Suvestinė redakcija nuo 2017-07-12

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 113-5757, i. k. 1101100NUTA00001314

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-12:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ATASKAITOS APIE PAŽANGĄ SKATINANT IR NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1314

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 53 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – Direktyva), 5 ir 22 straipsnių ir 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1513, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (OL 2015 L 239, p. 1), 1, 2 ir 4 straipsnių nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai laikantis šiuo nutarimu patvirtinto aprašo nuostatų rinkti ir sisteminti informaciją, kurios reikia ataskaitai parengti.

3. Įpareigoti:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją – pagal kompetenciją teikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai informaciją, kurios reikia šiame nutarime nurodytai ataskaitai parengti;

3.2. Lietuvos statistikos departamentą – užtikrinti statistinės informacijos, kurios reikia atsinaujinančių išteklių daliai, palyginanti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiuoti, surinkimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1314

 

ATASKAITOS APIE PAŽANGĄ SKATINANT IR NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

1. Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – ataskaita) pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), 5 ir 22 straipsnių ir 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1513, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (OL 2015 L 239, p. 1), 4 straipsnio nuostatas rengimo ir teikimo Europos Komisijai, informacijos, kurios reikia ataskaitai parengti, rinkimo, sisteminimo ir teikimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

II SKYRIUS

ATASKAITOS TEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

3. Energetikos ministerija ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas dvejus metus Europos Komisijai pateikia ataskaitą. Paskutinė reikalaujama pateikti – šeštoji ataskaita, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 dieną.

4. Ataskaitoje turi būti nurodyta:

4.1. atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju galutiniu elektros, šilumos ir vėsumos energetikos, transporto sektorių ir šalies energijos suvartojimu; ši dalis apskaičiuojama pagal energetikos ministro patvirtintą atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

4.2. priemonės, taikomos ar numatomos taikyti nacionaliniu lygmeniu, siekiant skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, atsižvelgiant į prognozuojamą vidutinę atsinaujinančių išteklių dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime: 2011–2012 metais – ne mažiau kaip 16,6 procento; 2013–2014 metais – ne mažiau kaip 17,4 procento; 2015–2016 metais – ne mažiau kaip 18,6 procento; 2017–2018 metais – ne mažiau kaip 20,2 procento; 2020 metais – ne mažiau kaip 23 procentai;

4.3. paramos schemų ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonių įgyvendinimas ir veikimas, priemonių, skirtų nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti, įgyvendinimo pažanga, informacija apie tai, kaip remiama elektros energija paskirstoma galutiniams vartotojams;

4.4. kaip Lietuvos Respublika parengė savo paramos schemas (jeigu jos taikomos), atsižvelgdama į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo būdus, kurie teikia papildomos naudos, palyginti su kitais panašiais naudojimo būdais, tačiau taip pat gali būti siejami su didesnėmis sąnaudomis, įskaitant biodegalus, pagamintus iš atliekų, liekanų, nemaistinės celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės;

4.5. elektros, šilumos ir vėsumos energijos kilmės garantijų sistemos veikimas ir priemonės sistemos patikimumui ir apsaugai nuo sukčiavimo užtikrinti;

4.6. pažanga, padaryta vertinant ir tobulinant administracines procedūras, siekiant pašalinti reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusias kliūtis, trukdančias atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, taip pat kokiais būdais visiems ūkio subjektams užtikrinamas lygus ir nediskriminacinis valstybės teikiamos paramos prieinamumas;

4.7. priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, perdavimą ir skirstymą, tobulinti sistemą ar taisykles, reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir pasidalijimą (tarp operatoriaus ir gamintojo) atliekant techninę pertvarką (pavyzdžiui, jungiant į tinklą ir didinant tinklo įtampą, gerinant tinklo eksploatavimą, taikant priemones nediskriminacinio tinklo kodeksams įgyvendinti), kurios reikia, kad nauji gamintojai, tiekiantys elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, galėtų būti prijungti prie bendro elektros persiuntimo tinklo;

4.8. esamos biomasės išteklių prieinamumo ir naudojimo gerinimo energijos tikslams pokyčiai;

4.9. prekių kainų ir žemės naudojimo pokyčiai, susiję su padidėjusiu biomasės ir kitų rūšių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu;

4.10. iš energetikos ministro patvirtintoje atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikoje nurodytame žaliavų ir kitų degalų, kurių dalis, siekiant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyto 0,5 procento rodiklio, turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę, sąraše išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų naudojimo plėtra ir jų dalis, įskaitant išteklių įvertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumo aspektams, susijusiems su maistui ir pašarams skirtų produktų pakeitimo biodegalų gamyba poveikiu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane nustatytus atliekų hierarchijos principus ir biomasės pakopinio naudojimo principą, taip pat į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

4.11. numatomas biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos poveikis biologinei įvairovei, vandens ištekliams, vandens ir dirvožemio kokybei;

4.12. numatomas grynasis sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius; šis kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal aplinkos ministro patvirtintas Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

4.13. iki 2020 metų planuojamas atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimo perviršis, palyginti su Aprašo 4.2 punkte nurodyta prognozuojama vidutine atsinaujinančių energijos išteklių dalimi bendrame galutiniame energijos suvartojime, kurį būtų galima perduoti kitoms valstybėms narėms, taip pat numatomi galimi bendri projektai;

4.14. iki 2020 metų prognozuojama atsinaujinančių energijos išteklių paklausa, kuri turės būti patenkinta ne vidaus gamybos pajėgumais;

4.15. informacija apie tai, kaip reglamentuota ir apskaičiuojama biologiškai skaidžių atliekų dalis naudojant atliekas energijos gamybai ir kokių priemonių imtasi, kad tokie skaičiavimai būtų tikslesni ir tikrinami;

4.16. subjektų, gaminančių energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, skaičius ir jo pokytis nuo paskutinės ataskaitos pateikimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

4.17. pažanga, padaryta siekiant nacionalinio planinio rodiklio, nustatyto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte, nacionalinių planinių rodiklių ir rekomenduojamos vertės skirtumas ir esminės jo priežastys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

5. Pirmojoje ataskaitoje nurodoma, ar ketinama teisės aktų nustatyta tvarka:

5.1. paskirti vieną bendrą administracinę instituciją, atsakingą už leidimų, sertifikatų ir licencijų tvarkymą ir pagalbos pareiškėjams, naudojantiems atsinaujinančios energijos įrenginius, teikimą;

5.2. nustatyti automatinį atsinaujinančios energijos įrenginių planavimo ir paraiškų gauti leidimus tvirtinimą, jeigu per nustatytus terminus leidimus išduodanti institucija nepateikia atsakymo;

5.3. nurodyti geografines vietoves, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus galima gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių ir diegti centralizuotą šilumos ir vėsumos tiekimą.

6. Kiekvienoje ataskaitoje galima tikslinti ankstesnių ataskaitų duomenis, jeigu ankstesnėje Europos Komisijai pateiktoje ataskaitoje jie netikslūs ar neišsamūs.

7. Jeigu dėl nenugalimos jėgos (force majeure) neįmanoma pasiekti, kad 2020 metais atsinaujinantys energijos ištekliai sudarytų 23 procentus bendro galutinio energijos suvartojimo, apie tai būtina kuo greičiau pranešti Europos Komisijai; Energetikos ministerija atsakinga už šios informacijos ir ją patvirtinančių duomenų, įrodančių nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą, pateikimą Europos Komisijai.

8. Pagal Aprašą nuo 2011 metų ir kas dveji metai iki rugpjūčio 31 d. Energetikos ministerijai pagal kompetenciją pateikia reikiamą informaciją:

8.1. Aplinkos ministerija – pagal Aprašo 4.2–4.4, 4.6, 4.8, 4.11, 4.12, 4.15, 5.2, 5.3, 6 ir 7 punktus;

8.2. Žemės ūkio ministerija – pagal Aprašo 4.2–4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 5.3, 6 ir 7 punktus;

8.3. Ūkio ministerija ir Susisiekimo ministerija – pagal Aprašo 4.2–4.4, 4.6, 6 ir 7 punktus;

8.4. Švietimo ir mokslo ministerija – pagal Aprašo 4.2–4.4, 6 ir 7 punktus;

8.5. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – informaciją, kurios reikia Aprašo 4.1 nuostatoms įgyvendinti, ir pagal Aprašo 6 punktą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

9. Informacija Energetikos ministerijai gali būti:

9.1. siunčiama elektroniniu paštu ar pateikiama kompiuterinėje laikmenoje;

9.2. siunčiama paštu ar faksu.

10. Energetikos ministerijai pateikiama informacija turi būti patvirtinta atsakingųjų asmenų.

_________________

Priedas. Neteko galios nuo 2017-07-12

Priedo naikinimas:

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 563, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11926

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo