Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 138-5484, i. k. 1083030ISAK001B-741

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKESČIŲ IR SU MOKESČIAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ PERMOKŲ BEI PER KLAIDĄ SUMOKĖTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1B-741

Vilnius

 

1. Tvirtinu pridedamas Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisykles.

2. Pripažįstu netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 1B-477 „Dėl Muitų ir (arba) akcizų ir PVM grąžinimo (įskaitymo) arba atsisakymo juos išieškoti taisyklių ir prašymo dėl akcizų ir (arba) PVM grąžinimo (įskaitymo) arba atsisakymo juos išieškoti formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 78-2772).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS            RAMUTĖ LIUPKEVIČIENĖ


PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2008 m. lapkričio 27 d.

įsakymu Nr. 1B-741

 

MOKESČIŲ IR SU MOKESČIAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ PERMOKŲ BEI PER KLAIDĄ SUMOKĖTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato muitų, importo akcizų, importo pridėtinės vertės mokesčių (toliau – importo PVM), su mokesčiais susijusių sumų (toliau – muitai ir mokesčiai) permokų bei per klaidą sumokėtų, įskaitytų ar išieškotų sumų grąžinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269,     p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju Reglamentu (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1) C, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl atvejų, kai už importuojamas prekes nepagrįstai sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatose, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose mokesčių įstatymuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

II. MUITŲ IR MOKESČIŲ PERMOKŲ GRĄŽINIMAS

 

4. Sumokėti muitai grąžinami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 116-123 straipsnių, Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 92 ir 94 straipsnių ir A priedo I ir VIII antraštinės dalies nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

5. Prašymai dėl muitų grąžinimo nagrinėjami Reglamento (ES) Nr. 952/20113 22 straipsnio nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

6. Importo akcizai, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusios sumos grąžinamos vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka bei terminais, LR Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl atvejų, kai už importuojamas prekes nepagrįstai sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti“ nustatytais atvejais.

7. Importo akcizų, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusių sumų permokos grąžinamos mokesčių mokėtojui pateikus laisvos formos prašymą.

8. Prašyme dėl importo akcizo, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusių sumų permokų grąžinimo mokesčių mokėtojas (arba jo įgaliotas atstovas) pateikia visą informaciją, reikalingą sprendimui priimti:

8.1. mokesčio mokėtojo pavadinimą arba vardą ir pavardę;

8.2. mokesčio mokėtojo kodą;

8.3. mokesčio mokėtojo adresą;

8.4. muitinės dokumento, pagal kurį prašoma grąžinti permokas, numerį ir datą;

8.5. permokų atsiradimo priežastį ir tai pagrindžiančius dokumentus;

8.6. prašomą grąžinti permokų sumą pagal mokesčių rūšis ir bendrą sumą;

8.7. mokesčių mokėtojo kredito įstaigos sąskaitą, į kurią prašoma grąžinti permokas.

9. Mokesčių mokėtojas gali pateikti vieną prašymą dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo, jeigu jis parengtas pagal Taisyklių 4–8 punktų reikalavimus.

10. Prašymas dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo teikiamas teritorinei muitinei pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar juridinio asmens buveinės registraciją. Jeigu mokesčio mokėtojo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta yra kita, negu anksčiau nurodyta, ir mokesčio mokėtojo prašymu jo mokestinės nepriemokos ir mokesčių bei su jais susijusių sumų permokos administruojamos pagal faktinę nuolatinio valdymo organo buvimo vietą, prašymas dėl permokų grąžinimo pateikiamas administravimą perėmusiai teritorinei muitinei.

11. Jeigu prašyme dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo mokesčių mokėtojas prašo perskaičiuoti mokėtinas muitų ir mokesčių sumas, prašymas teikiamas teritorinei muitinei, kurios priimtame muitinės dokumente apskaičiuoti muitai ir mokesčiai prašomi perskaičiuoti. Teritorinė muitinė, priėmusi sprendimą perskaičiuoti muitus ir mokesčius, šio sprendimo ir mokesčių mokėtojo prašymo kopijas nedelsdama siunčia Taisyklių 10 punkte nurodytai teritorinei muitinei, kuri priima sprendimą dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo.

12. Jeigu mokesčių mokėtojas prašo muitų ir mokesčių permokas grąžinti į trečiojo asmens sąskaitą kredito įstaigoje, prašyme turi būti nurodyta trečiojo asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio arba fizinio asmens kodas ir sąskaita kredito įstaigoje, į kurią prašoma grąžinti permokas.

13. Mokesčių administratorius turi teisę patikrinti mokesčių mokėtojo prašymo grąžinti permokas pagrįstumą, kaip nurodyta Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 6 dalyje.

14. Jeigu mokesčių mokėtojo pateiktame prašyme dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo nurodyti neišsamūs duomenys arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia sprendimui priimti, teritorinė muitinė gali nustatyti laiką (ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų), per kurį prašymas turi būti papildytas ir (arba) pateikti papildomi dokumentai. Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu šis terminas gali būti pratęstas.

15. Jeigu nesilaikoma Taisyklių 14 punkte numatyto trūkstamų duomenų ir papildomų dokumentų pateikimo termino, priimamas sprendimas nenagrinėti prašymo dėl importo akcizų, importo PVM ir su mokesčiais susijusių sumų permokos grąžinimo. Muitų atveju priimamas sprendimas laikyti prašymą dėl muitų permokos grąžinimo nepateiktu.

16. Prieš grąžindama mokesčių mokėtojui permokėtas muitų ir mokesčių sumas, teritorinė muitinė patikrina, ar mokesčių mokėtojas turi mokestinių nepriemokų muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija.

17. Jeigu mokesčių mokėtojas turi Taisyklių 16 punkte nurodytų nepriemokų ir (arba) skolų, jam grąžinama tik ta muitų ir mokesčių permokų dalis, kuri lieka neįskaityta teisės aktų nustatyta tvarka minėtoms nepriemokoms ir (arba) skoloms padengti.

 

III. NEPAGRĮSTAI SUMOKĖTŲ, ĮSKAITYTŲ ARBA IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMAS

 

18. Kredito įstaigos klaidingai įskaitytos į Muitinės departamento surenkamąją sąskaitą sumos grąžinamos kredito įstaigai pateikus prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

18.1. mokesčio mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė;

18.2. mokesčio mokėtojo kodas;

18.3. permokų atsiradimo priežastis;

18.4. klaidingo įskaitymo data;

18.5. prašoma grąžinti permokų suma pagal mokesčių rūšis ir bendra suma;

18.6. kredito įstaigos sąskaita, į kurią prašoma grąžinti permokas.

19. Per klaidą į Muitinės departamento surenkamąją sąskaitą asmens sumokėtos sumos grąžinamos asmeniui pateikus prašymą, kuriame turi būti pateikta Taisyklių 8 punkte nurodyta informacija, išskyrus muitinės dokumento, pagal kurį prašoma grąžinti permokas, duomenis.

20. Taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodytos sumos grąžinamos tais pačiais terminais kaip ir importo akcizų, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusių sumų permokos.

21. Taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodytais atvejais susidariusios permokos, nepagrįstai priverstinai išieškoti muitai ir mokesčiai bei juridinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, muitų ir mokesčių permokos grąžinamos neatliekant tikrinimo, ar mokesčių mokėtojas turi mokestinių nepriemokų muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija.

22. Per klaidą į Muitinės departamento surenkamąją sąskaitą asmens sumokėtos sumos ir nepagrįstai priverstinai išieškoti muitai ir mokesčiai gali būti grąžinami teritorinės muitinės iniciatyva be asmens prašymo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Muitų ir mokesčių permokos grąžinamos mokėjimo nurodymu į asmens sąskaitą kredito įstaigoje.

231. Prašymai dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo gali būti pateikiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

232. Jei prašymai grąžinti muitus yra susiję su prekėmis, kurios yra kitoje valstybėje narėje nei toji, kurioje pranešta apie skolą, arba, jei muitų grąžinimo tikslu reikia gauti papildomos informacijos, kai prekės yra kitoje valstybėje narėje, muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, kreipiasi pagalbos į valstybės narės muitinę vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2446 93, 95 ir 96 straipsnių ir Reglamento (ES) 2015/2447 175-177 straipsnių nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

24. Mokesčių administratorius, per teisės aktuose nurodytus terminus negrąžinęs permokų, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas, iki prašomos permokos bus grąžintos. Palūkanų už negražintus importo akcizus ir importo PVM dydis lygus finansų ministro nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui, muitų palūkanų norma nustatoma pagal Reglamento (ES)      Nr. 952/2013 112 straipsnį

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-311, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10482

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1B-741 „Dėl Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo