Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 22-1072, i. k. 113301MISAK00D1-150

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIŲ SAVININKAS ARBA ĮGALIOTI ASMENYS PRIVALO MOKĖTI NUSTATYTĄ RINKLIAVĄ ARBA SUDARYTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTĮ, RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 20 d. Nr. D1-150

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002; Nr. 72-3016; 2012, Nr. 50-2445, Nr. 155-8003) 301 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.

vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIŲ SAVININKAS ARBA ĮGALIOTI ASMENYS PRIVALO MOKĖTI NUSTATYTĄ RINKLIAVĄ ARBA SUDARYTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTĮ, RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis *

Nekilnojamojo turto objektai **

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

Pastatai, naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai, butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas, kiti panašios paskirties objektai).

2.

Viešbučių paskirties  pastatai (patalpos)

Pastatai, naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai), patalpos trumpai apsistoti

3.

Administracinės paskirties pastatai

Pastatai, naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

4.

Prekybos paskirties pastatai

Pastatai, naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

5.

Paslaugų paskirties pastatai

Pastatai, naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

6.

Maitinimo paskirties pastatai

Pastatai naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

7.

Transporto paskirties pastatai

Pastatai, naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

8.

Garažų paskirties pastatai

Pastatai, naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje)

9.

Gamybos, pramonės paskirties pastatai

Pastatai, naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

10.

Sandėliavimo paskirties pastatai

Pastatai, naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

11.

Kultūros paskirties pastatai

Pastatai, naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

12.

Mokslo paskirties pastatai

Pastatai, naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

13.

Gydymo paskirties pastatai

Pastatai, naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

14.

Poilsio paskirties pastatai (patalpos)

Pastatai, naudojami poilsiui: poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai,  medžioklės nameliai, ir kiti poilsio pastatai, poilsio patalpos

15.

Sporto paskirties pastatai

Pastatai, naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

16.

Religinės paskirties pastatai

Pastatai, naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

17.

Specialiosios paskirties pastatai

Pastatai, naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

18.

Sodų paskirties pastatai

Pastatai, naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

19.

Kiti pastatai

Pastatai, naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

20.

Kitos (fermų) paskirties  pastatai

Pastatai, naudojami galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita)

21.

Kitos (ūkio) paskirties pastatai

Žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita)

22.

Kiti poilsio objektai

Kiti poilsio objektai: kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai

 

*Nekilnojamojo turto objektai – – pastatai ir inžineriniai statiniai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre, atskirais nekilnojamojo turto vienetais suformuotos patalpos.

**Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, nuosavybės dokumentuose nurodyta arba faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-637, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-06, i. k. 2014-10926

Nr. D1-1039, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21703

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-637, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-06, i. k. 2014-10926

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1039, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21703

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo