Įsakymas netenka galios 2021-01-01:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-397, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25795

Dėl Prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-08-29 iki 2020-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 80-4210; Žin. 2012, Nr.52-2625, i. k. 1102214ISAK000V-196

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-01:

Nr. V-171, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13139

 

VALSTYBINĖS GELEŽINKELIO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ IŠDUOTI TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINUOTOJŲ PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ IR ĮGALIOJIMUS TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO CENTRAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2010 m. birželio 29 d. Nr. V-196

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo  23 straipsnio 1dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi,

Tvirtinu Prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Viršininkas                                                                                        Stasys Pieslikas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės geležinkelio inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-196

(Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-171

redakcija)

 

 

PRAŠYMŲ IŠDUOTI TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINUOTOJŲ PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ IR ĮGALIOJIMUS TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO CENTRAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymų išduoti fizinių asmenų, pageidaujančių egzaminuoti fizinius asmenis, siekiančius gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir (ar) traukinio mašinistus (toliau – traukinio mašinistų egzaminuotojai), pripažinimo pažymėjimą (toliau – traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimas) ir asmenų, pageidaujančių organizuoti traukinio mašinistų ir (ar) asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus, egzaminavimą (toliau - traukinio mašinistų egzaminavimo centras), įgaliojimus (toliau - įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrui) vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams pateikimo ir nagrinėjimo Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) tvarką, traukinio mašinistų egzaminuotojų vykdomų egzaminų rūšis, prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą ir traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo formas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme (toliau – Įstatymas), Europos Komisijos 2011 m. lapkričio 22 d. sprendime 2011/765/ES (OL 2011, L 314, p. 36) (toliau – Sprendimas Nr. 2011/765/ES).

3. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimas suteikia teisę vykdyti šiuos egzaminus:

3.1. egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto pažymėjimą (pažymėjimo žymuo – TMP);

3.2. teorinius egzaminus asmenims, pageidaujančius gauti traukinio mašinisto sertifikatą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje (pažymėjimo žymuo – TTMSGI);

3.3. praktinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje (pažymėjimo žymuo – PTMSGI);

3.4. teorinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą valdyti geležinkelio riedmenis (pažymėjimo žymuo – TTMSR);

3.5. praktinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą valdyti geležinkelio riedmenis (pažymėjimo žymuo – PTMSR).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINUOTOJO PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

4. Pareiškėjas VGI turi pateikti šio aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

4.1. traukinio mašinistų mokymo arba traukinio mašinisto darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas;

4.2. dokumentų, suteikiančių teisę valdyti geležinkelių riedmenis, jeigu pareiškėjas vykdys praktinį asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatą, egzaminavimą, kopijas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas dokumentus, suteikiančius teisę valdyti geležinkelių riedmenis, yra įgijęs Traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo, išdavimo, pakeitimo, traukinio mašinisto pažymėjimų dublikatų išdavimo, traukinio mašinisto pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3-301 „Dėl traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo, išdavimo, pakeitimo, traukinio mašinisto pažymėjimų dublikatų išdavimo, traukinio mašinisto pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

4.3. lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą, išduotą pagal Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-286 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“, jeigu pareiškėjo gimtoji kalba nėra lietuvių;

4.4. pareiškėjo profesinės egzaminuojamų dalykų srities kompetencijos atnaujinimo planą.

5 Šio aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus pareiškėjas VGI gali pateikti tiesiogiai (atvykus į VGI), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siųsti registruotu laišku, dokumentų skaitmenines kopijas siųsti VGI interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - VGI IS) užpildyti elektroninę prašymo formą.

51. VGI, atlikusi Pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir nustačiusi, kad Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra netiksli, neišsami arba nurodyti klaidingi duomenys, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo praneša Pareiškėjui ir nustato 30 dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų pateikus VGI motyvuotą prašymą.

Papildyta punktu:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

6. VGI, atlikusi Pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir nustačiusi, kad Pareiškėjas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo išduoti Traukinio mašinistų egzaminuotojui pažymėjimą pasirašymo, Traukinio mašinistų egzaminuotojui per VGI IS suteikia elektroninę nuorodą į VGI IS, kurioje suteikiama galimybė atsispausdinti elektroninės formos traukinio mašinistų egzaminuotojo pažymėjimą, kurio forma patvirtinta Aprašo 1 priede. Pažymėjime nurodomas asmens vardas, pavardė, traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

7. VGI, asmeniui pageidaujant, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, išduoda pažymą apie traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo išdavimą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI ĮGALIOJIMUS TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO CENTRAMS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

8. Asmuo, pageidaujantis gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, turi VGI pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodytas juridinio asmens, siekiančio vykdyti traukinio mašinistų egzaminavimo centro veiklą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat įgalioto juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti  šiuos dokumentus:

8.1. egzaminavimo tvarkos, nurodytos Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punkte, aprašą;

8.2. egzaminavimo tvarkos kontrolės sistemos, nurodytos Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 2 punkte, aprašą.

9. Šio aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus pareiškėjas VGI gali pateikti tiesiogiai (atvykus į VGI), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siųsti registruotu laišku, dokumentų skaitmenines kopijas siųsti VGI interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

91. VGI, atlikusi Pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir nustačiusi, kad Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra netiksli, neišsami arba nurodyti klaidingi duomenys, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Pareiškėjui ir nustato 30 dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų pateikus VGI motyvuotą prašymą.

Papildyta punktu:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

10. VGI, atlikusi Pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir nustačiusi, kad Pareiškėjas pateikė visus Apraše nurodytus dokumentus, sudaro komisiją prašymams išduoti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui nagrinėti (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš VGI darbuotojų. Komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių vienas skiriamas Komisijos pirmininku. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys. Pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą atliekant per VGI IS, Komisijos posėdžio protokolas neformuojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

11. Komisija pagal kartu su asmens, pageidaujančio gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, prašymu pateiktus dokumentus vertina, ar asmuo, pageidaujantis gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, atitinka Įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, ir teikia VGI išvadą išduoti arba atsisakyti išduoti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui.

12. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jų kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumu.

13. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

13.1. susipažinti su visa pateikta informacija, dokumentais bei medžiaga, susijusia su svarstomu klausimu;

13.2. gauti iš VGI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei pareiškėjų visą informaciją, dokumentus, paaiškinimus svarstomu klausimu.

14. Komisija privalo:

14.1. laiku vykdyti šiame apraše nurodytas funkcijas;

14.2. vykdydama savo funkcijas, užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

14.3. tretiesiems asmenims neatskleisti jokios iš asmens, pageidaujančio gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, gautos informacijos be jo raštiško sutikimo.

15. Komisija turi ir kitų teisės aktuose ir šiame apraše nustatytų teisių bei pareigų.

16. Komisijos pirmininkas:

16.1. organizuoja Komisijos darbą ir užtikrina, kad visi Komisijos nariai netrukdomai galėtų susipažintų su nagrinėtina medžiaga;

16.2. per VGI IS nurodo datą, iki kada Komisijos nariai per VGI IS turi atlikti atitikties vertinimą, o neveikiant VGI IS - paskiria Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą;

16.3. vadovauja Komisijos posėdžiams;

16.4. pasirašo pareiškėjams siunčiamus raštus ir sprendimų projektus dėl įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams išdavimo arba atsisakymo išduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

17. Pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimas atliekamas per VGI IS, o neveikiant VGI IS – Komisijos posėdžių metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

18. Komisijos posėdis organizuojamas bei dokumentų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir reikiamų dokumentų, kuriuos asmuo, pageidaujantis gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, buvo įpareigotas šiame Apraše nustatyta tvarka pateikti, gavimo VGI dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

19. Kiekvienas Komisijos narys iki posėdžio privalo susipažinti su prašymu ir prie jo pridedamais dokumentais.

20. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami ekspertai ir specialistai. Priimant sprendimus, ekspertai ir specialistai nebalsuoja.

21. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja visi Komisijos narai. Jeigu posėdyje negali dalyvauti bent vienas Komisijos narys, Komisijos pirmininkas posėdį atideda vėlesniam laikui, tačiau ne vėliau, nei nurodyta šio Aprašo 18 punkte. Apie kitą paskirtą posėdžio datą Komisijos pirmininkas Komisijos narius informuoja per VGI IS, o neveikiant VGI IS – elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

22. Komisija posėdžių metu priima sprendimus paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

23. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole turi būti nurodyta data, protokolo registravimo numeris, Komisijos posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, Komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), balsavimo rezultatai, priimti sprendimai ir sprendimų motyvai. Komisijos posėdžio protokolas turi būti pasirašytas per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio pabaigos. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi Komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimą patvirtina įrašas VGI viešai skelbiamame Traukinio mašinistų egzaminuotojų sąraše, kuriame nurodomas traukinio mašinistų egzaminuotojo vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, pažymėjimo išdavimo data, pagrindas bei (jeigu yra) pažymėjimo sustabdymo ir panaikinimo datos. Asmenys įrašomi į VGI viešai skelbiamus sąrašus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti pažymėjimą traukinio mašinistų egzaminuotojui, pasirašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

25. Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrui suteikimą patvirtina įrašas VGI viešai skelbiamame Traukinio mašinistų egzaminavimo centrų sąraše, kuriame nurodomas traukinio mašinistų egzaminavimo centro pavadinimas, adresas, įgaliojimų suteikimo data, pagrindas, skelbiami Aprašo 8.1 ir 8.2 papunktyje nurodyti dokumentai ir (jeigu yra) įgaliojimų sustabdymo ir panaikinimo datos. Asmenys įrašomi į VGI viešai skelbiamus sąrašus ir Aprašo 8.1 ir 8.2 papunktyje nurodyti dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti įgaliojimą traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, pasirašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

251. VGI, išdavusi pažymą, informaciją Licencijų informacinei sistemai teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lieps 18 d. nutarime Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

Papildyta punktu:

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

 

26. VGI veda išduotų įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams ir traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimų apskaitą.

27. Pateikti prašymai ir dokumentai, susiję su įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrui ar traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimų išdavimu tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

28. Traukinio mašinistų egzaminuotojai ir traukinio mašinistų egzaminavimo centrai VGI sprendimus gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-240, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2625 (2012-05-05), i. k. 1122214ISAK000V-240

Nr. V-171, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13139

 


 

Prašymų išduoti traukinio mašinistų

egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir

įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo

centrams nagrinėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo pirma pusė

 

Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo antra pusė

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-41, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 17-829 (2011-02-10); Žin., 201127-(2011-03-03), i. k. 1112214ISAK0000V-41

Nr. V-240, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2625 (2012-05-05), i. k. 1122214ISAK000V-240

Nr. V-171, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13139

 


 

Prašymų išduoti traukinio mašinistų

egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir

įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo

centrams nagrinėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

______________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

VALSTYBINEI GELEŽINKELIO INSPEKCIJAI

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINUOTOJO PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMĄ

 

______ – ___________ – ____

(data)

 

Prašau išduoti Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos egzaminus (pažymėti X):

1. egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto pažymėjimą

2. teorinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje

3. praktinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje

4. teorinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą valdyti geležinkelio riedmenis

5. praktinius egzaminus asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinisto sertifikatą valdyti geležinkelio riedmenis

 

Pridedamų dokumentų sąrašas:

 

Patvirtinu, kad traukinio mašinistų egzaminavimą vykdysiu nešališkai ir nediskriminuodamas, be spaudimo ar paskatų, kurios galėtų turėti poveikį egzamino rezultatų vertinimui ar egzamino vykdymo būdui.

 

 

      ________________________                             ______________________________

            (parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-171, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13139

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-246, 2010-07-30, Žin., 2010, Nr. 92-4895 (2010-08-03), i. k. 1102214ISAK000V-246

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-196 "Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo" patvirtinto Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo pakeitimo

 

2.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-41, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 17-829 (2011-02-10); Žin., 201127-(2011-03-03), i. k. 1112214ISAK0000V-41

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 "Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-211, 2011-04-08, Žin., 2011, Nr. 43-2073 (2011-04-12), i. k. 1112214ISAK000V-211

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 "Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-396, 2011-06-16, Žin., 2011, Nr. 75-3658 (2011-06-21), i. k. 1112214ISAK000V-396

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 "Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-240, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2625 (2012-05-05), i. k. 1122214ISAK000V-240

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 "Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-804, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 135-6946 (2012-11-22), i. k. 1122214ISAK000V-804

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 "Dėl Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams suteikimo, traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, traukinio mašinistų egzaminuotojams keliamų reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-193, 2013-03-27, Žin., 2013, Nr. 35-1716 (2013-04-04), i. k. 1132214ISAK000V-193

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 "Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-207, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-17, i. k. 2014-19845

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-171, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13139

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. VE-122, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13687

Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo