Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 53-1826; Žin. 2006, Nr.130-4928, i. k. 1042060ISAK000V-293

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO ADMINISTRAVIMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 26 d. Nr. V-293

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo procedūrų administravimą krašto apsaugos sistemoje,

t v i r t i n u Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS

 

 


 

PATVIRTINTA       

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-293

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2015 m. balandžio  14  d.

įsakymo Nr. V-369  redakcija)

 

 

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO ADMINISTRAVIMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinei pensijai ir priedui už tarnybą (toliau – Pareigūnų ir karių valstybinė pensija) ir pareigūnų ir karių valstybinei netekto darbingumo pensijai skirti, pateikimo, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (toliau – Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINEI PENSIJAI SKIRTI

 

3. Kai kreipiamasi dėl pareigūno ar kario valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo, turi  būti pateikti šie dokumentai:

3.1. prašymas skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (1 priedas);

3.2. krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) buhalterinę apskaitą tvarkančios institucijos ar KAS institucijos padalinio, tvarkančio buhalterinę apskaitą, išduotas ir pareigūno ar kario pasirašytas darbo užmokesčio pažymėjimas (2 priedas). Šis reikalavimas taikomas pareigūnams, atleistiems iš tarnybos, o kariams – išleistiems į atsargą iki 2009 m. balandžio 30 d.;

3.3. KAS buhalterinę apskaitą tvarkančios institucijos ar KAS institucijos padalinio, tvarkančio buhalterinę apskaitą, išduotas ir besikreipiančio asmens pasirašytas darbo užmokesčio pažymėjimas (3 priedas). Šis reikalavimas taikomas pareigūnams, atleistiems iš tarnybos, o kariams – išleistiems į atsargą nuo 2009 m. gegužės 1 d.;

3.4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo originalas;

3.5. darbo knygelės, jei darbo knygelėje yra įrašai, įrodantys stažą, įskaitomą į tarnybos laiką pensijai skirti, originalas;

3.6. asmens tapatybės kortelė arba pasas;

3.7. kai kreipiasi karys – viena 3 x 4 cm dydžio nuotrauka, o kai kreipiasi pareigūnasdvi 2,5 x 4 cm dydžio nuotraukos. Nuotraukose besikreipiantis asmuo gali būti civiline apranga arba kario uniforma, jei kariui yra suteikta teisė iškilmingomis progomis dėvėti kario uniformą;

3.8. karinio bilieto, patvirtinančio tarnybą užsienio šalių kariuomenėje, originalas;

3.9. kitų tarnybos laiką patvirtinančių dokumentų originalai (pvz., remiantis archyviniais dokumentais darbdavių išduotos pažymos apie darbo stažą; archyvų pažymos; kolūkiečių darbo knygelės, kuriose įrašai apie išdirbtus darbadienius turi būti patvirtinti parašais ir antspaudais,  dabartinių žemės ūkio bendrovių arba archyvų pažymos, patvirtinančios išdirbtus darbadienius; krašto apsaugos karinis liudijimas, karininkų, puskarininkių ir seržantų asmens liudijimas; karo mokyklos baigimo diplomas; karinių dalinių išduotos pažymos apie tarnybą užsienio šalių kariuomenėse arba asmens tarnybos eigos lapai; Vidaus reikalų ministerijos arba Lietuvos ypatingojo archyvo išduoti tarnybos įskaitos lapai; Socialinės rūpybos skyriaus prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje išduotos pažymos, kuriose nurodyti tarnybos laikotarpiai; Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių teritorinių karo prievolės ir komplektavimo skyrių arba Lietuvos ypatingojo archyvo išduoti pažymėjimai ar pažymos).

4. Neteko galios nuo 2016-04-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 

5. Kai kreipiamasi dėl pareigūno ar kario valstybinės netekto darbingumo pensijos skyrimo, kartu su Aprašo 3 punkte išvardytais dokumentais papildomai pateikiami šie dokumentai:

5.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos originalas;

5.2. krašto apsaugos ministro sudarytos tarnybinių tyrimų komisijos sprendimas, jei darbingumas netektas dėl priežasčių, susijusių su tarnyba ar mokymais, pratybomis arba užduočių vykdymu.

 

 

III SKYRIUS

KAS INSTITUCIJOS AR JOS PADALINIO PERSONALĄ ADMINISTRUOJANČIO PADALINIO ATLIEKAMOS PROCEDŪROS

 

6. KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojantis padalinys (toliau – personalą administruojantis padalinys) pateikia asmeniui, kuris kreipėsi dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo (toliau – besikreipiantis asmuo), užpildyti Aprašo 3.1 papunktyje nurodytą prašymą skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir prašymą parengti darbo užmokesčio pažymėjimą (4 priedas).

7. Personalą administruojantis padalinys parengia tarnybos apskaitos duomenų lapą (5 priedas) ir pateikia asmeniui susipažinti ir pasirašyti.

8. Tarnybos apskaitos duomenų lapas pildomas chronologine tvarka, nurodant visą tarnybos laiką pensijai skirti, numatytą Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 ir 16 straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 

9. Pildant tarnybos apskaitos duomenų lapą būtina:

9.1. jei asmuo buvo priimtas į KAS iki 1995 m. sausio 1 d. ir dirbo Darbo sutarties įstatymo pagrindais, nurodyti, ar šios pareigos buvo vėliau prilygintos pareigūno ar kario pareigoms (5 priedo 1 pastaba);

9.2. jei asmuo buvo priimtas į KAS po 1995 m. sausio 1 d., o laipsnis jam buvo suteiktas vėliau, nurodyti, kada ir kokiu pagrindu (5 priedo 2 pastaba) jis buvo paskirtas į pareigūno ar kario pareigas;

9.3. jei asmuo dirbo Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD prie KAM) Darbo sutarties ir (ar) Valstybės tarnybos įstatymų nustatytais pagrindais ir jo pareigos vėliau buvo priskirtos pareigūno pareigoms, nurodyti, kada ir kokiu pagrindu (įsakymo dėl struktūros ir etatų sąrašų, kuriais patvirtinta pareigūno pareigybė, datą ir numerį).

10. Jei pildant duomenis apie civilinį darbo stažą pareigūno ar kario pateiktame dokumente nurodyti tik priėmimo į darbą arba baigimo dirbti metai (be tikslesnių datų), darbo pradžios ir darbo pabaigos data laikoma atitinkamų metų liepos 1-oji diena. Jei nurodyti tik metai ir mėnuo (be tikslesnės datos), šia data laikoma atitinkamo mėnesio 15-oji diena.

11. Visi įrašai apie pareigūno ar kario tarnybos laiką tarnybos duomenų apskaitos lape turi tiksliai atitikti pateiktuose dokumentuose nurodytas datas.

12. Iškilus ginčytiniems klausimams dėl pareigūno ar kario tarnybos laiko pensijai skirti nustatymo, personalą administruojantis padalinys gali kreiptis į krašto apsaugos ministro sudarytą komisiją pareigūnų ir karių stažui skaičiuoti, pateikdamas visus su ginču susijusius dokumentus.

13. Personalą administruojantis padalinys raštu pateikia Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdybos J1 Socialinės saugos skyriui (toliau – Socialinės saugos skyrius):

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1137, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19512

13.1. Aprašo 3.1, 3.2 ar 3.3 papunkčiuose išvardytus dokumentus;

13.2. besikreipiančio asmens pasirašytą tarnybos apskaitos duomenų lapą;

13.3. Aprašo 3.4–3.6, 3.8, 3.9, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardytų dokumentų patvirtintas kopijas;

13.4. pareigūno atleidimo iš tarnybos ar kario išleidimo į atsargą įsakymo kopiją;

13.5. karinės medicinos ekspertizės komisijos ekspertinio nutarimo pažymą (originalą), jei pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos ar karys išleidžiamas į atsargą dėl sveikatos arba jei kreipiasi dėl pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos skyrimo;

13.6. krašto apsaugos ministro sudarytos tarnybinių tyrimų komisijos sprendimą, jei kreipiamasi dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo, kai pareigūnas ar karys žuvo ar mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, kartu su Nuostatų 15 punkte išvardytais dokumentais.

 

 

IV SKYRIUS

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

14. Socialinės saugos skyrius, gavęs iš personalą administruojančio padalinio raštą su pridedamais visais reikalingais pensijai skirti dokumentais, registruoja jį dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DokVIS) gautų dokumentų registre.

15. Jei Socialinės saugos skyriui yra pateikiami ne visi dokumentai pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti ar netinkamai užpildytas tarnybos apskaitos duomenų lapas, Socialinės saugos skyrius gali raštu kreiptis į KAS personalą administruojantį padalinį ar kitą instituciją dėl papildomų dokumentų pateikimo ar tinkamo dokumentų užpildymo.

16. Neteko galios nuo 2016-04-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

17. Neteko galios nuo 2016-04-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

18. Socialinės saugos skyrius krašto apsaugos ministro įsakymų dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo ir kitų dokumentų, turinčių įtakos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimui, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas perduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (toliau – VSDFV).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 

19. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

V SKYRIUS

PENSIJOS BYLOS SUDARYMAS IR SAUGOJIMAS

 

20. Pensijos byla sudaroma iš dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, ir kitų dokumentų dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo, mokėjimo, perskaičiavimo ir mokėjimo nutraukimo kopijų ar išrašų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 

21. Pensijos gavėjui mirus ar pasibaigus pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimui pensijos byla yra saugoma jos sudarymo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

VI SKYRIUS

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO ĮSLAPTINTIEMS AOTD PRIE KAM PAREIGŪNAMS ADMINISTRAVIMAS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

22. Įslaptintiems AOTD prie KAM pareigūnams pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos vadovaujantis Aprašu, tačiau:

22.1. AOTD prie KAM personalą administruojantis padalinys visus reikiamus dokumentus pensijai skirti, neatskleidžiant besikreipiančio asmens tapatybės, pateikia KAM kancleriui;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

22.2. teikiami dokumentai ir krašto apsaugos ministro įsakymai registruojami Krašto apsaugos ministerijoje neatskleidžiant jų turinio ir saugomi AOTD prie KAM;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 

22.3. ginčus, susijusius su tarnybos laiko pensijai skirti nustatymu, sprendžia AOTD prie KAM direktoriaus sudaryta komisija;

22.4. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

22.5. mirusio pensininko byla saugoma AOTD prie KAM.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Personalą administruojantis padalinys pateikia Socialinės saugos skyriui informaciją apie buvusio pareigūno ar atsargos kario priėmimą į tarnybą kariu ar pareigūnu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

_________________________________

 


 


 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų

skyrimo administravimo krašto

apsaugos sistemoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir priedą formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

___________________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas)

 

Krašto apsaugos ministrui

 

 

PRAŠYMAS

SKIRTI PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĘ PENSIJĄ IR PRIEDĄ

 

_____________

(data)

 

Prašau skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją:

 


Už tarnybą

      Netekto darbingumo (invalidumo)

      Našlių / našlaičių

Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedą (tik pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjams)

 

1.  ASMENS DUOMENYS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. GAUNU PENSIJĄ                                                                                   Taip            Ne

 

JEI TAIP, IŠ KUR, NUO KADA, IKI  KADA_________________________________________________

 

PENSIJOS RŪŠIS _________________________________________________________________________________

 

 


3. MAN NUSTATYTAS NETEKTO DARBINGUMO LYGIS                Taip            Ne

 

JEI TAIP, NETEKTO DARBINGUMO PROC., NUO KADA __________________________________________________________________________________

 

 

4. MIRĘS (ŽUVĘS) ASMUO BUVO           Sutuoktinis                         Vaikas                       Tėvas / Motina

(Pildoma našlių / našlaičių pensijai gauti)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AUGINU MIRUSIO ASMENS VAIKUS                                                           Taip               Ne

 

JEI TAIP, NURODOMI AUGINAMŲ VAIKŲ ASMENS DUOMENYS:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMAVIMAS, SUTIKIMAS IR PASIŽADĖJIMAS*

 

Krašto apsaugos sistemos asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (juridinio asmens kodas 188602751, buveinės adresas: 01121 Vilnius, Totorių g. 25, registravimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje Nr. P615, toliau – KAM).

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi KAM, Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677, buveinės adresas: 01144 Vilnius, Šv. Ignoto g. 8) ir Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie KAM (juridinio asmens kodas 191823126, buveinės adresas: 10322 Vilnius, Šilo g. 5A) pareigūnų ir karių valstybinių pensijų (toliau – Pensija) skyrimo tikslais, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Sutinku, kad mano asmens duomenys apie paskirtą pareigūnų ir karių valstybinę pensiją būtų perduoti:

−   Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos –  pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimo tikslais;

−   Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – privalomajam sveikatos draudimui administruoti.

Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie mano teisę:

−   susipažinti su KAM, Lietuvos kariuomenės ir Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie KAM tvarkomais mano asmens duomenimis;

−   reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba reikalauti sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Patvirtinu, kad mano pateikti asmens duomenys yra teisingi, ir pasižadu per 10 darbo dienų informuoti Lietuvos kariuomenę apie visus pateiktų duomenų pasikeitimus, taip pat apie:

–   naujai nustatytą netekto darbingumo lygį (pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo (invalidumo) pensijos gavėjai);

–   studijų ar profesinio ugdymo formos pasikeitimą, nutraukimą ar baigimą (pareigūnų ir karių valstybinės našlaičių pensijos gavėjai).

