Įsakymas netenka galios 2021-07-15:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-168, 2021-06-15, paskelbta TAR 2021-06-15, i. k. 2021-13642

Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje nustatymo

 

Suvestinė redakcija nuo 2007-05-20 iki 2021-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 56-1967, i. k. 1042217ISAK0004R-60

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGŲ IR REIKALAVIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO EISMO PASLAUGŲ ORO ERDVĖJE

 

2004 m. balandžio 13 d. Nr. 4R-60

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 patvirtintų Oro erdvės organizavimo taisyklių (Žin., 2004 Nr. 42-1379) 15 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 11 priedo Oro eismo paslaugos standartus,

tvirtinu Skrydžių vykdymo sąlygas ir reikalavimus Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                Kęstutis Auryla


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 4R-60

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2007 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 4R-96

 

SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO EISMO PASLAUGŲ ORO ERDVĖJE

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skrydžių vykdymo sąlygos ir reikalavimai Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje (toliau – sąlygos ir reikalavimai) nustato oro erdvės klases, jose teikiamas oro eismo paslaugas bei ribojimus.

2. Šios sąlygos ir reikalavimai taikomi visiems skrydžiams, vykdomiems Lietuvos Respublikos oro erdvėje, išskyrus ypatingas situacijas arba karo atvejus.

3. Šiose sąlygose ir reikalavimuose vartojamos sąvokos:

konsultacinės oro eismo paslaugos – paslaugos, teikiamos konsultacinėje oro erdvėje, kad būtų užtikrintas palankiausias orlaivių, skrendančių pagal SPT, lygių skirstymas;

oro eismo informacija – oro eismo paslaugų tarnybos teikiama informacija, įspėjanti pilotą apie kitą žinomą ar stebimą oro eismą, kuris gali būti greta jo arba numatytame skrydžio maršrute, ir padedanti pilotui išvengti susidūrimo;

oro eismo paslaugos – bendrasis terminas, reiškiantis tam tikras skrydžių informacijos paslaugas, aliarmo skelbimą, konsultacines oro eismo ir skrydžių valdymo paslaugas;

oro eismo paslaugų erdvė – raidėmis pažymėta nustatytojo dydžio oro erdvė, kurioje galimi konkretaus tipo skrydžiai ir taikomos skrydžių taisyklės bei oro eismo paslaugos;

skrydžių valdymo leidimas – leidimas orlaiviui veikti pagal skrydžių valdymo tarnybos nustatytas sąlygas.

4. Kitos šiose sąlygose ir reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379).

 

II. ORO EISMO PASLAUGŲ ORO ERDVĖS SKIRSTYMAS

 

5. Oro eismo paslaugų oro erdvė skirstoma į klases ir ženklinama nuo A iki G:

5.1. A klasė. Leidžiami tik skrydžiai vadovaujantis skrydžių pagal prietaisus taisyklėmis (toliau – SPT). Visiems orlaiviams teikiamos skrydžių valdymo paslaugos. Skrydžiai atskiriami vienas nuo kito;

5.2. B klasė. Leidžiami skrydžiai pagal SPT ir pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST). Visiems orlaiviams teikiamos skrydžių valdymo paslaugos. Skrydžiai atskiriami vienas nuo kito;

5.3. C klasė. Leidžiami skrydžiai pagal SPT ir VST. Visiems orlaiviams teikiamos skrydžių valdymo paslaugos. Orlaiviai, vykdantys skrydžius pagal SPT, yra atskiriami nuo kitų orlaivių, vykdančių skrydžius pagal SPT ir VST. Orlaiviai, vykdantys skrydžius pagal VST, yra atskiriami nuo orlaivių, skrendančių pagal SPT, ir jiems suteikiama oro eismo informacija apie kitus orlaivius, skrendančius pagal VST;

5.4. D klasė. Leidžiami skrydžiai pagal SPT ir VST. Visiems orlaiviams teikiamos skrydžių valdymo paslaugos. Orlaiviai, skrendantys pagal SPT, atskiriami nuo kitų SPT skrydžių ir jiems suteikiama informacija apie VST skrydžius. Orlaiviai, skrendantys pagal VST, gauna eismo informaciją apie kitus skrydžius;

5.5. E klasė. Leidžiami skrydžiai pagal SPT ir VST. Skrydžiams pagal SPT teikiamos skrydžių valdymo paslaugos ir jie atskiriami nuo kitų skrydžių pagal SPT. Visi skrydžiai gauna oro eismo informaciją. Ši klasė nenaudojama aerodromo skrydžių valdymo zonose;

5.6. F klasė. Leidžiami skrydžiai pagal SPT ir VST. SPT skrydžiai gauna oro eismo konsultacines paslaugas. Visiems skrydžiams teikiamos skrydžių informacinės paslaugos, jei to prašoma.

5.7. G klasė:

5.7.1. Leidžiami skrydžiai pagal SPT ir VST. Visiems skrydžiams teikiamos skrydžių informacijos paslaugos, jei to prašoma;

5.7.2. Aerodromo oro eismo zonose leidžiami skrydžiai pagal VST ir skrydžių informacijos paslaugos neteikiamos. Privalomas aerodromui paskirtojo dažnio klausymasis bei orlaivio tarpusavio pranešimai apie buvimo vietą.

5.7.3. Jei orlaivyje neįrengta radijo įranga, aerodromo oro eismo zonose erdvės naudojimas leidžiamas tik po išankstinio suderinimo su aerodromo savininku arba naudotoju.

6. Jeigu skirtingų klasių oro erdvės yra viena virš kitos, skrydžiai bendrame lygyje turi būti vykdomi pagal mažiau ribotos klasės skrydžių vykdymo sąlygas ir reikalavimus bei jiems turi būti teikiamos tik šiai erdvei taikomos paslaugos.

 

III. SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

7. Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų erdvėje turi būti laikomasi šių skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų:

 

Klasė

Skrydžių taisyklės

Orlaivių skirstymas

Teikiamos oro eismo paslaugos

Greičio ribojimas

Radijo ryšio reikalavimai

Skrydžių valdymo leidimas

A

Tik SPT

Visiems orlaiviams

Skrydžių valdymo paslaugos

Netaikomas

Nuolatinis abipusis

Būtinas

B

SPT

Visiems orlaiviams

Skrydžių valdymo paslaugos

Netaikomas

Nuolatinis abipusis

Būtinas

VST

Visiems orlaiviams

Skrydžių valdymo paslaugos

Netaikomas

Nuolatinis abipusis

Būtinas

C

SPT

SPT nuo SPT SPT nuo VST

Skrydžių valdymo paslaugos

Netaikomas

Nuolatinis abipusis

Būtinas

VST

VST nuo SPT

1) skrydžių valdymo paslauga skirstymui nuo SPT;

2) oro eismo informacija apie kitus VST; patarimai susidūrimams išvengti teikiami pareikalavus (išskyrus aerodromo skrydžių valdymo zonas“)

Prietaiso greitis (PG) 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Nuolatinis abipusis

Būtinas

D

SPT

SPT nuo SPT

Skrydžių valdymo paslaugos; oro eismo informacija apie VST skrydžius

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100(*)

Nuolatinis abipusis

Būtinas

VST

Netaikomas

Skrydžių valdymo paslaugos; oro eismo informacija apie visus skrydžius

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Nuolatinis abipusis

Būtinas

E

SPT

SPT nuo SPT

Skrydžių valdymo paslaugos; pagal galimybę – oro eismo informacija apie VST skrydžius

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Nuolatinis abipusis

Būtinas

VST

Netaikomas

Pagal galimybę – oro eismo informacija

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Netaikomas

Nebūtinas

F

SPT

Pagal galimybę SPT nuo SPT

Konsultacinės oro eismo paslaugos; skrydžių informacijos paslaugos

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Nuolatinis abipusis

Nebūtinas

VST

Netaikomas

Skrydžių informacijos paslaugos

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Netaikomas

Nebūtinas

G

Išskyrus aerodromo oro eismo zoną

SPT

Netaikomas

Skrydžių informacijos paslaugos

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Nuolatinis abipusis

Nebūtinas

VST

Netaikomas

Skrydžių informacijos paslaugos

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Netaikomi (išskyrus pastovų abipusį ryšį vykdant skrydžius oro eismo informacijos zonoje arba oro eismo informacijos rajone)

Nebūtinas

 

Aerodromo oro eismo zona (ATZ)

VST

Netaikomas

Neteikiamos

PG 250 mazgų skrydžiams žemiau SL 100

Paskirtojo aerodromui dažnio klausymasis bei orlaivių tarpusavio pranešimai apie buvimo vietą**

Nebūtinas

 

(*) šis reikalavimas netaikomas karinių orlaivių skrydžiams Šiaulių aerodromo skrydžių valdymo rajone.

(**) išimties sąlygas nustato 5.7.3 punktas.

 

8. Šių Sąlygų ir reikalavimų 7 punkte nustatytas PG 250 mazgų greičio ribojimas skrydžiams žemiau SL 100 netaikomas NATO valstybių kariniams orlaiviams, vykdantiems Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos funkcijas bei atliekantiems su šiomis funkcijomis susijusius treniruočių skrydžius.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-96, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 55-2174 (2007-05-19), i. k. 1072217ISAK0004R-96

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-69, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 71-2488 (2004-04-30), i. k. 1042217ISAK0004R-69

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 4R-60 "Dėl Skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-96, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 55-2174 (2007-05-19), i. k. 1072217ISAK0004R-96

Dėl Skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje pakeitimo