Suvestinė redakcija nuo 2020-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 148-5385, i. k. 1042060ISAK65/V-123

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-01:

Nr. V-80/V-32, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02282

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKŲ IŠDUOTI LEIDIMUS VYKDYTI UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIUS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, IŠ JOS ARBA PER JĄ PATEIKIMO, ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO, ATSISAKYMO IŠDUOTI, PANAIKINIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-1065/V-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 46 straipsnio 6 dalimi:

1. T v i r t i n a m e pridedamus:

1.1.  Paraiškų išduoti leidimus vykdyti užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją pateikimo, šių leidimų išdavimo, atsisakymo išduoti, panaikinimo tvarkos ir sąlygų aprašą.

1.2. Užsienio šalių  valstybės orlaivių skrydžių paraiškos formą.

1.3. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių metinių diplomatinių leidimų paraiškos formą.

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio

reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-1065/V-123 (Lietuvos

Respublikos krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų

ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo

Nr. V-80/V-32 redakcija)

 

 

Paraiškų išduoti leidimus vykdyti UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIus Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, IŠ JOS ARBA PER JĄ PATEIKIMO, šių LEIDIMŲ išdavimo, atsisakymo išduoti, panaikinimo  TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškų išduoti leidimus vykdyti užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją pateikimo, šių leidimų išdavimo, atsisakymo išduoti, panaikinimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių (toliau – ES šalys) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) šalių (toliau kartu – ES ir NATO šalys) valstybės orlaivių; kitų nei ES ir NATO šalių užsienio šalių valstybės orlaivių; užsienio šalių orlaivių, vežančių labai svarbius asmenis (VIP), kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais (toliau – VIP orlaiviai); taip pat užsienio šalių ne valstybės orlaivių, vežančių karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas (toliau kartu – užsienio šalių orlaiviai), skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų (toliau – paraiška) pateikimo, leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo, atsisakymo išduoti ir panaikinimo tvarką ir sąlygas.

2. Lietuvos kariuomenei bendradarbiaujant su NATO institucijomis ir jos šalių ginkluotosiomis pajėgomis, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro sprendimu NATO ir jos šalių kariniai orlaiviai Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali vykdyti skrydžius, kuriais atliekamos oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos funkcijos. Leidimų šiems skrydžiams nereikia.

3. Leidimus užsienio šalių orlaivių skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją (toliau – leidimas) išduoda:

3.1. ES ir NATO šalių valstybės orlaivių skrydžiams –  krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo turi teisę leidimo neišduoti. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie krašto apsaugos ministro įgaliotą asmenį.

3.2. Kitų nei ES ir NATO šalių užsienio šalių valstybės orlaivių, VIP orlaivių ir užsienio šalių ne valstybės orlaivių, vežančių karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas, skrydžiams – Užsienio reikalų ministerija krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens teikimu. Užsienio reikalų ministerija turi teisę leidimo neišduoti.

3.3. Ypač skubiu atveju – krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS, NETURINT Metinio DIPLOMATINIO LEIDIMO, PATEIKIMAS, LEIDIMO DERINIMAS IR IŠDAVIMAS

 

4. Užsienio šalies valstybės institucija (toliau – paraiškos teikėjas), norėdama gauti tos šalies orlaivio skrydžio leidimą, paraišką pateikia:

4.1. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (toliau – LK KOP) vadui ar jo įgaliotam asmeniui, kai skrydį planuoja vykdyti Aprašo 3.1 papunktyje nurodytas orlaivis. 

Paraiškos teikėjas užpildo užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių paraiškos formą (toliau –  paraiškos forma) ir ją pateikia LK KOP vadui arba jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki skrydžio dienos, o jeigu planuojamas ES ir NATO šalių valstybės orlaivio, vežančio pavojingą (Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, ar Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) Techninių instrukcijų dėl saugaus pavojingų prekių transportavimo arba Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) Pavojingų prekių taisyklių reikalavimų neatitinkantį) krovinį (toliau – pavojingas krovinys), skrydis, ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki skrydžio dienos.

Jeigu planuojamas pavojingą krovinį vežančio ES ir NATO šalių valstybės orlaivio skrydis, LK KOP vadas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paraiškos gavimo dienos paraišką teikia įvertinti Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centrui (toliau – LK JKC). LK JKC išvadą LK KOP vadui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paraiškos pateikimo LK JKC dienos. Jeigu LK JKC prieštarauja leidimo išdavimui, krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo leidimo neišduoda.

Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, įvertinęs visą su paraiška susijusią informaciją, priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ir apie šį sprendimą informuoja paraiškos teikėją. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo neprivalo paraiškos teikėjui argumentuoti priimto sprendimo. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo suteikia išduotiems leidimams numerius.

Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas informuoja oro eismo paslaugų teikėją apie išduotus, atsisakytus išduoti, panaikintus leidimus ir skrydžių maršrutus, o apie atsisakytus išduoti ir panaikintus leidimus taip pat nedelsdamas informuoja Užsienio reikalų ministeriją.

Prireikus krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą sutrumpinti paraiškos pateikimo terminą iki 24 valandų iki planuojamo skrydžio. Tokiais atvejais sprendimas išduoti leidimą priimamas skubos tvarka pagal šiame papunktyje nustatytą procedūrą, netaikant šiame papunktyje nurodytų terminų.

4.2. Užsienio reikalų ministerijai, kai skrydį planuoja vykdyti Aprašo 3.2 papunktyje nurodytas orlaivis. Paraiškos teikėjas Aprašo 4.1 papunktyje nustatytais terminais Užsienio reikalų ministerijai pateikia užpildytą  paraiškos formą.

Jeigu, įvertinusi gautos paraiškos informaciją, Užsienio reikalų ministerija neprieštarauja leidimo išdavimui, paraišką ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną, o esant poreikiui gauti papildomą informaciją – per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos persiunčia derinti krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui. Jeigu gauta paraiška dėl VIP orlaivio skrydžio, Užsienio reikalų ministerija, persiųsdama paraišką derinti krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui, nurodo, kad užsienio šalies orlaivis veža labai svarbius asmenis (VIP), ir pateikia informaciją apie šiuos asmenis.

Jeigu Užsienio reikalų ministerija prieštarauja, kad leidimas būtų išduodamas, skrydžio paraiška krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui nesiunčiama.

Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia Užsienio reikalų ministerijai savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. Jeigu planuojamas pavojingą krovinį vežančio kitos nei ES ir NATO šalių užsienio šalies orlaivio skrydis, krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo sprendimą teikia įvertinti LK JKC ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia Užsienio reikalų ministerijai savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. LK JKC išvadą krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paraiškos gavimo LK JKC dienos.

Leidimas išduodamas, jeigu tam neprieštarauja nei krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, nei Užsienio reikalų ministerija. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo suteikia išduotiems leidimams numerius. Užsienio reikalų ministerija apie priimtą sprendimą dėl leidimo išdavimo informuoja paraiškos teikėją. Užsienio reikalų ministerija neprivalo paraiškos teikėjui argumentuoti priimto sprendimo. Užsienio reikalų ministerija nedelsdama informuoja krašto apsaugos ministrą ar jo įgaliotą asmenį, oro eismo paslaugų teikėją ir viešąją įstaigą Transporto kompetencijų agentūrą apie išduotus, atsisakytus išduoti ir panaikintus leidimus ir skrydžių maršrutus.

5. Leidimas gali būti panaikintas, esant pagrįstam įtarimui, kad paraiškoje pateikti duomenys yra klaidingi. Leidimas taip pat gali būti panaikintas, kai skrydis atliekamas pažeidžiant Aprašo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą užsienio šalių orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją tvarką. Priimto sprendimo dėl leidimo panaikinimo neprivaloma argumentuoti. Sprendimą dėl leidimo panaikinimo priima:

5.1. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, kai sprendimą išduoti leidimą buvo priėmęs krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, išskyrus Aprašo 5.2 papunktyje nurodytą atvejį.