 

 

(parašas)          

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

*Krašto apsaugos sistemos asmens duomenų valdytojas, tvarkytojai, tvarkymo tikslai, apimtis, subjektai ir jų teisių įgyvendinimo tvarka yra nustatyti  Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, taip pat ši informacija pateikiama interneto svetainėje www.kam.lt.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-83, 2005-01-25, Žin., 2005, Nr. 16-524 (2005-02-03), i. k. 1052060ISAK0000V-83

Nr. V-511, 2006-05-17, Žin., 2006, Nr. 60-2168 (2006-05-27), i. k. 1062060ISAK000V-511

Nr. V-504, 2012-05-14, Žin., 2012, Nr. 58-2933 (2012-05-22), i. k. 1122060ISAK000V-504

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

 


 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų

skyrimo administravimo krašto apsaugos

sistemoje tvarkos aprašo

2 priedas

(Darbo užmokesčio pažymėjimo formos pavyzdys)

 

 

 

_______________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas)

 

 

_______________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio duomenys)

 

 

__________________                                                                           Į 20                       prašymą

(adresatas)

 

DARBO UŽMOKESČIO PAŽYMĖJIMAS

20       m.                        d. Nr.

 

Pažymime, kad _____________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

 

išėjimo iš tarnybos metu nustatytas darbo užmokestis buvo:

pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas)  (koef.)   ______________(____________piniginis vienetas)    

*priedas už stažą (proc.)________________________________  (____________piniginis vienetas)   

*priedas už laipsnį (tarnybinį rangą) (koef.)_________________ (____________piniginis vienetas)

*priedas už kvalifik. kategoriją (kvalifik. rangą) (proc. / koef.)__ (____________piniginis vienetas)                                                                               

 

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                   (parašas)                                                     (laipsnis, vardas ir pavardė)

(A. V.)

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                                     (laipsnis, vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau

 

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(parašas)

_______________________

(data)

 

* Pastaba. Priedų eilutės pildomos tuo atveju, kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 


 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų

skyrimo administravimo krašto apsaugos

sistemoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Darbo užmokesčio pažymėjimo formos pavyzdys)

 

 

 

_______________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas)

 

 

_______________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio duomenys)

 

 

 

__________________                                                                           Į 20                       prašymą

(adresatas)

 

 

 

DARBO UŽMOKESČIO PAŽYMĖJIMAS

20       m.                        d. Nr.

 

 

Pažymime, kad_____________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

 

Kario ar pareigūno nurodytų dvylikos mėnesių nustatytas darbo užmokestis:

 

Metai, mėnuo

Pareiginis atlyginimas

Priedai *

Už laipsnį (tarnybinį rangą)

Už stažą **

Už kvalifikacinę kat. (kvalif. rangą) **

Bazinis dydis

Koef.

Suma

(piniginiai vienetai)

Koef.

Suma (piniginiai vienetai)

Koef. ar proc.

Suma

(piniginiai vienetai)

Koef. ar proc.

Suma

(piniginiai vienetai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šių 12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkis _________________(piniginis vienetas).

 

 

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                        (parašas)                                               (laipsnis, vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                 (laipsnis, vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Susipažinau

 

_________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________________

(parašas)

 

_________________________

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pastaba.  Į darbo užmokestį įskaičiuojama pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už stažą, laipsnį (tarnybinį rangą),  kvalifikacinę           kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka.

**Pastaba. Pareigūnams nurodomas procentas nuo pareiginės algos.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-511, 2006-05-17, Žin., 2006, Nr. 60-2168 (2006-05-27), i. k. 1062060ISAK000V-511

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 


 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų

skyrimo administravimo krašto apsaugos

sistemoje tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

 

 

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

 

 

_____________________________________

(finansinę apskaitą tvarkančios tarnybos pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

PARENGTI DARBO UŽMOKESČIO PAŽYMĖJIMĄ

 

_____________

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Prašau parengti darbo užmokesčio pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių (nuo ______________ iki ________________) man nustatyto darbo užmokesčio vidurkis.

 

 

 

 

____________________                                           ________________________

(parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-83, 2005-01-25, Žin., 2005, Nr. 16-524 (2005-02-03), i. k. 1052060ISAK0000V-83

Nr. V-511, 2006-05-17, Žin., 2006, Nr. 60-2168 (2006-05-27), i. k. 1062060ISAK000V-511

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 


 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų

skyrimo administravimo krašto apsaugos

sistemoje tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Tarnybos apskaitos duomenų formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas)

 

 

TARNYBOS APSKAITOS DUOMENYS

 

20       m.                                      d.

______________________________

(sudarymo vieta)

 

 

_____________________________________________________________________________                (laipsnis, vardas ir pavardė, pareigos)

 

_____________________________________________________________________________                                                                                         (gimimo data, gimimo vieta)

 

Pirmasis karinis laipsnis suteiktas                                                                                         

(laipsnio pavadinimas)                                                                               

 

                     

(kada, kieno įsakymu, įsakymo data, įsakymo Nr.)

 

__________________________________tarnybos laikas, įskaitytas į tarnybos laiką pensijai skirti:

(vardas ir pavardė)

 

 

Tarnybos vieta, pareigų pavadinimas

Įsakymo data, Nr. 

arba dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr.

 

Tarnavo

(nuo–iki)

Tarnybos laiko įskaitymo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

1._________________________________________buvo prilyginta pareigūno ar kario pareigoms                            (pareigybės pavadinimas) 

 

________________________________________________________________________________

(įsakymo dėl struktūros ir etatų sąrašo, kuriuo patvirtinta karinė pareigybė, data, kieno įsakymas, įsakymo Nr.; įsakymo dėl struktūros ir etatų sąrašo, kuriuo patvirtinta pareigūno pareigybė, data, kieno įsakymas, įsakymo Nr.)

 

2. ___________________________________paskirtas į kario pareigas  ____________________                                                                     (vardas ir pavardė)                                                                                             (data)

 

________________________________________________________________________________                   

(įsakymo dėl struktūros ir etatų sąrašo, kuriuo patvirtinta karinė pareigybė, data, kieno įsakymas, įsakymo Nr.)

 

 

Duomenys apie atleidimą __________________________________________________________

(laipsnis, vardas ir pavardė)

 

atleistas iš tarnybos ar išleistas į atsargą  _________________________

(data)   

 

_______________________________________________________________________________    

(kieno įsakymu, įsakymo data, įsakymo Nr.)                                                                                    

 

________________________________________________________________________________

(atleidimo ar išleidimo pagrindas)

 

 

Tarnybos apskaitos duomenų lapą pildė_______________________________________________

(pareigos, laipsnis, vardas ir pavardė,

 

________________________________________________________________________________

parašas, užpildymo data)

 

 

Tvirtinu tarnybos apskaitos duomenis.

 

 

KAS institucijos ar jos padalinio

vadovas                                              

(Parašas)                                 (Laipsnis, vardas ir pavardė)                                                                           

 

(A. V.)

 

 

Su tarnybos apskaitos duomenimis susipažinau

 

_________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________________

(parašas)

 

_________________________

(data)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

6 patvirtinta. Neteko galios nuo 2016-04-12

Priedo naikinimas:

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2016-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

8 patvirtinta. Neteko galios nuo 2016-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

Priedo pakeitimai:

Nr. V-83, 2005-01-25, Žin., 2005, Nr. 16-524 (2005-02-03), i. k. 1052060ISAK0000V-83

Nr. V-511, 2006-05-17, Žin., 2006, Nr. 60-2168 (2006-05-27), i. k. 1062060ISAK000V-511

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2016-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-83, 2005-01-25, Žin., 2005, Nr. 16-524 (2005-02-03), i. k. 1052060ISAK0000V-83

Dėl 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl Karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-511, 2006-05-17, Žin., 2006, Nr. 60-2168 (2006-05-27), i. k. 1062060ISAK000V-511

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl Karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje" keitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1193, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4928 (2006-11-30), i. k. 1062060ISAK00V-1193

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl Karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje" keitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-678, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 84-3367 (2008-07-24), i. k. 1082060ISAK000V-678

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-593, 2009-06-30, Žin., 2009, Nr. 83-3446 (2009-07-14), i. k. 1092060ISAK000V-593

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1199, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 156-7054 (2009-12-30), i. k. 1092060ISAK00V-1199

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 293 "Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-656, 2011-06-07, Žin., 2011, Nr. 73-3524 (2011-06-16), i. k. 1112060ISAK000V-656

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-504, 2012-05-14, Žin., 2012, Nr. 58-2933 (2012-05-22), i. k. 1122060ISAK000V-504

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 "Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-369, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05772

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1377, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21200

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-317, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08617

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1137, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19512

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo