Suvestinė redakcija nuo 2011-12-11 iki 2013-04-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 22-852; Žin. 2009, Nr.28-0, i. k. 1091100NUTA00000110

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO

PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 18 d. Nr. 110

Vilnius

 

Įgyvendindama Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 (Žin., 2008, Nr. 137-5429), 36 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                          ALGIRDAS ŠEMETA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1423 redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANAS

 

I. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

1 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma

pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1436693

435

128924

501210

806740

1088624

1285941

1405265

1436693

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

754240

0

5355

46655

167472

347949

514915

651697

754240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba

407453

0

5640

30240

61515

125716

269412

362787

407453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

559861

0

245

47156

171267

315905

433795

511317

559861

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

70183

0

2978

16535

32166

48470

62705

68983

70183

 

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

3228430

435

143142

641796

1239160

1926664

2566768

3000049

3228430

 

2 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1436693

435

128924

501210

744928

1016790

1229153

1341123

1436693

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

754240

0

5355

46655

155145

326105

514915

651697

754240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba

407453

0

5640

30240

52892

99997

248765

362787

407453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

559861

0

245

47156

147845

288478

415829

495560

559861

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

70183

0

2978

16535

27265

37995

48725

59454

70183

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

3228430

435

143142

641796

1128075

1769365

2457387

2910621

3228430

 

II. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

3 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

983183

0

8508

64118

254457

511413

733355

896380

983183

Ūkio ministerija

861260

0

18132

63346

201450

407984

625198

792118

861260

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

2090771

275000

1019909

1176529

1310920

1766557

1972038

2059400

2090771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

828972

0

8023

121461

272353

423982

596497

744450

828972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1528577

247261

613198

962682

1200186

1358277

1457298

1528577

1528577

Ūkio ministerija

497383

0

8484

49892

132982

291034

441460

475644

497383

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3754805

31908

477162

993152

1568938

2259173

2977547

3583351

3754805

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

5735

19777

47088

75193

104277

130788

154771

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

6790146

522261

1676254

2438028

3372348

4759247

5825846

6496569

6790146

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

3909576

31908

482897

1012929

1616026

2334366

3081824

3714139

3909576

 

4 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma

pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

983183

0

8508

64118

254457

508945

691426

858632

983183

Ūkio ministerija

861260

0

18132

63346

201450

398625

578296

753087

861260

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

2090771

275000

1019909

1176529

1310920

1614507

1847904

1996775

2090771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

828972

0

8023

121461

258637

397906

572536

732090

828972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1528577

247261

613198

962682

1155100

1298044

1444254

1505397

1528577

Ūkio ministerija

497383

0

8484

49892

132982

271870

385589

456739

497383

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3754805

31908

477162

993152

1461233

2074521

2750588

3338987

3754805

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

5735

19777

46775

73774

100773

127772

154771

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

6790146

522261

1676254

2438028

3313546

4489897

5520005

6302720

6790146

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

3909576

31908

482897

1012929

1508008

2148295

2851361

3466759

3909576

 

III. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

5 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerija

1021235

0

470135

520530

620821

727364

865338

976421

1021235

Ūkio ministerija

825363

0

22519

181996

402909

639510

776264

811652

825363

Vidaus reikalų ministerija

1073705

0

17462

95424

283171

546459

800236

1011937

1073705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

438974

0

60494

103332

163477

239660

323579

392081

438974

Sveikatos apsaugos ministerija

787972

0

51251

161709

347705

572838

715819

771143

787972

Švietimo ir mokslo ministerija

946971

0

23420

88815

248620

428606

676322

835891

946971

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerija

2591826

0

104596

505008

1005363

1480547

1969350

2402177

2591826

Susisiekimo ministerija

75367

0

0

0

0

23748

59402

73606

75367

Ūkio ministerija

1227978

3991

149970

478200

784691

1003521

1160193

1210981

1227978

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

5453

17330

45193

74241

103409

131434

154771

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

5094220

0

645281

1151806

2066703

3154437

4157558

4799125

5094220

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

4049942

3991

260019

1000538

1835247

2582057

3292354

3818198

4049942

 


 

6 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerija

1021235

0

470135

520530

613801

725748

850338

956421

1021235

Ūkio ministerija

825363

0

22519

181996

365743

541782

686040

773908

825363

Vidaus reikalų ministerija

1073705

0

17462

95424

269663

498378

745170

947076

1073705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

438974

0

60494

103332

158020

231115

311869

384818

438974

Sveikatos apsaugos ministerija

787972

0

51251

161709

337705

508873

622390

706909

787972

Švietimo ir mokslo ministerija

946971

0

23420

88815

236748

422348

619061

835891

946971

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerija

2591826

0

104596

505008

922918

1378755

1842990

2289200

2591826

Susisiekimo ministerija

75367

0

0

0

0

20374

43527

64112

75367

Ūkio ministerija

1227978

3991

149970

478200

719191

914869

1038138

1145479

1227978

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

5453

17330

44819

72307

99795

127283

154771

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

5094220

0

645281

1151806

1981680

2928244

3834868

4605023

5094220

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

4049942

3991

260019

1000538

1686928

2386305

3024450

3626074

4049942

 


 

IV. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

7 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

322107

0

32144

62847

114699

168866

221997

273781

322107

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

322107

0

32144

62847

114699

168866

221997

273781

322107

 

8 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

322107

0

32144

62847

114699

166551

218403

270255

322107

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

322107

0

32144

62847

114699

166551

218403

270255

322107

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1808, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7193 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001808

Nr. 1423, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 151-7109 (2011-12-10), i. k. 1111100NUTA00001423

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1808, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7193 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 110 "Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1602, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 134-6853 (2010-11-16), i. k. 1101100NUTA00001602

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 110 "Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1423, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 151-7109 (2011-12-10), i. k. 1111100NUTA00001423

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 110 "Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

 

 

part_5ada9ba87ec34837b03056d7fe82db71_end