Suvestinė redakcija nuo 2016-02-16 iki 2017-10-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 91-4824, i. k. 1101100NUTA00001133

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. RUGPJŪČIO 8 D. NUTARIMO NR. 804 „DĖL NACIONALINĖS ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2010 m. liepos 21 d. Nr. 1133

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir siekdama skatinti žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 125, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02875

 

1. Pripažinti netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573);

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 696 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 82-3421);

1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimą Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 109-4651);

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1371 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 129-5602).

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos, atlikdamos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, turi taikyti šiuos kriterijus, skaičiuojant pagal skaičių ir pagal vertę, ne mažiau kaip 40 procentų tokių pirkimų 2016 metais, ne mažiau kaip 45 procentams – 2017 metais, ne mažiau kaip 45 procentams – 2018 metais, ne mažiau kaip 50 procentų – 2019 metais ir ne mažiau kaip 50 procentų – 2020 metais, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar neatliekami darbai, atitinkantys žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, taip pat tais atvejais, kai jų taikymo išimtys numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1257, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 132-6285 (2011-11-05), i. k. 1111100NUTA00001257

Nr. 125, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02875

 

3. Neteko galios nuo 2016-02-16

Punkto naikinimas:

Nr. 125, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02875

 

4. Neteko galios nuo 2016-02-16

Punkto naikinimas:

Nr. 125, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02875

Punkto pakeitimai:

Nr. 1257, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 132-6285 (2011-11-05), i. k. 1111100NUTA00001257

 

5. Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja 2010 m. rugsėjo 1 dieną.

 

FINANSŲ MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI MINISTRĄ PIRMININKĄ                                 INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1257, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 132-6285 (2011-11-05), i. k. 1111100NUTA00001257

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 "Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 125, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02875

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo