Suvestinė redakcija nuo 2012-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 134-6402, i. k. 1112212ISAK000V-438

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KELIŲ INFRASTRUKTŪROS SAUGUMO VALDYMO GAIRIŲ patvirtinimo

 

2011 m. lapkričio 4 d. Nr. V-438

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 11 straipsniu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 (Žin., 2006, Nr. 133-5041; 2010, Nr. 150-7695), 20.7 punktu ir atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL 2008 L 319, p. 59) nuostatas,

tvirtinu Kelių infrastruktūros saugumo valdymo gaires (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-438

 

KELIŲ INFRASTRUKTŪROS SAUGUMO VALDYMO GAIRĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių infrastruktūros saugumo valdymo gairės (toliau – gairės) nustato kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų taikymo ir kelių saugumo auditorių mokymo kursų organizavimo tvarką.

2. Gairės taikomos šioms kelių saugumo valdymo procedūroms: vertinant poveikį valstybinės reikšmės kelių saugumui, atliekant kelių saugumo auditą, kelių saugumo patikrinimą, nustatant kelių tinklo saugumo lygius ir kelių avaringus ruožus.

3. Gairėse išdėstyti reikalavimai taikomi planuojant ir projektuojant valstybinės reikšmės kelių tiesimą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą bei atliekant kelių priežiūrą.

4. Gairėse pateiktais nurodymais gali vadovautis ir vietinės reikšmės bei privačių kelių savininkai, jei jie priima tokį sprendimą.

5. Gairės parengtos vadovaujantis 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių saugumo infrastruktūros saugumo valdymo (OL 2008 L 319, p. 59) nuostatomis.

6. Šiose gairėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KELIŲ INFRASTRUKTŪROS SAUGUMO VALDYMO PROCEDŪRŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

7. Kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūras organizuoja užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos arba kelio (gatvės) nuosavybės teises turintis asmuo.

8. Kelių infrastruktūros projekto poveikio kelių saugumui vertinimas ir kelių saugumo auditas turi būti atliktas prieš vykdant kelių (gatvių) tiesimo, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus.

9. Prižiūrint kelius (gatves) nustatytu periodiškumu privalo būti nustatomas kelių tinklo saugumo lygis ir avaringi ruožai, atliekamas kelių saugumo patikrinimas.

10. Kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūros atliekamos vadovaujantis:

10.1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-61 „Dėl Kelių tinklo saugumo lygių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1690);

10.2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1691) (toliau – įsakymas dėl vertinimo);

10.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-63 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1692);

10.4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-64 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl Kelių saugumo patikrinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1693);

10.5. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Kelių saugumo audito reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1694);

10.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3 342 „Dėl Avaringų ruožų nustatymo valstybinės reikšmės keliuose metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.71-3442).

11. Atliekant poveikio kelių saugumui vertinimą, kelių saugumo auditą ir saugumo patikrinimus reikėtų naudotis Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų atliktų saugaus eismo tyrimų ataskaitomis ir rekomendacijomis.

 

III. AUDITORIŲ MOKYMAS

 

12. Poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo audito ir saugumo patikrinimus atlieka auditoriai, kurie turi išsilavinimą arba atitinkamos patirties kelių projektavimo, kelių saugumo inžinerijos ir eismo įvykių analizės srityse, o jų kvalifikacija turi atitikti vertinimo paslaugų specifiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-41, 2012-02-23, Žin., 2012, Nr. 26-1216 (2012-02-29), i. k. 1122212ISAK0000V-41

 

13. Auditoriai turi būti išklausę pirminio parengimo kursus ir ne rečiau kaip kas 3 metai turi dalyvauti tolesnio mokymo kursuose.

14. Auditorių mokymo kursus organizuoja mokslo įstaigos, turinčios studijų programas, susijusias su saugiu eismu.

15. Minimalus auditorių mokymo programos turinys:

15.1. eismo įvykių tipai ir priežastys;

15.2. kelių saugumo audito, poveikio kelių saugumui vertinimo ir saugumo patikrinimo procedūrų tikslai ir taikymas, teisinis reglamentavimas;

15.3. kelio geometrinių parametrų, elementų ir inžinerinių saugos eismo priemonių įtaka saugiam eismui;

15.4. transporto priemonių įtaka saugiam eismui;

15.5. eismo dalyvių psichologija;

15.6. eismo organizavimas ir reguliavimas;

15.7. pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių saugos užtikrinimas.

16. Auditorių mokymo kursų metu papildomai turi būti atliekamos praktinės poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo audito ir saugumo patikrinimo užduotys.

17. Pirminio parengimo kursų trukmė – ne mažiau kaip 80 val., tolesnio mokymo kursų – ne mažiau kaip 16 val.

18. Išklausiusiems mokymo programą ir išlaikiusiems egzaminą auditoriams išduodami kompetenciją patvirtinantys kursų baigimo pažymėjimai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo audito ir saugumo patikrinimų paslaugas gali teikti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, Europos Sąjungoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtos kitos organizacijos bei šių valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai.

20. Kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų organizatorius užtikrina, kad praėjus dvejiems metams po šių gairių patvirtinimo poveikio kelių saugumui vertinimą, kelių saugumo auditą ir saugumo patikrinimus atliktų tik kursus išklausę ir turintys kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą auditoriai.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-41, 2012-02-23, Žin., 2012, Nr. 26-1216 (2012-02-29), i. k. 1122212ISAK0000V-41

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-438 "Dėl Kelių infrastruktūros saugumo valdymo gairių patvirtinimo" pakeitimo