Suvestinė redakcija nuo 2010-01-01 iki 2010-11-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 22-852; Žin. 2009, Nr.28-0, i. k. 1091100NUTA00000110

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO

PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 18 d. Nr. 110

Vilnius

 

Įgyvendindama Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 (Žin., 2008, Nr. 137-5429), 36 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                          ALGIRDAS ŠEMETA

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1808 redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANAS

 

I. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

1 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1286693

435

120000

357565

588239

818913

1039975

1222592

1286693

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

879240

0

60884

238300

453086

699668

807911

858851

879240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

407453

0

30201

111604

192123

292287

351369

393950

407453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

584861

0

19640

105840

266117

461664

534310

568996

584861

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

70183

0

14037

23395

32753

42111

51469

60827

70183

 

 

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

 

3228430

435

244762

836704

1532318

2314643

2785034

3105216

3228430

 

2 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

 

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

 

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1286693

0

90000

328731

547406

713207

900226

1093460

1286693

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

879240

0

60884

235757

353636

471514

589393

729065

879240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

407453

0

30201

109253

163880

218507

273133

337860

407453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

584861

0

19640

105840

235114

313485

391857

484850

584861

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

70183

0

9409

18819

28228

37638

47047

58196

70183

 

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

 

3228430

0

210134

798400

1328264

1754351

2201656

2703431

3228430

 


 

II. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

3 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

983183

0

48390

265820

467197

780998

903317

965451

983183

Ūkio ministerija

861260

0

60192

225014

367511

628002

773443

840590

861260

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

2090771

275000

1065437

1462238

1767713

1958933

2056903

2085641

2090771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

828972

0

46706

191349

346381

514138

666835

756121

828972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1528577

247261

366326

536839

714235

895721

1117672

1359465

1528577

Ūkio ministerija

497383

0

109050

293160

431920

472380

490390

496590

497383

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3754805

31908

481644

998144

1584055

2158042

2725858

3277346

3754805

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

30955

51591

72227

92863

113499

134135

154771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

 

6790146

522261

1696101

2974420

4094957

5250172

6008560

6503858

6790146

 

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

 

3909576

31908

512599

1049735

1656282

2250905

2839357

3411481

3909576

 

4 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

983183

0

48390

263628

395442

527256

659070

815254

983183

Ūkio ministerija

861260

0

60192

225014

346404

461872

577340

714156

861260

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

2090771

0

845867

1130735

1306602

1482470

1658337

1866719

2090771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

828972

0

46706

173953

301201

428448

555696

687383

828972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1528577

0

204934

409869

614803

819738

1024672

1267495

1528577

Ūkio ministerija

497383

0

66684

133367

200051

266734

333418

412430

497383

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3754805

0

474999

949997

1424996

1899995

2374994

3040290

3754805

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

19579

39158

58738

78317

97896

125319

154771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

 

6790146

0

1272773

2336566

3164503

3986518

4808533

5763437

6790146

 

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

 

3909576

0

494578

989155

1483734

1978312

2472890

3165609

3909576

 


 

III. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

5 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerija ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1060729

0

516631

597842

721691

806045

881027

974754

1060729

Ūkio ministerija

785869

0

86199

232037

508734

694396

744985

785869

785869

Vidaus reikalų ministerija

1073705

0

150000

349266

568532

754947

922713

1040151

1073705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

691972

0

50000

96800

203800

338800

481800

635800

691972

Sveikatos apsaugos ministerija

787972

0

105654

284940

458555

607026

695940

758936

787972

Švietimo ir mokslo ministerija

693973

0

48173

186172

428279

614909

672307

688608

693973

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2741826

0

346853

696853

1096853

1496853

1946853

2446853

2741826

Susisiekimo ministerija

367

0

37

131

367

367

367

367

367

Ūkio ministerija

1152978

3991

255680

700009

1001940

1074740

1091850

1117510

1152978

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

30955

51591

72227

92863

113499

134135

154771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

 

5094220

0

956657

1747057

2889591

3816123

4398772

4884118

5094220

 

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

 

4049942

3991

633525

1448584

2171387

2664823

3152569

3698865

4049942

 

6 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerija ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1060729

0

516631

594758

712377

790503

868629

961198

1060729

Ūkio ministerija

785869

0

86199

210721

316081

421441

526803

651642

785869

Vidaus reikalų ministerija

1073705

0

143876

287753

431629

575506

719382

890101

1073705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

691972

0

41737

80802

170119

282808

439738

568288

691972

Sveikatos apsaugos ministerija

787972

0

105654

211284

316928

422570

528212

653386

787972

Švietimo ir mokslo ministerija

693973

0

48173

186080

279120

372160

465201

575442

693973

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2741826

0

346853

693705

1040558

1387411

1734263

2220075

2741826

Susisiekimo ministerija

367

0

37

93

139

186

232

297

367

Ūkio ministerija

1152978

0

128146

291713

437570

583426

729283

933574

1152978

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154771

0

19579

39158

58738

78317

97896

125319

154771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

 

5094220

0

942270

1571398

2226254

2864988

3547965

4300057

5094220

 

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

 

4049942

0

494615

1024669

1537005

2049340

2561674

3279265

4049942

 

IV. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

7 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

322107

0

64421

107369

150317

193265

236213

279161

322107

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

 

322107

0

64421

107369

150317

193265

236213

279161

322107

 

8 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

322107

0

43185

86369

129554

172738

215923

267091

322107

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

 

322107

0

43185

86369

129554

172738

215923

267091

322107

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1808, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7193 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001808

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1808, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7193 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 110 "Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

 

 

part_51995ee511884210b085334e6661c840_end