Nutarimas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 95-2750

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1999 m. lapkričio 5 d. Nr. 1235

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 7-140) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1277, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3280 (2001-11-07)

 

1. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų (toliau vadinama - atstovybės) išlaidų normos šiame nutarime nurodomos eurais taikant koeficientą 1.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

2. Nustatyti atstovybės darbuotojams (išskyrus valstybės tarnautojus) šią pareiginę algą:

2.1. (neteko galios)

2.2. šiam administraciniam techniniam personalui:

administratoriui (ūkio), kanceliarijos vadovui                                                   -1500;

vertėjui, specialiojo atašė padėjėjui,                                                                 -1160;

sekretorei, raštvedžiui                                                                                      -990;

2.3. aptarnaujančiajam personalui:

ūkvedžiui, vairuotojui                                                                                      -990;

valytojai, kiemsargiui, darbininkui                                                                   -750;

vyresniajam specialiajam kurjeriui                                                                   - 600;

specialiajam kurjeriui                                                                                       - 500.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3280 (2001-11-07)

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

Nr. 534, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1853 (2003-04-30)

Nr. 820, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2800 (2003-06-27)

 

            3. Nustatyti, kad:

3.1. atstovybės darbuotojams, kurie nėra diplomatai, kartu su pareigine alga mokamos šios kompensacijos:

3.1.1. atstovybės darbuotojui, kuris yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo narys, nurodytas šio nutarimo 3.1.1.1 ar 3.1.1.2 punktuose, kartu su pareigine alga mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija pagal darbuotojo pareigas, taikant šiame punkte nurodytą koeficientą, kurio vieneto vertė litais lygi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintam minimalios mėnesinės algos dydžiui. Nustatomi šie su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijų koeficientai:

3.1.1.1. diplomatiniam personalui:

specialiajam atašė                                                                                – 10,5;

specialiojo atašė pavaduotojui                                                                         – 9;

3.1.1.2. šiems administracinio techninio personalo nariams:

vyriausiajam specialistui                                                                      – 9;

vyresniajam specialistui                                                                                   – 7,5;

specialistui                                                                                           – 6,5;

jaunesniajam specialistui                                                                      – 5,5;

3.1.2. atstovybės darbuotojui, kuris yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo narys, nurodytas šio nutarimo 3.1.1.1 ar 3.1.1.2 punktuose, kai kartu su juo gyvena sutuoktinis, su pareigine alga mokama kompensacija – 0,5 per mėnesį gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Sutuoktiniui įsidarbinus, ši kompensacija nebemokama;

3.1.3. atstovybės darbuotojui, kuris yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo narys, nurodytas šio nutarimo 3.1.1.1 ar 3.1.1.2 punktuose, kai kartu su juo gyvena jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro, jeigu vaikas (įvaikis) iki 6 metų – 0,2 per mėnesį darbuotojo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) yra 6 ir daugiau metų, – 0,3 per mėnesį darbuotojo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos;

3.1.4. atstovybės darbuotojui, kuris yra atstovybės administracinio techninio ar aptarnaujančiojo personalo narys, nurodytas šio nutarimo 2.2 ar 2.3 punktuose, kai kartu su juo gyvena sutuoktinis, su pareigine alga mokama kompensacija – 0,3 darbuotojo pareiginės algos. Sutuoktiniui įsidarbinus, ši kompensacija nebemokama;

3.1.5. atstovybės darbuotojui, kuris yra atstovybės administracinio techninio ar aptarnaujančiojo personalo narys, nurodytas šio nutarimo 2.2 ar 2.3 punktuose,  kai kartu su juo gyvena jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su pareigine alga mokama kompensacija – 0,15 darbuotojo pareiginės algos, jeigu vaikas (įvaikis) iki 6 metų, ir 0,2 darbuotojo pareiginės algos, jeigu vaikas (įvaikis) yra 6 ir daugiau metų;

            3.2. atstovybės darbuotojui, kai kartu su juo gyvena vaikai (įvaikiai), mokama:

            3.2.1. kompensacija vaikų (įvaikių) ikimokyklinio auklėjimo 70 procentų išlaidų kompensuoti;

            3.2.2. kompensacija vaikų (įvaikių) mokymosi 90 procentų išlaidų kompensuoti, kol vaikas (įvaikis) įgis vidurinį išsimokslinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų;

3.3. atstovybės darbuotojai ir kartu su jais gyvenantys jų šeimos nariai – sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų ar, jeigu dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, iki 20 metų, taip pat išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius) – nedarbingi dėl amžiaus ar invalidumo asmenys, kurie buvo darbuotojo išlaikomi iki darbo atstovybėje pradžios, tapę nedarbingi po to, kai darbuotojas pradėjo dirbti atstovybėje, pilnamečiai vaikai ir tėvai (toliau vadinama – šeimos nariai) apdraudžiami sveikatos draudimu šia tvarka:

            3.3.1. kiekvieno atstovybės darbuotojo sveikatos draudimo išlaidoms skiriama iki 4635 eurų, o kiekvieno šeimos nario sveikatos draudimo išlaidoms skiriama iki 2320 eurų. Jeigu sveikatos draudimo išlaidos neviršija šiame punkte nustatytos sumos, likusios lėšos gali būti naudojamos sveikatos priežiūrai;

            3.3.2. valstybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti sveikatos draudimu, išlaidos, susijusios su atstovybės darbuotojo sveikatos priežiūra, neturi būti didesnės kaip 4635 eurų, o kiekvieno šeimos nario neturi būti didesnės kaip 2320 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3280 (2001-11-07)

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

            4. Nustatyti šią gyvenamųjų patalpų suteikimo atstovybės darbuotojui tvarką:

            4.1. gyvenamosios patalpos atstovybės darbuotojui suteikiamos atsižvelgiant į jo rangą, einamąsias pareigas ir šeimos narių skaičių;

            4.2. atstovybės darbuotojams nustatoma ši gyvenamųjų patalpų nuomos metų užmokesčio norma:

ambasadoriui                                                                           -ne daugiau kaip 26100;

laikinajam reikalų patikėtiniui,

įgaliotajam ministrui                                                                -ne daugiau kaip 21700;

ministrui patarėjui, generaliniam konsului                               -ne daugiau kaip 18000;

patarėjui, specialiajam atašė,

pirmajam sekretoriui, konsului                                                            -ne daugiau kaip 15600;

antrajam sekretoriui, trečiajam sekretoriui, atašė, vicekonsului,

specialiojo atašė pavaduotojui, kitiems darbuotojams              -ne daugiau kaip 14500;

            4.3. nustatyta 4.2 punkte atstovybės darbuotojams gyvenamųjų patalpų nuomos užmokesčio norma didinama:  jeigu kartu gyvena sutuoktinis – 15 procentų, jeigu kartu gyvena kiti šeimos nariai, už kiekvieną šeimos narį  gyvenamųjų patalpų nuomos užmokesčio norma didinama 5 procentais;

            4.4. už  komunalines ir ryšių paslaugas gali būti mokama neviršijant nuomos užmokesčio užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka;

            4.5. nustatyta 4.2 punkte atstovybės darbuotojams gyvenamųjų patalpų nuomos užmokesčio norma negali būti didinama daugiau kaip 40 procentų;

            4.6. kai užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka nuomojamos Lietuvos Respublikos diplomatiniams atstovams rezidencijos, 4.2 punkte nustatyta atstovybės darbuotojams gyvenamųjų patalpų nuomos užmokesčio norma, neviršijant šiam tikslui skirtų lėšų, gali būti netaikoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

            5. Nustatyti, kad:

5.1. kompensuojamos atstovybės darbuotojo ir jo šeimos narių persikėlimo ir kelionių išlaidos:

            5.1.1. kompensuojamos atstovybės darbuotojo ir jo šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į kitą valstybę) išlaidos šia tvarka:

            5.1.1.1. atstovybės darbuotojo, jo šeimos narių kelionės bei bagažo gabenimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į kitą valstybę) išlaidos kompensuojamos iš Užsienio reikalų ministerijai skirtų asignavimų pagal užsienio reikalų ministro nustatytas normas, atstovybės darbuotojui pateikus atsiskaitomuosius dokumentus;

            5.1.1.2. atvykusiam į paskyrimo vietą atstovybės darbuotojui išmokama vienkartinė įsikūrimo pašalpa:

atstovybės darbuotojui                                                             -740;

atstovybės darbuotojo šeimos nariui                                        -350;

            5.1.2. kompensuojamos kartą per kalendorinius metus eilinių atostogų metu atstovybės darbuotojui ir jo šeimos nariams kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas atstovybės darbuotoją ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos;

            5.2. atstovybės darbuotojui, tarnybai naudojančiam asmeninį automobilį, kompensuojamos automobilio eksploatavimo bei automobilio draudimo išlaidos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

            6. Suteikti užsienio reikalų ministrui teisę, neviršijant patvirtintojo darbo apmokėjimo fondo, nustatyti:

6.1. priemokas diplomatams Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

            6.2. kai kuriems atstovybių darbuotojams (ne valstybės tarnautojams) iki 100 procentų dydžio priemokas.

            Priemoka skiriama nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos dydis gali būti pakeistas ar jos mokėjimas nutrauktas užsienio reikalų ministro sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

            7. Nustatyti šias maksimalias:

7.1. atstovybės išlaikymo metų išlaidas:

patalpų nuomos užmokestis                                                     -173800;

mokesčiai už komunalines ir ryšių paslaugas                           -81100;

spaudiniai                                                                                -11600;

kitos prekės                                                                             -23200;

reprezentacija,

transporto eksploatavimas                                                       – Lietuvos Respublikos

                                                                                                Vyriausybės nustatyta

                                                                                                tvarka;

            7.2. atstovybės steigimo išlaidas:

reprezentaciniam automobiliui,

kitoms transporto priemonėms įsigyti                                      – Lietuvos Respublikos

                                                                                                Vyriausybės nustatyta

                                                                                                tvarka;

1 darbo vietai įrengti (ryšių ir dauginimo

technikai, bendrojo naudojimo patalpoms

įrengti, baldams)                                                                      -29000.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

            8. Nustatyti, kad:

8.1. atstovybės vadovas yra asmeniškai atsakingas už tinkamą jo vadovaujamai atstovybei skirtų lėšų naudojimą;

            8.2. Lietuvos Respublikos garbės konsulai užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka aprūpinami Lietuvos Respublikos simboliais (valstybės vėliava, valstybės herbu) bei Lietuvos Respubliką reprezentuojančiais leidiniais (spaudiniais);

            8.3. atstovybės darbuotojams, kurie nėra paskirti Užsienio reikalų ministerijos dirbti atstovybėje (išskyrus specialiuosius atašė, specialiųjų atašė pavaduotojus ir specialiųjų atašė padėjėjus), gali būti taikomos tik 2, 3.3 (tik atstovybės darbuotojams), 4.2 (ne daugiau kaip 70 procentų gyvenamųjų patalpų nuomos metų užmokesčio normos) ir 6 punktų nuostatos;

8.4. užsienio reikalų ministras turi teisę priklausomai nuo valstybės, kurioje yra atstovybė, ypatumų ir gyvenimo lygio kitimų iki 20 procentų didinti (mažinti) gyvenimo lygio vietos koeficientus ir patalpų nuomos lygio koeficientus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

 

            9. Patvirtinti gyvenimo lygio vietos koeficientus (pridedama).

            10. Patvirtinti patalpų nuomos lygio koeficientus (pridedama).

            11. Pripažinti netekusiais galios:         

            11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 1 d. nutarimą Nr. 161 “Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių veiklos”;

            11.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. 343 “Dėl Lietuvos Respublikos ambasados Turkijos Respublikoje įsteigimo” (Žin., 1997, Nr. 33-827) 2 punktą;

            11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. 882 “Dėl Lietuvos Respublikos ambasadų Graikijos Respublikoje ir Portugalijos Respublikoje įsteigimo” (Žin., 1997, Nr. 74-1918) 2 punktą;

            11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 513 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 161 “Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių veiklos” dalinio pakeitimo”;

            11.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 810 “Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Japonijoje įsteigimo” (Žin., 1998, Nr. 61-1757) 2 punktą.

            12. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 dienos.

 

L.e. socialinės apsaugos

ir darbo ministrės pareigas,

l.e. Ministrės Pirmininkės pareigas                                                   Irena Degutienė

 

l.e. užsienio reikalų ministro pareigas                                              Algirdas Saudargas

____________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. lapkričio 5 d.  nutarimu Nr. 1235

 

 

GYVENIMO LYGIO VIETOS KOEFICIENTAI

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Koeficientas

Airijos Respublika, Dublinas

Argentinos Respublika, Buenos Airės

Austrijos Respublika, Viena

Baltarusijos Respublika:

    Minskas

    Gardinas

Belgijos Karalystė, Briuselis

Čekijos Respublika, Praha

Danijos Karalystė, Kopenhaga

Didžioji Britanija, Londonas

Egipto Arabų Respublika, Kairas

Estijos Respublika, Talinas

Ispanijos Karalystė:

Madridas

Valensija

Italijos Respublika, Roma

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

Japonija, Tokijas

Jungtinės Amerikos Valstijos:

Vašingtonas

Niujorkas

Čikaga

Graikijos Respublika, Atėnai

Gruzijos Respublika, Tbilisis

Kanada, Otava

Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

Latvijos Respublika,Ryga

Lenkijos Respublika:

Varšuva

Seinai

Nyderlandų Karalystė, Haga

Norvegijos Karalystė, Oslas

Portugalijos Respublika, Lisabona

Prancūzijos Respublika:

Paryžius

Strasbūras

Rusijos Federacija:

Maskva

Sankt Peterburgas

Kaliningradas

Sovetskas

Suomijos Respublika, Helsinkis

Švedijos Karalystė, Stokholmas

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva

Ukraina, Kijevas

Vatikano Miesto Valstybė

Vengrijos Respublika, Budapeštas

Vokietijos Federacinė Respublika:

Berlynas

Bona

Turkijos Respublika, Ankara

1,35

1,1

1,3

 

0,9

0,8

1,25

1,05

1,35

1,4

1,1

1

 

1,15

1

1,2

1,25

1,65

 

1,3

1,4

1,3

1,15

1,1

1,2

1,1

1,2

1

 

1,2

1

1,25

1,35

1,1

 

1,35

1,3

 

1,35

1,1

1

1

1,35

1,35

1,4

1,1

1,2

1,1

 

1,3

1,2

Pastaba. Gyvenimo lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 2, 3.1, 3.3, 5.1.1.2 ir 7.1 (išskyrus patalpų nuomą) punktuose nustatytoms išlaidų normoms.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1015, 2001-08-21, Žin., 2001, Nr. 73-2582 (2001-08-24)

Nr. 1557, 2002-10-03, Žin., 2002, Nr. 97-4277 (2002-10-09)

Nr. 308, 2003-03-10, Žin., 2003, Nr. 26-1045 (2003-03-14)

Nr. 1078, 2003-08-26, Žin., 2003, Nr. 83-3794 (2003-08-29)

Nr. 1138, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4989 (2004-09-10)

Nr. 376, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1459 (2005-04-07)

 

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235

 

PATALPŲ NUOMOS LYGIO VIETOS KOEFICIENTAI

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Koeficientas

Airijos Respublika, Dublinas

Argentinos Respublika, Buenos Airės

Austrijos Respublika, Viena

Baltarusijos Respublika:

      Minskas

      Gardinas

Belgijos Karalystė, Briuselis

Čekijos Respublika, Praha

Danijos Karalystė, Kopenhaga

Didžioji Britanija, Londonas

Egipto Arabų Respublika, Kairas

Estijos Respublika, Talinas

Ispanijos Karalystė:

Madridas

Valensija

Italijos Respublika, Roma

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

Japonija, Tokijas

Jungtinės Amerikos Valstijos:

Vašingtonas

Niujorkas

Čikaga

Graikijos Respublika, Atėnai

Gruzijos Respublika, Tbilisis

Kanada, Otava

Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

Latvijos Respublika, Ryga

Lenkijos Respublika:

Varšuva

Seinai

Nyderlandų Karalystė, Haga

Norvegijos Karalystė, Oslas

Portugalijos Respublika, Lisabona

Prancūzijos Respublika:

Paryžius

Strasbūras

Rusijos Federacija:

Maskva

Sankt Peterburgas

Kaliningradas

Sovetskas

Suomijos Respublika, Helsinkis

Švedijos Karalystė, Stokholmas

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva

Ukraina, Kijevas

Vatikano Miesto Valstybė

Vengrijos Respublika, Budapeštas

Vokietijos Federacinė Respublika:

Berlynas

Bona

Turkijos Respublika, Ankara

1,6

1

1,1

 

0,8

0,7

1,2

0,9

1,2

1,7

1

0,9

 

1

1

1,1

1,3

1,8

 

1,1

1,8

1

1,1

0,9

1

0,8

1,5

0,9

 

0,9

0,6

1,2

1,2

0,9

 

1,6

0,9

 

1,3

0,9

0,7

0,6

1,2

1,2

1,5

0,9

1,1

1

1,2

0,9

1

 

Pastaba. Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai yra taikomi šio nutarimo 4 ir 7.1 (tik patalpų nuomos) punktuose nustatytoms išlaidų normoms.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1015, 2001-08-21, Žin., 2001, Nr. 73-2582 (2001-08-24)

Nr. 1557, 2002-10-03, Žin., 2002, Nr. 97-4277 (2002-10-09)

Nr. 308, 2003-03-10, Žin., 2003, Nr. 26-1045 (2003-03-14)

Nr. 1078, 2003-08-26, Žin., 2003, Nr. 83-3794 (2003-08-29)

Nr. 1138, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4989 (2004-09-10)

Nr. 376, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1459 (2005-04-07)

 

_____________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1015, 2001-08-21, Žin., 2001, Nr. 73-2582 (2001-08-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1277, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3280 (2001-11-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1557, 2002-10-03, Žin., 2002, Nr. 97-4277 (2002-10-09)

DĖL KONSULINĖS ĮSTAIGOS STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 308, 2003-03-10, Žin., 2003, Nr. 26-1045 (2003-03-14)

DĖL KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 534, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1853 (2003-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2800 (2003-06-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2003-08-26, Žin., 2003, Nr. 83-3794 (2003-08-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AIRIJOS RESPUBLIKOJE STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1138, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4989 (2004-09-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 376, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1459 (2005-04-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATO VALENSIJOJE (ISPANIJOS KARALYSTĖ) ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2005-04-07)

anrups@lrs.lt