5.2. Užsienio reikalų ministerija, suderinusi jį su krašto apsaugos ministru ar jo įgaliotu asmeniu, kai sprendimą išduoti leidimą buvo priėmusi Užsienio reikalų ministerija arba kai Aprašo 3.3 papunktyje nurodytu atveju sprendimą išduoti leidimą Aprašo 3.2 papunktyje nurodyto užsienio šalies orlaivio skrydžiui buvo priėmęs krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

6. Sprendimą dėl leidimo išdavimo pagal kompetenciją priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo arba Užsienio reikalų ministerija, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, tarptautinėmis sankcijomis, įgyvendinamomis pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat atsižvelgdami į tai, kokios leidimo išdavimo sąlygos yra taikomos Lietuvos Respublikos orlaiviams toje užsienio šalyje. Leidimas gali būti išduotas įvykdžius šias sąlygas:

6.1. paraiška užpildyta išsamiai, įskaitomai ir teisingai. Neišsamiai, neįskaitomai ar neteisingai užpildyta paraiška grąžinama paraiškos teikėjui patikslinti. Tokiu atveju paraiškos pateikimo diena laikoma diena, kai buvo pateikta patikslinta paraiška;

6.2. valdomoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje tranzitiniai užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiai planuojami ne žemesniu kaip FL95 skrydžio lygiu. Jeigu dėl užsienio šalies valstybės orlaivio konstrukcijos ar kitos priežasties neįmanoma pakilti iki nurodyto aukščio, pageidaujamas skrydžio aukštis turi būti nurodytas paraiškos formos 30 punkte;

6.3. Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiama skristi ne NATO ir ne ES šalių strateginiams bombonešiams, o kitiems šių šalių orlaiviams gali būti leidžiama skristi tik neginkluotiems;

6.4. Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiami atvaizdų, signalų žvalgybą galinčių atlikti užsienio šalių  orlaivių skrydžiai, išskyrus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdomus užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomuosius (inspekcinius) skrydžius ir tranzitinius skrydžius žvalgymo (inspektavimo) tikslais, taip pat NATO ir ES šalių orlaivių skrydžius;

6.5. Lietuvos Respublikos oro erdvėje vienu metu  atliekamas ne daugiau kaip vieno ne NATO ir ne ES šalies orlaivio skrydis. Prireikus, išimties tvarka, krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo gali leisti atlikti daugiau kaip vieno ne NATO ir ne ES šalies orlaivio skrydį Lietuvos Respublikos oro erdve;

6.6. Rusijos Federacijos valstybės orlaivių, skrendančių Lietuvos Respublikos oro erdve į (iš) Kaliningrado sritį (-ies) iš (į) kitų (-as) Rusijos Federacijos sričių (-is) bei į (iš) Baltarusijos Respubliką (-os), skrydžiai atliekami maršrutu BATKU-KRAKI ir KRAKI-BATKU;

6.7. leidimas užsienio šalies orlaiviui gali būti neišduotas, jei tos užsienio šalies orlaivis yra pažeidęs Aprašo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus užsienio šalių orlaivių skrydžių reikalavimus. Leidimas taip pat gali būti neišduotas esant pagrįstam įtarimui, kad paraiškoje pateikti duomenys yra klaidingi.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS, SIEKIANT GAUTI METINĮ DIPLOMATINĮ LEIDIMĄ, PATEIKIMAS IR METINIO DIPLOMATINIO LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

7. Metiniai diplomatiniai leidimai gali būti išduodami atlikti ES ir NATO šalių valstybės orlaivių skrydžiams ir Aprašo 17 punkte nurodytiems skrydžiams. Metiniai diplomatiniai leidimai yra išduodami kalendoriniams metams. Metinių diplomatinių leidimų numerių žymėjimo struktūra nustatyta Aprašo 1 priede.

8. Metinis diplomatinis leidimas, išduotas vadovaujantis daugiašaliu Techniniu susitarimu dėl diplomatinių leidimų karinio transporto orlaiviams susitarimo dalyvių oro erdvėje ar teritorijoje, galioja visiems paraiškos teikėjo transportavimo skrydžiams per Lietuvos Respublikos oro erdvę ar į Lietuvos Respublikos teritoriją, kurių metu vežamas visų rūšių krovinys, išskyrus pavojingą krovinį, įskaitant ir operacijų aprūpinimą.

9. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams, kurių metu vežamas pavojingas krovinys, metinis diplomatinis leidimas negalioja. Tokiam skrydžiui atlikti paraiškos teikėjas šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka pateikia užpildytą paraiškos formą.

10. Metiniai diplomatiniai leidimai gali būti išduodami atlikti šių kategorijų skrydžius:

10.1. skrydžius NATO, NATO šalių, ES ar ES šalių vadovaujamoms karinėms operacijoms ar užduotims vykdyti arba aprūpinti šias užduotis atliekančias pajėgas, paieškos ir gelbėjimo darbams, humanitarinėms misijoms atlikti;

10.2. labai svarbiems asmenims (VIP) vežti, kitiems asmenims ar kroviniams vežti;

10.3. pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus vykdomus užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomuosius (inspekcinius) skrydžius ir tranzitinius skrydžius žvalgymo (inspektavimo) tikslais.

11. Paraiškos teikėjas, norėdamas gauti savo šalies valstybės orlaivių skrydžių metinį diplomatinį leidimą, pateikia užpildytą Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių metinių diplomatinių leidimų paraiškos formą krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, įvertinęs paraišką, priima sprendimą dėl metinio diplomatinio leidimo išdavimo ir suteikia išduotam metiniam diplomatiniam leidimui numerį. Sprendimas dėl metinio diplomatinio leidimo išdavimo turi būti priimtas per 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos. Apie sprendimą išduoti ar atnaujinti metinį diplomatinį leidimą ir suteiktus metinio diplomatinio leidimo numerius krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo informuoja paraiškos teikėją, Užsienio reikalų ministeriją ir oro eismo paslaugų teikėją.

12. Užsienio šalių ginkluotų ir/arba užsienio šalių žvalgybos orlaivių skrydžius su metiniais diplomatiniais leidimais gali atlikti tik NATO ar ES šalies valstybės orlaiviai, vykdantys NATO, NATO šalių, ES ar ES šalių vadovaujamas karines operacijas ir užduotis arba aprūpinantys šias užduotis atliekančias pajėgas. Kitais užsienio šalių ginkluotų ir/arba užsienio šalių žvalgybos orlaivių skrydžių atvejais reikalingas atskiras leidimas. Jis yra išduodamas aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

13. Paraiškos teikėjas, turintis metinį diplomatinį leidimą, apie numatomą atlikti skrydį Aprašo 13.1 papunktyje nurodytu atveju informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir krašto apsaugos ministrą ar jo įgaliotą asmenį, o Aprašo 13.2 papunktyje nurodytais atvejais – krašto apsaugos ministrą ar jo įgaliotą asmenį prieš 1 darbo dieną iki numatomo atlikti skrydžio, pateikdamas paraišką. Paraiška teikiama tik šiais atvejais:

13.1. VIP orlaivių skrydžiams tuo atveju, kai leidžiamasi Lietuvos Respublikos teritorijoje;

13.2. žvalgybos, stebėjimo, taikinių nustatymo, išžvalgymo ir (arba) elektroninės kovos įranga aprūpintų orlaivių skrydžiams.

14. Kitų, Aprašo 13.1–13.2 papunkčiuose nenurodytų, skrydžių atveju, turint metinį diplomatinį leidimą, paraiška neteikiama. Metinio diplomatinio leidimo numeris nurodomas ICAO skrydžio plano 18 punkte.

15. Atliekant skrydžius su metiniais diplomatiniais leidimais, taikomi aprašo 6.1, 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatyti reikalavimai.

16. Metinis diplomatinis leidimas gali būti panaikintas, jeigu užsienio šalies valstybės orlaivis pažeidė Aprašo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą užsienio šalių orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją tvarką. Sprendimą dėl metinio diplomatinio leidimo panaikinimo priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, suderinęs jį su Užsienio reikalų ministerija. Apie sprendimą panaikinti metinį diplomatinį leidimą krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo informuoja paraiškos teikėją, Užsienio reikalų ministeriją, oro eismo paslaugų teikėją ir prireikus kitas atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas.

17. Metinius diplomatinius leidimus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus  užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomiesiems (inspekciniams) skrydžiams ir tranzitiniams skrydžiams žvalgymo (inspektavimo) tikslais, išskyrus Aprašo 19.3 papunktyje nurodytus skrydžius, išduoda Užsienio reikalų ministerija šių tarptautinių sutarčių ar kitų tarptautinių įsipareigojimų nustatyta tvarka. Išduodant šiuos leidimus paraiškų pateikimo procedūra netaikoma. Apie priimtą sprendimą dėl metinio diplomatinio leidimo išdavimo Užsienio reikalų ministerija informuoja paraiškos teikėją, krašto apsaugos ministrą ar jo įgaliotą asmenį ir oro eismo paslaugų teikėją.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS PATEIKIMAS, LEIDIMO DERINIMAS IR IŠDAVIMAS YPAČ SKUBIu ATVEJu

 

18. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, išdavęs leidimą ypač skubiu atveju, suteikia išduotam leidimui numerį ir apie išduotą leidimą nedelsdamas informuoja paraiškos teikėją, Užsienio reikalų ministeriją  ir oro eismo paslaugų teikėją.

19. Ypač skubiais atvejais laikytini šie užsienio šalių orlaivių skrydžiai:

19.1. vykstant į katastrofos vietas atlikti paieškos ir gelbėjimo darbų ir juos atliekant;

19.2. skubios medicinos pagalbos, medicininės evakuacijos skrydžiai;

19.3. pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus  Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdomi užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomieji (inspekciniai) skrydžiai ir tranzitiniai skrydžiai žvalgymo (inspektavimo) tikslais, kai inspekcijos metu vykstama iš vienos užsienio šalies teritorijos dalies į kitą;

19.4. labai svarbiems asmenims (VIP) vežti nekoviniu (transporto) užsienio šalies orlaiviu, jei prašymas atlikti skrydį pateikiamas ne darbo valandomis mažiau nei prieš 24 valandas iki planuojamo skrydžio;

19.5. NATO greitojo reagavimo pajėgų skrydžiai;

19.6. NATO ir ES šalių pajėgų skrydžiai, vykdomi pagal Krašto apsaugos ministerijos sudarytus tarptautinius susitarimus, įgyvendinančius daugianacionalines iniciatyvas, kuriomis siekiama bendrai plėtoti pajėgumus, remiančius NATO ir ES.

20. Paraiškos teikėjas, siekdamas gauti savo šalies orlaivio skrydžio leidimą ypač skubiu atveju, paraišką pateikia LK KOP vadui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus Aprašo 19.3 papunktyje nurodytą atvejį. Tais atvejais, kai paraiška yra pateikiama Užsienio reikalų ministerijai, Užsienio reikalų ministerija ją nedelsdama persiunčia LK KOP vadui ar jo įgaliotam asmeniui.

21. Aprašo 19.3 papunktyje nurodytu atveju paraiškos teikėjas užpildo paraišką tarptautinės sutarties ar kito tarptautinio įsipareigojimo  nustatyta tvarka ir pateikia ją Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų grupei (toliau – TROG). Gautą paraišką TROG persiunčia krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui.

TROG ir krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, gavę išankstinę informaciją apie užsienio šalių ketinimą atlikti Aprašo 19.3 papunktyje nurodytą skrydį, nedelsdami pateikia šią informaciją Užsienio reikalų ministerijai.

22. Sprendimas išduoti leidimą ypač skubiu atveju gali būti priimtas tik taikant šio Aprašo 6.1, 6.3, 6.4 ir 6.5 papunkčiuose nustatytus apribojimus.

23. Gresiant orlaivio avarijai, paraiška nepildoma, orlaivio įgula prašymą dėl skrydžio ar nutūpimo pateikia LK KOP vadui ar jo įgaliotam asmeniui arba oro eismo paslaugų teikėjui.

______________________

 

Paraiškų išduoti leidimus vykdyti užsienio šalių

valstybės orlaivių skrydžius į Lietuvos Respublikos

teritoriją, iš jos arba per ją pateikimo, šių leidimų

išdavimo, atsisakymo  išduoti, panaikinimo tvarkos

ir sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

 

METINIŲ DIPLOMATINIŲ LEIDIMŲ, SUTEIKIAMŲ UŽSIENIO ŠALIŲ ORLAIVIAMS, NUMERIŲ ŽYMĖJIMO STRUKTŪRA

 

1. NATO šalių, kurios nėra  ES šalimis, valstybės orlaivių leidimų struktūra:

1.1. Vežantiems labai svarbius asmenis (VIP) NATO šalių, kurios nėra ES šalimis, valstybės orlaiviams, kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais, suteikiamas metinio diplomatinio leidimo numeris, sudarytas iš atitinkamos šalies pavadinimo ISO 3166 dviejų raidžių kodo, galiojimo metų ir santrumpos V  (pvz., XX-2020 V).

1.2. NATO šalių, kurios nėra ES šalimis, valstybės orlaiviams suteikiamas metinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris yra sudarytas iš atitinkamos šalies pavadinimo ISO 3166 dviejų raidžių kodo ir galiojimo metų (pvz., XX-2020).

1.3. NATO šalių, kurios nėra ES šalimis, valstybės orlaiviams, vežantiems ICAO techninių instrukcijų dėl saugaus pavojingų prekių transportavimo arba IATA Pavojingų prekių taisyklių reikalavimus atitinkantį krovinį, suteikiamas diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris, sudarytas iš atitinkamos šalies pavadinimo ISO 3166 dviejų raidžių kodo, galiojimo metų ir santrumpos DG (pvz., XX-2020 DG).

2. Metinio diplomatinio leidimo, teikiamo atlikti  pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus  užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomiesiems (inspekciniams) skrydžiams ir tranzitiniams skrydžiams žvalgymo (inspektavimo) tikslais, numeris yra suteikiamas šia tvarka:

2.1. Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos nereisiniam orlaiviui kiekvienais metais yra suteikiamas tas pats metinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris 5123 D;

2.2. Užsienio šalių orlaiviams, vykdantiems žvalgomuosius (inspekcinius) ir vertinimo skrydžius pagal Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 1999 m. Vienos dokumentą ir pagal Atviros oro erdvės sutartį, suteikiami nuolatinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeriai sudaryti iš Lietuvos Respublikos pavadinimo dviejų raidžių kodo, santrumpos VD arba OS, sutrumpintų galiojimo metų ir atitinkamos užsienio šalies pavadinimo dviejų raidžių kodo (pvz., LT/VD/11-XX ir LT/OS/11-XX).   

3. ES šalių valstybės orlaivių  metinių diplomatinių leidimų struktūra:

3.1. Vežantiems labai svarbius asmenis (VIP) ES šalių valstybės orlaiviams suteikiamas metinio diplomatinio leidimo numeris, sudarytas iš raidžių grupės „EUAT“, atitinkamos šalies pavadinimo ISO 3166 dviejų raidžių kodo, galiojimo metų ir santrumpos V (pvz., EUAT (XX) 2020 V);

3.2.  ES šalių valstybės orlaiviams suteikiamas metinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris sudarytas iš raidžių grupės „EUAT“, atitinkamos šalies pavadinimo ISO 3166 dviejų raidžių kodo ir galiojimo metų (pvz., EUAT (XX) 2020);

3.3.  ES šalių valstybės orlaiviams, vežantiems ICAO techninių instrukcijų dėl saugaus pavojingų prekių transportavimo arba IATA Pavojingų prekių taisyklių reikalavimus atitinkantį krovinį, suteikiamas metinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris, sudarytas iš raidžių grupės „EUAT“, atitinkamos šalies pavadinimo ISO 3166 dviejų raidžių kodo, galiojimo metų ir santrumpos DG (pvz., EUAT (XX) 2020 DG)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio

reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-1065/V-123 (Lietuvos

Respublikos krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų

ministro 2020 m.  sausio 30  d. įsakymo

Nr. V-80/V-32 redakcija)

 

 

UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PARAIŠKOS FORMA

 

 

NATIONAL FLAG

 

DIPLOMATIC CLEARANCE (DIC) FORM

 

 

 

(1) Reference number:

 

(2) Amendment number:

 

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

STATE

R

N

L

DG

A

FR

EXISTING DIC NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3): DIC issuing state

 

 

 

 

 

 

 

 

(4): this is a DIC request

 

 

 

 

 

 

 

 

(5): this is a DIC notification

 

 

 

 

 

 

 

 

(6): intention is to land in state (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

(7): flight carrying compliant (C) or non-compliant (NC) dangerous goods

 

 

 

 

 

 

 

 

(8): this is an amendment to an

 

 

 

 

 

 

 

 

existing clearance

 

 

 

 

 

 

 

 

(9): flight rules (I, V, Y or Z)

 

 

 

 

 

 

 

 

(10): provide number

 

SERIAL

REQUESTED INFORMATION

INFORMATION SUBMITTED

AIRCRAFT AND CREW

(11)

Requesting state

 

(11a)

Operator

 

(12)

Number and type of aircraft

 

 

(13)

Aircraft registration

 

 

(14)

Spare aircraft

 

 

(15)

Callsign (including spare if different)

 

 

(16)

Number of crew members

 

 

(17)

Pilot rank and name

 

 

(18)

Photographic sensors and/or cameras

YES NO

 

(19)

Armament

YES NO

 

(20)

Electronic warfare equipment

YES NO

 

FLIGHT DETAILS (Detailed routing in Appendix 1 or attached Flight Log with Reference number (1))

 

(21)

Date of flight

 

 

(22)

Purpose of flight

 

 

(23)

Departure airport

 

 

(24)

Destination airport(s)

 

 

(25)

Alternate airport(s)

 

 

(26)

Radio frequencies

 

 

LOAD INFORMATION

 

(27)

Number of passengers

 

 

(28)

VIP title /rank and name

 

 

(29)

DG details

See Appendix 2 or any other document with Reference number (1) providing the same information (e.g. Shipper’s declaration

 

REMARKS

 

(30)

 

POINT OF CONTACT

 

(31)

Rank, name, first name

 

 

(32)

Telephone number

 

 

(33)

E-mail

 

 

(34)

Fax

 

 

RESERVED FOR ISSUING STATE

 

(35) STATE ISSUING

 

 

(36) DIPLOMATIC CLEARANCE NUMBER & VALIDITY

 

 

 

 

Stamp issuing state:

Date:

Signature:

_________________

 

 

 

 

DETAILED ITINERARY

 

State

Entry point and timing

or airfield + ETD

(DD MMM YY, HHMM Z)

Route over territory

Exit point and timing or airfield + ETA

(DD MMM YY, HHMM Z)

(37)

(38)

(39)

(40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANGEROUS GOODS DETAILS

 

UN

Nr

Proper Shipping Name

Class or
Division

Gross weight

Total Net

Quantity

NEQ

(Class 1)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

DIC form guide

 

General instructions

This form has to be filled in English.

Use capital letters.

 

Guide for each item to be inserted:

(1) Reference number of this document. One reference number refers to a single document.

(2) Amendment to an already issued document.

(3) State for which the respective column applies.

(4) Insert a ‘X’ if a DIC request is made to the state specified in column (3).

(5) Insert a ‘X’ if a DIC notification is made to the state specified in column (3).

(6) Insert a ‘X’ if the intention is to land in the state specified in column (3).

(7) Insert a ‘C’ if the flight is carrying ICAO/IATA compliant dangerous goods (DG) and ‘NC’ if carrying ICAO/IATA non-compliant dangerous goods (DG). Details for the DG’s are to be inserted in Appendix 2.

(8) Insert a ‘X’ if this document is an amendment to an existing DIC clearance document issued before.

(9) Insert a ‘I’ if IFR, a ‘V’ if VFR, a ‘Y’ if IFR changing to VFR and a ‘Z’ if VFR changing to IFR.

(10) Insert a ‘X’ if a DIC number already exists for the respective issue.

(11) State requesting the issues towards the states mentioned in column (3).

(11a) If different from the State requesting the issue.

(12) Enter appropriate ICAO designator (i.e. C130, F16, etc.). If no designator has been assigned (or for formation flights comprising more than one type aircraft), indicate ‘ZZZZ’ and specify the aircraft type(s) in item (30).

(13) Insert the aircraft registration number.

(14) If a spare aircraft is assigned for the mission, specify type and registration number.

(15) Insert the mission call sign.

(16) Insert the total number of crew members.

(17) Insert the rank and name of the pilot in command.

(18) Indicate whether or not the aircraft will be equipped with photographic sensors and/or cameras. If the answer is YES, specify the type in item (30).

(19) Indicate whether the aircraft will carry any type of armament. If the answer is YES, specify the type in item (30).

(20) Indicate whether or not the aircraft will be equipped with electronic warfare equipment. If the answer is YES, specify the type in item (30).

(21) Indicate the date of flight in following format: DD MMM YY, HHMM Z.

(22) Indicate the purpose of the flight (i.e. participation to an exercise TLP/Red Flag/…, Logistic flight in support of…, Flight to support Operation XYZ, etc.).

(23) Indicate the departure airfield. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and specify the airport name in item (30).

(24) Indicate all airfields at which a landing is anticipated, including stop overs and intermediate destinations. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and specify the airport name in item (30).

(25) Indicate all airfields to be used as alternate airfields for the entire mission.

(26) If requested, indicate which radio frequencies will be used while transiting or landing in certain states.

(27) Indicate the total number of passengers. If some/all passengers are leaving the aircraft, specify in item (30).

(28) Indicate the title/rank and name of any VIP on board.

(29) Dangerous goods details are to be inserted in Appendix 2.

(30) Remarks field.

(31) Indicate the rank, name and first name of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(32) Indicate the telephone number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(33) Indicate the e-mail address of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(34) Indicate the fax number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(35) State issuing the DIC number.

(36) Indicate the DIC number and validity period of the DCN (if applicable).

(37) State to be overflown.

(38) Indicate the entry point and timing or airfield + ETD (DD MMM YY, HHMM Z).

(39) Indicate which route will be flown. Alternate routes must be clearly identified by ‘ALTERNATE ROUTE’.

(40) Indicate the exit point and timing or airfield + ETA (DD MMM YY, HHMM Z).

(41) Indicate the UN number.

(42) Indicate the proper shipping name.

(43) Indicate the class or division.

(44) Indicate the Packing Group. If not applicable indicate ‘N/A’

(45) Indicate the gross weight.

(46) Indicate the total net quantity, which is the mass or volume of the dangerous goods contained in a package excluding the mass or volume of any packing material, except in the case of explosive articles and of matches where the net mass is the mass of the finished article excluding packaging.

(47) Indicate the number of packages.

(48) Indicate the amount per package (if applicable).

(49) For Class 1 only, indicate the total Net Explosive Quantity.

Remarks if any.

 

____________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio

reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-1065/V-123 (Lietuvos

Respublikos krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų

ministro 2020 m. sausio 30  d. įsakymo

Nr.  V-80/V-32  redakcija)

 

 

UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ METINIŲ DIPLOMATINIŲ LEIDIMŲ PARAIŠKOS FORMA

 

REQUEST FOR ANNUAL DIPLOMATIC OVERFLIGHT AND LANDING CLEARANCE FOR YEAR (YEAR) FOR (COUNTRY NAME) AIR FORCE AIRCRAFT

 

1.         DURATION:

 

From....... to ........

 

 

 

2.         THE PURPOSE OF FLIGHTS:

 

 

 

3.         TYPE OF AIRCRAFT:

 

TYPE OF AIRCRAFT                                            CALL SIGN

xxx                                      xxx

xxx                                      xxx

xxx                                      xxx

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1000/V-149, 2011-08-31, Žin., 2011, Nr. 113-5350 (2011-09-15), i. k. 1112060ISAK00/V-149

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 "Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-452/V-142, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 60-3000 (2013-06-07), i. k. 1132060ISAK52/V-142

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 "Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-902/V-259, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24227

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 „Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-80/V-32, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02282

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 „Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo