Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2022-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 58-1704, i. k. 1001010ISTAIII-1764

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1764
Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, Nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą ir matininkų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Kadastro vietovė – pagrindinis Nekilnojamojo turto kadastro teritorinis vienetas Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje, turintis nustatytas ribas, plotą, pavadinimą ir unikalų skaitmeninį kodą, skirtas nekilnojamųjų daiktų apskaitai ir žymėjimui. Kadastro vietovė skaidoma į kadastro blokus, kurie turi ribas ir unikalius skaitmeninius kodus. Kadastro vietovės nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

2. Lietuvos Respublikos jūrinė teritorija (toliau – jūrinė teritorija) – nustatytą plotą ir unikalų skaitmeninį kodą turinti Baltijos jūros teritorijos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, kontinentinį šelfą, išskirtinę ekonominę zoną.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

3. Matininkas fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikacijos pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

4. Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

5. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto buvimo vietą, gamtines ir ūkines žemės savybes, geometrinius statinių parametrus ir nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

6. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

7. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas – nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, dokumentų, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimas ar jau sudarytos bylos papildymas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

8. Nekilnojamojo daikto perdalijimas (amalgamacija) nekilnojamojo daikto pertvarkymas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesudarant atskiro nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

9. Nekilnojamojo turto kadastras – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose. Juo galima naudotis elektroniniu ar kitu būdu.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

10. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – Nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir jūrinėje teritorijoje, vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

11. Patalpa – nustatytos paskirties pastato dalis (butas, kontora ir pan.), atitvarinėmis konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

12. Riboženklis – žemės sklypo ribas vietovėje žymintis ženklas, atitinkantis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir teisiškai saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

13. Žemės sklypo planas – pagal matavimus vietovėje Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtas brėžinys, kuriame pažymimos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

Nr. XI-924, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3870 (2010-06-30)

 

3 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro statusas

1. Nekilnojamojo turto kadastras steigiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims kaupti, oficialiai informacijai apie kadastre sukauptus duomenis teikti.

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre.

4. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas

1. Nekilnojamojo turto kadastrą tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė Kadastro tvarkytojas.

2. Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą.

3. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą įrašo Kadastro tvarkytojo darbuotojai, turintys Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Kadastro nuostatai) nustatyta tvarka suteiktą kvalifikaciją. Kadastro nuostatus tvirtina Vyriausybė.

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija formuoja valstybės politiką Nekilnojamojo turto kadastro srityje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2183, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09965

 

5 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro objektai

1. Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:

1) žemės sklypas;

2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), kurio statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis yra privalomas), arba statinys, kuris pastatytas turint kitą statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

3) patalpa, šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

2. Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti:

1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;

2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu;

3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu;

4) Neteko galios nuo 2015-11-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-998, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 84-4407 (2010-07-15)

 

6 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys

1. Į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi žemės sklypų kadastro duomenys:

1) kadastro vietovės pavadinimas ir kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo bloke numeris (žemės sklypo kadastro numeris), kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas;

2) unikalus žemės sklypo numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą žemės sklypo egzistavimo laiką;

3) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2183, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09965

 

4) žemės sklypo naudojimo būdas;

5) žemės sklypo plotas;

6) žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis: žemės ūkio naudmenos, kurias sudaro ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos; miško žemė; keliai; užstatyta teritorija; žemė, užimta vandens telkinių; kita žemė, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkės, pažeista žemė ir kita nenaudojama žemė;

7) žemės plotas su melioracijos įrenginiais: nusausinta žemė; drėkinama žemė;

8) žemės ūkio naudmenų kokybės įvertinimas, išreikštas našumo balu;

9) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2183, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09965

 

10) saugomos teritorijos, kurioje yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių, duomenys;

11) žemės sklypo vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;

12) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;

13) žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

14) žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo data;

15) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.

2. Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys:

1) objektas: pastatas; patalpa; inžinerinis statinys;

2) unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką;

3) patalpų, suformuotų kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, unikalus numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą šio daikto egzistavimo laiką;

4) statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir statinio pavadinimas;

5) statinio parametrai: plotas; tūris; ilgis, plotis, skersmuo, skerspjūvis, aukštis, gylis, perimetras arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai;

6) statinio statybinė medžiaga;

7) statinio vidaus įrangos charakteristikos;

8) statinio vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;

9) statinio fizinio nusidėvėjimo ir baigtumo procentas;

10) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;

11) statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;

12) duomenys apie statinio statybos būklę;

13) statinio (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio buvimo vietą) buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus numeris);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

14) patalpos, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, buvimo vieta pastate (statinio, kuriame yra patalpa, unikalus numeris);

15) statinio aukštų skaičius;

16) patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;

17) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;

18) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, kambarių skaičius;

19) aukštas, kuriame yra patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

20) kultūros paminklo ir kultūros vertybės duomenys;

21) statinio kontūrų skaitmeninė grafinė informacija ir statinio vidaus išplanavimo skaitmeniniai grafiniai duomenys;

22) statinio kadastro duomenų nustatymo data;

23) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.

3. Įrašant nekilnojamojo daikto (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio kadastro duomenis) kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

4. Įrašant sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje esančio žemės sklypo kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, įrašomas sodininkų bendrijos, kurioje yra tas žemės sklypas, pavadinimas ir kodas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

 

5. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą tvarką nustato Kadastro nuostatai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

 

6. Įrašant jūrinėje teritorijoje esančio statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, kartu turi būti nurodomas šios jūrinės teritorijos, kurioje yra šis statinys, pavadinimas ir unikalus skaitmeninis kodas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-421, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3838 (2013-07-16)

 

7 straipsnis. Nekilnojamųjų daiktų formavimas

1. Nekilnojamieji daiktai formuojami šiais būdais:

1) suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą;

2) padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus;

3) atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;

4) sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą;

5) atliekant nekilnojamojo daikto amalgamaciją.

2. Žemės sklypai formuojami:

1) kai žemės reformos metu grąžinama turėta žemė, perduodama arba suteikiama nuosavybėn neatlyginamai, parduodama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose – Teritorijų planavimo įstatymo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;

2) kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

3. Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-421, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3838 (2013-07-16)

 

8 straipsnis. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas

1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą, kai šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais formuojami nekilnojamieji daiktai ar šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais keičiami nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys.

2. Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu:

1) nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai, kurių standartus ir ženklinimo taisykles nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas, kuris yra neatsiejama Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalis;

2) kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių bei statinių kontūrų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

3) kartografuojamos faktinės žemės naudmenos;

4) apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas bei žemės naudmenų plotai;

5) parengiamas žemės sklypo planas;

6) apskaičiuojama žemės sklypo vertė Vyriausybės nustatyta tvarka;

7) užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma;

8) išmatuojamos statinių ribos, nustatoma statinių pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą;

9) nustatomos inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

10) nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris, išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio duomenis), statybos pradžios ir pabaigos, rekonstravimo metai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

11) apskaičiuojami statinių ir patalpų plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į kadastrą;

12) parengiami statinių aukštų planai;

13) apskaičiuojamos statinio vertės Vyriausybės nustatyta tvarka;

14) užpildomos statinių kadastro duomenų formos;

15) parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

4. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą sudaro:

1) nekilnojamojo daikto planai, nurodyti šio straipsnio 3 dalies 5 ir 12 punktuose;

2) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos, nurodytos šio straipsnio 3 dalies 7 ir 14 punktuose;

3) dokumentai, nurodyti šio Įstatymo 12 straipsnyje, kurių pagrindu nekilnojamojo turto kadastre yra įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

5. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir jūrinėje teritorijoje. Parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

6. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo detalią tvarką ir reikalavimus, nekilnojamojo daikto planų bei kadastro duomenų formų turinį ir parengimo bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos suformavimo tvarką nustato Kadastro nuostatai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

Nr. X-1406, 2007-12-21, Žin., 2008, Nr. 4-120 (2008-01-10)

Nr. XI-924, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3870 (2010-06-30)

Nr. XII-421, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3838 (2013-07-16)

 

9 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimai

1. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jeigu statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jeigu buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai ir jeigu šie pakitimai nebuvo nustatyti šio straipsnio 2 dalyje numatytu atveju, taip pat Statybos įstatymo nustatytais atvejais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis.

3. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką ir reikalavimus bei leistinus kadastro duomenų neatitikimų dydžius dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų nustato Kadastro nuostatai.

4. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka:

1) įgyvendinant Vyriausybės sprendimus dėl nekilnojamųjų daiktų vertės perskaičiavimo;

2) vykdant teismų sprendimus dėl nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų patikslinimo;

3) patikslinant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, kai šie nekilnojamieji daiktai ar jų dalys paimami visuomenės poreikiams;

4) kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

10 straipsnis. Pranešimai Kadastro tvarkytojui

1. Institucija, išdavusi leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo darbus, per 14 kalendorinių dienų nuo leidimo išdavimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

2. Institucija, išdavusi statybos užbaigimo aktą, per 14 kalendorinių dienų nuo akto išdavimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

3. Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

4. Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą paskelbti saugomu arba Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

5. Institucija, priėmusi sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda nuosavybės teisių atkūrimo bylą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka duomenis įrašo į nekilnojamojo turto kadastrą.

6. Sodininkų bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo Kadastro nuostatų nustatyta supaprastinta tvarka parengtus ir su žemėtvarkos skyriumi suderintus sodininkų bendrijai priskirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenis pateikia Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas sodininkų bendrijos pirmininko arba jo įgalioto asmens prašymu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi sodininkų bendrijai priskirtos mėgėjų sodo teritorijos ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir nekilnojamojo turto kadastre padaro įrašus apie žemės sklypų buvimą toje sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje.

TAR pastaba. 10 straipsnio 6 dalies nuostatos dėl sodininkų bendrijų pavadinimų ir kodų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą taikomos ir nekilnojamojo turto kadastre įregistruotiems, ir naujai registruojamiems sodininkų bendrijoms priskirtose mėgėjų sodo teritorijose esantiems žemės sklypams.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

 

7. Kitus pranešimų Kadastro tvarkytojui atvejus nustato įstatymai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

 

8. Šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytų pranešimų Kadastro tvarkytojui perdavimo tvarką ir jų turinį bei žymos nekilnojamojo turto kadastre padarymo tvarką nustato Kadastro nuostatai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-998, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 84-4407 (2010-07-15)

 

11 straipsnis. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantys asmenys, jų teisės ir pareigos

1. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir jūrinėje teritorijoje turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai. Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, gali atlikti nekilnojamųjų daiktų duomenų nustatymo darbus turėdami jiems išduotus kvalifikacijos pažymėjimus arba kitus dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus. Tuo atveju, jeigu valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių darbuotojas turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, reikalavimas tokį pažymėjimą gauti iš naujo netaikomas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

2. Neteko galios nuo 2012-01-01.

3. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

1) turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą baigus studijų programas, į kurias yra įtraukti geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemėtvarkos (kraštotvarkos), teritorijų planavimo, topografijos, kartografijos, geoinformacinių sistemų, statybinių konstrukcijų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų dalykai, kurių kreditų skaičių nustato Vyriausybė;

2) turėti ne trumpesnę kaip dvejų metų darbo patirtį nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo srityje, skaičiuojant nuo to laiko, kai asmuo pradėjo dirbti šios srities darbus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

3) ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo turi būti išlaikęs kvalifikacijos egzaminą.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

4. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius kvalifikacijos atitiktį. Matininko kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti kvalifikacijos pažymėjimą pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, gavimo dienos. Matininko kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

5. Neteko galios nuo 2016-05-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

6. Matininkai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

1) laisvai vienytis į asociacijas;

2) patekti į kadastro duomenis nustatyti pageidaujančiam asmeniui nuosavybės teise priklausantį ar jo valdomą nekilnojamąjį daiktą šiems kadastro duomenims nustatyti;

3) gavę gretimų sklypų savininkų sutikimą, atlikti kadastro duomenų nustatymo darbus ir gretimuose žemės sklypuose, jeigu tai būtina kadastro duomenims nustatyti. Tokiu atveju apie numatomus atlikti darbus Kadastro nuostatų nustatyta tvarka turi būti pranešama gretimų žemės sklypų savininkams;

4) sudarytos sutarties su valstybės ar savivaldybių institucijomis pagrindu kartu su mokesčių administratoriumi patekti į tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančius ar valdomus nekilnojamuosius daiktus, atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenis būtina nustatyti ar pakeisti mokesčių administravimo tikslais, kai siekiama paimti nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį visuomenės poreikiams arba kai būtina nustatyti arba pakeisti nekilnojamųjų daiktų, kurie neturi savininkų (arba kurių savininkai nežinomi), kadastro duomenis, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

5) gauti nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

6) gauti teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

7) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

 

7. Matininkas, parengęs įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus, pasirašydamas juose patvirtina, kad parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus, reikalavimus.

8. Matininkas privalo:

1) savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

2) būti nešališkas;

3) ne rečiau kaip kas 3 metus tobulinti savo kvalifikaciją pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas mokymo programas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

4) Vyriausybės nustatyta tvarka teikti informaciją suinteresuotiesiems asmenims dėl savo parengtų nekilnojamojo turto kadastro dokumentų;

5) atlikti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.          

9. Matininko veiklos pažeidimu laikoma, kai matininkas nesilaiko šio straipsnio 8 dalyje nustatytų jo veiklos reikalavimų.

10. Vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius nešiurkštų matininko veiklos pažeidimą, matininkas įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus. Nešiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį pašalinti gali pats matininkas. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

11. Matininkui per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą ištaisius nustatytus pažeidimus ir pateikus dokumentus, įrodančius šių pažeidimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

12. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu, jeigu nustatoma, kad matininkas:

1) nustatydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, šiurkščiai pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, reikalavimus. Šiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims;

2) po kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo toliau tęsė veiklą;

3) per kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo laiką nepašalino pažeidimų;

4) per vienus metus 2 ir daugiau kartų padarė nešiurkštų pažeidimą. Šiuo atveju kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas neatsižvelgiant į tai, ar buvo sustabdytas jo galiojimas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

5) per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepateikė prašomų dokumentų ir duomenų, kurių reikia informacijai apie jo padarytus pažeidimus ištirti;

6) per trejus metus nuo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir vėliau kas treji metai, turėdamas kvalifikacijos pažymėjimą, netobulino kvalifikacijos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas mokymo programas;

7) pateikė melagingus duomenis matininko kvalifikacijos pažymėjimui gauti;

8) pateikė prašymą nutraukti matininko veiklą;

9) mirė.

13. Panaikinus matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, fizinis asmuo prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo gali teikti ne anksčiau kaip po dvejų metų, išskyrus šio straipsnio 12 dalies 6 ir 8 punktuose numatytus atvejus, kai prašymas gali būti teikiamas nesuėjus dvejų metų laikotarpiui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

14. Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina Vyriausybė.

15. Matininko veiklos kontrolę vykdo Vyriausybės įgaliota institucija.

16. Matininkas už neteisėtais veiksmais kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis atsako Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka.

17. Matininkų, turinčių galiojančias nuobaudas, sąrašas skelbiamas jų kvalifikacijos pažymėjimus išduodančios institucijos interneto svetainėje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

Nr. XI-924, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3870 (2010-06-30)

Nr. XII-421, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3838 (2013-07-16)

 

12 straipsnis. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo

turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai

1. Atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu formuojamo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra:

1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas;

2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis;

3) rašytiniai sandoriai;

4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai;

5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai.

2. Kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

3. Kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašą, kai yra prašoma įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įgyti ar pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., nustato Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-998, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 84-4407 (2010-07-15)

 

13 straipsnis. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo

turto kadastrą ir jų pakeitimas

1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą ir pakeičiami pagal nekilnojamojo daikto buvimo vietą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

2. Prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikia nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 9 straipsnyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka keičiami atitinkamai šioje dalyje nurodytuose straipsniuose nustatytų institucijų teikimu ar asmenų prašymu. Keičiant nekilnojamojo turto kadastre įrašytus žemės sklypų kadastro duomenis, kai Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka įrašomas sodininkų bendrijos, kurioje yra mėgėjų sodo sklypas, pavadinimas ir kodas, prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka gali pateikti sodininkų bendrijos pirmininkas, jo įgaliotas asmuo arba sodininkų bendrijos valdyba, jeigu ji yra sudaryta. Kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi ar pakeičiami mokesčių administravimo tikslais, prašymą įrašyti ar pakeisti kadastro duomenis pateikia mokesčių administratorius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

Nr. XIII-2183, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09965

 

3. Prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikiami ir nagrinėjami Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Išnagrinėjęs prašymą, Kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš šių sprendimų:

1) prašymą tenkinti. Kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nenustatyta aplinkybių, nurodytų šio Įstatymo 14 straipsnyje, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka įrašo nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeičia;

2) prašymą atmesti. Kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nustatomos aplinkybės, nurodytos šio Įstatymo 14 straipsnyje, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atsisako patenkinti prašymą, grąžina pateiktus dokumentus ir raštu praneša apie tai prašymą padavusiam asmeniui bei išdėsto atsisakymo motyvus;

3) sprendimo priėmimą atidėti. Kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nustatomos aplinkybės, nurodytos šio Įstatymo 14 straipsnyje, ir yra reali tikimybė tas aplinkybes pašalinti per vieną mėnesį, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atideda spendimo priėmimą dėl prašymo patenkinimo. Atidėdamas sprendimą kadastro tvarkytojas nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą aplinkybėms, trukdančioms įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, pašalinti.

5. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui įteikia arba išsiunčia (prašyme nurodytu adresu) Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatytos formos ir turinio išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo faktą. Prašymą padavusiam asmeniui kartu grąžinami dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo pateiktų dokumentų originalai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-421, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3838 (2013-07-16)

 

14 straipsnis. Kadastro tvarkytojo teisė atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto

kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti

Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių:

1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti;

2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;

3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;

4) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio Įstatymo reikalavimų;

5) šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje.

 

15 straipsnis. Kadastro tvarkytojo sprendimų apskundimas

1. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta teritorinių registratorių priimtų sprendimų skundimo tvarka mutatis mutandis taikoma ir skundžiant Kadastro tvarkytojo sprendimus.

2. Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad Kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Kadastro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, per 5 darbo dienas turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Kadastro tvarkytojas raštu praneša suinteresuotam asmeniui.

 

16 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro sandara ir duomenų turinys

1. Nekilnojamojo turto kadastrą sudaro įrašai apie nekilnojamuosius daiktus. Įraše nurodomi:

1) tekstiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

2) grafiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys apie šio daikto padėtį valstybinėje koordinačių sistemoje – nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis.

2. Nekilnojamojo turto kadastro įrašų sudarymo ir įforminimo tvarką nustato Kadastro nuostatai.

3. Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi šio Įstatymo 6 straipsnyje numatyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

4. Kai statinys yra padalytas į patalpas, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi duomenys apie statinį ir apie jo sudėtines dalis – patalpas.

5. Nekilnojamųjų daiktų, kurie pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą yra įrašyti į valstybės paslapčių sąrašą, duomenys apie statinių statybinę medžiagą, plotą, vidaus įrangos charakteristikas saugomi Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

17 straipsnis. Nekilnojamojo daikto pažymėjimas kadastro žemėlapyje

1. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis rengiamas ir tikslinamas naudojantis georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniais, Nekilnojamojo turto registro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu ir kitais nekilnojamojo daikto formavimo procese sudarytais dokumentais, kurie yra pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

2. Kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos sausumos teritoriją ir jūrinę teritoriją. Kadastro žemėlapį sudaro šie pagrindiniai grafiniai sluoksniai:

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

1) georeferenciniai duomenys: vektorinė ar rastrinė kartografinė medžiaga; valstybinio ir vietinio geodezinio pagrindo taškų, susietų su valstybine koordinačių sistema, koordinatės ir kita šiuos taškus apibūdinanti atributinė informacija;

2) administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų;

3) gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų;

4) kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų;

5) kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų;

6) sodininkų bendrijoms priskirtų mėgėjų sodo teritorijų ribų, sodininkų bendrijų pavadinimų ir kodų;

7) žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir jų unikalių bei kadastro numerių;

8) pastatų kontūrų ar centro taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

9) inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

10) nekilnojamojo daikto rinkos verčių, nustatytų masinio vertinimo būdu, zonų, pavadinimų, kodų;

11) jūrinės teritorijos ribų, pavadinimo, unikalaus skaitmeninio kodo.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

 

3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis naudojamas teritorijų planavimo, žemėtvarkos projektų rengimo darbams, kitiems kadastrams bei registrams, nustatant nekilnojamojo turto apmokestinimą ir kitiems tikslams.

4. Įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar:

1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą ir ribas Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ar jūrinėje teritorijoje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nustatytos tiksliau;

3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu;

4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.

5. Nenustačius aplinkybių, trukdančių pažymėti nekilnojamąjį daiktą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi jį nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Kad nekilnojamasis daiktas yra pažymėtas kadastro žemėlapyje, rodo Kadastro tvarkytojo žyma – spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina Kadastro tvarkytojas.

6. Leistinus nekilnojamojo turto kadastro duomenų neatitikimų dydžius ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, tvarką nustato Kadastro nuostatai.

7. Administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, kadastro blokų, sodininkų bendrijoms priskirtų mėgėjų sodo teritorijų ir jūrinės teritorijos riboms pažymėti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje reikalingų duomenų parengimo ir pateikimo Kadastro tvarkytojui tvarką nustato Kadastro nuostatai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

 

18 straipsnis. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinė byla

1. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, sudaroma šio daikto dokumentų archyvinė byla.

2. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinėje byloje saugomi:

1) prašymai įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;

2) prašymai atsiimti prašymus įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;

3) sprendimai atsisakyti įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;

4) dokumentai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai, pagal kuriuos įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

3. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinės bylos saugomos Kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka kadastro tvarkytojo archyve.

 

19 straipsnis. Naudojimasis nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis

1. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami, saugomi ir teikiami iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo tvarka mutatis mutandis taikoma ir nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų teikimui.

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų suvestines rengia Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

 

20 straipsnis. Atlyginimas už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į

nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą bei už naudojimąsi

nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis

1. Atlyginimo už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą bei už naudojimąsi nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis dydį ir tvarką nustato Vyriausybė.

2. Suvestiniai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys rengiami fizinių ir juridinių asmenų užsakymu ir jų lėšomis.

3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenų paieškos ir peržiūros paslaugos per Lietuvos erdvinės informacijos portalą Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka naudotojams teikiamos neatlygintinai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3870 (2010-06-30)

 

21 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro lėšos

Nekilnojamojo turto kadastras tvarkomas lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą bei už naudojimąsi nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis. Nekilnojamojo turto kadastrui tvarkyti gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų.

 

22 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro reorganizavimas ir likvidavimas

Nekilnojamojo turto kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymu. Likvidavus nekilnojamojo turto kadastrą, dokumentai, pagal kuriuos buvo įrašyti ar pakeisti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys, Archyvų įstatymo nustatyta tvarka perduodami Valstybės archyvui, o reorganizavus nekilnojamojo turto kadastrą – naujajam kadastrui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-175, 2001 01 26, Žin., 2001, Nr. 16-497 (2001 02 21)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 3, 13, 14, 15, 20, 27, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 17 STRAIPSNIO BEI VIII SKYRIAUS PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1582, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 57-2530 (2003-06-13)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 1, 2, 8, 11 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 2 ir 4 straipsniai įsigalioja po 9 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo, t.y. nuo 2007 m. spalio 11 d.

Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

Žemės reformos metu atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus Žemės reformos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma iki 2008 m. sausio 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1406, 2007-12-21, Žin., 2008, Nr. 4-120 (2008-01-10)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-924, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3870 (2010-06-30)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 2, 8, 11 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį ir 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d., 2 straipsnis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., o 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 2 dalis galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-998, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 84-4407 (2010-07-15)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 5, 10, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. spalio 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-421, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3838 (2013-07-16)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 6, 7, 8, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1427, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20552

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 6, 10, 13 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1832, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10582

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 5, 9, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2172, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20861

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2183, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09965

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3294, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20889

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1, 2, 6, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas