Suvestinė redakcija nuo 2013-05-22 iki 2015-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 3-38, i. k. 1042250ISAK000V-951

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. V-951

Vilnius

 

 

Siekdamas pagerinti keitimąsi informacija tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir mokyklų:

1. Tvirtinu statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-507, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 52-2611 (2013-05-21), i. k. 1132250ISAK000V-507

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


 

Forma Nr. 027-1/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-507 redakcija)

 

_____________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS

___________Nr.____

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Vardas, pavardė________________________________________    Gimimo metai_________

I. Fizinės būklės įvertinimas procentiliniu metodu___________________________________

___________________________________________________________________________

Ūgis_____ cm, svoris _____ kg, kūno masės indeksas (KMI) ______.

KMI įvertinimas: per mažas £[]    normalus £[]    antsvoris £[]    nutukimas £[]

Kraujospūdis _______/______ mmHg                  Klausa:   normali £[]      sutrikusi £[]

Rega be korekcijos / su korekcija: dešinė akis ________/________ kairė akis _______/_______

Regos sutrikimai (nurodyti)_____________________________________________________

Normali būklė            Sutrikimai

Kraujotakos sistema

£[]

_________________________________________

Kvėpavimo sistema

£[]

_________________________________________

Nervų sistema

£[]

_________________________________________

Virškinimo sistema

£[]

_________________________________________

Urogenitalinė sistema

£[]

_________________________________________

Endokrininė sistema

£[]

_________________________________________

Skeleto-raumenų sistema

£[]

_________________________________________

Kraujas

£[]

_________________________________________

Oda ir jos priedai

£[]

_________________________________________

Diagnozė____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

£[] Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą, be jokių apribojimų.

£[] Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, laikydamasis šių rekomendacijų Nurodyti rekomendacijas (dieta, fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai ir kt.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

£[] Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje (dėl alergijos, lėtinių ligų ir kt.)

Nurodyti priežastis ir pirmosios pagalbos priemones__________________________________

___________________________________________________________________________

Fizinio ugdymo grupė:   pagrindinė £[]    parengiamoji £[]   specialioji £[]

Vaikas atleistas nuo kūno kultūros pamokų iki (nurodyti datą)__________________

 

Šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas  ____________    _______________

(parašas)                            (spaudas)

Kontaktinis telefonas____________________

___________________________________________________________________________

II. Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas:

Pieniniai dantys:    k  £[] p £[]   i £[]   Nuolatiniai dantys:   K £[]    P £[]    I £[]

(įrašyti skaičius)                                                            (įrašyti skaičius)

Sąkandžio patologija:  nėra £[]   pavienių dantų £[]   žandikaulių £[]

 

Odontologas

 

 

 

 

(įstaigos spaudas)

 

 

__________

(parašas)

 

____________

(spaudas)

 

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. V-507, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 52-2611 (2013-05-21), i. k. 1132250ISAK000V-507

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-507, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 52-2611 (2013-05-21), i. k. 1132250ISAK000V-507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 "Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a "Vaiko sveikatos pažymėjimas" patvirtinimo" pakeitimo