Suvestinė redakcija nuo 2013-11-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 34-1687, i. k. 1132217ISAK0004R-88

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ SKRYDŽIŲ KOORDINATORIAMS PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 29 d. Nr. 4R-88

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2005, Nr. 142-5103) 6 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Reikalavimus skrydžių koordinatoriams (pridedama).

2. P a n a i k i n u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 4R-124 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 „Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 56-2815) 1.2 ir 1.3 punktus.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4R-88

 

REIKALAVIMAI SKRYDŽIŲ KOORDINATORIAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimuose skrydžių koordinatoriams (toliau – reikalavimai) nustatyti skrydžių koordinatoriams keliami kvalifikacijos reikalavimai, jų pareigos bei asmenų paskyrimo skrydžių koordinatoriais sąlygos.

2. Šių reikalavimų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, skirdami skrydžių koordinatorius ar vykdydami jų funkcijas.

 

II. SKRYDŽIŲ KOORDINATORIŲ PASKYRIMAS

 

3. Civiliniuose aerodromuose (kur neteikiamos skrydžių valdymo paslaugos) ir lauko aikštelėse aerodromo ar lauko aikštelės naudotojas privalo paskirti skrydžių koordinatorių šiais atvejais:

3.1. vykdant parodomuosius renginius, parodomuosius skrydžius, aviacijos sporto varžybas;

3.2. vykdant mokomuosius skrydžius (skrydžių koordinatorius gali vykdyti ir piloto instruktoriaus pareigas, jei aerodrome skraido ne daugiau kaip du orlaiviai);

3.3. vykdant skrydžius mechaniniais išvilktuvais;

3.4. vykdant akrobatinius skrydžius;

3.5. vykdant parašiutininkų išmetimą;

3.6. kitais, atitinkamo aerodromo instrukcijoje numatytais, atvejais.

4. Jei aerodromo ar lauko aikštelės naudotojas mano, kad yra būtina atitinkamai užtikrinti skrydžių saugą, skrydžių koordinatorių gali paskirti ir kitais, šiose taisyklėse nenumatytais, atvejais.

 

III. REIKALAVIMAI SKRYDŽIŲ KOORDINATORIAMS

 

5. Aerodromo ar lauko aikštelės naudotojas gali paskirti skrydžių koordinatoriais toliau išvardytus asmenis, jeigu jie yra baigę skrydžių koordinatorių kursus ir atlikę praktiką atitinkamame aerodrome:

5.1. licencijuotus arba anksčiau turėjusius licencijas pilotus;

5.2. licencijuotus arba anksčiau turėjusius licencijas skrydžių vadovus;

5.3. asmenis, baigusius Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) patvirtintą pradinio skrydžių vadovų mokymo programą.

6. Skrydžių koordinatorių mokymo kursai turi apimti šias temas:

6.1. Lietuvos Respublikoje galiojančias skrydžių taisykles;

6.2. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles;

6.3. radijo ryšio taisykles ir frazeologiją;

6.4. meteorologijos pagrindus;

6.5. naudojamo aerodromo instrukciją;

6.6. pranešimų apie aviacijos įvykius taisykles;

6.7. skrydžio koordinatoriaus pareigas.

7. Skrydžių koordinatorių mokymo kursus organizuoja ir vykdo CAA akredituotos mokymo įstaigos arba Ultralengvųjų orlaivių federacijos akredituotos mokymo įstaigos.

8. Paskirtasis skrydžių koordinatorius privalo susipažinti su teisės aktų, reglamentuojančių šių reikalavimų 6 punkte nurodytas temas, reikalavimų pasikeitimais. Jei paskirtasis skrydžių koordinatorius per paskutinius 12 mėn. nevykdė skrydžių koordinatoriaus pareigų, jis privalo iš naujo baigti skrydžių koordinatorių kursus.

 

IV. SKRYDŽIŲ KOORDINATORIŲ PAREIGOS

 

9. Skrydžių koordinatorius privalo:

9.1. prieš skrydžių pradžią įvertinti meteorologines sąlygas, įsitikinti, kad aerodromo ar lauko aikštelės būklė tinkama atlikti skrydžius, kilimo ir tūpimo takas (KTT) atitinkamai paženklintas, ant jo ir prieigose nėra kliūčių, radijo ryšio stotis patikimai veikia naudojamu dažniu, yra telefono ryšys su artimiausiu skrydžių valdymo centru ir yra tinkamos gaisro gesinimo bei pirmosios medicininės pagalbos priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-243, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 116-5837 (2013-11-09), i. k. 1132217ISAK004R-243

 

9.2. aerodromo skrydžių koordinatoriaus žurnale įrašyti duomenis apie aerodromo tinkamumą skrydžiams, radijo ryšio stoties veikimą, faktinius meteorologinius duomenis, skrydžių koordinatoriaus vardą ir pavardę bei pareigų vykdymo pradžios ir pabaigos laiką;

9.3. prieš pradedant ir baigiant vykdyti skrydžių koordinatorių pareigas, pranešti radijo ryšiu savo vardą ir pavardę, datą, skrydžių koordinatoriaus pareigų vykdymo pradžios ir pabaigos laiką;

9.4. teikti faktinius meteorologinius duomenis orlaivių įguloms, perspėti apie pavojingus meteorologinius reiškinius aerodrome ar lauko aikštelėje ir jų prieigose, informuoti, jei oro sąlygos yra prastesnės, negu nustatytas meteorologinis minimumas;

9.5. klausyti radijo ryšiu perduodamos informacijos, stebėti aerodrome ir aerodromo eismo zonoje, lauko aikštelėje ir jos prieigose judančius orlaivius ir perspėti orlaivių įgulas, kad būtų išvengta avarijų ir incidentų;

9.6. pastebėjęs orlaivio gedimo arba įgulos nepasirengimo tūpti ar kilti požymių, privalo nedelsti ir pranešti apie tai orlaivio įgulai;

9.7. įvykus avarijai arba incidentui, jei būtina, skubiai pranešti gelbėjimo tarnyboms ir apie įvykį informuoti, kaip nustatyta teisės aktuose;

9.8. pastebėjus skrydžių saugos reikalavimų pažeidimus, informuoti apie tai aerodromo naudotoją ir CAA.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-243, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 116-5837 (2013-11-09), i. k. 1132217ISAK004R-243

Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams pakeitimo