Suvestinė redakcija nuo 2008-05-25 iki 2008-10-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 4-113, i. k. 1002250ISAK00000005

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. sausio 6 d. Nr. 5

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr. 8-161):

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“(Žin.,1997, Nr. 42-1043; 1999, Nr. 59-1939).

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui V. Budnikui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. 5

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAI

 

I SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl)

Acetorfinas (Acetorphine)

Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds)

Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas

(Extracts and concentrate of poppy (except the seeds))

Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl)

Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl)

Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl)

Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)

Dezomorfinas (Desomorphine)

Etorfinas (Etorphine)

Heroinas (Heroin)

Kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant)

Kanapių aliejus (Cannabis oil)

Kanapių derva (Cannabis resin)

Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis)

Ketobemidonas (Ketobemidone)

Kokamedžio lapai (Coca leaf)

Kokamedžio pasta (Coca paste)

3-metilfentanilis (3-methylfentanyl)

3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl)

MPPP

Qpijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu)

(Opium (coagulated juice of the opium poppy)

Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl)

PEPAP

Tiofentanilis (Thiofentanyl)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*“.

1-(3-chlorofenil)piperazinas(1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*

2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***

2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***

2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***

AL

BDB

Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)

Catha edulis augalo lapai ir stiebeliai (leafs and straw)

DET

DMA

DMHP

DMT

DOC

DOET

Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)

Etriptaminas (Etryptamine)

FLEA

Katinonas (Cathinone)

Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*

Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*

Lizergidas (+)-Lysergide, LSD, LSD-25)

MBDB

MDE

MDMA

Meskalinas (Mescaline)

4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)

Metkatinonas (Methcathinone)

MMDA

N-etil MDA (N-ethyl-MDA)

N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)

Paraheksilis (Parahexyl)

PMA

PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane)***

Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)

Psilocibinas (Psilocybine)

Psilocybe genties grybai, turintys psilocibino ar psilocino, ir jų sporos

Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)

STP, DOM

Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)

Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)

Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)

TMA

TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***

4-MTA (4-methylthioamphetamine)

2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-569, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3017 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-569

Nr. V-957, 2007-11-27, Žin., 2007, Nr. 126-5135 (2007-12-04), i. k. 1072250ISAK000V-957

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Amfetaminas (Amfetamine)

Deksamfetaminas (Dexamfetamine)

Fenetilinas (Fenetylline)

Levamfetaminas (Levamfetamine)

Levometamfetaminas (Levomethamphetamine)

Metamfetaminas (Metamfetamine)

Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Etilamfetaminas (Etilamfetamine)

Fenproporeksas (Fenproporex)

Fenterminas (Phentermine)

Mefenoreksas (Mefenorex)

 

II SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

Alfacetilmetadolis (Alphacetylmethadol)

Alfameprodinas (Alphameprodine)

Alfametadolis (Alphamethadol)

Alfaprodinas (Alphaprodine)

Alfentanilis (Alfentanyl)

Alilprodinas (Allylprodine)

Anileridinas (Anileridine)

Benzetidinas (Benzethidine)

Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

Betameprodinas (Betameprodine)

Betametadolis (Betamethadol)

Betaprodinas (Betaprodine)

Bezitramidas (Bezitramide)

Dekstromoramidas (Dextromoramide)

Diampromidas (Diampromide)

Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

Difenoksilatas (Diphenoxylate)

Difenoksinas (Difenoxin)

Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

Dipipanonas (Dipipanone)

Drotebanolis (Drotebanol)

Ekgoninas (Ecgonine)

Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

Etokseridinas (Etoxeridine)

Etonitazenas (Etonitazene)

Fenadoksonas (Phenadoxone)

Fenampromidas (Phenampromide)

Fenazocinas (Phenazocine)

Fenomorfanas (Phenomorphan)

Fenoperidinas (Phenoperidine)

Fentanilis (Fentanyl)

Furetidinas (Furethidine)

Hidrokodonas (Hydrocodone)

Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

Hidromorfonas (Hydromorphone)

Izometadonas (Isomethadone)

Klonitazenas (Clonitazene)

Kodoksimas (Codoxime)

Kokainas (Cocaine)

Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

Levometorfanas (Levomethorphan)

Levomoramidas (Levomoramide)

Levorfanolis (Levorphanol)

Metadonas (Methadone)

Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

Metazocinas (Metazocine)

Metildezorfinas (Methyldesorphine)

Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

Metoponas (Metopon)

Mirofinas (Myrophine)

Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

Morferidinas (Morpheridine)

Morfinas (Morphine)

Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

Nikomorfinas (Nicomorphine)

Noracimetadolis (Noracymethadol)

Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

Normetadonas (Normethadone)

Normorfinas (Normorphine)

Norpipanonas (Norpipanone)

Oksikodonas (Oxycodone)

Oksimorfonas (Oxymorphone)

Petidinas (Pethidine)

Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

Piminodinas (Piminodine)

Piritramidas (Piritramide)

Proheptazinas (Proheptazine)

Properidinas (Properidine)

Racemetorfanas (Racemethorphan)

Racemoramidas (Racemoramide)

Racemorfanas (Racemorphan)

Remifentanilis (Remifentanil)

Sufentanilis (Sufentanil)

Tebainas (Thebaine)

Tebakonas (Thebacon)

Tilidinas (Tilidine)

Trimeperidinas (Trimeperidine)

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Amineptinas (Amineptine)

Buprenorfinas (Buprenorphine)

Cipeprolis (Zipeprol)

Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)

Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

Flunitrazepamas (Flunitrazepam)

Meklokvalonas (Mecloqualone)

Metakvalonas (Methaqualone)

Metilfenidatas (Methylphenidate)

Salvinorinas A (Salvinorine A)*

Sekobarbitalis (Secobarbital)

Tramadolis (Tramadol)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

 

III SĄRAŠAS

 

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Amobarbitalis (Amobarbital)

Butalbitalis (Butalbital)

Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)

Glutetimidas (Glutethimide)

Pentazocinas (Pentazocine)

Pentobarbitalis (Pentobarbital)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Alobarbitalis (Allobarbital)

Alprazolamas (Alprazolam)

Amfepramonas (Amfepramone)

Aminoreksas (Aminorex)

Barbitalis (Barbital)

Benzfetaminas (Benzfetamine)

Bromazepamas (Bromazepam)

Brotizolamas (Brotizolam)

Butobarbitalis (Butobarbital)

Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)

Delorazepamas (Delorazepam)

Diazepamas (Diazepam)

Estazolamas (Estazolam)

Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

Etinamatas (Ethinamate)

Fenazepamas (Phenazepam)*

Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

Fenkamfaminas (Fencamfamin)

Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin

Fludiazepamas (Fludiazepam)

Flurazepam (Flurazepam)

Halazepamas (Halazepam)

Haloksazolamas (Haloxazolam)

Kamazepamas (Camazepam)

Ketaminas (Ketamin)*

Ketazolamas (Ketazolam)

Klobazamas (Clobazam)

Kloksazolamas (Cloxazolam)

Klonazepamas (Clonazepam)

Klorazepatas (Clorazepate)

Klotiazepamas (Clotiazepam)

Kodeino turintys preparatai**

Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

Loprazolamas (Loprazolam)

Lorazepamas (Lorazepam)

Lormetazepamas (Lormetazepam)

Mazindolis (Mazindol)

Medazepamas (Medazepam)

Meprobamatas (Meprobamate)

Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

Metiprilonas (Methyprylon)

Mezokarbas (Mesocarb)

Midazolamas (Midazolam)

Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, y-hydroxybutyrate, GHB Nimetazepamas (Nimetazepam)

Nitrazepamas (Nitrazepam)

Nordazepamas (Nordazepam)

Oksazepamas (Oxazepam)

Oksazolamas (Oxazolam)

Pemolinas (Pemoline)

Pinazepamas (Pinazepam)

Pipradrolis (Pipradrol)

Pirovaleronas (Pyrovalerone)

Prazepamas (Prazepam)

Propanididas (Propanidid)*

Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

Temazepamas (Temazepam)

Tetrazepamas (Tetrazepam)

Triazolamas (Triazolam)

Vinilbitalis (Vinylbital)

Zolpidemas (Zolpidem)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

 

Pastabos:

* Medžiagos įrašomos į sąrašą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM Narkotikų komisijos siūlymu.

**Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.

*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos įrašytos į sąrašus lietuviškais ir tarptautiniais (JT konvencijų sąrašuose įrašytais) pavadinimais, o tokių nesant, – cheminiais pavadinimais.

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.

Pastabos pakeitimai:

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtininmo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-569, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3017 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-569

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2007-11-27, Žin., 2007, Nr. 126-5135 (2007-12-04), i. k. 1072250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3722 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-540, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 71-3590 (2010-06-19), i. k. 1102250ISAK000V-540

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-911, 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6449 (2010-10-23), i. k. 1102250ISAK000V-911

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-70, 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-815 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-70

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-449, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2945 (2012-05-24), i. k. 1122250ISAK000V-449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo