių radijas“.

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis, MHz*

 

1.

Alytus

95,3

 

2.

Biržai

96,0

 

3.

Druskininkai

100,0

 

4.

Ignalina

95,4

 

5.

Kaunas

104,9

 

6.

Klaipėda

102,2

 

7.

Marijampolė

93,4

 

8.

Mažeikiai

96,4

 

9.

Panevėžys

107,9

 

10.

Šiauliai

97,0

 

11.

Tauragė

104,8

12.

Telšiai

94,1

13.

Ukmergė

100,6

14.

Utena

92,3

15.

Vilnius

97,3

16.

Visaginas

103,7

 


13 lentelė. Vietinėms ir regioninėms radijo programoms transliuoti ir siųsti skirti radijo dažniai

 

Eil. Nr.

Vietovė

Radijo dažnis (kanalas), MHz

Radijo dažnio (kanalo) naudotojas

Transliuotojas ir (arba) retransliuotojas, radijo programos pavadinimas

 

1.

Alytus

70,04

UAB „Alytaus radijas“

UAB „Alytaus radijas“, „FM 99“

 

2.

Alytus

99,0

UAB „Alytaus radijas“

UAB „Alytaus radijas“, „FM 99“

 

3.

Anykščiai

99,9

UAB „Atvirai“

UAB „Atvirai“, radijo stotis „Nykščiai“

 

4.

Biržai

107,3

UAB „Radijo pulsas“

UAB „Radijo pulsas“, „Pulsas“

 

5.

Druskininkai

97,2

UAB „Alytaus radijas“

UAB „Alytaus radijas“, „FM 99“

 

6.

Kaunas

91,9

UAB „Geruda“

UAB „Geruda“, „Geras FM“

 

7.

Kaunas

92,4

UAB „Pūkas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-2“

 

8.

Kaunas

93,6

Kauno technologijos universitetas

Kauno technologijos universitetas, „Gaudeamus“

 

9.

Kaunas

97,1

UAB „Interbanga“

UAB „Interbanga“, „Extra FM“

 

10.

Kaunas

98,5

VšĮ „Kvartolė“

VšĮ „Kvartolė“, „RELAX FM“

 

11.

Kaunas

99,2

VšĮ Kauno moksleivių ir jaunimo laisvalaikio centras

VšĮ Kauno moksleivių ir jaunimo laisvalaikio centras, „Studio 7“

 

12.

Kaunas

100,4

UAB „Rimtas radijas“

UAB „Rimtas radijas“, „RUSSKOJE RADIO BALTIJA“

 

13.

Kaunas

102,5

UAB „TELE-3“ radijas

UAB „TELE-3“ radijas, „Power Hit Radio“

 

14.

Kaunas

102,9

UAB „Artvydas“

UAB „Artvydas“, „Tau“

 

15.

Kaunas

105,4

UAB „Kauno fonas“

UAB „Kauno fonas“, „HOT FM“

 

16.

Kaunas

105,9

UAB „Radijas kelyje“

UAB „Radijas kelyje“, „Kelyje“

 

17.

Klaipėda

90,1

UAB „Pūkas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-2“

 

18.

Klaipėda

90,6

UAB „Rimtas radijas“

UAB „Rimtas radijas“, „RUSSKOJE RADIO BALTIJA“

 

19.

Klaipėda

91,4

UAB „Labas, Klaipėda“

UAB „Labas, Klaipėda“, „XFM“

 

20.

Klaipėda

93,3

VšĮ „Advilio reklamos miestas“

VšĮ „Advilio reklamos miestas“, „HOT FM“

 

21.

Klaipėda

93,7

VšĮ „Kvartolė“

VšĮ „Kvartolė“, „RELAX FM“

 

22.

Klaipėda

94,9

UAB „Radijo stotis Laluna“

UAB „Radijo stotis Laluna“, „Laluna“

 

23.

Klaipėda

96,2

UAB „Radiola“

UAB „Radiola“, „Europos hitų radijas“

 

24.

Klaipėda

96,7

UAB „TELE-3“ radijas

UAB „TELE-3“ radijas, „Power Hit Radio“

 

25.

Klaipėda

99,0

UAB „Reklamos gama“

UAB „Reklamos gama“, „Radijogama“

 

26.

Klaipėda

99,8

UAB „Radijas kelyje“

UAB „Radijas kelyje“, „Kelyje“

 

27.

Klaipėda

100,2

UAB „Interbanga“

UAB „Interbanga“, „Extra FM“

 

28.

Klaipėda

100,8

UAB „Lanula“

UAB „Lanula“, „Raduga“

 

29.

Marijampolė

100,2

UAB „Lamantas“

UAB „Lamantas“, „HOT FM“

 

30.

Mažeikiai

105,6

UAB „Lamantas“

UAB „Lamantas“, „HOT FM“

 

31.

Mažeikiai

100,4

UAB „Mažeikių aidas“

UAB „Mažeikių aidas“, „Mažeikių aidas“

 

32.

Nida

89,8

UAB „Eurolexis“

UAB „Eurolexis“, „Neringa FM“

33.

Palanga

88,7

VšĮ „Garsų harmonija“

VšĮ „Garsų harmonija“, „HOT FM“

34.

Panevėžys

90,8

UAB „Pūkas“

VšĮ „Kvartolė“, „RELAX FM“

35.

Panevėžys

93,2

UAB „Interbanga“

UAB „Radijo pulsas“, „Pulsas“

36.

Panevėžys

94,3

VšĮ „Kvartolė“

UAB „Rimtas radijas“, „RUSSKOJE RADIO BALTIJA“

37.

Panevėžys

96,6

UAB „Radijo pulsas“

UAB „Aukštaitijos radijas“, „XFM“

38.

Panevėžys

103,7

UAB „Rimtas radijas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-2“

39.

Panevėžys

106,9

UAB „Aukštaitijos radijas“

UAB „Interbanga“, „Extra FM“

40.

Plungė

104,5

UAB „Plunsta“

UAB „Plunsta“, „Spindulys“

41.

Sitkūnai

0,612

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

VšĮ „Baltijos bangų radijas“, „Radio Free Europe / Radio Liberty“ baltarusių kalba, „Lenkijos radijas“ baltarusių kalba

42.

Sitkūnai

0,666

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Tarptautinis Baltijos bangų radijas“, „Tarptautinis Baltijos bangų radijas“

43.

Sitkūnai

1,386

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Tarptautinis Baltijos bangų radijas“, „Tarptautinis Baltijos bangų radijas“

44.

Šiauliai

89,7*

Šiaulių Didždvario gimnazija

Šiaulių Didždvario gimnazija, „Radijo klubas“

45.

Šiauliai

97,4

UAB „Pūkas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-2“

46.

Šiauliai

97,8

UAB Antroji reklamos atelje

UAB Antroji reklamos ateljė, Antroji radijo stotis

47.

Šiauliai

98,5

UAB „Interbanga“

UAB „Interbanga“, „Extra FM“

48.

Šiauliai

101,7

VšĮ „Kvartolė“

VšĮ „Kvartolė“, „RELAX FM“

49.

Šiauliai

102,1

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, „Nano“

50.

Šiauliai

102,5

UAB „Saulės radijas“

UAB „Saulės radijas“, „Saulės radijas“

51.

Šiauliai

105,8

UAB „Rimtas radijas“

UAB „Rimtas radijas“, „RUSSKOJE RADIO BALTIJA“

52.

Telšiai

95,4

UAB „Pūkas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-2“

53.

Telšiai

96,8

UAB „Info XXL“

UAB „Info XXL“, „Radijas XXL FM“

54.

Tauragė

98,2

VšĮ „Šou imperija“

VšĮ „Sou imperija“, Tauragės radijas

55.

Utena

93,9

UAB „TELE-3“ radijas

UAB „TELE-3“ radijas, „Power Hit Radio“

56.

Utena

103,9

VšĮ „Indros radijas“

VšĮ „Indros radijas“, „Indros radijas“

57.

Vilnius

94,2

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto radijas „Start FM“

58.

Vilnius

94,9

UAB „Radiocentras“

UAB „Radiocentras“, „Classic Rock FM“

59.

Vilnius

95,5

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, „BBC WORLD“

60.

Vilnius

95,9

UAB „TELE-3“ radijas

UAB „TELE-3“ radijas, „Power Hit Radio“

61.

Vilnius

96,4

V. Ivanausko IF

„Vydas“

V. Ivanausko IF „Vydas“, „A2“

62.

Neteko galios nuo 2021-02-02.

63.

Vilnius

98,8

Vilniaus Baltupių progimnazija

Vilniaus Baltupių progimnazija, „Baltupių radijas“

64.

Vilnius

99,3

UAB „ProARSa“

UAB „ProARSa“, „Spiritus movens“

65.

Vilnius

99,7

UAB „Radiola“

UAB „Radiola“, „Europos hitų radijas“

66.

Vilnius

100,5

UAB „Interbanga“

UAB „Interbanga“, „Extra FM“

67.

Vilnius

100,9

UAB „Pūkas“

UAB „Pūkas“, „Pūkas-2“

68.

Vilnius

101,9

UAB „Geruda“

UAB „Geruda“, „Geras FM“

69.

Vilnius

103,8

UAB „Znad Willi radijo stotis“

UAB „Znad Willi radijo stotis“, „Znad Wilii“

70.

Vilnius

104,3

VšĮ „Kvartolė“

VšĮ „Kvartolė“, „RELAX FM“

71.

Vilnius

105,6

UAB „Radiocentras“

UAB „Radiocentras“, „RUSSKOJE RADIO BALTIJA“

72.

Vilnius

107,7

UAB „Radijas kelyje“

UAB „Radijas kelyje“, „Kelyje“

73.

Vilnius

13A**

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

-

74.

Visaginas

68,24

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Tarptautinis Baltijos bangų radijas“, Tarptautinis Rusijos radijas

 

* Šiaulių Didždvario gimnazijai skirtą 89,7 MHz radijo dažnį Šiauliuose numatyta pakeisti kitu radijo dažniu.

** Skaitmeninio antžeminio radijo (T-DAB) kanalas.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

Nr. 1V-981/KS-85, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15185

Nr. KS-30/1V-661, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10327

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir

televizijos programoms transliuoti ir

siųsti plano

3 priedas

 

TRANSLIUOJAMŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TINKLAMS NUMATYTI ANALOGINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS KANALAI

 

Eil. Nr.

Vietovė

Numatytas kanalas*

1

Klaipėda

54

2.

Marijampolė

56

3.

Panevėžys

44

4.

Šiauliai

40

5.

Tauragė

23

6.

Telšiai 

30

7.

Utena 

27

 

* Informacija apie šiuos kanalus bus pateikiama Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir šie kanalai bus skiriami pagal šios institucijos išduotas licencijas ar leidimus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam ir licencijose ar leidimuose nurodytam terminui. Numatytas kanalų naudojimo terminas iki 2012 m. sausio 1 d.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

programoms transliuoti ir siųsti plano

4 priedas

 

SU NACIONALINIŲ TELEVIZIJOS SIUNTIMO IR TRANSLIAVIMO TINKLŲ PLĖTRA SUSIJĘ ANTŽEMINĖS ANALOGINĖS TELEVIZIJOS KANALAI

 

Eil. Nr.

Vietovė

Kanalas

Pastabos

1.

Jurbarkas

32

*

 

* kanalą numatyta skirti siuntėjui siuntimo tinklų plėtrai Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-725/62, 2006-06-07, Žin., 2006, Nr. 66-2454 (2006-06-13), i. k. 10611RRISAKV-725/62

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

programoms transliuoti ir siųsti plano

5 priedas

 

ANTŽEMINĖS ANALOGINĖS TELEVIZIJOS REGIONINĖMS IR VIETINĖMS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI NUMATYTI KANALAI

 

Eil. Nr.

Vietovė

Numatytas kanalas*

1.

Palanga

6

2.

Skuodas

25

3.

Tauragė

10

4.

Utena

55

5.

Varėna

25

6.

Viečiūnai

11

 

* informacija apie šiuos kanalus bus pateikta Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir šie kanalai bus skiriami pagal šios institucijos išduotas licencijas Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam ir licencijose nurodytam terminui.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-40/39, 2004-03-17, Žin., 2004, Nr. 44-1483 (2004-03-25), i. k. 104110RISAK1V-40/39

Nr. 1V-308/79, 2004-09-22, Žin., 2004, Nr. 145-5296 (2004-09-30), i. k. 10411RRISAKV-308/79

Nr. 1V-359/46, 2005-04-13, Žin., 2005, Nr. 49-1644 (2005-04-16), i. k. 10511RRISAKV-359/46

Nr. 1V-725/62, 2006-06-07, Žin., 2006, Nr. 66-2454 (2006-06-13), i. k. 10611RRISAKV-725/62

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir

televizijos programoms transliuoti ir

siųsti plano

6 priedas

 

SIUNTĖJŲ TINKLAMS SKIRIAMI DVB-T KANALAI

 

I. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis DVB-T tinklas:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Skirtas kanalas

Pakeičiantis kanalas*

1.

Alytus

47

-

2.

Biržai

61

49

3.

Bubiai

57

22

4.

Druskininkai

47

-

5.

Giruliai

60

-

6.

Jonava

58

44

7.

Joniškis

57

22

8.

Juragiai

44

-

9.

Kaišiadorys

57

-

10.

Kėdainiai

58

44

11.

Kelmė

57

22

12.

Laukuva

60

-

13.

Lazdijai

47

-

14.

Marijampolė

39

44

15.

Mažeikiai

60

-

16.

Molėtai

57

-

17.

Naujoji Akmenė

57

22

18.

Pasvalys

61

49

19.

Pažagieniai

58

49

20.

Plungė

60

-

21.

Raseiniai

61

22

22.

Rokiškis

61

49

23.

Skuodas

60

-

24.

Šakiai

61

44

25.

Šalčininkai

57

-

26.

Šeduva

57

22

27.

Šilutė

60

-

28.

Širvintos

57

-

29.

Švenčionys

57

28

30.

Tauragė

61

60

31.

Telšiai

60

-

32.

Ukmergė

58

49

33.

Utena

61

28

34.

Varėna

47

-

35.

Viešintos

58

49

36.

Vilnius

57

-

37.

Visaginas

22

28

 

II. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrasis DVB-T tinklas:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Skirtas kanalas

Pakeičiantis kanalas*

1.

Alytus

63

23

2.

Biržai

54

-

3.

Bubiai

63

57

4.

Druskininkai

63

23

5.

Giruliai

38

36

6.

Juragiai

33

-

7.

Kaišiadorys

64

26

8.

Kėdainiai

62

58

9.

Laukuva

38

27

10.

Lazdijai

63

23

11.

Marijampolė

33

-

12.

Mažeikiai

38

42

13.

N. Akmenė

63

57

14.

Nida

38

36

15.

Pažagieniai

62

58

16.

Raseiniai

63

27

17.

Rokiškis

54

-

18.

Skuodas

38

42

19.

Šalčininkai

64

26

20.

Tauragė

38

27

21.

Telšiai

38

42

22.

Ukmergė

62

58

23.

Utena

54

30

24.

Varėna

63

23

25.

Viešintos

62

58

26.

Vilkaviškis

33

-

27.

Vilnius

64

26

28.

Visaginas

48

30

 

III. TEO LT, AB pirmasis DVB-T tinklas:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Skirtas kanalas

Pakeičiantis kanalas*

1.

Alytus

59

30

2.

Biržai

36

-

3.

Bubiai

36

51

4.

Dieveniškės

50

-

5.

Druskininkai

59

30

6.

Giruliai

36

46

7.

Ignalina

65

45

8.

Jonava

59

-

9.

Joniškis

36

51

10.

Juragiai

59

-

11.

Kaišiadorys

50

-

12.

Kėdainiai

59

-

13.

Laukuva

36

46

14.

Lazdijai

59

30

15.

Marijampolė

59

-

16.

Mažeikiai

36

46

17.

Molėtai

50

-

18.

Naujoji Akmenė

36

51

19.

Nida

36

46

20.

Pasvalys

36

-

21.

Pažagieniai

36

-

22.

Raseiniai

36

51

23.

Rokiškis

36

-

24.

Skuodas

36

46

25.

Šakiai

59

-

26.

Šalčininkai

50

-

27.

Šilutė

36

46

28.

Širvintos

50

-

29.

Švenčionys

65

45

30.

Tauragė

36

46

31.

Telšiai

36

46

32.

Ukmergė

50

36

33.

Utena

65

45

34.

Viešintos

36

-

35.

Vilkaviškis

59

-

36.

Varėna

50

-

37.

Vilnius

50

-

38.

Visaginas

65

45

 

IV. TEO LT, AB antrasis DVB-T tinklas:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Skirtas kanalas

Pakeičiantis kanalas*

1.

Biržai

21

37

2.

Bubiai

53

55

3.

Giruliai

53

-

4.

Juragiai

60

45

5.

Pažagieniai

30

37

6.

Vilnius

60

38

 

* Pakeičiantys kanalai po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičia skirtus kanalus. Jeigu pakeičiantis kanalas nenurodytas, skirtas kanalas nekeičiamas.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

programoms transliuoti ir siųsti plano

7 priedas

 

SU DVB-T DIEGIMU SUSIJĘ ANALOGINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS KANALŲ PAKEITIMAI

 

Eil.Nr.

Vietovė

Keičiamas kanalas

Numatytas kanalas

Kanalo naudotojas

1.

Raseiniai

59

56

UAB „Baltijos TV“

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-308/79, 2004-09-22, Žin., 2004, Nr. 145-5296 (2004-09-30), i. k. 10411RRISAKV-308/79

Nr. 1V-359/46, 2005-04-13, Žin., 2005, Nr. 49-1644 (2005-04-16), i. k. 10511RRISAKV-359/46

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir

televizijos programoms transliuoti ir

siųsti plano

8 priedas

 

SIUNTĖJAMS NUMATYTI DVB-T KANALAI

 

1. Nacionalinės aprėpties siuntimo tinklų plėtrai numatyti kanalai:

 

Eil.

Nr.

Vietovė

Numatytas kanalas

Pakeičiantis kanalas*

1.

Dieveniškės

50

-

2.

Dieveniškės

57

-

3.

Dieveniškės

64

26

4.

Ignalina

26

28

5.

Ignalina

48

30

6.

Kalvarijos

33

-

7.

Kalvarijos

44

-

8.

Kalvarijos

59

-

9.

Plungė

36

46

10.

Plungė

38

42

11.

Švėkšna

60

-

 

* Pakeičiantys kanalai po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičia numatytus kanalus. Jeigu pakeičiantis kanalas nenurodytas, numatytas kanalas nekeičiamas.

 

2. Vietinėms ir regioninėms programoms siųsti numatyti kanalai:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Numatytas kanalas

1.

Alytus

55

2.

Druskininkai

22

3.

Jonava

40

4.

Kėdainiai

46

5.

Kaunas

54

6.

Klaipėda

45

7.

Marijampolė

41

8.

Mažeikiai

58

9.

Panevėžys

56

10.

Papliauškos

24

11.

Peršėkininkai

49

12.

Plungė

40

13.

Raseiniai

40

14.

Šiauliai

30

15.

Trakai

24

16.

Venta

37

17.

Vidiškės

60

18.

Vilnius

60

 

3. Nacionalinės aprėpties stočių grupėms numatyti kanalai:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Numatyti kanalai

1.

Alytus

10

25

27

40

52

63*

2.

Biržai

7

25

32

42

61*

-

3.

Bubiai

10

24

34

41

63*

-

4.

Dieveniškės

9

31

43

48

64*

-

5.

Druskininkai

10

25

27

40

52

63*

6.

Giruliai

7

29

38

50

65*

-

7.

Ignalina

10

22

33

35

52

65*

8.

Jonava

8

21

28

29

39

62*

9.

Joniškis

10

24

34

41

63*

-

10.

Juragiai

8

21

28

39

65*

-

11.

Jurbarkas

8

21

23

28

39

61*

12.

Kėdainiai

8

21

28

29

39

62*

13.

Laukuva

7

23

29

38

50

61*

14.

Marijampolė

8

21

28

39

65*

-

15.

Mažeikiai

7

29

38

50

56

64*

16.

Molėtai

10

22

31

43

48

-

17.

Naujoji Akmenė

10

24

34

41

63*

-

18.

Nida

7

29

38

50

65*

-

19.

Pažagieniai

7

25

29

32

42

62*

20.

Raseiniai

10

23

24

41

61*

63*

21.

Rokiškis

7

25

32

42

61*

-

22.

Skuodas

7

29

38

50

56

64*

23.

Šalčininkai

9

31

43

48

64*

-

24.

Tauragė

7

23

29

38

50

61*

25.

Telšiai

7

29

38

50

56

64*

26.

Ukmergė

7

25

29

32

42

62*

27.

Utena

10

22

33

35

52

-

28.

Varėna

10

25

27

40

52

63*

29.

Viešintos

7

25

29

32

42

62*

30.

Vilnius

9

31

43

48

64*

-

31.

Visaginas

10

22

33

35

52

65*

 

* Kanalo paskirtis gali būti pakeista.

 

4. HDTV programoms siųsti numatyti kanalai:

 

Eil. Nr.

Vietovė

Numatytas kanalas

1.

Juragiai (Kaunas)

25*

 

* Kanalu turi būti siunčiama ne mažiau kaip viena HDTV programa. Numatytas kanalo naudojimo terminas iki 2012 m. spalio 29 d.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-40/39, 2004-03-17, Žin., 2004, Nr. 44-1483 (2004-03-25), i. k. 104110RISAK1V-40/39

Nr. 1V-49/8, 2005-01-19, Žin., 2005, Nr. 11-351 (2005-01-25), i. k. 10511RRISAK01V-49/8

Nr. 1V-359/46, 2005-04-13, Žin., 2005, Nr. 49-1644 (2005-04-16), i. k. 10511RRISAKV-359/46

Nr. 1V-725/89, 2005-08-24, Žin., 2005, Nr. 104-3865 (2005-08-26), i. k. 10511RRISAKV-725/89

Nr. 1V-725/62, 2006-06-07, Žin., 2006, Nr. 66-2454 (2006-06-13), i. k. 10611RRISAKV-725/62

Nr. 1V-1171/106, 2006-11-08, Žin., 2006, Nr. 123-4664 (2006-11-16), i. k. 10611RRISAK1171/106

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano

9 priedas

 

SIUNTĖJAMS NUMATYTI ANALOGINIO ANTŽEMINIO RADIJO DAŽNIAI

 

Eil. Nr.

Vietovė

Numatytas radijo dažnis, MHz

Koordinuojama efektyvioji spinduliuotės galia, dBW

Koordinuojama  poliairzacija

Koordinuojamas antenos centro pakėlimo aukštis virš žemės, m

Pastabos dėl radijo dažnio skyrimo ir naudojimo

1.

Vilnius

89,0

43

V

270

Numatytas pakeisti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui skirtą 102,6 MHz radijo dažnį Vilniuje.

2.

Vilnius

102,6

37,6

H

257

Gali būti skiriamas pakeitus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui skirtą 102,6 MHz radijo dažnį Vilniuje.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-95/11, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 18-709 (2007-02-10), i. k. 10711RRISAK1V-95/11

Nr. 1V-601/68, 2008-07-02, Žin., 2008, Nr. 78-3093 (2008-07-10), i. k. 10811RRISAKV-601/68

Nr. 1V-1066/86, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4836 (2009-09-22), i. k. 10911RRISAK-1066/86

Nr. 1V-132/KS-12, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-798 (2010-02-06), i. k. 11011RRISAK32/KS-12

Nr. 1V-1149/KS-109, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 83-4219 (2013-07-30), i. k. 11311RRISAK9/KS-109

 

 

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

programoms transliuoti ir siųsti plano

10 priedas

 

TRANSLIUOTOJAMS IR (ARBA) RETRANSLIUOTOJAMS NUMATYTI RADIJO DAŽNIAI

 

Eil.

Nr.

 

Vietovė

Numatytas radijo dažnis, MHz

Koordinuojama efektyvioji spinduliuotės galia (toliau –

e. r. p.), dBW

Koordinuojama

poliarizacija

Koordinuojamas antenos centro pakėlimo aukštis virš žemės, m

Pastabos dėl radijo dažnio skyrimo ir naudojimo

1.

Biržai

88,5

24,0

V

76

-

2.

Biržai

90,4

23,0

V

60

-

3.

Biržai

98,2

33,0

V

90

e. r. p. su apribojimais

4.

Biržai

104,0

23,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

41.

Alytus

88,3

23,0

V

50

e. r. p. su apribojimais

42.

Alytus

89,3

25,0

V

50

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programoms transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

5.

Dieveniškės

104,4

28,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

6.

Druskininkai

91,7

35,0

H

128

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT OPUS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

7.

Druskininkai

92,7

27,0

H

128

-

8.

Druskininkai

94,3

27,0

H

128

e. r. p. su apribojimais, laikini papildomi e. r. p. apribojimai iki susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

9.

Ignalina

91,3

27,0

H

60

Laikinas e. r. p. apribojimas iki susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

10.

Ignalina

91,8

43,0

H

87

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT OPUS“ transliuoti.

11.

Ignalina

92,5

23,0

V

60

-

12.

Joniškis

89,4

34,0

H

90

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

13.

Joniškis

93,4

19,0

V

63

-

14.

Joniškis

94,8

25,0

V

65

e. r. p. su apribojimais

15.

Jurbarkas

87,9

21,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

16.

Jurbarkas

91,6

30,0

V

79

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

17.

Jurbarkas

98,4

20,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

18.

Jurbarkas

100,3

23,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

19.

Jurbarkas

101,0

25,0

V

60

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT KLASIKA“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

20.

Kaunas

88,1

30,0

V

100

e. r. p. su apribojimais

21.

Kaunas (Juragiai)

90,3

43,0

H

182

Laikinas e. r. p. apribojimas iki susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

22.

Kaunas

91,0

33,0

V

99

e. r. p. su apribojimais

23.

Kaunas

94,4

18,0

V

36

-

24.

Kėdainiai

93,3

22,0

V

65

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti.

25.

Kėdainiai

100,0

22,0

V

50

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT KLASIKA“ transliuoti.

26.

Kėdainiai

106,1

22,0

V

50

-

27.

Kybartai

102,4

27,0

V

60

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

28.

Klaipėda (Giruliai)

87,5

38,0

V

150

Gali būti skiriamas po susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

281.

Klaipėda

88,2

15,0

V

50

e. r. p. su apribojimais

29.

Klaipėda (Giruliai)

89,1

36,0

V

75

Gali būti skiriamas po susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse, e. r. p. su apribojimais.

30.

Laukuva

88,5

30,0

H

94

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

31.

Laukuva

93,5

30,0

H

94

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT KLASIKA“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

311.

Lazdijai

88,0

25,0

V

50

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programoms transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

312.

Lazdijai

93,7

18,0

V

50

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programoms transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

313.

Marijampolė

87,6

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

32.

Marijampolė

89,1

30,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

33.

Marijampolė

90,8

34,0

V

76

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT KLASIKA“ transliuoti.

34.

Marijampolė

91,4

33,0

V

72

-

35.

Marijampolė

105,2

30,0

V

60

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti.

36.

Mažeikiai

87,6

23,0

V

55

e. r. p. su apribojimais

37.

Mažeikiai

89,9

29,0

V

100

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT OPUS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

38.

Mažeikiai

106,8

28,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

39.

Nida

97,3

20,0

V

60

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT OPUS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

40.

Panevėžys

87,9

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

41.

Panevėžys (Pažagieniai)

92,0

27,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

42.

Plungė

89,4

25,0

V

35

e. r. p. su apribojimais

43.

Plungė

90,9

25,0

V

70

e. r. p. su apribojimais

431.

Plungė

97,3

14,0

V

25

-

44.

Plungė

99,5

23,0

V

50

e. r. p. su apribojimais

45.

Raseiniai

89,5

20,0

V

50

e. r. p. su apribojimais

46.

Raseiniai

91,3

20,0

V

50

e. r. p. su apribojimais

47.

Raseiniai

94,7

20,0

H

50

e. r. p. su apribojimais

48.

Raseiniai

95,5

20,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

49.

Raseiniai

99,2

25,0

V

65

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT KLASIKA“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

50.

Raseiniai

100,7

29,0

V

98

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

51.

Rokiškis

87,7

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

52.

Rokiškis

89,5

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

53.

Rokiškis

91,4

25,0

V

70

e. r. p. su apribojimais

54.

Rokiškis

94,4

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

55.

Rokiškis

97,5

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

56.

Rokiškis

99,2

15,0

V

63

e. r. p. su apribojimais

57.

Rokiškis

105,8

27,0

V

70

e. r. p. su apribojimais

58.

Šiauliai (Bubiai)

88,8

37,0

H

205

Laikinas e. r. p. apribojimas iki susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

59.

Šiauliai (Bubiai)

89,7

36,5

V

115

Gali būti skiriamas pakeitus Šiaulių Didždvario gimnazijai skirtą 89,7 MHz radijo dažnį Šiauliuose kitu radijo dažniu, e. r. p. su apribojimais.

60.

Šilutė

88,9

22,0

V

60

Gali būti skiriamas po susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

61.

Šilutė

93,9

23,0

V

68

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

62.

Šilutė

94,3

22,0

V

68

e. r. p. su apribojimais

63.

Šilutė

96,9

22,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

64.

Šilutė

105,5

23,0

V

60

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programai „LRT  KLASIKA“ transliuoti, e. r. p. su apribojimais.

65.

Tauragė

89,3

27,0

H

100

Gali būti skiriamas po susijusių analoginės antžeminės televizijos stočių išjungimo kaimyninėse valstybėse.

66.

Tauragė

91,1

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

67.

Tauragė

92,3

25,0

V

60

e. r. p. su apribojimais

68.

Tauragė

103,6

34,0

V

85

e. r. p. su apribojimais

69.

Telšiai

100,0

25,0

V