Suvestinė redakcija nuo 2014-02-26 iki 2015-03-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 4-113, i. k. 1002250ISAK00000005

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. sausio 6 d. Nr. 5

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr. 8-161):

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“(Žin.,1997, Nr. 42-1043; 1999, Nr. 59-1939).

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. 5

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAI

 

I SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl)

Acetorfinas (Acetorphine)

Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds)

Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas

(Extracts and concentrate of poppy (except the seeds))

Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl)

Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl)

Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl)

Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)

Dezomorfinas (Desomorphine)

Etorfinas (Etorphine)

Heroinas (Heroin)

Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)****

Kanapių aliejus (Cannabis oil), išskyrus kanapių sėklų aliejų

Kanapių derva (Cannabis resin)

Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis)

Ketobemidonas (Ketobemidone)

Kokamedžio lapai (Coca leaf)

Kokamedžio pasta (Coca paste)

3-metilfentanilis (3-methylfentanyl)

3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl)

MPPP

Qpijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu)

(Opium (coagulated juice of the opium poppy)

Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl)

PEPAP

Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*

Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas (extract of Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*

Tiofentanilis (Thiofentanyl)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. 1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*

2. 1-(3-chlorofenil)piperazinas(1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*

3. 2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***

4. 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***

5. 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***

6. AL

7. Amfetamino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 2,4,6- alkoksi-; 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-; 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; alkil-, benzil- bei hidroksi- radikalų amino grupėje

8. BDB

9. bk-PMMA(Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one)*

10. Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)

11. Catha edulis augalo lapai ir stiebeliai (leafs and straw)

12. 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT)

13. CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

14. CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

15. CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

16. CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

17. DET

18. DMA

19. DMHP

20. DMT

21. DOC

22. DOET

23. DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*

24. Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)

25. Etriptaminas (Etryptamine)

26. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)cikloheksan-1-amino dariniai, turintys (arba neturintys): 2-chlor-, 3-amino- arba 3-metil-, 4-fluor-, 3- arba 4-hidroksi- arba 3- arba 4-metoksi radikalų fenilo žiedo padėtyse; kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- pakaitus cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, w-metoksialkil- radikalų amino grupėje, arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- pakaitus, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi

27. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys): mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; furano arba 2,3-dihidrofurano žiedą 2,3- (arba ir 5,6-padėtyje) fenilo žiede; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje arba metil- arba etil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo [2.2.1] heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, dimetil-, alil-, benzil-, 2-metoksibenzil-, cikloalkil-, hidroksi-, metoksi-, 2-hidroksietil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi

28. FLEA

29. 3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*

30. Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*

31. Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of  Argyreia nervosa)*

32. HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*

33. Ibogainas (Ibogaine)*

34. JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*

35. JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*

36. JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*

37. JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*

38. JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*

39. Katinonas (Cathinone)

40. Katinonų darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono arba 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono dariniai, turintys: alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalus fenilo žiede; alkilo radikalą 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą

41. Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*

42. Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*

43. Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*

44. Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*

45. Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues)

46. MBDB

47. MDE

48. MDMA

49. Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl) -2-methylaminopropan-1-one)*

50. Meskalinas (Mescaline)

51. 4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)

52. Metkatinonas (Methcathinone)

53. MMDA

54. 4-MTA (4-methylthioamphetamine)

55. N-etil MDA (N-ethyl-MDA)

56. N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)

57. Paraheksilis (Parahexyl)

58. pFBT (3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate)*

59. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje; 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede; 4-halogen- ir 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat  šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi

60. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-metoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei izo-propil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos

61. PMA

62. PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- aminopropane)***

63. Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)

64. Psilocibinas (Psilocybine)

65. Psilocybe genties grybų vaisiakūniai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino, bei šių grybų sporos, grybiena

66. Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)

67. Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

1 pogrupis. (Indol-3-il)metanonai ir indol- arba indazol-3-karboksamidai* – bet kokie (indol-3-il)metanono arba indol- arba indazol-3-karboksamido dariniai, turintys alkil-, halogenalkil- alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il- radikalų, prijungtų prie indolo arba indazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-, fenil-, naft-1-il-, arba 2,2,3,3-tetrametilciklopropil- arba 2-pakeisto 2-acetamido radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis;

2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose;

5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede

68. Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapi plant)*

69. Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*

70. STP, DOM

71. Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)

72. Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)

73. Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)

74. TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*

75. TMA

76. TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)*** 

77. Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il) etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metoksi-, metilendioksi-, acetoksi- arba halogeno radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje; metil-, dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil- radikalų amino grupėje; 1-metil-, 1-etil- radikalų etanamino  fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-70, 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-815 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-70

Nr. V-449, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2945 (2012-05-24), i. k. 1122250ISAK000V-449

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Amfetaminas (Amfetamine)

Deksamfetaminas (Dexamfetamine)

Fenetilinas (Fenetylline)

Levamfetaminas (Levamfetamine)

Levometamfetaminas (Levomethamphetamine)

Metamfetaminas (Metamfetamine)

Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate)

4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-583, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3722 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-583

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Etilamfetaminas (Etilamfetamine)

Fenproporeksas (Fenproporex)

Fenterminas (Phentermine)

Mefenoreksas (Mefenorex)

 

II SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

2. Alfacetilmetadolis ( Alphacetylmethadol)

3. Alfameprodinas (Alphameprodine)

4. Alfametadolis (Alphamethadol)

5. Alfaprodinas (Alphaprodine)

6. Alfentanilis (Alfentanyl)

7. Alilprodinas (Allylprodine)

8. Anileridinas (Anileridine)

9. Benzetidinas (Benzethidine)

10. Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

11. Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

12. Betameprodinas (Betameprodine)

13. Betametadolis (Betamethadol)

14. Betaprodinas (Betaprodine)

15. Bezitramidas (Bezitramide)

16. Dekstromoramidas (Dextromoramide)

17. Diampromidas (Diampromide)

18. Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

19. Difenoksilatas (Diphenoxylate)

20. Difenoksinas (Difenoxin)

21. Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

22. Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

23. Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

24. Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

25. Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

26. Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

27. Dipipanonas (Dipipanone)

28. Drotebanolis (Drotebanol)

29. Ekgoninas (Ecgonine)

30. Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

31. Etokseridinas (Etoxeridine)

32. Etonitazenas (Etonitazene)

33. Fenadoksonas (Phenadoxone)

34. Fenampromidas (Phenampromide)

35. Fenazocinas (Phenazocine)

36. Fenomorfanas (Phenomorphan)

37. Fenoperidinas (Phenoperidine)

38. Fentanilis (Fentanyl)

39. Furetidinas (Furethidine)

40. Hidrokodonas (Hydrocodone)

41. Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

42. Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

43. Hidromorfonas (Hydromorphone)

44. Izometadonas (Isomethadone)

45. Karfentanilis (Carfentanyl)*

46. Klonitazenas (Clonitazene)

47. Kodoksimas (Codoxime)

48. Kokainas (Cocaine)

49. Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

50. Levometorfanas (Levomethorphan)

51. Levomoramidas (Levomoramide)

52. Levorfanolis (Levorphanol)

53. Metadonas (Methadone)

54. Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

55. Metazocinas (Metazocine)

56. Metildezorfinas (Methyldesorphine)

57. Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

58. Metoponas (Metopon)

59. Mirofinas (Myrophine)

60. Mitragininas (Mitragynine)*

61. Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

62. Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

63. Morferidinas (Morpheridine)

64. Morfinas (Morphine)

65. Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

66. Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

67. Nikomorfinas (Nicomorphine)

68. Noracimetadolis (Noracymethadol)

69. Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

70. Normetadonas (Normethadone)

71. Normorfinas (Normorphine)

72. Norpipanonas (Norpipanone)

73. Oksikodonas (Oxycodone)

74. Oksimorfonas (Oxymorphone)

75. Oripavinas (Oripavine)

76. Petidinas (Pethidine)

77. Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

78. Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

79. Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

80. Piminodinas (Piminodine)

81. Piritramidas (Piritramide)

82. Proheptazinas (Proheptazine)

83. Properidinas (Properidine)

84. Racemetorfanas (Racemethorphan)

85. Racemoramidas (Racemoramide)

86. Racemorfanas (Racemorphan)

87. Remifentanilis (Remifentanil)

88. Sufentanilis (Sufentanil)

89. Tapentadolis (Tapentadol)*

90. Tebainas (Thebaine)

91. Tebakonas (Thebacon)

92. Tilidinas (Tilidine)

93. Trimeperidinas (Trimeperidine)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amineptinas (Amineptine)

2. Buprenorfinas (Buprenorphine)

3. Cipeprolis (Zipeprol)

4. Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and  its stereochemical variants)

5. Etilfenidatas (Ethylphenydate)*

6. Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

7. Flunitrazepamas (Flunitrazepam) 

8. Harmalinas (Harmaline)*

9. Harminas (Harmine)*

10. Meklokvalonas (Mecloqualone)

11. Metakvalonas (Methaqualone)

12. Metilfenidatas (Methylphenidate)

13. Salvinorinas A (Salvinorine A)*

14. Sekobarbitalis (Secobarbital)

15. Tramadolis (Tramadol)*

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

III SĄRAŠAS

 

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Amobarbitalis (Amobarbital)

Butalbitalis (Butalbital)

Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)

Glutetimidas (Glutethimide)

Pentazocinas (Pentazocine)

Pentobarbitalis (Pentobarbital)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Alobarbitalis (Allobarbital)

2. Alprazolamas (Alprazolam)

3. Amfepramonas (Amfepramone)

4. Aminoreksas (Aminorex)

5. Barbitalis (Barbital)

6. Benzfetaminas (Benzfetamine)

7. Bromazepamas (Bromazepam)

8. Brotizolamas (Brotizolam)

9. Butobarbitalis (Butobarbital)

10. Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)

11. Delorazepamas (Delorazepam)

12. Diazepamas (Diazepam)

13. Estazolamas (Estazolam)

14. Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

15. Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

16. Etinamatas (Ethinamate)

17. Etizolamas (Etizolam)*

18. Fenazepamas (Phenazepam)*

19. Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

20. Fenkamfaminas (Fencamfamin)

21. Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin

22. Fludiazepamas (Fludiazepam)

23. Flurazepam (Flurazepam)

24. Halazepamas (Halazepam)

25. Haloksazolamas (Haloxazolam)

26. Kamazepamas (Camazepam)

27. Ketaminas (Ketamin)*

28. Ketazolamas (Ketazolam)

29. Klobazamas (Clobazam)

30. Kloksazolamas (Cloxazolam)

31. Klonazepamas (Clonazepam)

32. Klorazepatas (Clorazepate)

33. Klotiazepamas (Clotiazepam)

34. Kodeino turintys preparatai**

35. Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

36. Loprazolamas (Loprazolam)

37. Lorazepamas (Lorazepam)

38. Lormetazepamas (Lormetazepam)

39. Mazindolis (Mazindol)

40. Medazepamas (Medazepam)

41. Meprobamatas (Meprobamate)

42. Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

43. Metiprilonas (Methyprylon)

44. Mezokarbas (Mesocarb)

45. Midazolamas (Midazolam)

46. Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, g-hydroxybutyrate, GHB)

47. Nimetazepamas (Nimetazepam)

48. Nitrazepamas (Nitrazepam)

49. Nordazepamas (Nordazepam)

50. Oksazepamas (Oxazepam)

51. Oksazolamas (Oxazolam)

52. Pemolinas (Pemoline)

53. Pinazepamas (Pinazepam)

54. Pipradrolis (Pipradrol)

55. Pirovaleronas (Pyrovalerone)

56. Prazepamas (Prazepam)

57. Propanididas (Propanidid)*

58. Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

59. Temazepamas (Temazepam)

60. Tetrazepamas (Tetrazepam)

61. Triazolamas (Triazolam)

62. Vinilbitalis (Vinylbital)

63. Zolpidemas (Zolpidem)

64. Zopiklonas (Zopiclone)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-1072, 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7137 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1072

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

Pastabos:

*Medžiagos įrašomos į sąrašą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymu, remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu.

**Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.

*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.

****išskyrus Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos įrašytos į sąrašus lietuviškais ir tarptautiniais (JT konvencijų sąrašuose įrašytais) pavadinimais, o tokių nesant, – cheminiais pavadinimais.

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.

Pastabos pakeitimai:

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtininmo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-569, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3017 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-569

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2007-11-27, Žin., 2007, Nr. 126-5135 (2007-12-04), i. k. 1072250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3722 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-540, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 71-3590 (2010-06-19), i. k. 1102250ISAK000V-540

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-911, 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6449 (2010-10-23), i. k. 1102250ISAK000V-911

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-70, 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-815 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-70

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-449, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2945 (2012-05-24), i. k. 1122250ISAK000V-449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1072, 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7137 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1072

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo