Suvestinė redakcija nuo 2011-03-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 32-1027, i. k. 1042250ISAK0000V-65

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. vasario 12 d. Nr. V-65

Vilnius

 

Siekdamas perkelti 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvos 90/270/EEB „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais“ reikalavimus:

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 4 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:1998 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr 5-122).

3. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. V-65

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 32: 2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma nustato dirbančiųjų su videoterminalais darbo aplinkos, videoterminalo įrenginių, darbo ir poilsio režimo saugos ir sveikatos reikalavimus.

2. Ši higienos norma netaikoma:

2.1. kompiuterių sistemoms visose transporto priemonėse ir mechanizmų vairuotojų arba valdymo kabinose;

2.2. visuomeninės paskirties kompiuterių sistemoms (sistemoms, kurios naudojamos mokymuisi, informacijos paieškai, laisvalaikiui ir pan.);

2.3. portatyvioms sistemoms, kurios darbo vietoje naudojamos ne visą darbo dieną;

2.4. skaičiuotuvams, kasos aparatams ir kitiems įrenginiams, kurių nedidelė informacinė apimtis ir mažų matmenų vaizduoklis;

2.5. įprastos konstrukcijos rašomosioms mašinėlėms (mašinėlėms su ekranu).

3. Šia higienos norma turi vadovautis juridiniai ir fiziniai asmenys:

3.1. projektuojantys, įrengiantys naujas ir naudojantys esančias darbo vietas su videoterminalais;

3.2. kontroliuojantys darbo sąlygas ir darbo su videoterminalais poveikį darbuotojų sveikatai.

4. Į šios higienos normos reikalavimus turi būti atsižvelgta rengiant norminius ir techninius dokumentus, susijusius su darbo su videoterminalais saugos ir sveikatos reikalavimais.

 

II. NUORODOS

 

5. Šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos į teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569).

5.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170).

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 160 „Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-559).

5.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44- 1278).

5.5. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11- 388).

5.7. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.8. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365).

5.10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1244).

5.11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-159/V-612 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4504).

5.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729; 2009, Nr. 157-7115).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.13. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485).

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

5.14. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

5.15. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 95-3536).

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-699/A1-241 „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų“ (Žin., 2005, Nr. 105-3897).

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

5.18. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 257 „Dėl techninių normų TN 01:1998 patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 58-1631).

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

6. Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai:

6.1. terminalas – sistemos arba ryšių tinklo funkcinis vienetas, iš kurio duomenys gali būti įvesti arba gauti;

6.2. vartotojo terminalas – terminalas, skirtas vartotojui bendrauti su kompiuteriu;

6.3. videoterminalas – vartotojo terminalas su displėjaus ekranu ir paprastai turintis informacijos įvedimo įrenginį – klaviatūrą;

6.4. vaizduoklis išvesties įrenginys, pateikiantis duomenis vaizdų forma;

6.5. kompiuteris – funkcinis vienetas, kuris gali atlikti svarbius skaičiavimus, sudarytus iš daug aritmetinių ir loginių operacijų be žmogaus įsikišimo;

6.6. ženklas – elementas, naudojamas duomenims vaizduoti, tvarkyti arba valdyti;

6.7. kompiuterizuota darbo vieta vieta su vaizduoklio įrenginiais, kurioje gali būti klaviatūra ar duomenų įvesties įrenginys ir (arba) programinė įranga, nuo kurios priklauso operatoriaus ir mašinos sąsaja, pasirinktos pagalbinės priemonės, išoriniai įrenginiai, tarp jų – diskasukis, telefono aparatas, modemas, spausdintuvas, dokumentų laikiklis, darbo kėdė bei darbo stalas ar darbo vietos paviršius, ir tiesioginė darbo aplinka;

6.8. darbuotojas, dirbantis kompiuteriu kiekvienas darbuotojas, kuris nuolatos dirba su videoterminalu kaip savo įprasto darbo dalimi, pusę ir daugiau darbo dienos (pamainos) laiko arba ne trumpiau kaip 2 val. su pertrauka per darbo pamainą.

 

IV. ĮPAREIGOJIMAI DARBDAVIUI

 

7. Darbdavys pagal galiojančius norminius teisės aktus organizuoja profesinės rizikos vertinimą, kurio metu nustatomas darbo su videoterminalu poveikis darbuotojo sveikatai, ypač regėjimui, fizinei ir protinei įtampai [5.1, 5.2, 5.10, 5.11].

8. Darbo sąlygos vertinamos pagal tai, kaip darbo su videoterminalu aplinka, darbo pobūdis, darbo ir poilsio režimas atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

9. Darbdavys, nustatęs profesinę riziką, numato jos šalinimo ir mažinimo priemones [5.11].

9.1. Darbdaviai privalo imtis atitinkamų priemonių, kad pradedamos naudoti darbo vietos atitiktų šios higienos normos nustatytus būtinuosius reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

10. Darbuotojai arba jų atstovai nuolat informuojami bei su jais konsultuojamasi dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

11. Kiekvienas darbuotojas turi būti apmokytas naudotis visais esančiais darbo vietoje videoterminalo įrenginiais prieš pradedant dirbti ir kai darbo vietoje vykdomi esminiai pokyčiai.

12. Darbuotojas turi teisę sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie jų darbo su videoterminalais aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius.

 

V. DARBO IR POILSIO REŽIMAS

 

13. Darbdavys privalo suplanuoti darbuotojo darbą taip, kad, kasdien dirbant prie vaizduoklių, būtų periodiškai daromos pertraukos, įskaitomos į darbo laiką, arba būtų keičiama veikla, sumažinant darbo prie vaizduoklio krūvį [5.1].

14. Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 1 val.

15. Dirbant 8 val. darbo dieną, reglamentuotos (specialios) 5 (10) min. trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios [5.3].

16. Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo savaitę), reglamentuotos (specialios) pertraukos pirmosioms 8 val. nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka.

17. Nuovargį ir įtampą mažinti pertraukų metu ir pasibaigus darbui rekomenduojama atliekant specialius akių ir fizinius pratimus darbo vietoje ir/arba poilsio patalpoje.

17.1. Darbuotojų ir (arba) jų atstovų informavimas, konsultavimasis su jais ir jų dalyvavimas sprendžiant šioje higienos normoje nurodytus klausimus vyksta laikantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo [5.2] 13 straipsnio nuostatų.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

VI. IŠANKSTINIAI IR PERIODIŠKI DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAI

 

18. Dirbantiesiems su videoterminalais privalomi išankstiniai (prieš priimant į darbą su videoterminalu) ir periodiški (per atitinkamai reguliarius laiko intervalus) sveikatos, ypač akių ir regėjimo, tikrinimai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką [5.9].

19. Jeigu dėl patikrinimo rezultatų nustatoma, kad to reikia ir jeigu negali būti naudojami įprastiniai koreguojantys prietaisai, darbuotojai turi būti aprūpinami specialiais koreguojančiais prietaisais, tinkančiais jų konkrečiam darbui.

20. Jei atsiranda regėjimo sutrikimų, kurie gali būti susiję su darbu prie videoterminalo, darbdavys privalo darbuotojui suteikti galimybę atlikti atitinkamą akių ir regėjimo ištyrimą (oftalmologiniai tyrimai).

20.1. Visos numatytos priemonės dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų turi būti įgyvendinamos ne darbuotojų lėšomis.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

20.2. Darbuotojų akių sveikatos apsauga laikoma valstybės sveikatos apsaugos sistemos dalimi.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

VII. VIDEOTERMINALO ĮRENGINIAI

 

21. Vaizduoklis

21.1. Visi naudojami videoterminalo įrenginiai turi nekelti pavojaus darbuotojams ir turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį Elektrotechninių gaminių saugos techniniam reglamentui [5.15]. Displėjų spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai turi atitikti reglamentuojamus dydžius [5.18].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

21.2. Ženklai vaizduoklyje turi būti ryškaus kontūro, lengvai skaitomi.

21.3. Vaizdas turi būti stabilus ir nemirgėti.

21.4. Prie vaizduoklio dirbantis asmuo turi turėti galimybę lengvai reguliuoti ženklų ir fono ryškumą ir (arba) kontrastingumą, juos pritaikydamas prie darbo aplinkos sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

21.5. Vaizduoklis turi būti lengvai bei laisvai pasukamas ir pakreipiamas pagal darbuotojų poreikius.

21.6. Atstumas nuo operatoriaus akių iki vaizduoklio turi būti ne mažesnis kaip 40 cm.

21.7. Vaizduoklis turi turėti reguliuojamą stovą, kad būtų galima keisti jo padėtį.

21.8. Vaizduoklyje neturi būti darbuotoją varginančių šešėlių ir atspindžių, įrengiant darbo vietą taip, kad šviesos šaltiniai (langai, permatomos arba peršviečiamos pertvaros), ryškiai dažyti įrenginiai arba sienos neakintų, kuo mažiau atspindėtų šviesą vaizduoklyje ir nesukeltų darbuotojui nemalonių jutimų ir akių nuovargio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

21.9. Languose ar šalia jų turi būti priemonės, leidžiančios sumažinti šviesos srautą, krentantį į darbo vietą.

21.10. Vaizdas ekrane neturi judėti, spindėti, būti kitaip trikdomas.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

21.11. Prie vaizduoklio dirbantis asmuo turi turėti galimybę lengvai reguliuoti ženklų ir fono ryškumą ir (arba) kontrastingumą, pritaikydamas darbo aplinkos sąlygoms.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

21.13. Vaizduokliui būtų galima naudoti atskirą pagrindą arba stumdomą stalą.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

21.14. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

22. Klaviatūra, pelė

22.1. Klaviatūros vietos aukštis turi būti toks, kad leistų išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną, išvengti plaštakų, riešų ir pečių juostos nuovargio.

22.2. Priešais klaviatūrą turi būti pakankamai erdvės, kad darbuotojas galėtų atremti plaštakas ir riešus.

22.3. Riešų padėtis turi būti neutrali: plaštaka ir dilbis turi būti vienodame aukštyje, kad nereikėtų lenkti riešo.

22.4. Klaviatūra ir ženklų klavišai turi būti išdėstyti taip, kad būtų lengva ja naudotis.

22.5. Klavišų simboliai turi būti atitinkamai kontrastini ir įskaitomi.

22.6. Klaviatūra ir pelė turi būti viename aukštyje.

22.7. Klaviatūra turi būti kilnojama ir atskirta nuo vaizduoklio taip, kad darbuotojas galėtų rasti patogią darbo padėtį, nevargindamas rankų ar plaštakų.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

22.8. Klaviatūros paviršius turi būti matinis.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

23. Darbo stalas ir darbo stalo paviršius

23.1. Darbo stalas ir darbo stalo paviršius turi būti pakankamai didelis, kad būtų galima patogiai išdėstyti vaizduoklį, klaviatūrą, dokumentus ir kitus būtinus įrenginius. Darbo stalo paviršius turi būti mažai atspindintis.

23.2. Dokumentų laikiklis turi būti stabilus, reguliuojamas ir nustatytas taip, kad iki minimumo sumažintų akių ir kaklo raumenų nuovargį.

23.3. Darbo stalo konstrukcija turi atitikti ergonominius reikalavimus ir užtikrinti darbuotojui patogią pozą, kurios pasirinkimui turi būti pakankamai erdvės.

24. Darbo kėdė

24.1. Darbo kėdė turi būti stabili, leidžianti darbuotojui lengvai ir laisvai judėti bei pasirinkti patogią kūno padėtį.

24.2. Darbo kėdės konstrukcija turi atitikti ergonominius reikalavimus: kėdė turi būti su kėlimo ir sukimo mechanizmu, leidžiančiu keisti kėdės aukštį bei atlošo atlenkimo kampą; turėti porankius. Porankiai turi būti reguliuojami.

24.3. Pėdų atrama turi būti pritaikoma darbuotojui, kuriam reikia ja naudotis. Pėdų atramos aukštis ir kampas turi būti reguliuojami, kad galima būtų individualiai pritaikyti kiekvienam asmeniui.

24.4. Kėdės sėdimo paviršiaus priekinė briauna turi būti nuožulni.

 

VIII. DARBO APLINKA

 

25. Erdvės reikalavimai

25.1. Darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad darbuotojas galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems judesiams atlikti bei kūno padėčiai keisti.

25.2. Atstumas tarp vaizduoklio su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito vaizduoklio ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m, tarp vaizduoklių ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

25.3. Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės.

26. Apšvieta

26.1. Patalpoje turi būti higienos normos reikalavimus atitinkantis natūralus ir dirbtinis apšvietimas [5.4].

26.2. Patalpos apšvieta turi būti pakankama visiems darbo veiksmams atlikti, atitinkanti darbo pobūdį ir tenkinanti darbuotojo regos ypatumus.

26.3. Darbo stalo paviršiaus bendro apšvietimo apšvieta, atsižvelgiant į regos darbų charakteristiką ir darbuotojo regėjimo ypatumus, turi užtikrinti pakankamą darbinio paviršiaus apšvietą ir kontrastą tarp ekrano ir fono [5.4]:

26.3.1. darbo stalo paviršiaus bendro apšvietimo apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 300 lx;

26.3.2. vaizduoklio paviršiaus apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 100 lx .

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

26.4. Natūralios ir dirbtinės apšvietos šaltiniai turi būti įrengti ir išdėstyti taip, kad darbuotojas išvengtų akinančio blyksnių ir atspindžio vaizduoklyje poveikio.

26.5. Esant reikalui, darbo patalpoje gali būti įrengtas vietinis dirbtinis apšvietimas. Dėl vietinės apšvietos vaizduoklyje neturi būti akinančių blyksnių.

26.6. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad šviesos šaltiniai, tokie kaip langai ir kitos angos, permatomos ar pusiau peršviečiamos sienos, ryškiai dažytos lempos ar sienos nespindėtų ir neatsispindėtų ekrane.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

26.7. Langai turėtų būti uždengiami, kad sumažėtų dienos šviesos, patenkančios į darbo vietą, srautas.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

27. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

28. Šiluminė aplinka

28.1. Darbo patalpų šiluminė aplinka turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus [5.13].

28.2. Darbo patalpų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas turi būti įrengtas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus [5.12].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

29. Jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galia 0,1 m atstumu nuo vaizduoklio bet kurio išorinio paviršiaus turi neviršyti 1mSv/h [5.6].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

30. Kiti profesinės rizikos veiksniai, kurių dėl atliekamo technologinio proceso gali būti darbo aplinkoje, turi būti vertinami vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo nuostatais [5.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

 

31. vartotojo ir kompiuterio sąsaja: projektuojant, parenkant, pradedant eksploatuoti ir modifikuojant programinę įrangą bei rengiant užduotis vaizduoklio įrenginiais, darbdavys atsižvelgia į šiuos principus:

31.1. programinė įranga turi būti tinkama šią užduotį spręsti;

31.2. programinę įrangą turi būti lengva naudoti, o prireikus pritaikyti vartotojo žinių ar patirties lygiui; be darbuotojų žinios negali būti naudojami jokie kiekybės ar kokybės kontrolės įrenginiai;

31.3. sistemos turi užtikrinti darbuotojams grįžtamąją informaciją apie jų darbą;

31.4. informacija sistemose vartotojui turi būti pateikiama priimtinos formos ir priimtinu greičiu;

31.5. turi būti taikomi programinės įrangos ergonomikos principai, ypač kai duomenis apdoroja žmogus.

32. Neteko galios nuo 2011-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin. 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-984, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 151-5566 (2005-12-29), i. k. 1052250ISAK000V-984

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-65 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 "Darbas su videoterminalais. saugos ir sveikatos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-263, 2011-03-21, Žin., 2011, Nr. 37-1764 (2011-03-29), i. k. 1112250ISAK000V-263

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-65 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 "Darbas su videoterminalais. saugos ir sveikatos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo