Suvestinė redakcija nuo 2018-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 6-228, i. k. 1062330ISAK0003D-10

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-01:

Nr. 3D-100, 2018-02-20, paskelbta TAR 2018-02-21, i. k. 2018-02568

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BULVIŲ AUGINTOJŲ, SUPIRKĖJŲ, REALIZUOTOJŲ REGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARINIAME REGISTRE IR JŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS

 

2006 m. sausio 11 d. Nr. 3D-10

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi:

1. Nustatau, kad:

1.1. Bulvių augintojai, auginantys 1 ir daugiau hektarų bulvių (toliau – augintojai), supirkėjai, realizuotojai turi būti registruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1111 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

1.2. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) registruoja Fitosanitariniame registre šio įsakymo 1 punkte išvardytus subjektus.

1.3. Bulvių supirkėjai, realizuotojai Lietuvoje išaugintas bulves turi supirkti tik iš Fitosanitariniame registre registruotų augintojų.

1.4. Augintojai, supirkėjai, realizuotojai turi tvarkyti realizuojamų, superkamų, pakuojamų bulvių apskaitą, pildydami šio įsakymo 2 punktu tvirtinamos formos Bulvių pirkimo–pardavimo registracijos žurnalą, kad būtų galima užtikrinti bulvių siuntų atsekamumą ir nustatyti bulvių kilmę.

1.5. Bulvės, išaugintos Lietuvoje ir tiekiamos rinkai, turi būti supakuotos ir paženklintos etikete. Etiketėje privalo būti nurodytas augintojo, supirkėjo, realizuotojo registravimo Fitosanitariniame registre pažymėjimo numeris, bulvių veislė ir bulvių siuntos numeris.

2.    T v i r t i n u Bulvių pirkimo–pardavimo registracijos žurnalą (pridedama).

3.    Pavedu Augalininkystės tarnybai atlikti bulves auginančių, superkančių ir realizuojančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-10

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. vasario 20 d. įsakymo 3D-100     redakcija)

 

Bulvių pirkimo–pardavimo registracijos žurnalo forma

 

______________________________________________________________________________________________

(pavardė, vardas / juridinio asmens pavadinimas, asmens / įmonės kodas)

 

BULVIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

                                                                                     ______________

                                                                                             (vieta)

 

 

 

Eil. Nr.

Data

Tiekėjas / pirkėjas

(pavadinimas, Fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. nurodytas etiketėje)

Atliktas veiksmas

(nurodoma, pirkta, parduota ar pakuota)

 

Veislė

Bulvių kiekis, kg

Bulvių paskirtis

 

Siuntos Nr. (nurodytas pakuotės etiketėje)

Lydimasis dokumentas (pavadinimas, numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Papildyta priedu:

Nr. 3D-100, 2018-02-20, paskelbta TAR 2018-02-21, i. k. 2018-02568

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-779, 2010-08-27, Žin., 2010, Nr. 104-5411 (2010-09-02), i. k. 1102330ISAK003D-779

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-731, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18173

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-100, 2018-02-20, paskelbta TAR 2018-02-21, i. k. 2018-02568

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-731 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės“ pakeitimo“ pakeitimo