Suvestinė redakcija nuo 2015-07-21 iki 2016-12-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 130-4677, i. k. 104301MISAK00D1-433

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DĖL KAI KURIŲ APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2004 m. rugpjūčio 16 d. Nr. D1-433

Vilnius

 

Vadovaudamasis Biologinės įvairovės konvencijos (Žin., 1995, Nr. 69-1662) 8 straipsniu, Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos konvencijos (Žin., 1996, Nr. 91-2126) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987) 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1944) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1999, Nr. 109-3189), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.37 ir 11.5 punktais ir atsižvelgdamas į Invazinių rūšių kontrolės tarybos siūlymą:

1. Tvirtinu Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad į šio įsakymo 1 punkte nurodytą sąrašą įrašytų rūšių organizmai kontroliuojami ar naikinami vadovaujantis Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3505).

3. Įpareigoju Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentą organizuoti ir koordinuoti invazinių Lietuvoje organizmų rūšių stebėjimo ir kontrolės programų rengimą ir jų įgyvendinimą.

4. Pripažįstu netekusiais galios šiuos įsakymus:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl komisijos kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti, jų naikinimo būdui nustatyti sudarymo“ (Žin., 2000, Nr. 46-1329);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 9 „Dėl komisijos Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 4-105);

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 10 „Dėl Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ar grybų rūšių sąrašo, Atskirų laukinių augalų, kenksmingų žmonėms, gyvuliams bei vertingiems laukiniams augalams, naikinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 4-106);

4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. 365 „Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl komisijos kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašui sudaryti, jų naikinimo būdui nustatyti sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3383).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. D1-433

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2015 m. liepos 20 d.

įsakymo Nr. D1-551 redakcija)

 

 

INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Lietuviškas pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Pastabos

 

 

 

Gyvūnai

 

 

 

 

1.

Mangutas

Nyctereutes rocyonoides

 

2.

Kanadinė audinė

Mustela vison

 

3.

Ondatra

Ondatra zibethica

 

4.

Paprastasis meškėnas

Procyon lotor

 

5.

Pilkoji žiurkė

Rattus norvegicus

 

6.

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

 

7.

Amerikinis balinis vėžlys

Chrysemys picta

 

8.

Raudonausis vėžlys

Trachemys scripta elegans

 

9.

Nuodėgulinis grundalas

Perccottus glenii

 

10.

Juodažiotis grundalas

Neogobius melanostomus

 

11.

Rainuotasis vėžys

Orconectes limosus

 

12.

Žymėtasis vėžys

Pacifastacus leniusculus

 

13.

Apželtkojis krabas

Eriocheir sinensis

 

14.

Pietinė vijasraigė

Potamopyrgus antipodarum

 

15.

Luzitaninis arionas

Arion lusitanicus

 

16.

Dreisena

Dreissena polymorpha

 

17.

Jūrų gilė

Balanus improvisus

 

18.

Kietašarvė šoniplauka

Pontogammarus robustoides

 

19.

Ežerinė mizidė

Paramysis lacustris

 

20.

Spygliuotoji vandens blusa

Cercopagis pengoi

 

 

 

 

Augalai

 

 

 

 

21.

Uosialapis klevas

Acer negundo

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

22.

Sosnovskio barštis

Heracleum sosnowskyi

Kenksmingas žmogaus sveikatai

23.

Gausialapis lubinas

Lupinus polyphyllus

 

24.

Baltažiedė robinija

Robinia pseudoacacia

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

25.

Smulkiažiedė sprigė

Impatiens parviflora

 

26.

Bitinė sprigė

Impatiens grandulifera

 

27.

Vėlyvoji ieva

Prunus serotina (Padus serotina)

 

28.

Raukšlėtalapis erškėtis

Rosa rugosa

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

29.

Dygliavaisis virkštenis

Echinocystis lobata

 

30.

Šeriuotoji šiušelė

Erigeron strigosus (Phalacroloma septentrionale)

 

31.

Varpinė medlieva

Amelanchier spicata

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

32.

Vėlyvoji rykštenė

Solidago gigantea

 

33.

Aukštoji rykštenė

Solidago altissima

 

34.

Kanadinė rykštenė

Solidago canadensis

 

35.

Kanadinė elodėja

Elodea canadensis

 

36.

Tankiažiedė rūgštynė

Rumex confertus

 

37.

Šluotinis sausakrūmis

Cytisus scoparius (Sarothamnus scoparius)

 

38.

Ilgakotis lakišius

Bidens frondosa

 

39.

Muilinė guboja

Gypsophila paniculata

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-663, 2009-11-09, Žin., 2009, Nr. 135-5904 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-663

Nr. D1-548, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3953 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-548

Nr. D1-381, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04912

Nr. D1-551, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11487

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-663, 2009-11-09, Žin., 2009, Nr. 135-5904 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-663

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-548, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 76-3953 (2012-06-30), i. k. 112301MISAK00D1-548

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-381, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04912

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-551, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11487

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo