Suvestinė redakcija nuo 2013-03-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 71-2992, i. k. 1022250ISAK0343/191

 

Nauja redakcija nuo 2013-03-27:

Nr. V-276/1R-85, 2013-03-19, Žin. 2013, Nr. 31-1548 (2013-03-26), i. k. 1132250ISAK76/1R-85

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, LAIKOMŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE, SVEIKATOS PROFILAKTINIO TIKRINIMO DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 2 d. Nr. 343/191

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 17 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, 20 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2527, Nr. 75-3245) ir siekdami reglamentuoti privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų vykdymą, gerinti jų kokybę ir užtikrinti vienodą asmens sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymą Lietuvos Respublikoje:

1. T v i r t i n a m e Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j a m e Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos užtikrinti, kad būtų atliktas krūtinės ląstos radiologinis tyrimas, paimti profilaktiniai mikrobiologiniai mėginiai ir atlikti mikroskopiniai skreplių tyrimai dėl rūgščiai atsparių bakterijų (RAB), profilaktiniai tyrimai dėl žmogaus imunodeficito viruso ir sifilio.

3. P a v e d a m e sveikatos apsaugos viceministrui ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui užtikrinti šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                            KONSTANTINAS DOBROVOLSKIS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2002 m. liepos 2 d. įsakymu

Nr. 343/191

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymo

Nr. V-276/1R-85 redakcija)

 

ASMENŲ, LAIKOMŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE, SVEIKATOS PROFILAKTINIO TIKRINIMO DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, atvykusių ir laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų organizavimo tvarką ir profilaktinių tyrimų atlikimo periodiškumą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (Žin., 2002, Nr. 73-3084), Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2008, Nr. 81-3172) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

3. Profilaktinių tyrimų atlikimą organizuoja laisvės atėmimo vietų įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų vadovai, o Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – gydomųjų skyrių vadovai.

4. Atliktų tyrimų duomenys įrašomi Asmens sveikatos istorijoje (medicininės apskaitos forma Nr.025-1/ap) ir Gydymo stacionare istorijoje (medicininės apskaitos forma Nr.003-1/ap).

5. Asmenys, įtariami sergantys pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2527, Nr. 75-3245) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbantys gydytojai vykdo asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, ugdymą pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų prevencijos klausimais.

 

III. PROFILAKTINIAI TYRIMAI IR JŲ ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

Eil. Nr.

Ligos, dėl kurios atliekamas tyrimas, pavadinimas

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo atlikimo periodiškumas

1.

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) nešiojimas ir liga

Antikūnų tyrimas arba kiti tyrimai pagal medicinines indikacijas

Pirmą kartą atvykus į laisvės atėmimo vietų įstaigą arba perkeliant iš vienos laisvės atėmimo vietų įstaigos ar teritorinės policijos komisariato areštinės į kitą laisvės atėmimo vietų įstaigą (jei po paskutinio tyrimo praėjo daugiau kaip 4 savaitės)

4 savaitės po pirmojo tyrimo

1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių)

Pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas

2.

Sifilis

Serologinis RPR tyrimas

Pirmą kartą atvykus į laisvės atėmimo vietų įstaigą

Pagal epidemiologines

ar klinikines indikacijas

3.

Gonokokinė infekcija

Mikroskopinis tyrimas gonokokams nustatyti

Pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas

4.

Virusiniai hepatitai B ir C

Kepenų fermentų ir hepatitų žymenų tyrimai

Pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas

5.

Difterija

Mikrobiologinis tyrimas difterijos bakterijų nešiojimui nustatyti

Pagal klinikines indikacijas

6.

Tuberkuliozė

Krūtinės ląstos radiologinis tyrimas

Kiekvieną kartą, kai asmuo naujai atvyksta į tardymo izoliatorių arba iš teritorinės policijos komisariato areštinės perkeliamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę

1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių)

Pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas

Priimant į darbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127)

Mikroskopinis skreplių tyrimas rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti

Pagal klinikines indikacijas (kosulys su skrepliavimu, užtrukęs ilgiau kaip 3 savaites, užsitęsęs karščiavimas, prakaitavimas, svorio mažėjimas, kontaktas su atvira tuberkulioze sergančiu asmeniu)

7.

Žarnyno infekcinės ligos

Mikrobiologinis tyrimas enteropatogeninei florai nustatyti

Pagal klinikines indikacijas

Priimant į darbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“

8.

Kitos užkrečiamosios ligos

Mikrobiologinis, virusologinis, serologinis ar kitoks tyrimas

Pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-276/1R-85, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 31-1548 (2013-03-26), i. k. 1132250ISAK76/1R-85

Dėl sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2002 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 343/191 "Dėl Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose laikomų asmenų profilaktinio tyrimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo