Suvestinė redakcija nuo 2012-09-23 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 127-5760, i. k. 1022050ISAK00000415

 

Nauja redakcija nuo 2011-05-01:

Nr. 1K-160, 2011-04-22, Žin. 2011, Nr. 49-2399 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-160

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 415

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 123-5548; 2007, Nr. 68-2654) 1 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2114 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio nuostatas“ (Žin., 2003, Nr. 2-53; 2011, Nr. 22-1061),

tvirtinu Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisykles (pridedama)“.

Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. gegužės 1 d

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2011 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-160 redakcija)

 

GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymą.

2. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, veiklos pajamas ir išlaidas taisyklėse nustatyta tvarka nurodo Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale (toliau – žurnalas), kurio forma pateikta taisyklų priede.

3. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale, kurio formą tvirtina ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

II. PIRKIMO–PARDAVIMO KVITAI

 

4. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą privaloma išrašyti, kai:

4.1. tai numatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-153, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2500 (2012-04-28), i. k. 1122050ISAK001K-153

Nr. 1K-313, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 110-5617 (2012-09-22), i. k. 1122050ISAK001K-313

 

4.2. gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus.

5. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai taisyklių 4.1–4.2 punktuose nenurodytais atvejais išrašomi pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu.

6. Taisyklių 4.2 punkte nurodytu atveju prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą išrašo pirkėjas. Kitais atvejais prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą išrašo pardavėjas arba paslaugų teikėjas.

7. Taisyklių 4.2. punkte nurodytu atveju prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito pirmasis egzempliorius lieka pirkėjui, o antrasis egzempliorius duodamas pardavėjui. Kitais atvejais prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito pirmasis egzempliorius duodamas pirkėjui arba paslaugų gavėjui, o antrasis egzempliorius lieka pardavėjui arba paslaugų teikėjui.

8. Privalomi prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų rekvizitai:

8.1. kvito pavadinimas;

8.2. gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės);

8.3. verslo liudijimo numeris;

8.4. kvito surašymo data;

8.5. prekės (paslaugos) pavadinimas;

8.6. prekės (paslaugos) kiekis, kaina, suma;

8.7. gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas;

8.8. pirkėjo ar paslaugų gavėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens kodas (šie rekvizitai nurodomi pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).

9. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formą ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

III. ŽURNALO PILDYMAS

 

10. Žurnalo pirmame lape nurodoma gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas, pavardė, asmens kodas arba kitoks asmens tapatybės nustatymo numeris (jei žurnalą pildo nenuolatinis Lietuvos gyventojas), verslo liudijimo numeris, jo išdavimo data, vykdomos veiklos pavadinimas ir kodas.

11. Žurnalo 1 ir 4 skiltys skirtos įrašų numeriams.

12. Žurnalo 2 skiltyje nurodoma mėnesio diena, kurią parduota prekių (ir savos gamybos) bei suteikta paslaugų.

13. Žurnalo 3 skiltyje įrašoma pajamų, gautų iš veiklos rūšies, kurios pajamoms ir išlaidoms pildomas žurnalas, suma. Pajamos laikomos gautomis, kai faktiškai gaunamas atlygis už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Jeigu kurią nors dieną pajamų negauta, įrašas nedaromas. Šioje skiltyje nerašomos pajamos, gautos pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (asmeninės nuosavybės teise turimą daiktą ir pan.).

14. Žurnalo 5 skiltyje įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos neskaidant jų pagal rūšis. Tačiau gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, taip pat kai išlaidos padaromos, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos.

Veiklos išlaidoms priskiriama – prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidos, kurių įsigijimas pagal Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992), nuostatas turi būti pagrįstas prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentais.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, savo nuožiūra veiklos išlaidoms taip pat gali priskirti ir kitas per mėnesį patirtas (apmokėtas) su veikla susijusias išlaidas – pastatų ir kitų statinių, transporto priemonių ir kito turto, naudojamo tik veikloje, eksploatavimo (remonto, degalų, tepalų ir kt.) išlaidas, įrenginių, įrengimų, įrankių įsigijimo išlaidas, patalpų nuomos mokestį, turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, pajamų mokestį, sumokėtą įsigyjant verslo liudijimą, sveikatos ir socialinio draudimo įmokas, vietinę rinkliavą ir kt.

Tais atvejais, kai gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, savo turtą naudoja ne tik veikloje, jis savo nuožiūra veiklos išlaidoms gali priskirti dalį patirtų (apmokėtų) minėto turto įsigijimo, nuomos, eksploatavimo išlaidų.

Patirtų (apmokėtų) išlaidų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais nebūtina, išskyrus tuos atvejus, kai Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės nustato reikalavimą turėti prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentus.

Juridinę galią turinčiais dokumentais, pagrindžiančiais prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas, laikomi prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentai, nurodyti Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių 16 punkte.

15. Žurnalo 6 skiltyje įrašoma mėnesio išlaidų bendra suma. Jeigu išlaidų turinys žurnalo 5 skiltyje įrašomas, kai išlaidos patiriamos, žurnalo 6 skiltyje kartu įrašoma ir šių išlaidų suma.

16. Gyventojas, kuris įsigijęs kelių veiklos rūšių verslo liudijimus, šių veiklos rūšių pajamas ir išlaidas įtraukia į atskirus (kiekvienai veiklai) žurnalus. Jeigu šioms veiklos rūšims yra įsigiję prekių, medžiagų bei žaliavų pagal vieną įsigijimo dokumentą, tai tų prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas tarp atskirų veiklos rūšių paskirsto patys gyventojai ir įrašo į atitinkamus žurnalus. Jeigu veikla, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, verčiamasi su pertraukomis ir gyventojas jau buvo įsigijęs verslo liudijimą verstis ta veikla ir pildė žurnalą, pradėti naują žurnalą nebūtina, t. y. toliau gali būti pildomas jau pradėtas pildyti žurnalas.

17. Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, žurnalą pildo chronologine tvarka. Pastebėjęs žurnale klaidą, klaidingą tekstą arba skaičių perbraukia taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašo teisingą skaičių arba tekstą, šalia kurio pasirašo ir nurodo taisymo datą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Žurnale sukaupti duomenys naudojami gyventojo metinei pajamų mokesčio deklaracijai pildyti.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2399 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-160

 

 

Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus,

buhalterinės apskaitos taisyklių

priedas

 

(Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo forma)

 

GYVENTOJO, ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

___________________________________________________________________

(Gyventojo asmens kodas, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________

(Verslo liudijimo Nr., išdavimo data)

___________________________________________________________________

(Veiklos pavadinimas ir kodas)

 

PAJAMOS

IŠLAIDOS

Eilės numeris

Mėnesio dienos, kurių duomenys įrašomi

Suma (litais)

Eilės numeris

Prekių įsigijimo ir kitos išlaidos

Suma (litais)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2399 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-160

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-096, 2009-04-09, Žin., 2009, Nr. 42-1643 (2009-04-16), i. k. 1092050ISAK001K-096

Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-394, 2010-12-17, Žin., 2010, Nr. 152-7748 (2010-12-23), i. k. 1102050ISAK001K-394

Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-160, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2399 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-160

Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-153, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2500 (2012-04-28), i. k. 1122050ISAK001K-153

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-313, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 110-5617 (2012-09-22), i. k. 1122050ISAK001K-313

Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo