Nutarimas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 95-2750

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1999 m. lapkričio 5 d. Nr. 1235

Vilnius

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2005 m. lapkričio 20 d.):

Nr. 1242, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4931 (2005-11-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 7-140) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

 

1. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų ir specialiąsias misijas (toliau vadinama – atstovybė) paskirtiems diplomatams, priimtiems dirbti ar perkeltiems pagal darbo sutartis darbuotojams, į atstovybes paskirtiems ar perkeltiems kitiems valstybės tarnautojams (toliau vadinama – atstovybės darbuotojai), taip pat paskirtiems į atstovybes specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, tiek, kiek jiems socialinių garantijų ir kompensacijų nenustato kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Diplomatams ir kitiems valstybės tarnautojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu.

2.2. Kitiems atstovybės darbuotojams mokama ši pareiginė alga (eurais):

2.2.1. administratoriui –1500;

2.2.2. specialiojo atašė padėjėjui – 1160;

2.2.3. sekretoriui, raštvedžiui, ūkvedžiui, vairuotojui – 990;

2.2.4. valytojui, kiemsargiui – 750;

2.2.5. vyresniajam specialiajam kurjeriui – 600;

2.2.6. specialiajam kurjeriui – 500.

2.3. Šio nutarimo 2.2 punkte nurodytiems atstovybės darbuotojams juos priėmusios valstybės institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti mokami priedai už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą ir priemokos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu – papildomų darbų atlikimą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis). Priedai ir (ar) priemokos skiriami nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojo pareiginės algos dydžio.

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. Diplomatams su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija ir kompensacijos jų šeimos nariams išlaikyti mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu ir šiuo nutarimu.

3.2. Kitiems valstybės tarnautojams kartu su darbo užmokesčiu mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, taikant šiame punkte nurodytą koeficientą, kurio vieneto vertė litais lygi Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam atitinkamų metų baziniam dydžiui, taikomam apskaičiuojant valstybės tarnautojų pareigines algas:

3.2.1. specialiajam atašė – 10,5;

3.2.2. specialiojo atašė pavaduotojui, vyriausiajam specialistui – 9;

3.2.3. vyresniajam specialistui – 7,5;

3.2.4. specialistui – 6,5.

3.3. Kitam valstybės tarnautojui, kai kartu su juo gyvena sutuoktinis, kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,5 per mėnesį gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Ši kompensacija nemokama, jeigu sutuoktinis gauna pajamas, susijusias su darbo santykiais.

3.4. Kitam valstybės tarnautojui, kai kartu su juo gyvena jo:

3.4.1. nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos;

3.4.2. pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu jie su valstybės tarnautoju turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar įgiję vidurinio išsilavinimo;

3.4.3. sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu įstatymo nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta nustatyta kartu su valstybės tarnautojo sutuoktiniu ir jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos;

3.4.4. sutuoktinio pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu įstatymo nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta nustatyta kartu su valstybės tarnautojo sutuoktiniu ir jie su valstybės tarnautoju turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar įgiję vidurinio išsilavinimo.

Už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – iki 6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – 6 ir daugiau metų.

3.5. Diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios valstybės institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija:

3.5.1. 70 procentų ikimokyklinio ugdymo išlaidų kompensuoti:

3.5.1.1. diplomatui – kartu su juo gyvenančių vaikų (įvaikių) ir išlaikytinių, nurodytų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 6 punktuose;

3.5.1.2. kitam valstybės tarnautojui – kartu su juo gyvenančių vaikų (įvaikių), nurodytų šio nutarimo 3.4 punkte;

3.5.2. 90 procentų mokymosi išlaidų kompensuoti:

3.5.2.1. diplomatui – kartu su juo gyvenančių ir besimokančių vaikų (įvaikių) ir išlaikytinių, nurodytų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose;

3.5.2.2. kitam valstybės tarnautojui – kartu su juo gyvenančių ir besimokančių vaikų (įvaikių), nurodytų šio nutarimo 3.4 punkte;

3.5.3. mokymosi išlaidų kompensacija, nurodyta 3.5.2 punkte, paprastai mokama vaikui (įvaikiui) ar išlaikytiniui nuo 6 metų ir mokama, kol vaikas (įvaikis) ar išlaikytinis įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų.

3.6. Atstovybės darbuotojai apdraudžiami sveikatos draudimu. Šiuo draudimu taip pat apdraudžiami kartu su diplomatu gyvenantys Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti jo šeimos nariai ir kartu su kitu valstybės tarnautoju gyvenantis jo sutuoktinis ir 3.4 punkte nurodyti šeimos nariai (toliau – šeimos nariai). Už diplomato šeimos narius taip pat mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, jeigu jos turi būti mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 9 dalimi. Apdraudžiant sveikatos draudimu:

3.6.1. kiekvieno atstovybės darbuotojo sveikatos draudimo išlaidoms metams skiriama iki 4635 eurų, o kiekvieno šeimos nario – iki 2320 eurų. Atstovybės darbuotojo ar jo šeimos nario sveikatos draudimo išlaidos, viršijančios nustatytą normą, gali būti padengiamos atitinkamai iš atstovybės darbuotojui ar jo šeimos nariui, kurio sveikatos draudimo išlaidos yra mažesnės už nustatytą normą, skirtos sveikatos draudimo metų išlaidų normos, tačiau bendros atstovybės darbuotojo ir jo šeimos narių metinės sveikatos draudimo išlaidos negali būti didesnės už jiems nustatytų sveikatos draudimo metų išlaidų normų sumą;

3.6.2. valstybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti sveikatos draudimu, apmokamos visos išlaidos, susijusios su diplomato, valstybės tarnautojo ar jų šeimų narių asmens sveikatos priežiūra. Kitiems atstovybės darbuotojams taikomos šio nutarimo 3.6.1 punkto nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1160, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4842 (2006-11-25)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

Nr. 1643, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 137-7035 (2010-11-23)

 

 

4. Nustatyti, kad:

4.1. Lietuvos Respublikos diplomatiniam atstovui (toliau – diplomatinis atstovas), išskyrus laikinąjį reikalų patikėtinį, suteikiamos jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos – rezidencija. Diplomatiniam atstovui nustatoma gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma – ne daugiau kaip 42 000 eurų. Užsienio reikalų ministro sprendimu gali būti nustatyta iki 20 procentų didesnė išlaidų norma. Diplomatiniam atstovui už gyvenamųjų patalpų – rezidencijos – komunalines, ryšių paslaugas (abonentinis telefono ir interneto mokestis, baziniai kabelinės ar palydovinės televizijos kanalai, radijo tinklai) apmokama neviršijant gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos. Taip pat apmokamos rezidencijai funkcionuoti būtinų baldų nuomos ar įsigijimo išlaidos, jeigu suteikiamos baldais neapstatytos gyvenamosios patalpos. Diplomatinio atstovo rezidencijai būtinų baldų nuomos ar įsigijimo išlaidos neįskaičiuojamos į gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normą. Diplomatinio atstovo rezidencija, nesvarbu, kieno ji nuosavybė, prilyginama Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės patalpoms.

4.2. Kitiems atstovybės darbuotojams jų pasirinkimu kas mėnesį lygiomis dalimis skiriama išmoka (kompensacija) apsirūpinti darbuotojo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms padengti (toliau – išmoka) arba, esant galimybei, suteikiamos jų pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos. Metinis išmokos dydis nustatomas eurais ir yra lygus:

4.2.1. ambasadoriui ypatingiems pavedimams – 28 200 eurų;

4.2.2. laikinajam reikalų patikėtiniui, įgaliotajam ministrui, generaliniam konsului – 21 700 eurų;

4.2.3. ministrui patarėjui – 18 000 eurų;

4.2.4. patarėjui, specialiajam atašė, pirmajam sekretoriui, konsului – 15 600 eurų;

4.2.5. antrajam sekretoriui, trečiajam sekretoriui, atašė, vicekonsului, specialiojo atašė pavaduotojui, kitiems atstovybės darbuotojams – 14 500 eurų.

4.3. Šio nutarimo 4.1 ir 4.2 punktuose nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma ir išmoka atstovybės darbuotojams didinamos: jeigu kartu gyvena sutuoktinis, – 15 procentų, jeigu kartu gyvena kiti šeimos nariai, – už kiekvieną kitą šeimos narį 5 procentais. Gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma ir išmoka negali būti didinamos daugiau kaip 40 procentų.

4.4. Išmoka atstovybės darbuotojui išmokama kas mėnesį kartu su darbo užmokesčiu.

4.5. Jeigu diplomato ar kito valstybės tarnautojo sudaromoje gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje numatyta mokėti už gyvenamųjų patalpų nuomą avansu, diplomato ar kito valstybės tarnautojo rašytiniu prašymu gali būti išmokamas ne didesnis už 6 mėnesių išmoką avansas.

Jeigu sudarant nuomos sutartį reikalaujama pateikti užstatą, diplomato ar kito valstybės tarnautojo rašytiniu prašymu išmokama iki 3 mėnesių išmokos dydžio suma, kurią diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas privalo grąžinti (išskyrus natūralaus nuomojamo turto nusidėvėjimo išlaidoms padengti panaudotą užstato dalį, jeigu yra šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai) ne vėliau kaip paskutinę darbo atstovybėje dieną.

Jeigu diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės atšaukiamas iš atstovybės ir atšaukimo laikas, nurodytas valstybės institucijos ar įstaigos, paskyrusios ar perkėlusios diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę, vadovo sprendime, trumpesnis už diplomato ar kito valstybės tarnautojo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje numatytą įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminą, taip pat jeigu sutartyje nustatytos netesybos jos nutraukimo prieš terminą atveju, diplomato ar kito valstybės tarnautojo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo išlaidas apmoka valstybės institucija ar įstaiga, paskyrusi ar perkėlusi diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę.

Diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją paskyrusiosios ar perkėlusiosios į atstovybę valstybės institucijos ar įstaigos vadovo arba atstovybės vadovo sprendimu gali būti apmokėtos su gyvenamojo ploto nuomos sutarties sudarymu susijusios darbuotojo išlaidos.

4.6. Atstovybės darbuotojams (išskyrus diplomatinį atstovą), kuriems suteikiamos gyvenamosios patalpos, už gyvenamųjų patalpų komunalines, ryšių paslaugas (abonentinį telefono ir interneto mokestį, bazinius kabelinės ar palydovinės televizijos kanalus, radijo tinklus) institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka moka diplomatą, kitą valstybės tarnautoją į atstovybę paskyrusi ar perkėlusi, arba darbuotoją dirbti pagal darbo sutartį priėmusi ar perkėlusi valstybės institucija ar įstaiga. Jeigu atstovybės darbuotojams suteikiamos išnuomotos gyvenamosios patalpos, taikoma gyvenamųjų patalpų nuomos metinė norma negali būti didesnė už šio nutarimo 4.2 ir 4.5 punktuose atitinkamai atstovybės darbuotojų kategorijai nustatytą išmoką.

4.7. Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų norma ir išmoka, nustatytos šio nutarimo 4.1, 4.2 ir 4.6 punktuose, skaičiuojamos nuo atstovybės darbuotojo darbo atstovybėje pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

Nr. 1730, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 157-7085 (2009-12-31)

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

Nr. 1379, 2011-11-23, Žin., 2011, Nr. 147-6887 (2011-12-01)

 

5. Nustatyti, kad:

5.1. Kompensuojamos diplomato ar kito valstybės tarnautojo ir jų šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į kitą valstybę) išlaidos iš valstybės institucijai ar įstaigai, į atstovybę paskyrusiai ar perkėlusiai diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją, skirtų asignavimų:

5.1.1. kelionės visomis transporto priemonėmis, išskyrus taksi ir tarnybinį transportą, išlaidos (išlaidos transporto bilietams, jeigu keliaujama viešuoju transportu, arba išlaidos degalams, jeigu keliaujama savo transporto priemone);

5.1.2. turto persivežimo išlaidos.

5.2. Persikėlimo išlaidos apmokamos valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją, vadovo nustatyta tvarka pagal faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus, kuriuos diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas privalo pateikti valstybės institucijai arba įstaigai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po persikėlimo.

5.3. Diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui išmokama vienkartinė įsikūrimo išmoka, lygi 740 eurų, o kiekvienam jų šeimos nariui – 350 eurų.

5.4. Kartą per metus, skaičiuojant nuo paskyrimo dirbti į atstovybę, diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams kompensuojamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos.

5.5. Diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui, tarnybos reikmėms naudojančiam netarnybinį automobilį, kas mėnesį gali būti mokama kompensacija degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

5.6. Atstovybės darbuotojams gali būti apmokamos išlaidos už naudojimąsi viešuoju transportu tarnybos reikmėms valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti ar perkėlusios pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

 

6. Nustatyti, kad:

6.1. Į tą pačią ar skirtingą atstovybes paskirtiems ar perkeltiems diplomatams ar kitiems valstybės tarnautojams ir jų sutuoktiniams, gyvenantiems toje pačioje vietovėje:

6.1.1. persikėlimo ir kelionių išlaidos apmokamos kiekvienam atskirai pagal nustatytas išlaidų normas, o su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos – atsižvelgiant į pareigybę;

6.1.2. kai kartu su jais gyvena vaikai (įvaikiai), o su diplomatais – ir išlaikytiniai, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme ir šiame nutarime nustatytos išlaidų normos ir kompensacijos jiems išlaikyti skiriamos vienam iš sutuoktinių, kuriam priklausytų didesnė išlaidų norma ir kompensacija.

6.2. Į tą pačią atstovybę ar skirtingas atstovybes paskirtiems, perkeltiems ar priimtiems dirbti atstovybės darbuotojams ir jų sutuoktiniams, gyvenantiems toje pačioje vietovėje, gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma ir išmoka, nustatyta šio nutarimo 4.1 ir 4.2 punktuose, skiriama vienam iš sutuoktinių (atstovybės darbuotojui), kuriam ši norma ar išmoka priklausytų didesnė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

 

7. Nustatyti, kad:

7.1. atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte (išskyrus vyresnįjį specialųjį kurjerį ir specialųjį kurjerį):

7.1.1. taikomos 2.2, 2.3 punktų ir gali būti taikomos 3.6 punkto (išskyrus šeimos narius ir atstovybės darbuotojus, kurie jau apdrausti (apsidraudę) sveikatos draudimu, galiojančiu toje valstybėje, kurioje yra atstovybė), 4.2 punkto (4.4 punkte nustatyta tvarka ne daugiau kaip 70 procentų 4.2.5 punkte nustatytos išmokos, o jeigu į tą pačią ar skirtingas atstovybes priimti darbuotojai sutuoktiniai gyvena toje pačioje vietovėje, vienam iš šių darbuotojų skiriama iki 100 procentų dydžio 4.2.5 punkte nustatytos išmokos) ir 5.6 punkto nuostatos;

7.1.2. gali būti kompensuojamos (išskyrus šeimos narius) persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos, nurodytos 5.1.1 ir 5.1.2 punktuose, 5.2 punkte nustatyta tvarka iš valstybės institucijai ar įstaigai, priėmusiai ar perkėlusiai darbuotoją dirbti atstovybėje, skirtų asignavimų;

7.2. vyresniajam specialiajam kurjeriui ir specialiajam kurjeriui taikomos 2.2 ir 2.3, 3.6 (išskyrus šeimos narius) punktų nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

 

8. Leisti valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovui jo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę padėtį, valiutų kursų kitimą ar valstybės, kurioje yra atstovybė, ypatumus ir gyvenimo lygio kitimus, iki 20 procentų didinti (mažinti) gyvenimo lygio vietos koeficientus ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 429, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 60-2371 (2009-05-23)

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

 

9. Nustatyti, kad:

9.1. Diplomatams ir kitiems valstybės tarnautojams taikomas gyvenimo lygio vietos koeficientas, kurį sudaro bazinio gyvenimo lygio vietos koeficiento ir papildomo (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficiento (jeigu toks nustatytas) dydžių suma.

9.2. Atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte, taikomas tik bazinis gyvenimo lygio vietos koeficientas.

Papildyta punktu:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

10. Nustatyti, kad gyvenimo lygio vietos koeficientai ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai gali būti keičiami ne dažniau kaip kartą per metus.

Papildyta punktu:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

 

11. Nustatyti, kad paskirtiems į atstovybę specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, taikomos 3.2.1, 3.2.2, 3.3–3.6, 4.2.4, 4.2.5, 4.3 , 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5, 8 ir 9.1 punktų nuostatos.

Papildyta punktu:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

 

*12. Patvirtinti gyvenimo lygio vietos koeficientus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

*Pastaba: ankstesnieji 9 ir 10 punktai laikomi 12 ir 13 punktais.

 

*13. Patvirtinti gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

*Pastaba: ankstesnieji 9 ir 10 punktai laikomi 12 ir 13 punktais.

 

 

 

L.e. socialinės apsaugos

ir darbo ministrės pareigas,

l.e. Ministrės Pirmininkės pareigas                                                   Irena Degutienė

 

 

 

l.e. užsienio reikalų ministro pareigas                                              Algirdas Saudargas

____________________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr.
1201
redakcija)

 

 

gyvenimo lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

bazinis

papildomas (motyvacijos)

Afganistano Islamo Respublika, Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau

1

1

Airija, Dublinas

1,35

 

Austrijos Respublika, Viena

1,3

 

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1,1

 

Armėnijos Respublika, Jerevanas

1,1

0,2

Azerbaidžano Respublika, Baku

1,1

0,2

Baltarusijos Respublika:

 

 

Minskas

1,15

0,1

Gardinas

0,95

0,1

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,25

0,1

(Punktas įsigalioja nuo 2012-10-16)

Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas

1,3

 

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

 

Čekijos Respublika, Praha

1,15

 

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,4

 

Egipto Arabų Respublika, Kairas

1,1

0,1

Estijos Respublika, Talinas

1,1

 

Graikijos Respublika, Atėnai

1,15

 

Gruzija, Tbilisis

1,2

0,1

Indijos Respublika, Delis

1,1

0,2

Ispanijos Karalystė:

 

 

Madridas

1,15

 

Valensija

1

 

Italijos Respublika, Roma

1,2

 

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,25

0,05

Japonija, Tokijas

1,65

 

Jungtinė Karalystė, Londonas

1,5

 

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

 

Vašingtonas

1,3

 

Niujorkas

1,4

 

Čikaga

1,3

 

Kanada, Otava

1,3

 

Kazachstano Respublika, Astana, Almata

1,1

0,1

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,2

0,1

Latvijos Respublika, Ryga

1,1

 

Lenkijos Respublika:

 

 

Varšuva

1,3

 

Seinai

1

0,1

Moldovos Respublika, Kišiniovas

1

0,1

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,3

 

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,5

 

Portugalijos Respublika, Lisabona

1,1

 

Prancūzijos Respublika:

 

 

Paryžius

1,35

 

Strasbūras

1,3

 

Rumunija, Bukareštas

1

 

Rusijos Federacija:

 

 

Maskva

1,4

0,1

Sankt Peterburgas

1,2

0,1

Kaliningradas

1,1

0,1

Sovetskas

1

0,1

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,1

 

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,4

 

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,4

 

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,4

 

Šventasis Sostas

1,2

 

Turkijos Respublika, Ankara

1,1

 

Ukraina, Kijevas

1,2

0,1

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1,1

 

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

 

Berlynas

1,3

 

Bona

1,2

 

Pastaba. Bazinis ir papildomas (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 3.1–3.4, 3.6 ir 5.3 punktuose nurodytoms išlaidų normoms, o bazinis gyvenimo lygio vietos koeficientas – 2.2, 2.3 punktuose nurodytiems pareiginei algai, priedams ir priemokoms.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1412, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5553 (2005-12-29)

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1360, 2006-12-28, Žin., 2006, Nr. 144-5504 (2006-12-30)

Nr. 179, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-779 (2007-02-15)

Nr. 357, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 43-1648 (2007-04-19)

Nr. 874, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3740 (2007-08-30)

Nr. 945, 2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 98-3974 (2007-09-15)

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

Nr. 843, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4366 (2012-07-14)

 

 

_______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr.
1201
redakcija)

 

gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Koeficientas

Afganistano Islamo Respublika:

 

Kabulas

2

Čagčaranas, Heratas, Kalaji Nau

1

Airija, Dublinas

1,6

Austrijos Respublika, Viena

1,1

Armėnijos Respublika, Jerevanas

0,9

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1

Azerbaidžano Respublika, Baku

1

Baltarusijos Respublika:

 

Minskas

1

Gardinas

0,9

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,2

Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas

(įsigalioja nuo 2012-10-16)

1,3

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

Čekijos Respublika, Praha

0,9

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,3

Egipto Arabų Respublika, Kairas

0,9

Estijos Respublika, Talinas

0,9

Graikijos Respublika, Atėnai

1,1

Gruzija, Tbilisis

0,9

Indijos Respublika, Delis

1,1

Ispanijos Karalystė:

 

Madridas

1,2

Valensija

1

Italijos Respublika, Roma

1,3

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,3

Japonija, Tokijas

2,1

Jungtinė Karalystė, Londonas

2

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

Vašingtonas

1,3

Niujorkas

2,3

Čikaga

1,1

Kanada, Otava

1,1

Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata

1,2

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,4

Latvijos Respublika, Ryga

0,9

Lenkijos Respublika:

 

Varšuva

1

Seinai

0,6

Moldovos Respublika, Kišiniovas

0,9

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,2

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,4

Portugalijos Respublika, Lisabona

1

Prancūzijos Respublika:

 

Paryžius

1,6

Strasbūras

1,1

Rumunija, Bukareštas

0,9

Rusijos Federacija:

 

Maskva

1,4

Sankt Peterburgas

1,05

Kaliningradas

0,8

Sovetskas

0,6

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,4

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,2

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,2

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,5

Šventasis Sostas

1,3

Turkijos Respublika, Ankara

1

Ukraina, Kijevas

1,05

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

Berlynas

1,2

Bona

0,9

Pastaba. Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 4  punkte nustatytoms išlaidų normoms.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1412, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5553 (2005-12-29

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

Nr. 1360, 2006-12-28, Žin., 2006, Nr. 144-5504 (2006-12-30)

Nr. 179, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-779 (2007-02-15)

Nr. 357, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 43-1648 (2007-04-19)

Nr. 874, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3740 (2007-08-30)

Nr. 945, 2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 98-3974 (2007-09-15)

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

Nr. 843, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4366 (2012-07-14)

 

 

__________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1015, 2001-08-21, Žin., 2001, Nr. 73-2582 (2001-08-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1277, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3280 (2001-11-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1268, 2002-08-10, Žin., 2002, Nr. 80-3453 (2002-08-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1557, 2002-10-03, Žin., 2002, Nr. 97-4277 (2002-10-09)

DĖL KONSULINĖS ĮSTAIGOS STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 308, 2003-03-10, Žin., 2003, Nr. 26-1045 (2003-03-14)

DĖL KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 534, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1853 (2003-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2800 (2003-06-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2003-08-26, Žin., 2003, Nr. 83-3794 (2003-08-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AIRIJOS RESPUBLIKOJE STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1138, 2004-09-06, Žin., 2004, Nr. 137-4989 (2004-09-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 376, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1459 (2005-04-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATO VALENSIJOJE (ISPANIJOS KARALYSTĖ) ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 732, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 82-3017 (2005-07-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOSIOS MISIJOS AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOJE

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1242, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4931 (2005-11-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2005 m. lapkričio 20 d.

3.6 punktas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d., o iki tol taikoma ankstesnės redakcijos nutarime nustatyta sveikatos draudimo tvarka.

7 punktas taikomas po šio nutarimo įsigaliojimo į atstovybes priimtiems ar perkeltiems darbuotojams.

Gyvenimo lygio vietos ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d., o iki tol taikomi ankstesnės redakcijos nutarime nurodyti koeficientai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 620, 2010-05-26, Žin., 2010, Nr. 62-3057 (2010-05-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LAPKRIČIO 18 D. NUTARIMO NR. 1242 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1412, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5553 (2005-12-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ MOLDOVOS RESPUBLIKOJE IR RUMUNIJOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 702, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 77-3011 (2006-07-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1160, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4842 (2006-11-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

16.

Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1360, 2006-12-28, Žin., 2006, Nr. 144-5504 (2006-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 179, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-779 (2007-02-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 357, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 43-1648 (2007-04-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 874, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3740 (2007-08-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS ARMĖNIJOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 945, 2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 98-3974 (2007-09-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ BULGARIJOS RESPUBLIKOJE IR SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAPILDYMO

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1201, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 118-4825 (2007-11-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1126, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4987 (2008-11-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

Šiuo nutarimu keičiamo nutarimo 4.1.2–4.1.5 punktai įsigalioja nuo 2011-01-01.

Šiuo nutarimu keičiamo nutarimo 7.1.2 punktas ir šio nutarimo 1.6, 1.7 punktai įsigalioja nuo 2009-01-01.

Įsigaliojimo pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1730, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 157-7085 (2009-12-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. SPALIO 29 D. NUTARIMO NR. 1126 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 429, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 60-2371 (2009-05-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1258, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5401 (2010-09-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ir 1.10 punktai įsigalioja 2011-01-01.

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1643, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 137-7035 (2010-11-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1379, 2011-11-23, Žin., 2011, Nr. 147-6887 (2011-12-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja 2012-04-01.

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 843, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4366 (2012-07-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja 2012-10-16.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vilija Tamaliūnienė (2012-07-18)

                  vilija.tamaliuniene@lrs.lt