Suvestinė redakcija nuo 2012-07-01 iki 2014-04-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 130-4677, i. k. 104301MISAK00D1-433

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DĖL KAI KURIŲ APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2004 m. rugpjūčio 16 d. Nr. D1-433

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Biologinės įvairovės konvencijos (Žin., 1995, Nr. 69-1662) 8 straipsniu, Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos konvencijos (Žin., 1996, Nr. 91-2126) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987) 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1944) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1999, Nr. 109-3189), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.37 ir 11.5 punktais ir atsižvelgdamas į Invazinių rūšių kontrolės tarybos siūlymą:

1. Tvirtinu Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad į šio įsakymo 1 punkte nurodytą sąrašą įrašytų rūšių organizmai kontroliuojami ar naikinami vadovaujantis Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3505).

3. Įpareigoju Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentą organizuoti ir koordinuoti invazinių Lietuvoje organizmų rūšių stebėjimo ir kontrolės programų rengimą ir jų įgyvendinimą.

4. Pripažįstu netekusiais galios šiuos įsakymus:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl komisijos kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti, jų naikinimo būdui nustatyti sudarymo“ (Žin., 2000, Nr. 46-1329);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 9 „Dėl komisijos Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 4-105);

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 10 „Dėl Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ar grybų rūšių sąrašo, Atskirų laukinių augalų, kenksmingų žmonėms, gyvuliams bei vertingiems laukiniams augalams, naikinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 4-106);

4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. 365 „Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl komisijos kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti, jų naikinimo būdui nustatyti sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3383).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-548

redakcija)

 

Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas

 

Eil. Nr.

Lietuviškas pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Pastabos

 

Gyvūnai

 

 

1.

Mangutas

Nyctereutes procyonoides

 

2.

Kanadinė audinė

Mustela vison

 

3.

Ondatra

Ondatra zibethica

 

4.

Paprastasis meškėnas

Procyon lotor

 

5.

Pilkoji žiurkė

Rattus norvegicus

 

6.

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

 

7.

Nuodėgulinis grundalas

Perccottus glenii

 

8.

Grundalas rubuilis

Neogobius melanostomus

 

9.

Rainuotasis vėžys

Orconectes limosus

 

10.

Žymėtasis vėžys

Pacifastacus leniusculus

 

11.

Apželtkojis krabas

Eriocheir sinensis

 

12.

Pietinė dumblasraigė

Potamopyrgus antipodarum

 

13.

Dreisena

Dreissena polymorpha

 

14.

Jūros gilė

Balanus improvisus

 

15.

Kietašarvė šoniplauka

Pontogammarus robustoides

 

16.

Ežerinė mizidė

Paramysis lacustris

 

17.

Spygliuotoji vandens blusa

Cercopagis pengoi

 

 

Augalai

 

 

18.

Uosialapis klevas

Acer negundo

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikintinas.

19.

Sosnovskio barštis

Heracleum sosnovskyi

 

20.

Gausialapis lubinas

Lupinus polyphyllus

 

21.

Baltažiedė robinija

Robinia pseudoacacia

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikintinas.

22.

Smulkiažiedė sprigė

Impatiens parviflora

 

23.

Vėlyvoji ieva

Padus serotina

 

24.

Raukšlėtalapis erškėtis

Rosa rugosa

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

25.

Dygliavaisis virkštenis

Echinocystis lobata

 

26.

Šiaurinis šemenis

Phalacroloma septentrionale

 

27.

Varpinė medlieva

Amelanchier spicata

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikintinas.

28.

Vėlyvoji rykštenė

Solidago gigantea

 

29.

Aukštoji rykštenė

Solidago altissima

 

30.

Kanadinė rykštenė

Solidago canadensis

 

31.

Kanadinė elodėja

Elodea canadensis

 

32.

Tankiažiedė rūgštynė

Rumex confertus

 

33.

Šluotinis sausakrūmis

Sarothamnus scoparius

 

34.

Ilgakotis lakišius

Bidens frondosa

 

35.

Muilinė guboja

Gypsophila paniculata

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-663, 2009-11-09, Žin., 2009, Nr. 135-5904 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-663

Nr. D1-548, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3953 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-548

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-663, 2009-11-09, Žin., 2009, Nr. 135-5904 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-663

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-548, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3953 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-548

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo