Suvestinė redakcija nuo 2014-01-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 70-3649, i. k. 1122250ISAK000V-541

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

„DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 16:2011 „MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ, SKIRTŲ LIESTIS SU MAISTU, SPECIALIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 19 d. Nr. V-541

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, 54-2620):

1.1. Neteko galios nuo 2014-01-08

Punkto naikinimas:

Nr. V-2, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00062

 

1.2. išdėstau 11 punktą taip:

11. Nuo 2013 m. sausio 1 d. verslo subjektų pateikiami dokumentai dėl medžiagų, gaminių ir cheminių medžiagų, tiekiamų rinkai iki 2015 m. gruodžio 31 d., gali būti grindžiami 11.1 arba 11.2. punktuose nurodytomis taisyklėmis:

11.1. Reglamento Nr. 10/2011 18 straipsnyje nustatytomis išsiskyrimo tyrimo taisyklėmis [6.1];

11.2. šios higienos normos 4 ir 5 priede nurodytomis pagrindinėmis bendrosiomis ir specifinėmis medžiagų ir gaminių migracijos nustatymo taisyklėmis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2, 2014-01-02, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00062

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-417 ir jį keitusio įsakymo pakeitimo bei 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-301 pripažinimo netekusiu galios