Nutarimas netenka galios 2019-07-30:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 778, 2019-07-24, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12453

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-02-04 iki 2019-07-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 53-1238, i. k. 0971100NUTA00000561

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. 1387, 2007-12-19, Žin. 2007, Nr. 137-5611 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001387

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SPORTO RENGINIŲ, vykstančių Lietuvoje, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. birželio 5 d. Nr. 561

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5152; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1386 redakcija) 1.1.1.6 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius (pridedama).

2. Nustatyti, kad valstybės institucijos ir įstaigos, skirdamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neturi viršyti šiuo nutarimu patvirtintų kompensacijų dydžių.

3. Rekomenduoti savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevalstybinėms organizacijoms, skiriant lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neviršyti šiuo nutarimu patvirtintų kompensacijų dydžių.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                  ALGIRDAS ŠEMETA

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 79
redakcija)

 

 

 

SPORTO RENGINIŲ, vykstančių Lietuvoje, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI

 

 

 

(eurais)

 

Sporto renginio pavadinimas

 

Sportininkai

 

Kiti sporto renginių dalyviai

 

 

vaikai, jaunučiai

 

jauniai

 

jaunimas, suaugusieji

 

olimpinės rinktinės nariai

 

 

1. Savivaldybių ir apskričių sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

 

3,48

 

4,34

 

5,79

 

 

5,79

 

2. Lietuvos čempionatai, kitos šalies masto sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

 

4,34

 

5,79

 

10,14

 

 

10,14

 

3. Tarptautinės sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

 

7,24

 

10,14

 

13,03

 

 

11,58

 

4. Pasirengimas žiemos bei vasaros olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms

 

 

 

 

18,83

 

14,48

 

Pastabos: 1. Kitais sporto renginių dalyviais laikomi treneriai, teisėjai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai, vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas pagal tarptautinių sporto šakų varžybų taisyklių reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas.

2. Per jaunimo ir suaugusiųjų sporto renginius sportininkams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 3,48 euro.

3. Olimpinės rinktinės nariams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 5,21 euro.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1387, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5611 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001387

Nr. 79, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-03, i. k. 2015-01648

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1387, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5611 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001387

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 "Dėl Lietuvos sporto renginių dalyvių vienos paros maitinimo normų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 79, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-03, i. k. 2015-01648

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo