Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 100-5102, i. k. 1122060ISAK000V-921

 

Nauja redakcija nuo 2016-02-18:

Nr. V-138, 2016-02-15, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02974

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS APRIBOJIMAI, ŽEMĖLAPIO SUDARYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-921

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

t v i r t i n u Teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos  ministro

2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-921

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2016 m. vasario 15 d. įsakymo Nr.  V-138 redakcija)

 

 

TERITORIJŲ, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS APRIBOJIMAI, ŽEMĖLAPIO SUDARYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodika (toliau – metodika) nustato teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, žemėlapio (toliau – žemėlapis) sudarymo principus ir informacijos žemėlapyje pateikimo tvarką.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ŽEMĖLAPIO SUDARYMO PRINCIPAI

 

3. Žemėlapis sudaromas pažymint teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, draudžiami vėjo elektrinių statybos darbai arba kuriose taikomi statybos darbų apribojimai. Žemėlapyje turi būti pažymėtos dviejų tipų teritorijos:

3.1. teritorijos, kuriose draudžiami vėjo elektrinių statybos darbai (žemėlapyje žymima raudona spalva):

3.1.1. iki 30 km spinduliu aplink krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) esamus, KAS pajėgumų įgyvendinimo planuose ir KAS investiciniuose projektuose numatytus antžeminius oro, jūros ar žemės paviršiaus stebėjimo radiolokatorius, atsižvelgiant į stebėjimo krypties operacinę svarbą, vietovės ir radiolokacinės technikos ypatumus;

3.1.2. aplink karines teritorijas, kur gali būti vykdomi karinių orlaivių skrydžiai žemuose aukščiuose, kiekvienu atveju atstumą vertinant atskirai, bet ne toliau kaip 3 km nuo karinės teritorijos ribos;

3.1.3. esančios tiesioginio matomumo zonoje tarp krašto apsaugos telekomunikacijų tinklo ryšio bokštų;

3.1.4. nurodytos kitos teritorijos (taip pat ir ne Lietuvos kariuomenės (toliau – LK)) nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų prašymuose.

3.2. teritorijos, kuriose taikomi apribojimai vėjo elektrinių statybos darbams (žemėlapyje žymima oranžine spalva):

3.2.1. iki 15 km pločio ruožas, einantis kartu su Lietuvos Respublikos valstybės siena ir matuojamas nuo jos į šalies gilumą;

3.2.2. su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra suderintos karinių orlaivių skraidymo zonos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1207, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20628

 

3.2.3. nurodytos kitos teritorijos (taip pat ir ne LK) nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų prašymuose.

4. Žemėlapio sudarymas, atnaujinimas ir teikimas LK vadui tvirtinti organizuojamas LK vado nustatyta tvarka. 

5.  LK pajėgos ir kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos informaciją apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, draudžiami vėjo elektrinių statybos darbai, arba kuriose taikomi statybos darbų apribojimai, teikia LK vadui užpildydamos nustatytos formos prašymą (priedas).

6. Teritorijos gali būti apibrėžiamos dviejų tipų figūromis:

6.1. nurodant objekto koordinates ir apskritimo aplink objektą spindulį metrais;

6.2. nurodant teritorijos ribų koordinates, sujungtas atkarpomis.

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-138, 2016-02-15, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02974

 

 

Teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos

apribojimai, žemėlapio sudarymo metodikos

priedas

 

 

(prašymą teikianti institucija (asmuo)

 

 

Lietuvos kariuomenės vadui

 

PRAŠYMAS

 

(data)

(dokumento sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės  29 d.  nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, prašau pažymėti žemėlapyje šias teritorijas:

 

Eil.
Nr.

Teritorijos tipas

Teritorijos duomenys

Teritorijos paskirtis

Apribojimai

Pastabos

1.

 

A taško koordinatės

 

B atstumas (m)

Trumpai aprašyti, kam yra naudojama teritorija, kuo remiantis prašoma įtraukti teritoriją į žemėlapį

Koks apribojimas taikytinas šiai teritorijai (draudžiama ar  nustatomi apribojimai)

 

2.

 

 

1 taško koordinatės

2 taško koordinatės

3 taško koordinatės

...

x taško koordinatės

 

(Pastaba. Taškų skaičius priklauso nuo teritorijos dydžio, atvaizdavimo sudėtingumo ir reikalingo GIS duomenų tikslumo)

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-138, 2016-02-15, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02974

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-349, 2014-04-29, paskelbta TAR 2014-05-05, i. k. 2014-05104

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. V-921 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-138, 2016-02-15, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02974

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-921 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1207, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20628

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-921 „Dėl Teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo