Nutarimas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 95-2750

Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2005, Nr. 137-4931

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1999 m. lapkričio 5 d. Nr. 1235

Vilnius

Nauja nutarimo redakcija nuo 2005 m. lapkričio 20 d.

Nr. 1242, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4931 (2005-11-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 7-140) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

 

1. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų ir specialiąsias misijas (toliau vadinama – atstovybė) paskirtiems diplomatams, priimtiems dirbti pagal darbo sutartis darbuotojams, į atstovybes paskirtiems ar perkeltiems kitiems valstybės tarnautojams (toliau vadinama – atstovybės darbuotojai), taip pat paskirtiems į atstovybes specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, tiek, kiek jiems socialinių garantijų ir kompensacijų nenustato kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Diplomatams ir kitiems valstybės tarnautojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu.

2.2. Kitiems atstovybės darbuotojams mokama ši pareiginė alga (eurais):

2.2.1. administratoriui –1500;

2.2.2. specialiojo atašė padėjėjui – 1160;

2.2.3. sekretoriui, raštvedžiui, ūkvedžiui, vairuotojui – 990;

2.2.4. valytojui, kiemsargiui – 750;

2.2.5. vyresniajam specialiajam kurjeriui – 600;

2.2.6. specialiajam kurjeriui – 500.

2.3. Šio nutarimo 2.2 punkte nurodytiems atstovybės darbuotojams juos priėmusios valstybės institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti mokami priedai už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą ir priemokos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu – papildomų darbų atlikimą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis). Priedai ir (ar) priemokos skiriami nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojo pareiginės algos dydžio.

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. Diplomatams su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija ir kompensacijos jų šeimos nariams išlaikyti mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu ir šiuo nutarimu.

3.2. Kitiems valstybės tarnautojams kartu su darbo užmokesčiu mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, taikant šiame punkte nurodytą koeficientą, kurio vieneto vertė litais lygi Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam atitinkamų metų baziniam dydžiui, taikomam apskaičiuojant valstybės tarnautojų pareigines algas:

3.2.1. specialiajam atašė – 10,5;

3.2.2. specialiojo atašė pavaduotojui, vyriausiajam specialistui – 9;

3.2.3. vyresniajam specialistui – 7,5;

3.2.4. specialistui – 6,5.

3.3. Kitam valstybės tarnautojui, kai kartu su juo gyvena sutuoktinis, kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,5 per mėnesį gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Ši kompensacija nemokama, jeigu sutuoktinis gauna pajamas, susijusias su darbo santykiais.

3.4. Kitam valstybės tarnautojui, kai kartu su juo gyvena jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, už kiekvieną vaiką kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – iki 6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – 6 ir daugiau metų.

3.5. Atstovybės darbuotojui – diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui, kai kartu su juo gyvena vaikai (įvaikiai), valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją, vadovo nustatyta tvarka mokama kompensacija:

3.5.1. 70 procentų vaikų (įvaikių) ikimokyklinio ugdymo išlaidoms kompensuoti;

3.5.2. 90 procentų vaikų (įvaikių) paprastai nuo 6 metų mokymosi išlaidoms kompensuoti, kol vaikas (įvaikis) įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų.

3.6. Atstovybės darbuotojai ir kartu su jais gyvenantys jų šeimos nariai – sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, arba pilnamečiai vaikai iki 20 metų, jeigu jie su atstovybės darbuotoju turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, ir išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius) – nedarbingi dėl amžiaus ar neįgalumo asmenys, kurie buvo atstovybės darbuotojo išlaikomi iki darbo atstovybėje pradžios ar tapę nedarbingi po to, kai atstovybės darbuotojas pradėjo dirbti atstovybėje, kartu su atstovybės darbuotoju gyvenantys pilnamečiai vaikai, kurie tapo nedarbingi dėl neįgalumo, ir tėvai, kurie tapo nedarbingi dėl amžiaus ar neįgalumo (toliau vadinama – šeimos nariai), – apdraudžiami sveikatos draudimu:

3.6.1. kiekvieno atstovybės darbuotojo sveikatos draudimo išlaidoms metams skiriama iki 4635 eurų, o kiekvieno šeimos nario – iki 2320 eurų. Atstovybės darbuotojo ar jo šeimos nario sveikatos draudimo išlaidos, viršijančios nustatytą normą, gali būti padengiamos atitinkamai iš atstovybės darbuotojui ar jo šeimos nariui, kurio sveikatos draudimo išlaidos yra mažesnės už nustatytą normą, skirtos sveikatos draudimo metų išlaidų normos, tačiau bendros atstovybės darbuotojo ir jo šeimos narių metinės sveikatos draudimo išlaidos negali būti didesnės už jiems nustatytų sveikatos draudimo metų išlaidų normų sumą;

3.6.2. valstybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti sveikatos draudimu, apmokamos visos išlaidos, susijusios su diplomato ar jo šeimos narių asmens sveikatos priežiūra. Kitiems atstovybės darbuotojams taikomos šio nutarimo 3.6.1 punkto nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1160, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4842 (2006-11-25)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

4. Nustatyti, kad:

4.1. Atstovybės darbuotojams gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma priklauso nuo jų pareigybės (eurais):

4.1.1. ambasadoriui – ne daugiau kaip 42000;

4.1.2. laikinajam reikalų patikėtiniui, įgaliotajam ministrui, generaliniam konsului – ne daugiau kaip 21700;

4.1.3. ministrui patarėjui – ne daugiau kaip 18000;

4.1.4. patarėjui, specialiajam atašė, pirmajam sekretoriui, konsului – ne daugiau kaip 15600;

4.1.5. antrajam sekretoriui, trečiajam sekretoriui, atašė, vicekonsului, specialiojo atašė pavaduotojui, kitiems atstovybės darbuotojams – ne daugiau kaip 14500.

4.2. Gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma, nustatyta šio nutarimo 4.1 punkte, atstovybės darbuotojams didinama: jeigu kartu gyvena sutuoktinis – 15 procentų, jeigu kartu gyvena kiti šeimos nariai – už kiekvieną kitą šeimos narį 5 procentais. Gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma negali būti didinama daugiau kaip 40 procentų.

4.3. Už gyvenamųjų patalpų komunalines, ryšių paslaugas, reikiamų baldų nuomą ar įsigijimą (jeigu nuomojamos baldais neapstatytos gyvenamosios patalpos) gali būti mokama ar kompensuojama, neviršijant gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos, valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovo nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovo (Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo) rezidencijai reikiamų baldų nuomos ar įsigijimo išlaidos neįskaitomos į gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normą.

4.4. Gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma, nustatyta šio nutarimo 4.1 punkte, skaičiuojama nuo atstovybės darbuotojo darbo atstovybėje pradžios.

4.5. Jeigu atstovybė suteikia atstovybės darbuotojui atstovybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos neapmokamos.

4.6. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovo rezidencija, nesvarbu, kieno ji nuosavybė, prilyginama Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės patalpoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

5. Nustatyti, kad:

5.1. Kompensuojamos diplomato ar kito valstybės tarnautojo ir jų šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į kitą valstybę) išlaidos iš valstybės institucijai ar įstaigai, į atstovybę paskyrusiai ar perkėlusiai diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją, skirtų asignavimų:

5.1.1. kelionės visomis transporto priemonėmis, išskyrus taksi ir tarnybinį transportą, išlaidos (išlaidos transporto bilietams, jeigu keliaujama viešuoju transportu, arba išlaidos degalams, jeigu keliaujama savo transporto priemone);

5.1.2. turto persivežimo išlaidos.

5.2. Persikėlimo išlaidos apmokamos valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją, vadovo nustatyta tvarka pagal faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus, kuriuos diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas privalo pateikti valstybės institucijai arba įstaigai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po persikėlimo.

5.3. Diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui išmokama vienkartinė įsikūrimo išmoka, lygi 740 eurų, o kiekvienam jų šeimos nariui – 350 eurų.

5.4. Kompensuojamos kartą per kalendorinius metus diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui ir jų šeimos nariams kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos.

5.5. Diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui, tarnybos reikmėms naudojančiam netarnybinį automobilį, kas mėnesį gali būti mokama kompensacija degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

5.6. Atstovybės darbuotojams gali būti apmokamos išlaidos už naudojimąsi viešuoju transportu tarnybos reikmėms valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

 

6. Nustatyti, kad:

6.1. Į tą pačią ar skirtingą atstovybes paskirtiems ar perkeltiems diplomatams ar kitiems valstybės tarnautojams ir jų sutuoktiniams, gyvenantiems toje pačioje vietovėje:

6.1.1. persikėlimo ir kelionių išlaidos apmokamos kiekvienam atskirai pagal nustatytas išlaidų normas, o su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos – atsižvelgiant į pareigybę;

6.1.2. kai kartu su jais gyvena vaikai (įvaikiai), o su diplomatais – ir išlaikytiniai, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme ir šiame nutarime nustatytos išlaidų normos ir kompensacijos jiems išlaikyti skiriamos vienam iš sutuoktinių, kuriam priklausytų didesnė išlaidų norma ir kompensacija.

6.2. Į tą pačią atstovybę ar skirtingas atstovybes paskirtiems, perkeltiems ar priimtiems dirbti atstovybės darbuotojams ir jų sutuoktiniams, gyvenantiems toje pačioje vietovėje, gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma, nustatyta šio nutarimo 4.1 punkte, skiriama vienam iš sutuoktinių (atstovybės darbuotojui), kuriam ši norma priklausytų didesnė.

 

7. Nustatyti, kad atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte, taikomos tik 2.2, 2.3, 3.6 (išskyrus šeimos narius ir atstovybės darbuotojus, kurie jau apdrausti (apsidraudę) sveikatos draudimu, galiojančiu toje valstybėje, kurioje yra atstovybė), 4.5 punktų ir gali būti taikomos 4.1.5 punkto (ne daugiau kaip 70 procentų 4.1.5 punkte nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos, o jeigu į tą pačią ar skirtingas atstovybes priimti darbuotojai sutuoktiniai gyvena toje pačioje vietovėje, vienam iš šių darbuotojų skiriama 100 procentų 4.1.5 punkte nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos), 4.3 punkto pirmosios pastraipos ir 5.6 punkto nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

8. Leisti valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovui, atsižvelgiant į valstybės, kurioje yra atstovybė, ypatumus ir gyvenimo lygio kitimus, iki 20 procentų didinti (mažinti) gyvenimo lygio vietos koeficientus ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus.

 

9. Nustatyti, kad:

9.1. Diplomatams ir kitiems valstybės tarnautojams taikomas gyvenimo lygio vietos koeficientas, kurį sudaro bazinio gyvenimo lygio vietos koeficiento ir papildomo (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficiento (jeigu toks nustatytas) dydžių suma.

9.2. Atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte, taikomas tik bazinis gyvenimo lygio vietos koeficientas.

Papildyta punktu:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

10. Nustatyti, kad gyvenimo lygio vietos koeficientai ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai gali būti keičiami ne dažniau kaip kartą per metus.

Papildyta punktu:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

11. Nustatyti, kad paskirtiems į atstovybę specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, taikomos 3.2.1, 3.2.2, 3.3–3.6, 4.1.4, 4.1.5, 4.2 punktų, 4.3 punkto pirmosios pastraipos, 5, 8 ir 9.1 punktų nuostatos.

Papildyta punktu:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

*12. Patvirtinti gyvenimo lygio vietos koeficientus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

*Pastaba: ankstesneji 9 ir 10 punktai laikomi 12 ir 13 punktais.

 

*13. Patvirtinti gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

*Pastaba: ankstesneji 9 ir 10 punktai laikomi 12 ir 13 punktais.

 

L.e. socialinės apsaugos

ir darbo ministrės pareigas,

l.e. Ministrės Pirmininkės pareigas                                                   Irena Degutienė

 

l.e. užsienio reikalų ministro pareigas                                              Algirdas Saudargas

____________________

 

 

[Priedo redakcija iki 2008-01-01]

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1242
redakcija)

gyvenimo lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Koeficientas

Afganistano Islamo Respublika, Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau

2

Airija, Dublinas

1,35

Austrijos Respublika, Viena

1,3

Armėnijos Respublika, Jerevanas

1,1 (1,15)*

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1,1

Azerbaidžano Respublika, Baku

1,1 (1,15)*

Baltarusijos Respublika:

 

Minskas

1,1 (1,15)*

Gardinas

0,95 (1)*

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,25

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

Čekijos Respublika, Praha

1,05

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,4

Egipto Arabų Respublika, Kairas

1,1

Estijos Respublika, Talinas

1

Graikijos Respublika, Atėnai

1,15

Gruzija, Tbilisis

1,2 (1,3)*

Ispanijos Karalystė:

 

Madridas

1,15

Valensija

1

Italijos Respublika, Roma

1,2

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,25

Japonija, Tokijas

1,65

Jungtinė Karalystė, Londonas

1,5

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

Vašingtonas

1,3

Niujorkas

1,4

Čikaga

1,3

Kanada, Otava

1,3

Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata

1,1

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,2

Latvijos Respublika, Ryga

1

Lenkijos Respublika:

 

Varšuva

1,3

Seinai

1 (1,1)*

Moldovos Respublika, Kišiniovas

1

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,25

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,45

Portugalijos Respublika, Lisabona

1,1

Prancūzijos Respublika:

 

Paryžius

1,35

Strasbūras

1,3

Rumunija, Bukareštas

1

Rusijos Federacija:

 

Maskva

1,35

Sankt Peterburgas

1,1

Kaliningradas

1 (1,1)*

Sovetskas

0,9 (1)*

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,1

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,4

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,4

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,4

Šventasis Sostas

1,2

Turkijos Respublika, Ankara

1,1

Ukraina, Kijevas

1,2

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1,1

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

Berlynas

1,3

Bona

1,2

____________________

*Skliausteliuose nurodyti gyvenimo lygio vietos koeficientai netaikomi atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte.

Pastaba. Gyvenimo lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 2.2, 2.3, 3.1–3.4, 3.6 ir 5.3 punktuose nustatytoms išlaidų normoms.

 

[Priedo redakcija nuo 2008-01-01]

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr.
1201
redakcija)

 

 

gyvenimo lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

bazinis

papildomas (motyvacijos)

Afganistano Islamo Respublika, Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau

1

1

Airija, Dublinas

1,35

 

Austrijos Respublika, Viena

1,3

 

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1,1

 

Armėnijos Respublika, Jerevanas

1,1

0,2

Azerbaidžano Respublika, Baku

1,1

0,2

Baltarusijos Respublika:

 

 

Minskas

1,15

0,1

Gardinas

0,95

0,1

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,25

0,1*

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

 

Čekijos Respublika, Praha

1,05

 

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,4

 

Egipto Arabų Respublika, Kairas

1,1

0,1

Estijos Respublika, Talinas

1,1

 

Graikijos Respublika, Atėnai

1,15

 

Gruzija, Tbilisis

1,2

0,1

Indijos Respublika, Delis

1,1

0,2

Ispanijos Karalystė:

 

 

Madridas

1,15

 

Valensija

1

 

Italijos Respublika, Roma

1,2

 

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,25

0,05

Japonija, Tokijas

1,65

 

Jungtinė Karalystė, Londonas

1,5

 

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

 

Vašingtonas

1,3

 

Niujorkas

1,4

 

Čikaga

1,3

 

Kanada, Otava

1,3

 

Kazachstano Respublika, Astana, Almata

1,1

0,1

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,2

0,1

Latvijos Respublika, Ryga

1,1

 

Lenkijos Respublika:

 

 

Varšuva

1,3

 

Seinai

1

0,1

Moldovos Respublika, Kišiniovas

1

0,1

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,25

 

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,45

 

Portugalijos Respublika, Lisabona

1,1

 

Prancūzijos Respublika:

 

 

Paryžius

1,35

 

Strasbūras

1,3

 

Rumunija, Bukareštas

1

 

Rusijos Federacija:

 

 

Maskva

1,4

0,1

Sankt Peterburgas

1,2

0,1

Kaliningradas

1,1

0,1

Sovetskas

1

0,1

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,1

 

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,4

 

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,4

 

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,4

 

Šventasis Sostas

1,2

 

Turkijos Respublika, Ankara

1,1

 

Ukraina, Kijevas

1,2

0,1

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1,1

 

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

 

Berlynas

1,3

 

Bona

1,2

 

 

____________________

*Nurodytas papildomas (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficientas netaikomas Lietuvos Respublikos ambasadai Belgijos Karalystėje.

Pastaba. Bazinis ir papildomas (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 3.1–3.4, 3.6 ir 5.3 punktuose nurodytoms išlaidų normoms, o bazinis gyvenimo lygio vietos koeficientas – 2.2, 2.3 punktuose nurodytiems pareiginei algai, priedams ir priemokoms.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1412, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5553 (2005-12-29)

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1360, 2006-12-28, Žin., 2006, Nr. 144-5504 (2006-12-30)

Nr. 179, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-779 (2007-02-15)

Nr. 357, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 43-1648 (2007-04-19)

Nr. 874, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3740 (2007-08-30)

Nr. 945, 2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 98-3974 (2007-09-15)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

_______________

 

[Priedo redakcija iki 2008-01-01]

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1242
redakcija)

 

gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Koeficientas

Afganistano Islamo Respublika:

 

Kabulas

2

Čagčaranas, Heratas, Kalaji Nau

1

Airija, Dublinas

1,6

Austrijos Respublika, Viena

1,1

Armėnijos Respublika, Jerevanas

0,9

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1

Azerbaidžano Respublika, Baku

0,9

Baltarusijos Respublika:

 

Minskas

1

Gardinas

0,9

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,2

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

Čekijos Respublika, Praha

0,9

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,3

Egipto Arabų Respublika, Kairas

1

Estijos Respublika, Talinas

0,9

Graikijos Respublika, Atėnai

1,1

Gruzija, Tbilisis

0,9

Ispanijos Karalystė:

 

Madridas

1,2

Valensija

1

Italijos Respublika, Roma

1,3

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,3

Japonija, Tokijas

2

Jungtinė Karalystė, Londonas

1,9

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

Vašingtonas

1,3

Niujorkas

2,2

Čikaga

1,1

Kanada, Otava

1,1

Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata

1

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,5

Latvijos Respublika, Ryga

0,9

Lenkijos Respublika:

 

Varšuva

0,9

Seinai

0,6

Moldovos Respublika, Kišiniovas

0,9

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,2

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,4

Portugalijos Respublika, Lisabona

0,9

Prancūzijos Respublika:

 

Paryžius

1,6

Strasbūras

1,1

Rumunija, Bukareštas

0,9

Rusijos Federacija:

 

Maskva

1,3

Sankt Peterburgas

1,05

Kaliningradas

0,8

Sovetskas

0,6

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,4

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,2

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,2

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,5

Šventasis Sostas

1,3

Turkijos Respublika, Ankara

1

Ukraina, Kijevas

1,05

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

Berlynas

1,2

Bona

0,9

___________________

Pastaba. Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 4  punkte nustatytoms išlaidų normoms.

 

[Priedo redakcija nuo 2008-01-01]

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr.
1201
redakcija)

 

gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Koeficientas

Afganistano Islamo Respublika:

 

Kabulas

2

Čagčaranas, Heratas, Kalaji Nau

1

Airija, Dublinas

1,6

Austrijos Respublika, Viena

1,1

Armėnijos Respublika, Jerevanas

0,9

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1

Azerbaidžano Respublika, Baku

0,9

Baltarusijos Respublika:

 

Minskas

1

Gardinas

0,9

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,2

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

Čekijos Respublika, Praha

0,9

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,3

Egipto Arabų Respublika, Kairas

0,9

Estijos Respublika, Talinas

0,9

Graikijos Respublika, Atėnai

1,1

Gruzija, Tbilisis

0,9

Indijos Respublika, Delis

1,1

Ispanijos Karalystė:

 

Madridas

1,2

Valensija

1

Italijos Respublika, Roma

1,3

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,3

Japonija, Tokijas

2,1

Jungtinė Karalystė, Londonas

2

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

Vašingtonas

1,3

Niujorkas

2,3

Čikaga

1,1

Kanada, Otava

1,1

Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata

1,2

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,4

Latvijos Respublika, Ryga

0,9

Lenkijos Respublika:

 

Varšuva

0,9

Seinai

0,6

Moldovos Respublika, Kišiniovas

0,9

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,2

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,4

Portugalijos Respublika, Lisabona

0,9

Prancūzijos Respublika:

 

Paryžius

1,6

Strasbūras

1,1

Rumunija, Bukareštas

0,9

Rusijos Federacija:

 

Maskva

1,3

Sankt Peterburgas

1,05

Kaliningradas

0,8

Sovetskas

0,6

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,4

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,2

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,2

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,5

Šventasis Sostas

1,3

Turkijos Respublika, Ankara

1

Ukraina, Kijevas

1,05

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

Berlynas

1,2

Bona

0,9

___________________

Pastaba. Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 4  punkte nustatytoms išlaidų normoms.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1412, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5553 (2005-12-29

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1360, 2006-12-28, Žin., 2006, Nr. 144-5504 (2006-12-30)

Nr. 179, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-779 (2007-02-15)

Nr. 357, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 43-1648 (2007-04-19)

Nr. 874, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3740 (2007-08-30)

Nr. 945, 2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 98-3974 (2007-09-15)

 

__________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1015, 2001-08-21, Žin., 2001, Nr. 73-2582 (2001-08-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1277, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3280 (2001-11-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1557, 2002-10-03, Žin., 2002, Nr. 97-4277 (2002-10-09)

DĖL KONSULINĖS ĮSTAIGOS STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 308, 2003-03-10, Žin., 2003, Nr. 26-1045 (2003-03-14)

DĖL KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 534, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1853 (2003-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2800 (2003-06-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2003-08-26, Žin., 2003, Nr. 83-3794 (2003-08-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AIRIJOS RESPUBLIKOJE STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1138, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4989 (2004-09-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 376, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1459 (2005-04-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATO VALENSIJOJE (ISPANIJOS KARALYSTĖ) ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 732, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 82-3017 (2005-07-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOSIOS MISIJOS AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOJE

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1242, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4931 (2005-11-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2005 m. lapkričio 20 d.

3.6 punktas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d., o iki tol taikoma ankstesnės redakcijos nutarime nustatyta sveikatos draudimo tvarka.

7 punktas taikomas po šio nutarimo įsigaliojimo į atstovybes priimtiems ar perkeltiems darbuotojams.

Gyvenimo lygio vietos ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d., o iki tol taikomi ankstesnės redakcijos nutarime nurodyti koeficientai.

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1412, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5553 (2005-12-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ MOLDOVOS RESPUBLIKOJE IR RUMUNIJOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1160, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4842 (2006-11-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

16.

Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1360, 2006-12-28, Žin., 2006, Nr. 144-5504 (2006-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 179, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-779 (2007-02-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 357, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 43-1648 (2007-04-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 874, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3740 (2007-08-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS ARMĖNIJOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 945, 2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 98-3974 (2007-09-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ BULGARIJOS RESPUBLIKOJE IR SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2007-11-19)

                  ausra.bodin@lrs.lt