Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-05-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 81-3176, i. k. 1081010ISTA00X-1666

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS
ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 1 d. Nr. X-1666

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos statusą, veiklos teisinius pagrindus, sudarymo tvarką, kompetenciją ir organizacinę struktūrą.

 

2 straipsnis. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos statusas, atskaitomybė ir sekretoriatas

1. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK arba Komisija) – Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, ir asmenų, vykdančių lobistinę veiklą, priežiūrą ir korupcijos prevenciją pagal įstatymo jai priskirtą kompetenciją vykdanti institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

2. VTEK yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, turinti savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Vyriausioji tarnybinės etikos komisija“.

3. VTEK aptarnauja Komisijos sekretoriatas. VTEK sekretoriatą sudaro valstybės tarnautojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis. Komisijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių tvirtina Seimo valdyba.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

3 straipsnis. VTEK veiklos teisiniai pagrindai ir principai

1. VTEK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, taip pat VTEK patvirtintu darbo reglamentu.

2. VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

4 straipsnis. Visuomenės dalyvavimas VTEK veikloje

1. Asociacijų ir kitų viešųjų juridinių asmenų atstovai turi teisę dalyvauti VTEK posėdžiuose ir pareikšti juose savo nuomonę.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų dalyvavimo posėdžiuose tvarką nustato VTEK savo sprendimu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARIAI

 

5 straipsnis. Reikalavimai VTEK nariui

VTEK nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

6 straipsnis. VTEK nario skyrimas ir jo kadencija

1. VTEK sudaro 5 nariai.

2. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Teisėjų taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas. Seimo Pirmininkas VTEK nariu teikia skirti vieną iš Seimo frakcijų siūlomų kandidatų, Ministras Pirmininkas – vieną iš Vyriausybės siūlomų kandidatų, Teisėjų taryba – vieną iš Lietuvos teisininkų draugijos siūlomų kandidatų, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas – vieną iš šios asociacijos tarybos siūlomų kandidatų. Teikiantis VTEK nario kandidatūrą subjektas privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki atitinkamo Komisijos nario kadencijos pabaigos pateikti Seimui naują VTEK nario kandidatūrą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

3. VTEK narys yra Seimo skiriamas valstybės pareigūnas. VTEK nario kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

4. Seimas VTEK narį (išskyrus VTEK pirmininką) skiria į pareigas Seimo nutarimu posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma atviru balsavimu. Seimas, gavęs šio straipsnio 2 dalyje nurodyto subjekto, teikusio kandidatą į VTEK narius, siūlymą dėl VTEK nario skyrimo antrai kadencijai iš eilės, atitinkamą nutarimą priima ne vėliau kaip iki VTEK nario pirmos kadencijos pabaigos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

7 straipsnis. VTEK pirmininko skyrimas

VTEK pirmininką iš šios komisijos narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas.

 

8 straipsnis. VTEK nario priesaika

1. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

1) „Aš, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys (narė) (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (ištikima) Lietuvos Respublikai, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, ginti visuomenės viešąjį interesą, visada būti nešališkas (nešališka), saugoti man patikėtas paslaptis.

Tepadeda man Dievas.“;

2) „Aš, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys (narė) (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (ištikima) Lietuvos Respublikai, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, ginti visuomenės viešąjį interesą, visada būti nešališkas (nešališka), saugoti man patikėtas paslaptis.“

2. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.

3. Prisiekęs VTEK narys pasirašo vardinį priesaikos lapą.

4. Nustatytas priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Tiek šios nuostatos nesilaikymas, tiek atsisakymas prisiekti ar pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad VTEK narys neprisiekė ir negali eiti pareigų.

5. Vardiniai priesaikos lapai perduodami Seimo Pirmininkui ir saugomi Seimo kanceliarijoje.

 

9 straipsnis. VTEK ir jos narių nepriklausomumas

1. VTEK, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus pagal suteiktą kompetenciją, yra nepriklausoma. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama daryti įtaką dėl sprendimų priėmimo procedūros ir turinio.

2. VTEK narys, eidamas pareigas, yra nepriklausomas, negali būti saistomas jokiais interesais ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat etikos normomis.

3. VTEK veiklos finansavimas iš valstybės biudžeto turi sudaryti sąlygas Komisijai deramai atlikti savo funkcijas. VTEK pirmininkas yra Komisijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

4. VTEK veiklos parlamentinę kontrolę atlieka Seimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

10 straipsnis. VTEK narių pareiga saugoti paslaptį

1. VTEK nariai, pasirašę pasižadėjimą, privalo saugoti valstybės, tarnybos ar kitas įstatymų saugomas paslaptis, kurias sužinojo eidami tarnybines pareigas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga saugoti paslaptis galioja ir VTEK sekretoriato darbuotojams, pasirašiusiems pasižadėjimą.

 

11 straipsnis. Ribojimai VTEK pirmininkui ir nariams

1. VTEK pirmininkas negali dirbti verslo, komercijos ar kitokiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus darbo užmokestį, nustatytą pagal einamas pareigas, ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, už neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą.

2. VTEK narys, gavęs VTEK sutikimą, gali dirbti kitą darbą, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto, netrukdo tinkamai atlikti pareigų.

3. VTEK pirmininkas ir nariai, atlikdami tarnybines pareigas, negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

12 straipsnis. VTEK pirmininko pavadavimas

1. Kai VTEK pirmininkas laikinai (dėl tarnybinės komandiruotės, atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt.) negali eiti pareigų, jis jas paveda atlikti kitam VTEK nariui. VTEK nariui, laikinai einančiam VTEK pirmininko pareigas, mokamas VTEK pirmininko pareigybei nustatytas darbo užmokestis.

2. Kol nėra paskirtas VTEK pirmininkas, jo pareigas eina vyriausias pagal amžių VTEK narys.

 

13 straipsnis. VTEK pirmininko kompetencija

1. VTEK pirmininkas yra biudžetinės įstaigos vadovas. VTEK pirmininkas:

1) parengia ir teikia Komisijai tvirtinti VTEK darbo reglamentą (toliau – Reglamentas);

2) organizuoja VTEK veiklą ir už tai atsako;

3) tvirtina VTEK strateginį veiklos planą;

4) atstovauja VTEK valstybės institucijose, teismuose ir tarptautinėse organizacijose arba įgalioja atstovauti VTEK kitą Komisijos narį;

5) vadovauja rengiant svarstyti Komisijai teikiamus klausimus;

6) Reglamento nustatyta tvarka šaukia VTEK posėdžius ir jiems pirmininkauja, pasirašo sprendimus, nutarimus, rekomendacijas, kitus dokumentus arba paveda tai atlikti kitam Komisijos nariui;

7) siunčia VTEK narius į tarnybines komandiruotes;

8) suteikia VTEK nariams atostogas;

9) tvirtina VTEK išlaidų sąmatą;

10) tvirtina Komisijos sekretoriato struktūrą;

11) tvirtina Komisijos sekretoriato padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;

12) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komisijos sekretoriato valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;

13) organizuoja Komisijos sekretoriato darbą, duoda valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavedimus;

14) vykdo kitus įstatymų jam suteiktus įgaliojimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

2. VTEK pirmininkas, spręsdamas Komisijos veiklos organizavimo, Komisijos sekretoriato darbo ir personalo valdymo klausimus, leidžia įsakymus.

3. Sprendimus dėl VTEK pirmininko atostogų, tarnybinių komandiruočių, nusišalinimo svarstant atitinkamus klausimus Komisijos posėdyje, vienkartinių priemokų skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka priima Komisija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

14 straipsnis. VTEK nario įgaliojimų pabaiga

VTEK nario įgaliojimai pasibaigia šiais pagrindais:

1) pasibaigus jo kadencijos laikui;

2) jam mirus;

3) jam netekus Lietuvos Respublikos pilietybės;

4) įsiteisėjus dėl jo teismo apkaltinamajam nuosprendžiui;

5) atleidus jį iš pareigų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

15 straipsnis. VTEK nario atleidimas iš pareigų

1. Seimas VTEK narį (išskyrus VTEK pirmininką) gali atleisti iš pareigų Seimo nutarimu posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma atviru balsavimu šiais pagrindais:

1) jam atsistatydinus;

2) jam nedirbus dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jeigu įstatymų nenustatyta, kad dėl tam tikros ligos pareigos paliekamos ilgesnį laiką.

2. VTEK narys (išskyrus VTEK pirmininką) jo kandidatūrą šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Seimui pateikusio subjekto arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių siūlymu gali būti atleistas iš pareigų Seimo nutarimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu.

3. Nutarimą dėl VTEK pirmininko atleidimo iš pareigų priima Seimas Seimo statuto nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

16 straipsnis. VTEK narių darbo apmokėjimas, socialinės garantijos ir garantijos atleidus iš pareigų

1. VTEK pirmininkui ir nariams darbo užmokestis mokamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Kai Komisijos narys dirba ne visą darbo dieną, už jo darbą atliekant VTEK nario pareigas jam apmokama atsižvelgiant į jo faktiškai dirbtą darbo laiką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1777, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5027 (2008-11-15), i. k. 1081010ISTA00X-1777

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

2. VTEK nariai valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. VTEK narių kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką ir sąlygas nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Socialinės garantijos VTEK nariams teikiamos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. VTEK nariui, kurio kadencijos laikas pasibaigia (jeigu jis nebuvo paskirtas antrai kadencijai iš eilės) ir kuris atleistas iš pareigų pagal šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą, išmokama dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o VTEK nariui mirus, – jo šeimos nariams (sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių, bendrojo ugdymo mokyklų dieniniuose skyriuose, iki jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 metų, mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tėvui (įtėviui), motinai (įmotei) išmokama lygiomis dalimis VTEK nario dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

Nr. XII-1586, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05701

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

161 straipsnis. VTEK posėdžiai

1. VTEK jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose. Posėdžių organizavimo tvarką nustato Reglamentas.

2. VTEK posėdžius šaukia, jiems pirmininkauja ir sprendimus pasirašo VTEK pirmininkas arba Reglamente nustatyta tvarka kitas Komisijos narys. VTEK posėdis gali būti sušauktas ir ne mažiau kaip trijų VTEK narių iniciatyva.

3. VTEK posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip trys VTEK nariai. Komisija sprendimą priima VTEK narių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsuojant susilaikyti negalima. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

4. Motyvuotu VTEK sprendimu VTEK posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai viešai nagrinėjant klausimą gali būti atskleista valstybės, tarnybos ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Tokiu atveju viešai paskelbiama tik VTEK priimto sprendimo rezoliucinė dalis.

5. VTEK posėdyje kviečiamas dalyvauti asmuo, kurio veika tiriama, ir pranešimą pateikęs asmuo.

6. VTEK leidus, posėdžiuose (išskyrus uždarus posėdžius) gali dalyvauti ir savo nuomonę juose pareikšti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat viešųjų juridinių asmenų atstovai.

7. VTEK posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo VTEK pirmininkas arba kitas posėdžiui pirmininkavęs VTEK narys ir posėdžio sekretorius. Gali būti daromi VTEK posėdžių garso įrašai.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

17 straipsnis. VTEK įgaliojimai

VTEK:

1) prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas, kiti VTEK kompetencijai priskirti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantys teisės aktai, teikia rekomendacijas dėl šių teisės aktų nuostatų tobulinimo bei įgyvendinimo ir priima sprendimus bei rezoliucijas šiais klausimais;

2) tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir priima vieną iš šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų. Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo per trejus metus nuo šio asmens galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo VTEK pradėti tyrimą, kuris atliekamas laikantis šio įstatymo 26 straipsnyje nustatytų pranešimų ištyrimo terminų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

3) tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl fizinių ar juridinių asmenų veikos atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms ir priima vieną iš šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų;

4) atlieka parlamentinių politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, kurie nėra Seimo ar savivaldybių tarybų nariai arba nėra paskirti į Vyriausybės nario pareigas, elgesio tyrimą Valstybės politikų elgesio kodekso nustatyta tvarka;

5) teisės aktų nustatyta tvarka gali atlikti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veikos atitikties kitų teisės aktų nuostatoms tyrimą;

6) valstybės politikų elgesio kontrolės subjektų, valstybės politikų prašymu ar savo iniciatyva teikia metodinę pagalbą dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo;

7) teikia metodinio pobūdžio rekomendacijas savivaldybių etikos komisijoms ir konsultuoja jas teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

8) seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės politikų elgesį ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad valstybės politikas padarė pažeidimą, perduoda šią informaciją ištirti atitinkamiems valstybės politikų elgesio kontrolės subjektams;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

9) analizuoja valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ar elgesio problemas ir teikia atitinkamas rekomendacijas;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

10) turimos informacijos pagrindu rengia ir įgyvendina tarnybinės etikos ir elgesio normų pažeidimų prevencijos priemones, atlieka kitas teisės aktuose VTEK nustatytas funkcijas ir priima atitinkamus sprendimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

11) siekdama kuo plačiau įtraukti visuomenę į demokratinius valstybės valdymo kontrolės mechanizmus, periodiškai informuoja visuomenę, valstybės ir savivaldybių institucijas apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normų bei jas reglamentuojančių teisės aktų reikšmę ir svarbą valstybės valdymui;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

12) informuoja visuomenę apie savo veiklą VTEK interneto svetainėje. VTEK sprendimai ir rezoliucijos gali būti skelbiami informacinio pobūdžio leidiniuose.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-2357, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6685 (2012-11-15), i. k. 1121010ISTA0XI-2357

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

13) sprendžia dėl VTEK nario nusišalinimo svarstant atitinkamus klausimus Komisijos posėdyje.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

18 straipsnis. VTEK teisės

1. VTEK, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

1) gauti iš institucijų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų visą reikiamą informaciją, paaiškinimus, įsakymus, sprendimus ir kitus dokumentus, taip pat nemokamai gauti informaciją iš valstybės ar žinybinių registrų, reikalingą VTEK pareigoms atlikti. Jeigu reikiama informacija per nustatytą terminą be svarbių priežasčių nepateikiama, VTEK turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl atitinkamo subjekto veiksmų ir atsakomybės;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

2) pavesti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui atlikti tyrimą, jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo nesilaiko Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų, ir, nesutikus su atlikto tyrimo išvada, pavesti atlikti tyrimą pakartotinai arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą;

3) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir kreiptis į teismą dėl administracinių nuobaudų skyrimo asmenims, padariusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimus;

4) siūlyti kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui ar aukštesniajai pagal pavaldumą valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skirti asmenims, padariusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo pažeidimus, tarnybines (drausmines) nuobaudas;

5) siūlyti kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui ar aukštesniajai pagal pavaldumą valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai panaikinti, sustabdyti ar pakeisti teisės aktus ar sprendimus ir sandorius, neatitinkančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, arba siūlyti imtis prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias kitų teisės aktų pažeidimams ateityje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

6) perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, kai nustatomi nusikalstamos veikos požymiai, arba siūlyti prokurorui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo;

7) pareikšti ieškinius (teikti prašymus) teismui dėl valstybės tarnybos santykių, darbo sutarčių ir sandorių, sudarytų pažeidžiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiais, kai šios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais VTEK sprendimai nevykdomi;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

8) netirdama VTEK kompetencijai nepriskirto skundo iš esmės, gali teikti siūlymus ar pastabas atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ar elgesio normų laikymosi;

9) dalyvauti rengiant teisės aktus, reglamentuojančius valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio reikalavimus;

10) gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ar elgesio normų pažeidimus;

11) dalyvauti savivaldybių tarybų sudarytų etikos komisijų posėdžiuose ir teikti atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo;

12) tikrinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų deklaruojamus privačių interesų duomenis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

13) tikrinti lobistų veiklą ir lobistinės veiklos ataskaitas;

14) atlikti tyrimą, jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad asmenys nesilaiko Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų;

15) priimti rekomendacinio pobūdžio rezoliucijas, kuriose pateikiama VTEK nuomonė tam tikru klausimu arba apibendrinama VTEK veiklos praktika;

16) teikti metodinio pobūdžio rekomendacijas, kuriose pateikiama VTEK nuomonė valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normų tobulinimo ir įgyvendinimo klausimais.

2. VTEK arba jos pirmininkas gali pavesti VTEK nariams rūpintis atskiromis VTEK veiklos sritimis.

 

19 straipsnis. VTEK veiklos ataskaita

1. VTEK iki kiekvienų metų kovo 1 dienos pateikia Seimui rašytinę praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą.

2. VTEK veiklos ataskaita paskelbiama VTEK interneto svetainėje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-2357, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6685 (2012-11-15), i. k. 1121010ISTA0XI-2357

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMŲ, SKUNDŲ ARBA PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR TYRIMAS, VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

20 straipsnis. VTEK tiriami pranešimai

VTEK tiria pranešimus ir skundus (toliau – pranešimai) dėl asmenų veikos atitikties teisės aktų reikalavimams, nurodytus šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose, išskyrus pranešimus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, prokurorų ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. VTEK netikrina teismų priimtų sprendimų, nutarimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.

 

21 straipsnis. Pranešimų pateikimas

1. Pranešimai paprastai pateikiami raštu. Jeigu pranešimas gautas žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu arba kitokiu būdu, VTEK, kai yra gauta pagrįsta informacija apie pažeidimą, motyvuotu sprendimu gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

2. Jeigu visuomenės informavimo priemonėse pateikiama informacija apie galimus VTEK kompetencijai tirti priskirtus pažeidimus ir yra gauta pagrįsta informacija apie pažeidimą, VTEK motyvuotu sprendimu gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

3. Pareiškėjų žodiniai ar rašytiniai kreipimaisi, kuriuose apie galimus pažeidimus nepranešama, o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus, laikomi prašymais.

 

22 straipsnis. Reikalavimai pranešimui

1. Pranešime paprastai nurodoma:

1) adresatas – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

2) pareiškėjo vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) ir adresas (buveinė);

3) skundžiamų asmenų vardai, pavardės ir pareigos, institucija ar įstaiga, kurioje jie dirba;

4) skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;

5) suformuluotas prašymas VTEK;

6) pranešimo surašymo data, pareiškėjo parašas ir kontaktiniai duomenys.

2. Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pranešimo formos nesilaikymas ar rekvizitų nenurodymas nėra pagrindas atsisakyti tirti pranešimą, išskyrus šio įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

 

23 straipsnis. Pranešimų padavimo terminas

1. Pranešimams pateikti nustatomas trejų metų terminas nuo galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo.

2. Pranešimai, pateikti praėjus šio straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui, gali būti tiriami šiais atvejais, kai yra:

1) gautas Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko ar Ministro Pirmininko prašymas atlikti tyrimą;

2) gautas Seimo komiteto ar komisijos arba ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių siūlymas atlikti tyrimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

3) gautas Generalinės prokuratūros ar Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymas atlikti tyrimą;

4) priimtas VTEK motyvuotas sprendimas atlikti tyrimą.

 

24 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti pranešimą

1. VTEK ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo gauto pranešimo registravimo Komisijos sekretoriate dienos informuoja pareiškėją apie atsisakymą nagrinėti pranešimą, jeigu:

1) pranešimas pateiktas praėjus šio įstatymo 23 straipsnyje nustatytam terminui;

2) pranešime nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso VTEK kompetencijai;

3) pranešimas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

2. Tais atvejais, kai pranešimas nepriskirtas VTEK kompetencijai, atsisakyme nagrinėti nurodoma, į kokią valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą tuo klausimu galėtų kreiptis pareiškėjas.

3. Pranešimą ištyrus, pakartotinai pateiktas pranešimas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės ar pateikiami nauji faktai.

4. Jeigu pranešimo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.

5. Jeigu pareiškėjas nepateikia duomenų, be kurių neįmanoma pradėti pranešimo tyrimo, taip pat jeigu pranešimo tekstas yra neįskaitomas, pranešimas netiriamas.

 

25 straipsnis. VTEK kompetencijai priskirtų pranešimų perdavimas nagrinėti kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms

1. VTEK gali perduoti gautą pranešimą ištirti ir priimti sprendimą, ar asmuo pažeidė (nepažeidė) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (nuostatų), valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje skundžiamas asmuo dirba, vadovui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai.

2. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija per vieną kalendorinį mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos privalo informuoti VTEK apie atlikto tyrimo rezultatus, pateikdami tyrimo išvadą ir visus ją pagrindžiančius dokumentus.

3. VTEK išnagrinėja gautus tyrimo dokumentus ir informuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, ar atlikto tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

4. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, gavę VTEK informaciją, kad atlikto tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, priima motyvuotą sprendimą dėl asmens veikos.

5. Jeigu VTEK pripažįsta, kad pateiktoje valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos atlikto tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas neatitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, ji turi teisę pavesti atlikti tyrimą pakartotinai, patikslinti tyrimo išvadą arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą.

6. Šio straipsnio nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas atstovas arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, gavę pranešimą ne iš VTEK, asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą atlieka savo iniciatyva.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

26 straipsnis. Pranešimų ištyrimo terminai

1. Pranešimas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos.

2. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimo ištyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių. Apie pranešimo tyrimo termino pratęsimą pareiškėjas informuojamas raštu.

3. Teisės aktuose gali būti nustatyti kiti pranešimų ištyrimo terminai.

 

27 straipsnis. VTEK reikalavimų privalomumas

1. Fiziniai ar juridiniai asmenys VTEK reikalavimu privalo nedelsdami arba ne vėliau kaip iki jos nurodyto termino pabaigos pateikti informaciją, reikalingą VTEK pareigoms atlikti.

2. Nagrinėdama pranešimą, VTEK turi teisę kreiptis į asmenį, kurio veika tiriama, prašydama per jos nurodytą terminą pateikti raštu paaiškinimą ir, esant galimybei, jį pagrindžiančius dokumentus.

3. VTEK pateiktą rekomendaciją turi svarstyti valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, ar kitas juridinis asmuo, kuriam rekomendacija pateikta, ir per vieną kalendorinį mėnesį, jeigu VTEK nenurodo vėlesnio termino, nuo rekomendacijos gavimo dienos informuoti VTEK apie svarstymo rezultatus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

4. Asmenys, trukdantys VTEK atlikti jos funkcijas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

28 straipsnis. Pranešimų tyrimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

1. Tyrimas pradedamas VTEK pirmininko ar jį pavaduojančio VTEK nario nurodymu arba VTEK sprendimu. Apie tyrimo pradžią per 8 darbo dienas nuo gauto pranešimo registravimo Komisijos sekretoriate dienos raštu informuojamas pareiškėjas, asmuo, kurio veika tiriama, ir valstybės ar savivaldybės institucijos, kurioje jis dirba, vadovas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

2. Jeigu pranešimo tyrimo metu paaiškėja, kad gauti du ar daugiau skirtingų pareiškėjų pranešimai dėl to paties asmens veikos, VTEK gali sujungti pranešimus į vieną tyrimą.

3. Asmuo, kurio veika tiriama, turi teisę susipažinti su VTEK gautais dokumentais, teikti jai paaiškinimus. Asmeniui, kurio veika tiriama, ir pareiškėjui pranešama apie VTEK posėdžio vietą ir laiką. Asmens, kurio veika tiriama, ir (ar) pareiškėjo neatvykimas į VTEK posėdį netrukdo Komisijai svarstyti pranešimą ir priimti sprendimą. Komisija, iki pranešimo nagrinėjimo VTEK posėdyje pradžios gavusi šių asmenų prašymą atidėti pranešimo nagrinėjimą dėl priežasčių, kurias VTEK pripažįsta svarbiomis, turi teisę pranešimo nagrinėjimą atidėti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

4. VTEK ištiria pranešime nurodytas aplinkybes ir papildomai tyrimo metu gautą informaciją ir priima sprendimą. Sprendime nurodomos tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai ir asmens veikos teisinis įvertinimas.

5. Tyrimas atliekamas tik dėl faktinių aplinkybių, nurodytų asmeniui raštu pateiktame pranešime apie tyrimą. Tyrimo metu paaiškėjus kitų aplinkybių, dėl kurių turi būti atliktas tyrimas, VTEK motyvuotu sprendimu gali nuspręsti pradėti atskirą tyrimą dėl šių aplinkybių arba raštu pateikti asmeniui naują pranešimą apie tyrimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

29 straipsnis. VTEK sprendimai

1. VTEK, atlikusi tyrimą, priima motyvuotą sprendimą:

1) pripažinti, kad asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatas;

2) pripažinti, kad asmuo pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas;

3) pripažinti, kad asmuo nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatų;

4) pripažinti, kad asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų;

5) sustabdyti tyrimą;

6) nutraukti tyrimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

2. VTEK pripažįsta, kad asmuo šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu:

1) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos pažeistos, nors asmeniui jau buvo pateiktos išankstinės rašytinės rekomendacijos, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti;

2) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos pažeistos pakartotinai per vienerius metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidęs šį įstatymą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

3. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas sprendimas sustabdyti tyrimą priimamas:

1) iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika;

2) jei asmuo, kurio pranešimas ar skundžiami veiksmai tiriami, serga arba yra išvykęs, o jam nedalyvaujant neįmanoma priimti sprendimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

4. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytas sprendimas nutraukti tyrimą priimamas:

1) kai yra šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės;

2) kai nėra pakankamai duomenų, reikalingų asmens veikos teisiniam įvertinimui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

5. Paaiškėjus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytiems duomenims, VTEK gali tyrimą atnaujinti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

 

6. VTEK, išnagrinėjusi valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos atlikto tyrimo išvadą ir kartu pateiktus dokumentus:

1) pripažįsta, kad atlikto tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

2) pripažįsta, kad atlikto tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas neatitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, ir paveda tyrimą atlikusios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai atlikti tyrimą pakartotinai arba patikslinti tyrimo išvadą;

3) pripažįsta, kad atlikto tyrimo išvadoje asmens veikos įvertinimas neatitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, ir priima sprendimą pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

 

30 straipsnis. Sprendimų apskundimas

VTEK sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja po vieno kalendorinio mėnesio nuo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1777, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5027 (2008-11-15), i. k. 1081010ISTA00X-1777

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2357, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6685 (2012-11-15), i. k. 1121010ISTA0XI-2357

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-785, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03216

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1586, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05701

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2179, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20864

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymas