Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 4-113, i. k. 1002250ISAK00000005

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. sausio 6 d. Nr. 5

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr. 8-161):

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“(Žin.,1997, Nr. 42-1043; 1999, Nr. 59-1939).

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. 5

 

I SĄRAŠAS

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI Į I SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOS MEDŽIAGOS YRA REGISTRUOTO VAISTINIO PREPARATO SUDĖTYJE

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-476, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06704

 

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds).

2. Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas (Extracts and concentrate of poppy (except the seeds)).

3. Kanapių aliejus (Cannabis oil), išskyrus kanapių sėklų aliejų.

4. Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis).

5. Kokainas (Cocaine).

6. Kokamedžio lapai (Coca leaf).

7. Kokamedžio pasta (Coca paste).

8. Opijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu) (Opium (coagulated juice of the opium poppy).

9. Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*.

10. Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas (extract of Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*.

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. A-3331 (Brifentanil, Acetamide, N-{(3R,4S)-1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-3-methylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxyacetamide)*.

2. A-3665 (Trefentanil, N-{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)propanamide)*.

21. AP-237 (1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

3. 3-alilfentanilis (3-allyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-3-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

4. Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl).

5. Acetilbenzilfentanilis (Acetylbenzylfentanyl, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide)*.

6. Acetilkarfentanilis (Acetyl carfentanil, methyl 4-[acetyl(phenyl)amino]-1-(2-phenylethyl)piperidine-4-carboxylate)*.

7. Acetilnorfentanilis (Acetylnorfentanyl, N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)acetamide)*.

8. Acetorfinas (Acetorphine).

9. Akriloilfentanilis (Acryloylfentanyl/Acrylfentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide)*.

10. Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl).

11. Alfa-metilfentanil butanamido analogas (Alpha-methylfentanyl butanamide analogue, 2-methyl-N-phenyl-N-[1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

12. Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl).

13. Benzilfentanilis (Benzylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.

14. Benzilfuranilfentanilis (Benzylfuranyl fentanyl, Benzyl FuF, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide)*.

15. Benzodioksole-fentanilis (Benzodioxole-fentanyl, BZD-F, benzodioxole-F, benzodioxolefentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide)*.

16. Benzoilfentanilis (Benzoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide)*.

17. Benzoiloilbenzilfentanilis (Benzoyloylbenzylfentanyl, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide)*.

18. Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl).

19. Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl).

20. Beta-hidroksitiofentanilis (Beta-hydroxythiofentanyl, N-(1-(2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide)*.

21. Beta-metilfentanilis (Beta-methyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylpropyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.

22. Bromadolinas (Bromadoline, U4793e, 4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)benzamide)*.

23. Butirfentanilis (Butyrfentanyl, Fentanyl butanamide analogue, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)*.

24. Butiril-F-fentanil N-benzilo analogas (Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)butyramide)*.

25. Butirilnorfentanilis (Butyryl norfentanyl, N-phenyl-N-4-piperidinyl-butanamide)*.

26. 4-chlorofuranilfentanilis (4-chloro furanyl fentanyl, 4-chloro FuF,  N-(4-chlorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

27. Cikloheksilfentanilis (Cyclohexyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclohexanecarboxamide)*.

28. Ciklopentilfentanilis (Cyclopentylfentanyl, Cyclopentyl-F, cyclopentyl-fentanyl, CP-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopentanecarboxamide, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide)*.

29. Ciklopropilfentanilis (Cyclopropylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopropanecarboxamide).

30. 4Cl-iBF (4-chloro-isobutyrfentanyl, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide)*.

31. 2,2'-difluorofentanilis (2,2'-difluorofentanyl, (N-(1-(2-fluorophenethyl)piperidin-4-yl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide)*.

32. Despropionil 3-metilfentanilis (Despropionyl 3-Methylfentanyl, 3-Methyl 4-ANPP, 3-methyl-N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.

33. Despropionil orto-metilfentanilis (Despropionyl ortho-Methylfentanyl, o-Methyl-ANPP, (N-(o-tolyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.

34. Dezomorfinas (Desomorphine).

35. Etorfinas (Etorphine).

36. 4F-BF (4-fluoro-butyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)*.

37. 4F-iBF (4-fluoro-isobutyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

38. 4-fenilfentanilis (4-phenylfentanyl, N-phenyl-N-[4-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

39. 3-fenilpropanoilfentanilis (3-phenylpropanoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-3-phenylpropanamide)*.

40. Fentanil N-oksidas (Fentanyl N-oxide, Fentanyl impurity A, N-[1-oxido-1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]-N-phenylpropanamide)*.

41. Fentanil 4-N-propil analogas (Fentanyl 4-N-propyl analogue, N-(1-propyl-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide)*.

42. Fentanilio izotiocianatas (Fentanyl isothiocyanate, N-{1-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-N-phenylpropanamide)*.

43. Fentanilpropilacetilo analogas (Fentanyl propyl acetyl analogue, N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.

44. Fentanilpropilo analogas (Fentanyl propyl analogue, N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)-4-piperidinyl]propanamide)*.

45. 2-fluorobutirfentanilis (2-fluoro butyrfentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) butyramide)*.

46. 3-fluorobutirfentanilis (3-fluoro butyrfentanyl, N-(3-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) butyramide)*.

47. 4-fluoro-ciklopropilbenzilfentanilis (4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide)*.

48. 2-fluorofentanilis (2-fluorofentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.

49. 3-fluorofentanilis (3-fluorofentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)*.

491. 3-fluorometoksiacetilfentanilis (3-fluoromethoxyacetylfentanyl, N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

50. 2-furaniletilfentanilis (2-furanylethyl fentanyl, N-[1-[2-(2-furanyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide)*.

51. 3-furanilfentanilis (3-furanyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-3-carboxamide)*.

511. 4F-furanilfentanilis (4F-furanylfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

52. Furanilbenzilfentanilis (Furanylbenzylfentanyl, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide)*.

53. Furanilnorfentanilis (Furanyl norfentanyl, N-phenyl-N-4-piperidinyl-2-furancarboxamide monohydrochloride)*.

531. Furanyl UF-17 (N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

532. 2F-viminol (2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

54. Heksanoilfentanilis (Hexanoyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylhexanamide)*.

55. Heroinas (Heroin).

56. Hidrocinamoilfentanilis (Hydrocinnamoyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyl-(3-phenyl)propionamide)*.

57. 4-hidroksibutirfentanilis (4-hydroxybutyrfentanyl, N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamide)*.

58. Izobutirilfentanilis (Isobutyrylfentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylisobutyramide)*.

59. (Izo)butiril-F-fentanil N-benzil analogas ((Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)*.

60. 2-izopropilfuranilfentanilis (2-isopropylfuranyl fentanyl, 2-isopropyl FuF, N-(2-isopropylphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

61. Izopropil-U-47700 (Isopropyl-U-47700, 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide*.

611. Izotonitazenas (Isotonitazene, N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

62. Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)****.

63. Kanapių derva (Cannabis resin).

64. Ketobemidonas (Ketobemidone).

65. Krotonilfentanilis (Crotonyl fentanyl, (2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide)*.

66. Lofentanilis (Lofentanil, 3-methyl carfentanil, methyl rel-(-)-(3R,4S)-3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate)*.

67. 2-metilacetilfentanilis (2-methylacetylfentanyl, N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*.

68. 4'-metilacetilfentanilis (4'-methyl acetylfentanyl, N-[1-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-acetamide)*.

681. 2-metil-AP-237 (2-methyl-AP-237; 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

69. 3-metilbutirfentanilis (3-methylbutyr fentanyl,  3-MBF, N-[3-methyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylbutanamide)*.

70. 3,4-methylenedioxy-U-47,700 (N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxamide)*.

71. 2-metilfuranilfentanilis (2-methyl furanyl fentanyl, 2-methyl FuF, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)furan-2-carboxamide)*.

72. 3-metilfentanilis (3-methylfentanyl).

73. 3-metilkrotonilfentanilis (3-methylcrotonylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-3-methylbut-2-enamide)*.

74. 3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl).

75. 4'-metoksifentanilis (4'-methoxy fentanyl, N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propanamide)*.

76. 4''-metoksifentanilis (4''-methoxy fentanyl, N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*.

77. 2-metoksifuranilfentanilis (2-methoxy furanyl fentanyl, 2-methoxy FuF, N-(2-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-furancarboxamide)*.

78. 4-metoksifuranilfentanilis (4-methoxyfuranyl fentanyl, 4-methoxy FuF, N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

79. 4-metoksimetilfentanilis (4-methoxymethyl fentanyl, R-30490, N-[4-(methoxymethyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*.

80. Meta-metilacetilfentanilis (Meta-methyl acetylfentanyl, N-(3-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*.

81. Meta-metilfentanilis (Meta-methylfentanyl, N-(3-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

82. Metoksiacetilfentanilis (Methoxyacetylfentanyl, Methoxy-AF, Methoxyacetyl-F, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.

83. Mirfentanilis (Mirfentanil, N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-(pyrazin-2-yl)furan-2-carboxamide)*.

84. MPPP.

85. N-etilkarfentanilis (N-ethyl carfentanil, 1-ethyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

86. N-izopropilkarfentanilis (N-isopropyl carfentanil, 1-isopropyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

87. N-metilnorfentanilis (N-methyl norfentanyl, N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N-phenyl-propanamide)*.

88. Norfentanilis (Norfentanyl, NSC89293, N-phenyl-N-4-piperidinyl-propanamide)*.

89. Norkarfentanilis (Norcarfentanil, 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, monohydrochloride)*.

90. N-propilkarfentanilis (N-propyl carfentanil, 1-propyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

91. Omega-hidroksifentanilis (Omega-hydroxyfentanyl, 3-hydroxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

92. Orto-metilacetilfentanilis (Ortho-methyl acetylfentanyl, N-(2-methylphenyl)-N-(1-(2-phenethyl)piperidin-4-yl)acetamide)*.

93. Orto-metilakrilfentanilis (Ortho-methyl acryl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acrylamide)*.

94. Orto-metilmetoksiacetilfentanilis (Ortho-methyl methoxyacetylfentanyl, Ortho-Me-MeO-Ace-Fentanyl, 2-methoxy-N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*.

95. Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl).

96. PEPAP.

961. Piperidiltiambutenas (Piperidylthiambutene, 1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

97. R30451 (Norsufentanil, N-[4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide)*.

98. R-32395 (N-methyl carfentanil, 1-methyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

99. 2-tiofuranilfentanilis (2-thiofuranyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)*.

100. Tetrahidrofuranilfentanilis (Tetrahydrofuranylfentanyl, THF-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide)*.

101. Tetrametilciklopropanfentanilis (Tetramethylcyclopropanefentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide)*.

102. Tienilfentanilis (Thienyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

103. Tiofenefentanilis (Thiophenefentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)*.

104. Tiofentanilis (Thiofentanyl).

105. U-47,700 (3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)*.

106. U-48800 (2-(2,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide)*.

107. U-49900 (3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)*.

108. U-50488 (3,4-dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide)*.

109. U-51,754 (U-51754, METHENE-U-47700, 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-acetamide)*.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. 1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*.

2. 1-(3-chlorofenil)piperazinas (1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*.

21. 1- fenil-1-propanaminas (1-phenyl-1-propanamine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

22. 1B-LSD (1B-LSD, 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

23. 1p-LSD, N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-f,g]chinolin-9-karboksamidas (N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

3. 2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***.

4. 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***.

5. 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***.

51. 4-Metoksibutirfentanilis (4-MeO-BF, 4-methoxybutyrfentanyl)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

52. A-836,339 (N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

53. Acetilfentanilis (Acetylfentanyl)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

6. AL.

61. ALD-52 (1-acetyl-LSD, (8β)-1-acetyl-N,N-diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

62. AL-LAD, (6aR,9R)-7-alil-N,N-dietil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-f,g]chinolin-9-karboksamidas ((6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

63. AM2201 benzimidazolo analogas, 1-(5-fluorpentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)(naftalen-1-il)metanonas (1-(5-fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-yl)methanone, BIM-2201, BZ-2201, FUBIMINA, FTHJ)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-, 4-metiltio-, halogen-, alkil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede;
benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; hidroksi-, metil- radikalus 1-oje 1-fenilpropan-2-amino padėtyje; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, purinoalkil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

Nr. V-887, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12941

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

7. AH-7921 (3,4dichloro-N-[[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl]benzamide)*.

8. BDB.

81. bk-2C-B (2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

9. bk-PMMA (Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino) propan-1-one)*.

10. Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB).

11. Arabinio dusūno lapai ir stiebeliai (Catha edulis leafs and straw).

12. 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT).

121. 1-(Cikloheksilmetil)-2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-5-karboksamidas (1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

13. CP-47,497(5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

14. CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

15. CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

16. CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

161. CUMYL-PeGACLONE (2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3-b]indol-1-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

162. Deschlorketaminas (Deschloroketamine; 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

163. Despropionil-2-fluorfentanilis (Despropionyl-2-fluorofentanyl; (N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

17. DET.

171. Dichloropanas (Dichloropane, RTI-111, methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

18. DMA.

19. DMHP.

20. DMT.

21. DOC.

22. DOET.

23. DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*.

231. Epirokainas (Epirocaine, [2-methyl-2-(propylamino)propyl]benzoate)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

24. Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE).

241. ETH-LAD (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

 

25. Etriptaminas (Etryptamine).

26. Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)*.

27. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)-cikloheksan-1-amino dariniai (išskyrus Tiletaminą), turintys (arba neturintys) alkil-, amino-, halogen-, hidroksi- arba metoksi- radikalų fenilo žiede; kondensuotą benzo žiedą
4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- radikalų cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, ω-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

28. Fenetilaminas (2-PEA, 2-fenetilamine, 2-feniletanaminas)*.

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba
2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) aliloksi-, alkil-, 4-alkiltio-, alkoksi-, halogen-, 4-haloalkil-, 2-metilaliloksi-, 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil-, fenil-,
2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis;
2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino, 2-iminooksazolidin- arba 2-aminooksazolin- žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alil-, alkil-, benzil-, cikloalkil-, 2-halogenbenzil-,
hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-,
alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba
4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

Nr. V-887, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12941

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

291. Fenidato darinių grupė* – bet kokie 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato dariniai (išskyrus metilfenidatą), turintys arba neturintys 4-alkil-, 3-halogen-, 4-halogen-, 3,4-dihalogen- radikalų fenilo žiede; benzo- kondensuotą žiedą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalą karboksilato grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

30. FLEA.

301. 4-fluorofenibut (4-fluorophenibut, 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

31. 3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*.

311. 2F-QMPSB (quinolin-8-yl 3-((4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl)-4-methylbenzoate)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

312. Furanilfentanilis (Furanylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

32. Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*.

33. Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of Argyreia nervosa)*.

34. HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*.

35. Ibogainas (Ibogaine)*.

36. JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*.

37. JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*.

38. JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*.

39. JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*.

40. JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*.

41. Katinonas (Cathinone).

42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-naftil-1-propanono ir 2-amino-1-(tiofen-2-il)-1-propanono dariniai (išskyrus bupropioną), turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkiliden-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi-, propiliden- arba halogeno radikalų aromatiniame žiede; turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; turintys (arba neturintys) mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu, cikloalkilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

Nr. V-887, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12941

 

43. Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*.

44. Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*.

45. Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*.

46. Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*.

47. Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues).

471. Lizergo rūgšties 2,4-dimetilazetididas (Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide, LSZ, (8ß)-8-{[(2S,4S)-2,4-Dimethylazetidin-1-yl]carbonyl}-6-methyl-9,10-didehydroergoline)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

472. Lizergo rūgšties metilo esteris (Lysergic acid methyl ester, methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

473. LSA ((8ß)-9,10-didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

48. MBDB.

481. MDA-19 (MDA 19, N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxoindol-3-ylidene)amino]benzamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

 

49. MDE.

50. MDMA.

51. Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl) -2-methylaminopropan-1-one)*.

52. Meskalinas (Mescaline).

53. 4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex).

54. Metkatinonas (Methcathinone).

541. Metoksetamino bromintas darinys (Methoxetamine brominated derivative)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

55. MMDA.

56. 4-MTA (4-methylthioamphetamine).

57. N-etil MDA (N-ethyl-MDA).

58. N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA).

581. Okfentanilis (Ocfentanyl)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

582. Oktodrinas (Octodrine, 6-methylheptan-2-amine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

 

59. Paraheksilis (Parahexyl).

591. Pagoklonas (Pagoclone, 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

592. 1P-ETH-LAD (N,N,7-triethyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

60. pFBT (3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate)*.

61. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba (ir) 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; halogenalkil- radikalą 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, halogen-, metil-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba
3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi-, alkilamino- radikalų fenilo žiede; benzoilas gali būti pakeistas piridoilu.  Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkiliden- radikalų fenilo žiede; 2,3-dihidrofurano žiedą kondensuotą 3,4-fenilžiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

63. PMA.

64. PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- aminopropane)***.

65. Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin).

66. Psilocibinas (Psilocybine).

67. Glotniagalvių (Psilocybe) genties grybų vaisiakūniai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino, ir šių grybų sporos, grybiena.

671. Ro 07-4065 (7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

 

68. Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY).

681. Sibutraminas ((±)-dimethyl-1-[1-(4- chlorophenyl) cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan- 1-amine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

69. Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-,
indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie
indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-,
(1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas gali būti kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil,
naftil-, halogennaftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-,
2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

Nr. V-887, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12941

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

69.2. 2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

69.3. 3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

69.4. 4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indėno žieduose;

69.5. 5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.

691. SL-164 (5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

70. Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapiplant)*.

71. Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*.

72. STP, DOM.

73. Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA).

74. Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP).

75. Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol).

751. Tetrahidrokanabinolis mišiniuose ar tirpaluose*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

 

76. TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*.

77. TMA.

78. TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***.

79. Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino arba 2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai (išskyrus Serotoniną), turintys (arba neturintys) halogen-, hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; metilen- radikalą jungiantį 1-ąjį etanamino anglies atomą su 4-uoju indolo žiedo anglies atomu; alil-, alkil-, dialkilaminokarbonilalkil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Nr. V-887, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12941

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

791.Troparilis (Troparil, methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

80. Valerylfentanilis (Valerylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]pentanamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

81. WIN 35428 (methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amfetaminas (Amfetamine).

2. Deksamfetaminas (Dexamfetamine).

3. Fenetilinas (Fenetylline).

4. 4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*.

5. Levamfetaminas (Levamfetamine).

6. Levometamfetaminas (Levomethamphetamine).

7. Metamfetaminas (Metamfetamine).

8. Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate).

9. N-metil-ciklazodonas (N-methyl-cyclazodone, 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

1. Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. 4-chlorodiazepamas (4-chlorodiazepam, 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

11. Bentazepamas (Bentazepam, 5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

 

2. Bromazolamas (Bromazolam, 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

3. Etilamfetaminas (Etilamfetamine).

4. Fenproporeksas (Fenproporex).

5. Fenterminas (Phentermine).

51. Flualprazolamas (Flualprazolam, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

6. Flubromazolamas (Flubromazolam, 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepine)*.

61. Fluklotizolamas (Fluclotizolam, 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

7. Flunitrazolamas (Flunitrazolam, 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

8. Fonazepamas (Fonazepam, 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

9. 3-hidroksifenazepamas (3-hydroxyphenazepam, 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

91. Klobromazolamas (Clobromazolam, 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

10. Mefenoreksas (Mefenorex).

101. Metilklonazepamas (Methyl clonazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

11. Tionordazepamas (Thionordazepam, 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-thione)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

 

12. Zaleplonas (Zaleplon, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-336, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03951

 

II SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

2. Alfacetilmetadolis ( Alphacetylmethadol)

3. Alfameprodinas (Alphameprodine)

4. Alfametadolis (Alphamethadol)

5. Alfaprodinas (Alphaprodine)

6. Alfentanilis (Alfentanyl)

7. Alilprodinas (Allylprodine)

8. Anileridinas (Anileridine)

9. Benzetidinas (Benzethidine)

10. Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

11. Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

12. Betameprodinas (Betameprodine)

13. Betametadolis (Betamethadol)

14. Betaprodinas (Betaprodine)

15. Bezitramidas (Bezitramide)

16. Dekstromoramidas (Dextromoramide)

17. Diampromidas (Diampromide)

18. Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

19. Difenoksilatas (Diphenoxylate)

20. Difenoksinas (Difenoxin)

21. Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

22. Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

23. Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

24. Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

25. Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

26. Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

27. Dipipanonas (Dipipanone)

28. Drotebanolis (Drotebanol)

29. Ekgoninas (Ecgonine)

30. Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

31. Etokseridinas (Etoxeridine)

32. Etonitazenas (Etonitazene)

33. Fenadoksonas (Phenadoxone)

34. Fenampromidas (Phenampromide)

35. Fenazocinas (Phenazocine)

36. Fenomorfanas (Phenomorphan)

37. Fenoperidinas (Phenoperidine)

38. Fentanilis (Fentanyl)

39. Furetidinas (Furethidine)

40. Hidrokodonas (Hydrocodone)

41. Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

42. Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

43. Hidromorfonas (Hydromorphone)

44. Izometadonas (Isomethadone)

45. Karfentanilis (Carfentanyl)*

46. Klonitazenas (Clonitazene)

47. Kodoksimas (Codoxime)

48. Neteko galios nuo 2015-03-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-336, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03951

 

49. Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

50. Levometorfanas (Levomethorphan)

51. Levomoramidas (Levomoramide)

52. Levorfanolis (Levorphanol)

53. Metadonas (Methadone)

54. Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

55. Metazocinas (Metazocine)

56. Metildezorfinas (Methyldesorphine)

57. Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

58. Metoponas (Metopon)

59. Mirofinas (Myrophine)

60. Mitragininas (Mitragynine)*

61. Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

62. Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

63. Morferidinas (Morpheridine)

64. Morfinas (Morphine)

65. Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

66. Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

67. Nikomorfinas (Nicomorphine)

68. Noracimetadolis (Noracymethadol)

69. Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

70. Normetadonas (Normethadone)

71. Normorfinas (Normorphine)

72. Norpipanonas (Norpipanone)

73. Oksikodonas (Oxycodone)

74. Oksimorfonas (Oxymorphone)

75. Oripavinas (Oripavine)

76. Petidinas (Pethidine)

77. Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

78. Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

79. Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

80. Piminodinas (Piminodine)

81. Piritramidas (Piritramide)

82. Proheptazinas (Proheptazine)

83. Properidinas (Properidine)

84. Racemetorfanas (Racemethorphan)

85. Racemoramidas (Racemoramide)

86. Racemorfanas (Racemorphan)

87. Remifentanilis (Remifentanil)

88. Sufentanilis (Sufentanil)

89. Tapentadolis (Tapentadol)*

90. Tebainas (Thebaine)

91. Tebakonas (Thebacon)

92. Tilidinas (Tilidine)

93. Trimeperidinas (Trimeperidine)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amineptinas (Amineptine)

2. Buprenorfinas (Buprenorphine)

3. Cipeprolis (Zipeprol)

4. Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and  its stereochemical variants)

5. Neteko galios nuo 2016-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

6. Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

7. Flunitrazepamas (Flunitrazepam) 

8. Harmalinas (Harmaline)*

9. Harminas (Harmine)*

10. Meklokvalonas (Mecloqualone)

11. Metakvalonas (Methaqualone)

12. Metilfenidatas (Methylphenidate)

13. Salvinorinas A (Salvinorine A)*

14. Sekobarbitalis (Secobarbital)

15. Tramadolis (Tramadol)*

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

III SĄRAŠAS

 

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Amobarbitalis (Amobarbital)

Butalbitalis (Butalbital)

Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)

Glutetimidas (Glutethimide)

Pentazocinas (Pentazocine)

Pentobarbitalis (Pentobarbital)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Adinazolamas (Adinazolam, 1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,5-a][1,4] benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

11. Adrafinilis (Adrafinil, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxyacetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

12. Alobarbitalis (Allobarbital)

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

2. Alprazolamas (Alprazolam)

3. Amfepramonas (Amfepramone)

4. Aminoreksas (Aminorex)

41. Armodafinilis (Armodafinil, 2-((R)-(diphenylmethyl)sulfinyl)acetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

5. Barbitalis (Barbital)

6. Benzfetaminas (Benzfetamine)

61. Bisfluoromodafinilis (Bisfluoromodafinil, 2-((bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl)acetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

62. Bromantanas (Bromantane, N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

7. Bromazepamas (Bromazepam)

8. Brotizolamas (Brotizolam)

9. Butobarbitalis (Butobarbital)

91. Cinazepamas (Cinazepam, 4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

10. Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)

11. Delorazepamas (Delorazepam)

12. Diazepamas (Diazepam)

13. Estazolamas (Estazolam)

14. Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

15. Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

16. Etinamatas (Ethinamate)

17. Etizolamas (Etizolam)*

18. Fenazepamas (Phenazepam)*

19. Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

191. Fenibutas (Phenibut, phenybut, 4-amino-3-phenyl-butanoic acid)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

 

20. Fenkamfaminas (Fencamfamin)

21. Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin

211. Fladrafinilis (Fladrafinil, 2-[bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

212. Flubromazepamas (Flubromazepam, 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

22. Fludiazepamas (Fludiazepam)

23. Flurazepam (Flurazepam)

231. Gama-hidroksibutiratas (GHB, Gamma-hydroxybutyrate).

Papildyta punktu:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

24. Halazepamas (Halazepam)

25. Haloksazolamas (Haloxazolam)

26. Kamazepamas (Camazepam)

27. Ketaminas (Ketamin)*

28. Ketazolamas (Ketazolam)

29. Klobazamas (Clobazam)

30. Kloksazolamas (Cloxazolam)

31. Klonazepamas (Clonazepam)

31¹. Kloniprazepamas (Cloniprazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-benzodiazepin-2-one)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Punkto pakeitimai:

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

 

32. Klorazepatas (Clorazepate)

33. Klotiazepamas (Clotiazepam)

34. Kodeino turintys preparatai**

35. Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

36. Loprazolamas (Loprazolam)

37. Lorazepamas (Lorazepam)

38. Lormetazepamas (Lormetazepam)

39. Mazindolis (Mazindol)

40. Medazepamas (Medazepam)

41. Meprobamatas (Meprobamate)

42. Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

43. Metiprilonas (Methyprylon)

431. Metizolamas (Metizolam, 4-(2-chloro-phenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

44. Mezokarbas (Mesocarb)

45. Midazolamas (Midazolam)

451. Modafinilis (Modafinil, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

46. Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, Sodium oxybutyrate).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

 

47. Nimetazepamas (Nimetazepam)

48. Nitrazepamas (Nitrazepam)

481. Nitrazolamas (Nitrazolam, (1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

 

49. Nordazepamas (Nordazepam)

50. Oksazepamas (Oxazepam)

51. Oksazolamas (Oxazolam)

52. Pemolinas (Pemoline)

53. Pinazepamas (Pinazepam)

54. Pipradrolis (Pipradrol)

55. Pirovaleronas (Pyrovalerone)

56. Prazepamas (Prazepam)

57. Propanididas (Propanidid)*

58. Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

59. Temazepamas (Temazepam)

60. Tetrazepamas (Tetrazepam)

61. Triazolamas (Triazolam)

62. Vinilbitalis (Vinylbital)

63. Zolpidemas (Zolpidem)

64. Zopiklonas (Zopiclone)

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-1072, 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7137 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1072

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

IV SĄRAŠAS

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS IR (AR) NAUDOTI PRAMONĖS, NESUSIJUSIOS SU FARMACIJOS PRODUKTAIS, TIKSLAMS

 

1. Amilnitritas (Amyl nitrite)*.

2. 1,4–Butanediolis (1,4–BD, 1,4–butanediol)*.

3. Butilnitritas (Butyl nitrite)*.

4. Cikloheksilnitritas (Cyclohexyl nitrite)*.

5. Gama-butirolaktonas (GBL, Gamma-butyrolactone)*.

6. Izobutilnitritas (Isobutyl nitrite)*.

7. Izopropilnitritas (Isopropyl nitrite)*.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-1242, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17398

 

Pastabos:

* Medžiagos įrašomos į sąrašą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymu, remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu.

** Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija  2,5 procento.

*** Medžiagos  įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.

**** Išskyrus Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.

Pastabos pakeitimai:

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtininmo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-569, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3017 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-569

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2007-11-27, Žin., 2007, Nr. 126-5135 (2007-12-04), i. k. 1072250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3722 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-540, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 71-3590 (2010-06-19), i. k. 1102250ISAK000V-540

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-911, 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6449 (2010-10-23), i. k. 1102250ISAK000V-911

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-70, 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-815 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-70

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-449, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2945 (2012-05-24), i. k. 1122250ISAK000V-449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1072, 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7137 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1072

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-336, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03951

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-868, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17968

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-22, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00727

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-853, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11866

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14645

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1497, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21241

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-632, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08897

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-887, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12941

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1199, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17691

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-17, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-476, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-668, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09076

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1431, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1242, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17398

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo